j tan v j feladatok l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Új tanév, új feladatok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Új tanév, új feladatok - PowerPoint PPT Presentation


 • 213 Views
 • Uploaded on

Új tanév, új feladatok. 2011 szeptember. Témáink. Az oktatást érintő fontosabb jogszabályok 2011-ben; A 2010-es jogszabály-módosítások hatásai, eredményei; Gyakori tanügyigazgatási kérdések, problémák; Oktatási tárgyú beszédtémák; Közhasznú tájékoztatók, közlemények Kérdések, válaszok. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Új tanév, új feladatok' - damon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t m ink
Témáink
 • Az oktatást érintő fontosabb jogszabályok 2011-ben;
 • A 2010-es jogszabály-módosítások hatásai, eredményei;
 • Gyakori tanügyigazgatási kérdések, problémák;
 • Oktatási tárgyú beszédtémák;
 • Közhasznú tájékoztatók, közlemények
 • Kérdések, válaszok.
magyarorsz g alapt rv nye 1 magyar k zl ny 2011 43 sz m
Magyarország Alaptörvénye 1.(Magyar Közlöny 2011/43. szám)
 • XI. cikk:(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.
 • (2)Ezt a jogot:

- a közművelődés általánossá tételével,

- az ingyenes és kötelező alapfokú,

- az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú,

- a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással

- az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

magyarorsz g alapt rv nye 2
Magyarország Alaptörvénye 2.
 • XVI. cikk: Gyermekek és szülők alapvető jogai és kötelezettségei (A gyermek joga a fejlődéshez szükséges védelem és gondoskodás, szülő joga megválasztani a gyermekének adandó nevelést.)

(A szülő köteles gyermekéről gondoskodni, beleértve taníttatását, nagykorú gyermek köteles rászoruló szülőjéről gondoskodni.)

XVIII. cikk: Gyermek foglalkoztatása tilos (kivéve nevelési-oktatási célú foglalkoztatást)

XXIX. cikk: A Magyarországon élő nemzetiségek alapjogai

a k zoktat si t rv ny 2011 vi lxxiv t rv nnyel t rt n m dos t sa
A közoktatási törvény 2011. évi LXXIV. Törvénnyel történő módosítása
 • A módosítás a tanítási időkeret adminisztrációját, nyilvántartását érinti,
 • Változik a Kt. 1. számú melléklet harmadik rész II/6. pontja, a 94.§ (3) bek. l) pontjából törölve „a tanítási időkeret” szövegrész,
 • Lényeg:- Az eddigi két hónap helyett havonta kapják meg a pedagógusok a többlettanításért járó óradíjat.
 • De:”A rendes munkaidőn belül a heti kötelező óraszám felett végzett többlettanításért a pedagógust óradíj illeti meg.”
a m k d sr l sz l 11 1994 vi 8 mkm rendelet 34 2011 vi 24 nefmi rendelettel t rt nt m dos t sa 1
A működésről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 34/2011. (VI.24.) NEFMI rendelettel történt módosítása 1.
 • 2.§ (2) Új emléknap:”Nemzeti Összetartozás Napja” (jún.4.)
 • 20.§ (6) Az igazolt és igazolatlan mulasztásra vonatkozó szabályok változtak

- új c) pont: Kt.27.§ (2) bek. szerinti (szakiskolai) képzésben a kötelező órák legfeljebb 50%-ában folyó pályaorientáció,gyak.okt., szakmai alapozó elm. és gyak.okt., illetve az OKJ szerinti elm. és gyk. szakmacsoportos alapozó oktatás óráinál 20-20%,

- új d) pont: Kt.29.§ (1) bek. szerinti (szakközépiskolai) képzésban a 9. évf.-tól a NAT szerinti szakmai orientációnál, 11. évf.-tól az OKJ szerinti elm. és gyk. szakmacsoportos alapozó oktatás óráinál 20-20% feletti hiányzásnál osztályozó vizsga kötelező.

 • Az iskola a vizsgát akkor tagadhatja meg, ha értesítési kötelezettségének eleget tett.
 • 22.§ (1) A független vizsgabiz. Előtti vizsgát a fővárosi és megyei kormányhivatal, szakmai elm. és gyak. vizsga esetén a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt intézmény szervezi.
a m k d sr l sz l 2
A működésről szóló…2.
 • A tanuló évfolyamismétlésre bocsátásának, az osztályozó vizsga megtagadásának együttes feltétele:

>a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együtt meghaladja a megengedett mértéket (pl.250 óra);

>ezen belül az igazolatlan mulasztás meghaladja a 20 órát;

>az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének;

>a tanulónak nem volt elegendő érdemjegye ahhoz, hogy az év végén osztályzatot kapjon.

Mindezen feltétel megléte esetén is engedélyezhető az osztályozó vizsga, de megszervezése nem kötelező

a m k d sr l sz l 3
A működésről szóló…3.
 • 33/B.§ (1),(3):A Kt.121.§ (1) 29.a),b) pont szerinti tanulók fejlesztő foglalkozásait az iskola egyéni fejlődési lapon tartja nyilván.
 • Ezek a tanuló egy csoportban is fejleszthetők, amennyiben a fejlesztő terápia, és a jogosult szakember végzettsége és szakképesítése ezt lehetővé teszi.
 • A 35.§ (4),(8), (10)-ben a jegyző, főjegyző helyébe a kormányhivatal lép.
 • A 39/E.§ (3)-ban a 14/1994 rend. helyébe a 4/2010.rend. lép.
 • A 4. sz. mell. III. 28.pontosítva:Törzslap külív h. Törzslap külív, belív.
 • Oktatási és Kulturális Minisztérium, a feladatot ellátó miniszter megnevezése pontosítva.
 • 6. sz mellékletben a jegyző, főjegyző kormányhivatalra pontosítva.
30 2011 vi 7 nefmi rendelet a 2011 2012 tan v rendj r l
30/2011. (VI.7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről
 • A tanév, szorgalmi idő (tanítási év)
 • 2011. szeptember 1. – 2012. június 15.
 • 183 tanítási nap, szakiskolában, középiskolában 182 tanítási nap + ezeken túlmenően 6, ill. 5 tanítás nélküli munkanap.
 • Utolsó évfolyamok záró tanítási napja szakiskolában, középiskolában általában 2012. május 3.
 • Félév lezárás 2012. jan. 13., tanulók, szülők értesítése jan. 20.
 • Az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák rendje;
 • A felvételi eljárás és beiratkozás;
 • A tanulmányi versenyek;
 • Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés
 • Tanulói képességszint határok
tan v rendje 2
Tanév rendje 2.
 • 1. sz. melléklet:

- csökkent az emelt szintű vizsgatárgyak száma;(„Tájékoztató a 2012. évi vizsgaidőszakban emelt szinten választható érettségi vizsgatárgyakról”)

Felvételinél csak ezek vehetők figyelembe emelt szintű tárgyként. Itt nem szereplő tárgyból tett emelt szintű vizsga nem javítható, nem pótolható, ismételhető.

A módosítás alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítése további egy évre változatlan marad.

Kapcsolódó anyagok:Mikor kezdődjön az iskoláztatás?

Szünetek hossza, neve, ideje? (EU.

összeállítás)

slide11
111/2011. (VII.4.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörével összefüggő Kr- ek módosításáról
 • A 20/1997.(II.13.) Korm.r. módosítása

- jegyző, főjegyző együttműködése az adatszolgáltatásban;

- 17/D.§ A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó és az illetékes kormányhivatal együttműködése a nyilvántartásba vétel, a működési engedély, alapító okirat, adatszolgáltatás kapcsán;

111 2011 vii 4 korm rendelet 2
111/2011. (VII.4.) Korm. rendelet…2.
 • Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006.(XII. 23.) Korm. r. módosításáról
 • 4/A.§ (2) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a közoktatási szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket és e tevékenységek tekintetébenellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.
 • 4/C. § (1) A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki az Szt. szerinti szakmai vizsgamegszervezésére vonatkozó engedély kiadására …és a vizsgaszervezési tevékenységgel összefüggő ellenőrzési feladatok ellátására.
 • (2) A fővárosi és megyei kormányhivatal rendszeresen ellenőrzi a szakmai vizsga vizsgaszervezési feladatainak ellátását és e tevékenység tekintetében ellátja a… hatóság feladatait.
111 2011 vii 4 korm r 3
111/2011.(VII.4.) Korm. r.3.
 • A szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 111/2010.(IV.9.) Korm. rend. mód.
 • Mód:3.§(1);4.§(2)-(3);5.§(1)-(2);6.§(1)-(2),(4),(6);7.§;8.§ (2)-(5);9.§.
 • A vizsgaszervezést, az adott szakképesítés vizsgáztatására vonatkozó jogosultságot,a vizsga ellenőrzését, az ellenőrző szakértő felkérését,a szabálytalankodók bírságolását a kormányhivatalok végzik.
 • A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 315/2010.(XII.27.) Korm. rend. mód.
 • A R. a Foglalkoztatási Hivatal és a munkaügyi hivatalok tevékenységét és hatáskörét szabályozza, iskolai munkát közvetlenül nem érinti
133 2011 vii 18 korm r az okj r l sz l 133 2010 iv 22 korm r m dos t s r l
133/2011.(VII.18.) Korm. r. az OKJ-ről szóló 133/2010.(IV.22.) Korm. r. módosításáról
 • Mintegy 57 szakképesítés módosul, az 1. sz. melléklet szerint
 • 110 szakképesítés oktatható a Kt. 27.§ (4) bekezdés szerinti 3 éves képzésben
 • Hatályba lépés 2011. 04. 30. v. 09. 15.v. 2012. 01. 01.
 • Tehát a törölt szakképesítések képzését 2011. 09. 01-én el lehetett kezdeni.
 • Kapcsolt tájékoztató:NEFMI és NGM (Hoffmann R.,Czomba S.) közös közleménye a 3 éves szakiskolai képzésről.
 • Az új és módosított szakképesítések 2011. 09. 01.-es megkezdéséről az iskolák és fenntartóik döntenek.
 • Ajánlott honlapok:NSZFI http://nive.hu/szvk_kerdoiv
 • Oktatáskut. És Fejl. Int. honlapja a 959 órás Közismereti,közéleti és életvezetési programról
1198 2011 vi 17 korm hat rozat a szakk pz si rendszer talak t s ra
1198/2011.(VI.17.) Korm. határozat a szakképzési rendszer átalakítására…
 • Lényeg: - Az NGM és a KIM a szakképzési törvény átfogó módosítását szeptember 30.-ig a kormány elé terjeszti;
 • Az NGM és a KIM a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény módosításáról szóló törvénytervezetet október 31.-ig a kormány elé terjeszti
 • Felhívja az érintett minisztereket a TISZK rendszer átalakításának költségei és lehetőségei átalakítása optimális időpontjának meghatározására június 30.-ig
1212 2011 vi 28 korm hat rozata a katasztr fav delemr l s egy b kapcs tv ek m dos t s r l
1212/2011.(VI.28.) Korm. határozata a katasztrófavédelemről és egyéb kapcs. Tv.- ek módosításáról
 • 2. A Korm. felkéri a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a NAT kidolgozása során – a belügyminiszter szakmai közreműködésével – fordítson figyelmet arra, hogy a katasztrófavédelemmel kapcsolatos alapvető ismeretek és fejlesztési feladatok az iskolai nevelést-oktatást meghatározó központi tanterviszabályozásba, továbbá a pedagógusképzésbe és a közigazgatási vezetőképzésbe is beépüljenek.
foglalkoztat s a k zoktat si int zm nyekben 1
Foglalkoztatás a közoktatási intézményekben 1.
 • 2011.évi CV. Tv. a Munka T. módosításáról

- Próbaidő:1-3-(közalkalmazottaknál 6) hónap, nincs módosítás;

- Fizetés nélküli szab. megszakítása (gyermek gondozására,ápolására kivett szab. esetén különleges eljárások);

- Szabadság általában pénzben nem váltható meg, s az esedékesség évében ki kell adni;

foglalkoztat s a k zoktat si int zm nyekben 2
Foglalkoztatás a közoktatási intézményekben 2.
 • 2011. évi CV. Tv. az 1992. évi XXXIII.sz. Kjt. módosításáról
 • 78.§ (3): A 40 éves szolg. idővel a 30.§ (1) d),e),f) pontja szerint nyugdíjba menő nők a jubileumi jutalmat megkapják.
 • 125/2011.(VII.18.) Korm. rend. a 138/1992-es r. módosításáról

- Mivel a Kjt. módosítása szerint magasabb vezetői,vezetői megbízás csak megbízással,eredeti munkakör mellett, s csak maximum 5 évre adható, határozatlan időre nem, ezért a 138-as a vezetői munkakörök megbízásnak minősülnek, s a fő szabály szerin 5 évre szólnak.

- A többletjuttatások mértéke nem változik, a pótlék mértéke a pótlékalap 100, 130, 150, 200%-a lehet.

adatszolg ltat s a k zoktat si s nem k zokt int zm nyekben
Adatszolgáltatás a közoktatási és nem közokt. intézményekben
 • Kötelezettség a Kt. 40.§ (6) alapján, elmulasztása a szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. r. 242.§ alapján szabálysértés;
 • OM azonosító:internetes adatlapon intézhető: www.kir.hu/Intézménytörzs/Intézményi adatok módosítása, vagy OM azonosító igénylés.Összeolvadás, szétválás, megszűnés átszervezés, fenntartóváltás és az OM azonosító;
 • Jún.30: álláshelyek:”Pedagógus álláshelyek és foglalkozatási jogviszonyok megszűnéséről kérdőív”
 • Okt.31.:általános adatszolgáltatás www.kir.hu SZINFOR menüpont
 • Okt.1.állapot szerint, okt.15:közérdekű adatok
adatszolg ltat s k zoktat si s nem k zokt int zm nyekben
Adatszolgáltatás közoktatási és nem közokt. intézményekben
 • Tanulói és alkalmazotti adatok (Kt. 2. sz. mell. szerint.
 • Fontos:- 5 napos igénylési határidő,

- nyilvántartott adatok ellenőrzése,

- biz. személyi adatainál, diákigazolványban, isk. látogatási igazolásnál kötelező.

Pedagógus igazolvány:2010/11-től új formátum, Pátria Nyomda

Közoktatási diákigazolvány. 17/2005.(II.8.) Korm. r.

alapfok m v szetoktat s 3 2011 i 26 nefmi rend a 27 1998 vi 10 mkm rend m dos t s r l
Alapfokú művészetoktatás3/2011.(I.26.)NEFMI rend. a 27/1998.(VI.10.) MKM rend. módosításáról
 • Bevezetés felmenő rendszerben, 2011/12-től 2026/27 tanévig[16 év, Kt. 31.§ (2) 12 év];
 • Több művészeti ágnál tanszak-átnevezések,emiatt nem kell újra minősíttetni;[„megfelelési lista” az anyagban];
 • A 2006-ban és 2007-ben kiadott minősítések hatálya egy évvel meghosszabbodik (tanév rendjéről szóló rend)
retts gi vizsg k
Érettségi vizsgák
 • A 100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet módosításai.
 • 347/2008.(XII.31.) Korm. rend. H:2012.04.01.ált. követelmények módosulása,
 • 22/2009.(IV.22.)OKM rend. H:2012. 04.01.a részletes követelmények módosulása
 • 172/2011.(VIII.24.) Korm. rend.

- Korm. hivatal által működtetett tantárgyi bizottság eszközigénye térítésmentes;

- székhely- és telephely szerinti körzetközponti jegyzők feladatainak pontosítása;

- katonai alapismeretek-emelt szint. H:2013.01.01.-től

juttat sok t mogat sok
Juttatások, támogatások
 • Tankönyvellátás, tankönyvtámogatás

(Tankönyvpiac rendjéről…2001.XXXVII.tv.

Tk. ellátás,támogatás…23/2004.(VIII.27.)OM rend.)

 • A hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatása (Gyermekvédelmi...1997. évi XXXI. tv.)
 • 1.rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
 • 2.kedvezményes gyermekétkeztetés,
 • 3. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,
 • 4. rendkívüli -”- -”- ,
 • 5.óvodáztatási támogatás,
 • 6. iskoláztatási támogatás (tankötelezettség, mulasztás)
es lyegyenl s g programok szt nd jak 2011 nefmi rend
Esélyegyenlőség-programok, ösztöndíjak…/2011. (…)NEFMI rend.
 • Forrás:Költségvetési tv.5.sz.mell.11.a),11.b.)
 • Program kezelője:Wekerle S. Alapkezelő
 • Támogatotti kör: 11/1994.(VI.8.) MKM 39/D.§, 39/E.§ képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítő, óvodai fejlesztő program
es lyegyenl s g 2
Esélyegyenlőség 2.
 • H.H.Tanulók A.J.Kollégiumi Programja
 • H.H.H.Tanulók A.J.Kollégiumi-Szakiskolai Programja
 • Útravaló Ösztöndíjprogram

- ”Út a középiskolába”

- „Út az érettségihez”

- „Út a szakmához”

 • Iskola-háló program

Cél:iskolára felkészítő, lemorzsolódást csökkentő, képesség-kibontakoztató, komplex ped. programok, módszerek támogatása,rossz szociális körülmények kezelése, szülők partnerré tétele, ped. továbbképzések segítése,, jó programok adaptációja.

Felhívás: www.wekerle.gov.hu honlapon.

kerettantervek 26 2011 v 27 nefmi rendelet
Kerettantervek26/2011.(V.27.) NEFMI rendelet
 • „A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, oktatási programja a középfokú nevelés-oktatás 9-12. évfolyama számára”;
 • „Középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók általános iskolai kerettanterve”;
 • „Kerettanterv a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára”
pedag giai programokat rint jogszab ly v ltoz sok
Pedagógiai programokat érintő jogszabály-változások
 • 1212/2011.(VI.28.) Korm. hat. a katasztrófavédelemről…(NAT és helyi tanterv tartalmazzon alapvető ismereteket és fejlesztési feladatokat a témáról)
 • 2011.évi CXIII. Törvény a honvédelemről…
 • oktatási, kulturális, oktatási intézmények
 • felkészülnek honvédelmi feladataikra,
 • Biztosítják ilyen célú működésük feltételeit,
 • A köz- és felsőoktatásban gondoskodnak a honvédelmi nevelés programjának végrehajtásáról.
a m k d st rint v ltoz sok s t j koztat k
A működést érintő változások és tájékoztatók
 • 2011. évi XLI. Törvény a nemdohányzók védelméről…szóló 1999. évi XLII.tv. mód.

- A nevelési-oktatási intézményekben zéró tolerancia. Nincs dohányzóhely senki számára. Házirend!

- 2011. évi LIV. Törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

„A sportközalapítvány hozzájárul a sporttehetségekkel foglalkozó speciális közoktatási intézmények működéséhez és fejlesztéséhez.” (11/1994. 39/J.§)

- Mindennapos testnevelés!?

Hivatalos tájékoztatási honlap:http://www.kormány.hu Oktatási hírek, információk:www.kormány.hu>Minisztériumok>Nemzeti Erőforrás Minisztérium>Oktatásért Felelős Államtitkárság

Jogszabálytervezetek: „Társadalmi egyeztetés” dobozra kattintva.

az eddigi jogszab ly m dos t sok hat sai eredm nyei
Az eddigi jogszabály-módosítások hatásai, eredményei
 • A hiányzások és az iskoláztatási támogatás kapcsolata (csökkenő hiányzási adatok)
 • Az egyházi intézmények kiemelt támogatása (normatíva növekedése, létesítés, átadás könnyítése > gyors számbeli növekedés)
 • A szöveges értékelés kötelezőségének részleges eltörlése
 • Javítóvizsgák számának korlátozása
 • Munkajogi változások [125/2011.(VII.18.) Korm.r.]

- vezetőket érintő váltizások

gyakori tan gyigazgat si k rd sek probl m k
Gyakori tanügyigazgatási kérdések, problémák
 • Oktatás munkarendje: nappali rendszerű, ill. a tanulók elfoglaltságához igazodó („felnőtt rendszerű”) oktatás,
 • Székhely, telephely, tagintézmény, tagozat [emelt szintű tagozat] értelmezése.[Kt. 33.§;121.§ (1) 35.,36.,37.,44.NAT bevezető jogszabály, érettségi vsz.]
 • SNI-s és tanulási,magatartási zavarral küzdő tanulók juttatásai, kedvezményei [4/2010.(I.19.) OKM rendelet]
 • Adminisztráció, iratkezelés,ügyintézés
 • „Fakultációs” jegy lehet-e felvételi jegy?
 • Digitális középiskola – új felnőttképzési modell
 • Képesítések, foglalkoztatási kérdések
slide31
KÖSZÖNÖM
 • Juhász József
 • juhasz.jozsef@oh.gov.hu