osiguranje od posledica nesre nog slu aja nezgode n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Osiguranje od posledica nesre ć nog slu č aja (nezgode)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Osiguranje od posledica nesre ć nog slu č aja (nezgode) - PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

Osiguranje od posledica nesre ć nog slu č aja (nezgode).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Osiguranje od posledica nesre ć nog slu č aja (nezgode)' - damon-vargas


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osiguranje od posledica nesre nog slu aja nezgode
Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OSIGURANJE NEZGODE GARANTUJE OSIGURANIKU ODREĐENU SUMU U SLUČAJU TELESNE POVREDE KOJA JE DOVELA DO POSLEDICE KOJA JE POKRIVENA OSIGURANJEM I DODATNO ISPLATU TROŠKOVA LEČENJA (LEKOVA, TERAPIJE, HIRURŠKIH INTERVENCIJA). OSIGURANJE JE KORISNO AKO JE OSIGURANIK PRETRPEO POVREDU ZA KOJU NIKO NIJE ODGOVORAN. KADA NE POSTOJI ODGOVORNO LICE JEDINO OVO OSIGURANJE MOŽE DA OBEZBEDI OSIGURANIKU SREDSTVA KOJA SU POTREBNA ZA OTKLANJANJE MATERIJALNIH POSLEDICA NESREĆENOG SLUČAJA.

slide2
I. Pojam nesrećnog slučaja i isključenja

1. Ugovor o osiguranju pokriva sve telesne povrede koje su posledica iznenadnog spoljnjeg događaja nezavisnog od volje osiguranika ili korisnika osiguranja.

2. Zakonska isključenja iz osiguranja

a) Namerno prouzrokovanje nezgode

b) Ratne operacije (čl. 952. st. 2 ZOO).

3. Ugovorna isključenja

U uslovima osiguranja mogu se navesti isključenja koja su u vezi opasnih delatnosti, opasnih sportova zbog velike verovatnoće nastanka nezgode i dr. Ova isključenja nisu apsolutna (kao namera), mogu se posebno ugovoriti uz dodatnu premiju.

slide3
II. Pokriće iz osiguranja

Osiguranje se u praksi najčešće zaključuje radi:

1. isplate sume za slučaj smrti koja je posledica nezgode

2. isplate sume za slučaj invaliditeta (potpunog ili delimičnog)

3. naknade troškova lečenja

4. naknade izgubljene zarade

5. naknade za tuđu negu i pomoć.

slide4
1. Smrt kao posledica nezgode

Suma koja se plaća korisniku je utvrđena u polisi. U principu između nezgode i nastanka smrti ne može da prođe više od godinu ili dve. Osigurane sume za slučaj smrti i za slučaj invaliditeta se ne mogu kumulirati ( ako je npr. osiguraniku isplaćena suma zbog invaliditeta, pa on kasnije umre usled nezgode koja je prouzrokovala invaliditet osiguravač će isplatiti samo razliku između osigurane sume za slučaj smrti i isplaćenog iznosa).

slide5
2. Invaliditet

Ako usled nezgode nastane invaliditet osiguranika osiguravač isplaćuje osiguranu sumu u celini za slučaj potpunog invaliditeta, odnosno procenat sume zavisno od procenta invaliditeta prema tabeli koja je sastavni deo uslova osiguranja. Bez obzira na tabelu utvrđivanje stepena invaliditeta je teško kada strada više organa ili udova. Aritmetički metod vodi računa o raznim smanjenim telesnim kapacitetima. U svakom pojedinom slučaju veštak-lekar može takođe da utvrdi globalnu procenu preostalog i izgubljenog kapaciteta.

slide6
3. Privremena nesposobnost

Visina dnevne naknade se paušalno utvrđuje u ugovoru i plaća se od prvog dana nezgode. Ugovorom je utvrđeno i vreme isplate naknade

(često 200 do 300 dana).

4. Troškovi lečenja

Može se ugovoriti paušalna suma u kom slučaju osiguravač naknađuje troškove prema tabeli iz tarife. Druga je mogućnost da se ugovori naknada stvarnih troškova. Osiguranik podnosi dokaze o troškovima koji se isplaćuju do osigurane sume.

slide7
III. Premija u osiguranju nezgode

1. Kao i kod drugih osiguranja premiju određuje premijska stopa koja se primenjuje na osnovicu. U osiguranju lica koja imaju u principu paušalni karakter osnovicu predstavlja osigurana suma. Na plaćanje premije primenjuju se pravila koja važe za osiguranje imovine, a ne osiguranje života. To znači da je plaćanje premije obavezno.

2. Na visinu premije utiču u najvećoj meri profesija osiguranika, godine starosti osiguranika i visina osigurane sume.

slide8
IV. Osigurani slučaj u osiguranju nezgode

1. Rok za prijavu

Rok za prijavu osiguranog slučaja utvrđen je u ugovoru o osiguranju. Osiguravač mora da utvrdi da li je nastala nezgoda u smislu uslova osiguranja a to je sve teže protekom vremena.

Ako korisnik nije znao da mu je namenjena suma iz ugovora toleriše se prekoračenje ugovorenog roka.

slide9
2. Dokaz da je nastala nezgoda

Osiguranik ili korisnik su dužni da podnesu dokaz da su se ispunili uslovi za ispunjenje obaveze osiguravača: da je nezgoda nastala iznenada, da nije bilo namere (samoubistvo ili pokušaj samoubistva, odnosno ubistvo ili pokušaj ubistva). Osiguravač može da osporava tvrdnje osiguranika ili korisnika (npr. da zahteva autopsiju ako sumnja da je korisnik ubio osiguranika).

slide10
V. Korisnici osiguranja

U slučajevima invaliditeta ili prolazne nesposobnosti za rad korisnik osiguranja je osiguranik. Za slučaj smrti osiguranika korisnik je lice određeno ugovorom. Ako u ugovoru nije određen korisnik to svojstvo ima naslednik osiguranika koji se određuje polazeći od zakonskog naslednog reda i to:

-

slide11
deca i bračni drug osiguranika na jednake delove
  • ako nema dece i njihovih potomaka bračni drug i roditelji osiguranika
  • ako nema ni bračnog druga samo roditelji
  • ako nema navedenih lica ostali naslednici

Ako je maloletno lice korisnik suma se isplaćuje njegovi roditeljima ili staratelju, uz pravo osiguravača da zahteva saglasnost nadležnog državnog organa