slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง PowerPoint Presentation
Download Presentation
ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง - PowerPoint PPT Presentation


 • 841 Views
 • Uploaded on

ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง. Construction Management หรือ CM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้างขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้าง

construction management cm

Construction Management หรือ CM

- เป็นวิชาชีพสาขาหนึ่งที่แตกออกมาจากสายงานวิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่ - เนื่องจากงานก่อสร้างมีขนาดใหญ่ ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมาก ทำให้เจ้าของโครงการอาจต้องว่าจ้างตัวแทนเพื่อบริหารโครงการงานก่อสร้างโดยเฉพาะ นอกจากการว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ตรวจงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงบประมาณและระยะเวลาโครงการ- วสท. ได้ร่างขอบเขตและหน้าที่การให้บริการของอาชีพ Construction Management

slide3

ผู้บริหารงานก่อสร้าง

- ผู้บริหารงานก่อสร้าง อาจมีพื้นฐานมาจาก สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรรมสาขาอื่นๆ บริหารธุรกิจ หรือ ศาสตร์อื่นๆก็ได้ เช่น นักกฎหมาย พ่อค้า ฯลฯหากมีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมโครงการอย่างเพียงพอ- ในต่างประเทศ มีหลักสูตรบริหารงานก่อสร้างโดยเฉพาะในชื่อต่างๆกันเช่น Construction Management, Build Environment, Quantity Surveyor ฯลฯ ตามที่ตลาดงานต้องการ

slide4

หน้าที่ของ CM

หน้าที่ของ CM ในปัจจุบันได้ขยายออกไปมาก เจ้าของโครงการอาจให้ CM ช่วยงานตั้งแต่เริ่มแนวคิดโครงการก่อสร้าง จนกระทั่งถึงหลังจากใช้งานอาคารไประยะหนึ่งแล้วระยะเวลาโครงการอาจแบ่งออกเป็น 6 ช่วง คือ1. ก่อนออกแบบ2. ระหว่างออกแบบ3. ระหว่างประกวดราคา4. ระหว่างก่อสร้าง5. เวลารับมอบงาน6. หลังรับมอบงาน

slide5

วงจรชีวิตโครงการก่อสร้างวงจรชีวิตโครงการก่อสร้าง

Construction Project Life Cycle

slide6

งานของ CM ก่อนออกแบบ

 • ให้คำปรึกษาการจัดตั้งองค์กรสำหรับโครงการก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างไม่ใช่ธุรกิจหลักของเจ้าของโครงการ หรือ เจ้าของโครงการไม่คุ้นเคย ไม่มีประสบการณ์ กับการบริหารงานก่อสร้างมากนัก
slide7

Tradition Project Delivery

 • รูปแบบ ทั่วไป
 • อาจมีคอนซัลแทนช์ บริษัทที่ปรึกษา ควบคุมคุณภาพงาน
 • ปัญหาอาจเกิดจากการติดต่อประสานงานระหว่างองค์การ
slide8

Turnkey Project

 • ความรับผิดชอบเกือบทั้งหมด อยู่ที่ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • ลดต้นทุนการจ้างผู้ออกแบบ
 • ได้ความรวดเร็ว ปัญหาการประสานงานระหว่างองค์การลดลง
 • ปัญหาเรื่องการตรวจสอบคุณภาพงาน อาจจะเพิ่มขึ้น
slide9

Owner-BuilderProject

 • ประหยัดงบประมาณ เนื่องจากเจ้าของงาน มี In-House Engineer และ Designer รวมถึงอาจควบคุมงานก่อสร้างเองด้วย
 • รวดเร็ว ลดปัญหาการประสานงานระหว่างองค์กร
 • บุคลากรของเจ้าของโครงการควรต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่ง หรืออาจใช้กับโครงการที่ไม่ซับซ้อนนัก
slide10

งานของ CM ก่อนออกแบบ

 • ให้ความคิดเห็นในการเลือกสถานที่ก่อสร้าง ดูสถานที่ ทำการสำรวจต่างๆ- ช่วยเจ้าของงานด้านการเงิน กฎหมายและใบอนุญาต- ช่วยเจ้าของงานด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนและแผนการใช้เงิน
slide11

งานของ CM ก่อนออกแบบ

 • ให้ข้อคิดเห็น กำหนดคุณสมบัติของผู้ออกแบบและคัดเลือกผู้ออกแบบ ผู้ออกแบบควรจะ- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ- มีประสบการณ์ในการออกแบบงานที่คล้ายคลึงมาก่อน- มีแนวความคิดที่สอดคล้องกับเจ้าของงาน- ประวัติความสำเร็จในการทำงาน- ความรวดเร็วในการทำงาน- มีความรับผิดชอบตลอดจนสิ้นสุดโครงการ- CM ช่วยเจ้าของงาน จัดจ้างผู้ออกแบบ และทำสัญญา
slide12

งานของ CM ก่อนออกแบบ

 • การประมาณเวลาและการประมาณระยะเวลาเบื้องต้นPreliminary Cost and Time Estimation- ในเมื่อไม่มีแบบก่อสร้าง จึงต้องประมาณแบบคาดการณ์โดยอาศัยข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมาตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงเส้น
slide13

งานระหว่างการออกแบบ

- ให้ข้อมูลของสิ่งปลูกสร้าง ที่จำเป็นและไม่จำเป็น ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้เหมาะสม- ตรวจแบบไม่ให้เกินงบประมาณ- ตรวจความสัมพันธ์ของแบบ ระบบต่างๆ ทางเทคนิค- ตรวจแบบให้ถูกตามกฎหมาย- เตรียมเอกสารประกวดราคาวางข้อกำหนด จัดทำ Bid Package- จัดทำแบบฟอร์ม BOQ มาตรฐาน - ประมาณราคากลาง- จัดทำแผนก่อสร้างแม่บท- ร่างสัญญาก่อสร้าง กำหนดเงื่อนไขต่างๆ

slide14

งานระหว่างการประกวดราคางานระหว่างการประกวดราคา

 • กำหนดคุณสมบัติ ประกาศ จัดหา ผู้ร่วมประกวดราคา- จัดการประชุม Prebid Meeting- ให้ข้อมูลการประกวดราคาแค่ผู้ร่วมประกวดราคาเพื่อความเสมอภาพ โปร่งใส อาจจัดการประชุม ณ สถานที่ตั้งโครงการ- ตรวจรายละเอียดของแบบ และ ราคา ของผู้เสนอราคาเพื่อลดความขัดแย้ง- กำหนดกฎเกณฑ์งานเพิ่มลด เจรจาต่อรอง - ประสานงานระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสัญญาทั้งหมด- จัดการประกวดราคา ประกาศผู้ชนะ และ สรุปผล ดำเนินการเซ็นสัญญา
slide15

ขั้นตอนการจัดการประกวดราคาขั้นตอนการจัดการประกวดราคา

- หลังจากได้รับแบบจากผู้ออกแบบแล้ว ทำการจัดหาผู้รับเหมาได้โดยการติดต่อเชิญชวนให้ซื้อแบบเพื่อเสนอราคา - หากเป็นงานทางราชการจำเป็นต้องประกาศทางสาธารณะจัดเตรียม Bid Package สำหรับขายผู้เข้าร่วมประกวดราคา คือเอกสารที่ประกอบด้วยแบบก่อสร้างครบชุด ระเบียบการ แบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็น- ผู้เข้าร่วมซื้อชุด Bid Package แล้วกลับไปประมาณราคา พร้อมทั้งตรวจสอบแบบและเอกสาร- จัด Bid Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกเจ้าได้ถามข้อข้อซักถามเกี่ยวกับทางเทคนิคหรือระเบียบ และทุกคำถามคำตอบจะต้องเปิดเผยกับผู้เข้าร่วมทุกเจ้าเพื่อความโปร่งใส

slide16

ขั้นตอนการจัดการประกวดราคาขั้นตอนการจัดการประกวดราคา

- ผู้เข้าร่วมประกวดราคา ส่งเอกสารตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งเอกสารต่างๆได้แก่ ใบเสนอราคา BOQ เอกสารแนะนำศักยภาพของบริษัท หนังสือจดทะเบียน หนังสือค้ำประกันผลงาน หนังสือค้ำประกันทางการเงิน ใบทะเบียนการค้า หนังสือรับรองของสถาปนิกวิศวกร หรือเอกสารต่างๆที่เจ้าของงานต้องการ- เจ้าของงานทำการเปิดซองประกวดราคา และประกาศลำดับผู้ชนะ- เจ้าของงานตรวจสอบเอกสารของผู้ชนะว่าตรงตามระเบียบที่ระบุหรือไม่ และตรวจสอบราคาตามรายการโดยละเอียดว่ามีจุดที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่- หากมีเหตุผลข้อใดที่ทำให้ผู้ชนะ ไม่ตรงตามคุณสมบัติหรือมีข้องบกพร่องในการเสนอราคา เจ้าของงานสามารถตัดสิทธิ์เจ้านั้นและให้เจ้าที่เสนอราคาถัดไปและมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะรับงานเป็นผู้ชนะแทน- ทำการประชุม ร่างสัญญาเพื่อให้ตรวจสอบ และนัดหมายเซ็นสัญญา

slide17

ให้ข้อมูลตัวอย่างของวัสดุ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง- จัดทำแผนการใช้เงิน Cash Flow สำหรับเจ้าของงาน- ดูแลประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระหว่างก่อสร้าง- ติดตามการจัดซื้อ วัสดุ ทรัพยากรที่สำคัญ มิให้ล่าช้า ขาดแคลน- ตรวจสอบการตรวจรับงวดงาน- ควบคุมราคา Cost Control- ควบคุมเวลา Time Control- ปรับปรุงแผนงาน วิเคราะห์ความล่าช้าโครงการวิเคราะห์งบประมาณ- โครงการ หาแนวทางแก้ไขปัญหา- ประสานงานเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างองค์การ- CM อาจเป็น Consultant ผู้ควบคุมงานด้านเทคนิคด้วยหรือไม่ก็ได้

งานระหว่างการก่อสร้างงานระหว่างการก่อสร้าง

slide18

งานในช่วงรับมอบสิ่งก่อสร้างงานในช่วงรับมอบสิ่งก่อสร้าง

 • ช่วยดำเนินเรื่องการเปิดใช้อาคาร ใบขออนุญาตต่างๆเช่น โรงงาน หรือ การจดทะเบียนอาคารชุด- ทดสอบสิ่งปลูกสร้าง - พิจารณางาน และเงิน งวดสุดท้าย- จัดทำ Punch List และเอกสารยืนยัน- ตรวจสอบเอกสารและแบบก่อสร้างจริง As built Drawing- ทำรายงานการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
slide19

จากภาพรวมท่านจะเห็นได้ว่าจากภาพรวมท่านจะเห็นได้ว่า

 • งานของ CM มิใช่งานที่อยู่เฉพาะขั้นตอนการก่อสร้างเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับทุกขั้นตอนที่จะได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง- CM ต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลายด้านประกอบกันมิใช่ด้านวิศวกรรมโยธาเพียงอย่างเดียว - ด้านเทคนิคคือ วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล - ด้านบริหารเช่น การจัดองค์การ การประสานงาน บริหารคน การเจรจาต่อรอง นอกจากนี้ควรรู้ด้านภาษี นิติกรรม กฎหมาย การเงิน การบัญชี ฯลฯ
slide20

REFERENCES

สรุปประเด็นจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2540. ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง. พิมพ์ครั้งที่ 1คำถามท้ายบท1. วงจรโครงการก่อสร้างอาจแบ่งได้เป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง?2. หน้าที่ของ Construction Management ในแต่ละขั้นตอนของโครงการก่อสร้างมีอะไรบ้าง? อธิบาย