f u n d u s z e s t r u k t u r a l n e 2 0 0 7 2 0 1 3 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 387 Views
 • Uploaded on

F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3. UNIA EUROPEJSKA. Damian Hajduk. Q4 / 2007. UNIA EUROPEJSKA. Unię Europejską można nazwać k o n f e d e r a c j ą 27 państw Europy. UNIA EUROPEJSKA. Konfederacja ta ma nastepujące cechy charakterystyczne:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3' - daniel_millan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f u n d u s z e s t r u k t u r a l n e 2 0 0 7 2 0 1 3
F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E

2 0 0 7 – 2 0 1 3

UNIA EUROPEJSKA

Damian Hajduk

Q4 / 2007

slide2

UNIA EUROPEJSKA

Unię Europejską

można nazwać

k o n f e d e r a c j ą

27 państw Europy

slide3

UNIA EUROPEJSKA

Konfederacja ta ma nastepujące cechy charakterystyczne:

 • Wspólny Rynek
 • Unia Gospodarcza i Walutowa*
 • Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych*
 • Instytucje finansów publicznych
  • Europejski Bank Centralny
  • Budżet

* - dotyczy niektórych członków UE – odpowiednio uczestników strefy EUR i strefy Schengen

slide4

UNIA EUROPEJSKA

 • Wspólne ustawodawstwo
  • Traktat Lizboński jako para-konstytucja**
  • Prawo Wspólnotowe
 • Wspólne instytucje trójpodziału władzy
  • Stały Przewodniczący Rady Europejskiej**
  • Parlament Europejski
  • Organy Wykonawcze
  • Organy Sądownicze
 • Osobowość prawna – podmiot prawa międzynarodowego**

** - wymaga ratyfikacji

slide5

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska

prowadzi również

wiele polityk wspólnych

lub skoordynowanych

slide6

UNIA EUROPEJSKA

Zaliczamy do nich w szczególnościPolitykę Regionalną

Ma ona wymiar ogólnoeuropejski oraz - nie mniej istotny - krajowy

slide7

UNIA EUROPEJSKA

Polityka regionalna Unii Europejskiej(ang. Common Regional Policy) –> polityka, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE).

slide8

UNIA EUROPEJSKA

Polityka regionalna Unii Europejskiejrealizowana jest poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich dąży się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE.

cele polityki regionalnej
2000-2006

cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju,

cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki,

cel 3 – modernizacja rynku pracy.

2007-2013

cel 1 – konwergencja,

cel 2 – konkurencyjność regionalna i zatrudnienie,

cel 3 – europejska współpraca terytorialna.

UNIA EUROPEJSKA

Cele Polityki Regionalnej
fundusze polityki regionalnej
2000 - 2006

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji

Fundusz Spójności (nie był klasyfikowany jako fundusz strukturalny).

2007 - 2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny

Fundusz Spójności

Europejski Fundusz Rybacki

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

UNIA EUROPEJSKA

Fundusze Polityki Regionalnej
slide11

UNIA EUROPEJSKA

Fundusze strukturalne

w kolejnych budżetach UE

europejski fundusz rozwoju regionalnego

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Celem funduszu jestprzyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwojuoraz zacofania regionów.

europejski fundusz rozwoju regionalnego13

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obszary wsparcia:

 • Środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Badania naukowe i rozwój technologiczny
 • Inwestycje infrastrukturalne
 • Rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • Ochrona środowiska
 • Współpraca przygraniczna
europejski fundusz spo eczny

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Społeczny

Celem funduszu jestwspieranie wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

europejski fundusz spo eczny15

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Społeczny

Obszary wsparcia:

 • aktywna polityka rynku pracy
 • przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego
 • kształcenie ustawiczne
 • doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości
 • równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
fundusz sp jno ci

UNIA EUROPEJSKA

Fundusz Spójności

Celem funduszu jestwzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

fundusz sp jno ci17

UNIA EUROPEJSKA

Fundusz Spójności

Obszary wsparcia:

 • Infrastruktura publiczna w dziedzinie transportu
 • Ochrona środowiska
europejski fundusz rolny na rzecz rozwoju obszar w wiejskich

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem funduszu jestpoprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, środowiska i obszarów wiejskich oraz jakości życia w strefach wiejskich.

europejski fundusz rybacki

UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rybacki

Celem funduszu jestwspieranie wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

slide20
F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E

U N I I E U R O P E J S K I E J

W P O L S C E2 0 0 7 – 2 0 1 3

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

Damian Hajduk

Q4 / 2007

slide21

Wydatkowanie funduszy strukturalnych w Polsce będzie realizowane w ramachNARODOWEJ STRATEGII SPOJNOŚCI (NSS)opracowanej wg wytycznych unijnych dlaNARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA (NSRO)

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide22

Narodowa Strategia Spójności(Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)

to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

oraz Funduszu Spójności (FS)

w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide23

Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych.

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide24

Celami horyzontalnymi NSS - NSRO są:

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide25

Cele NSS - NSRO będą realizowane

za pomocą Programów Operacyjnych (PO)

i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko –> EFRR i FS

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka –> EFRR

Program Operacyjny Kapitał Ludzki –> EFS

16 Regionalnych Programów Operacyjnych –> EFRR

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej –> EFRR

Program Operacyjny Pomoc Techniczna –> EFRR

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej –> EFRR

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide26

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności

(Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) Schemat programowy

slide27
Narodowa Strategia Spójności

na lata 2007 – 2013

przewiduje zaangażowanie środków finansowych

w łącznej wysokości

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

85,6 mld EUR

slide28

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności

Źródła finansowaniamld EUR%

slide29

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

Narodowa Strategia SpójnościWielkości poszczególnych programów operacyjnych

slide30

Program Operacyjny

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

program operacyjny infrastruktura i rodwisko podzia rodk w mi dzy sektorami
Program Operacyjny

INFRASTRUKTURA I ŚRODWISKO

Podział środków między sektorami

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide32

Program Operacyjny

INFRASTRUKTURA I ŚRODWISKO

W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów:

Gospodarka wodno-ściekowa –> 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi –> 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS);

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska –> 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS);

Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony śr. –> 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR);

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych –> 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR);

Drogowa i lotnicza sieć TEN-T –> 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS);

Transport przyjazny środowisku –> 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS);

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe –> 3 465,3 mln euro (w tym 2945,5 mln euro z EFRR);

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energet. –> 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS);

Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii –> 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR);

Kultura i dziedzictwo kulturowe –> 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR);

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdr. –> 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR);

Infrastruktura szkolnictwa wyższego –> 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR);

Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –> 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR);

Pomoc techniczna - Fundusz Spójności –> 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide33

Program Operacyjny

INNOWACYJNA GOSPODARKA

Celem głównym programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o

innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide34

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych,

do których należą:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo

Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy

Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa

Wzrost spójności terytorialnej.

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide35

Program Operacyjny

ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Celem głównym Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno –

gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są: 

Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej.

Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.

Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu.

Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide36

REGIONALNE Programy Operacyjne

Istotą 16 Regionalnych (Wojewódzkich) Programów Operacyjnych

jest scedowanie zagospodarowania części strumienia finansowego

na poziom regionów (Województw).

Zgodnie z zasadą subsydiarności służyć mają one zapewnieniu środków dla

realizacji kluczowych dla regionów dużych zadań poprzez zapewnienie alokacji

środków bezpośrednio z poziomu województw.

Wydatkowanie koncentrować się będą na określonych w Programach zadaniach

służących poprawie spójności, konkurencyjności, poziomu rozwoju i ochrony

środowiska w kazdym z regionów.

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide37

Program OperacyjnyPOMOC TECHNICZNA

Celem głównym Programu jest zapewnienie sprawnego i

efektywnego przebiegu realizacji NSRO.

Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za

zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy

jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz

istniejących szans.

Cele szczegółowe POPT 2007-2013: 

Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych

Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide38

Programy OperacyjneEUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Programy służą wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów

o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.

Stanowią kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej

realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą

3 typów programów operacyjnych:

współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych,

współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, 

współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

slide39

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

Na koniec prezentacji...

...zamiast zwyczajowego żartu

(choć winna mieć go każda prezentacja)

przedstawiamy:

UPROSZCZONY

SCHEMAT PROCEDURY

ROZPATRYWANIA

WNIOSKU O

DOFINANSOWANIE Z

FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

UNII EUROPEJSKIEJ

slide40

Źródła:

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.mrr.gov.pl

europa.eu

wikipedia.org

e-mail od przyjaciela

opracowania własne

----------------

Inne ciekawe:

www.puls.ctinet.pl > grudzień (2007) > Analiza – Ciemna strona unijnego księzyca

Oda do Radości – Ludwig van Beethoven –> Hymn Unii Europejskiej

Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

Dziękuję za uwagę