Kontrola zarządcza
Download
1 / 20

Ewa Halska - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Kontrola zarządcza w szkole/placówce V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl /kongres/. Ewa Halska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ewa Halska' - damita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ewa halska

Kontrola zarządcza w szkole/placówce V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010www.oskko.edu.pl/kongres/

Ewa Halska


Ewa halska

Kontrola zarządcza obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty działalności jednostki. Podstawowym elementem kontroli zarządczej jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/


Ewa halska

Zgodnie z art. 69 nowej ustawy o finansach publicznych zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:

  1)   ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej "ministrem kierującym działem", z zastrzeżeniem ust. 2;

  2)   wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego;

  3)   kierownika jednostki.

Komentarz:

Jak wynika z przytoczonego wyżej przepisu dyrektor jest odpowiedzialny za funkcjonowanie I poziomu kontroli zarządczejw kierowanej przez niego szkole lub placówce.


Odpowiedzialno dyrektora szko y lub plac wki o wiatowej u o fp
Odpowiedzialność dyrektora szkoły lub placówki oświatowej - uofp

 • Zadania dyrektora

 • zorganizowanie systemu kontroli zarządczej w szkole,

 • wyznaczenie osób do nadzoru nad systemem kontroli,

 • wyznaczenie pracowników do wykonywania kontroli,

 • wprowadzenie do użytku wewnętrznego zasad kontroli zarządczej,

 • monitorowanie oraz ocena systemu.

 • Zgodnie z nowelizacją ustawy dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 1114 ze zm.), niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie kontroli zarządczej objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Delikt finansowy
Delikt finansowy oświatowej - u

 • dopuszczenie do uszczuplenia wpływównależnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 5 ust. 2),

 • dopuszczenie do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostkiwskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 11 ust. 2),

 • dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 16 ust. 2),

 • dopuszczenie do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, związanego z udzieleniem zamówienia publicznegowskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 17 ust. 7),

 • dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych związanego z udzieleniem koncesji na roboty budowlane lub usługi, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej(art. 17a ust. 5).


Cele kontroli zarz dczej rozdzia 6 ustawy o fp
Cele kontroli zarządczej - rozdział 6 ustawy o fp oświatowej - u

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  1)   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

  2)   skuteczności i efektywności działania,

  3)   wiarygodności sprawozdań,

  4)   ochrony zasobów,

5)   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

  6)   efektywności i skuteczności przepływu informacji,

  7)   zarządzania ryzykiem.

art. 68 ust. 2


Kontrola wewn trzna w szkole plac wce
Kontrola wewnętrzna oświatowej - uw szkole/placówce

 • kontrola prowadzona przez dyrektora na mocy ustawy o systemie oświaty dookreślona w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym,

 • kontrola zarządcza prowadzona na mocy ustawy o finansach publicznych.


Ewa halska

 • Przykład – pamiętaj, nie gotowiec! oświatowej - u

 • Zarządzenie Nr ..........

 • Dyrektora ……… w ………… z dnia .......... w sprawie ustalenia form i zasad kontroli wewnętrznej.

 • § 1

 • Na podstawie § … Statutu Szkoły………….. ustalam formę i zasady kontroli wewnętrznej.

 • § 2

 • Kontrolę wewnętrzną realizowaną w szkole stanowi:

  • Kontrola zarządcza – prowadzona na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.),

  • Nadzór pedagogiczny – sprawowany na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

 • § 3

 • 1. Zasady i tryb prowadzenia kontroli wymienionej w § 2 ust. 1 określają zasady kontroli zarządczej wprowadzone odrębnym zarządzeniem.

 • 2. Szczegółowe zasady oraz tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego określa plan nadzoru pedagogicznego opracowywany na każdy rok szkolny.

 • 3. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z wymienionymi w ust. 1 i 2 dokumentami, potwierdzenia faktu podpisem oraz stosowania przyjętych w nich uregulowań.


 • Ewa halska

  • § 4 oświatowej - u

  • 1. Zobowiązuję osoby upoważnione do prowadzenia kontroli wewnętrznej na podstawie wymienionych w § 3 dokumentów do niezwłocznego przekładania na piśmie:

   • 1) informacji o wszelkich nieprawidłowościach, stwierdzonych podczas sprawowanej kontroli bieżącej,

   • 2) sprawozdań półrocznych z przeprowadzonych zgodnie z planem kontroli okresowych,

   • 3) wniosków pokontrolnych.

  • 2. Zobowiązuję osoby sprawujące kontrolę wewnętrzną do składania wniosków ukierunkowanych nastałepodnoszenie jakości pracy Szkoły poprzez podnoszenie sprawności organizacyjnej i eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

  • § 5

  • W przypadku wystąpienia konieczności zlecenia kontroli doraźnej pracownikowi niewymienionemu w zasadach kontroli zarządczej – do jej przeprowadzenia zostanie wydane upoważnienie na piśmie.

  • § 6

  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • …………………………………..……… ……………………………………………………………….

  • miejscowość i data podpis dyrektora


  Ewa halska

  O czym warto pamiętać: oświatowej - u

  Regulamin (procedura, instrukcja) kontroli zarządczej jest dokumentem ustalającym organizację zakres i obowiązki. Nie należy w nim opisywać definicji, ogólnych zasad i metod kontroli lecz konkretne rozwiązania obowiązujące w szkole/placówce uwzględniające potrzeby oraz rodzaj i specyfikę działalności danej szkoły czy placówki.

  Regulamin kontroli zarządczej można wprowadzić zarządzeniem i zobowiązać pracowników do zapoznania się z jego zapisami.

  Kontrola prowadzona w szkole/placówce powinna być dokumentowana np. w księdze kontroli wewnętrznej.

  Regulamin powinien uwzględniać:

  Zakres i zadania kontroli

  Organizację kontroli zawierającą:

  - zakres kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych/stanowisk – w przypadku szkoły mogą to być np.: biblioteka, pomieszczenia administracyjne, dydaktyczne i gospodarcze, ale także gospodarka składnikami majątku,

  - przedmiot czynności kontrolnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

  Rodzaje dokumentów, w tym badanych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.


  Przepisy oraz wytyczne przydatne przy tworzeniu systemu kontroli
  Przepisy oraz wytyczne przydatne przy tworzeniu systemu kontroli

  • Ustawa o finansach publicznych - ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

   • ustawy m.in. : o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do ustaw

    oraz wytyczne:

 • Standardy kontroli zarządczej ogłoszone w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF, Nr 15, poz. 84):

  A - środowisko wewnętrzne,

  B - cele i zarządzanie ryzykiem,

  C - mechanizmy kontroli,

  D - informacja i komunikacja,

  E - monitorowanie i ocena.

  Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych z maja 2007r opublikowane na stronie MF

  www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=290&wysw=4&sub=sub3


 • Przyk adowe obszary podlegaj ce kontroli zarz dczej
  Przykładowe obszary podlegające kontroli zarządczej kontroli

  V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/

  organizacja prawna szkoły,

  efektywność zarządzania zasobami ludzkimi,

  gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS

  szeroko pojęta problematyka BHP.


  Przyk adowe zagadnienia kontroli
  Przykładowe zagadnienia kontroli kontroli

  Realizacja zadań (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji szkoły, kierunkami pracy i statutem.

  Realizacja wszystkich zadań przez pracowników zgodnie z ich zakresami czynności.

  Realizacja nałożonych na pracowników zadań dodatkowych.

  Przestrzeganie dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników.

  Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej.

  Polityka kadrowa i prowadzenie spraw w zakresie uprawnień pracowników i obowiązków pracodawcy (zatrudnienie, wynagrodzenie, dokumentacja, ZFŚS).

  Kontrola przed zagrożeniami.

  Gospodarka finansowa zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły.

  Ustalenia kierunków wydatkowania i pozyskiwania środków finansowych budżetowychipozabudżetowych.

  Prowadzenie dokumentacji księgowej.

  Prowadzenie w szkole zamówień publicznych.


  Ewa halska

  Przykład – pamiętaj, nie gotowiec! kontroli

  Zarządzenie Nr ..........

  Dyrektora ……………………… w …………

  z dnia ..........

  w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole…………

   Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze. zm.) zarządzam, co następuje:

   § 1 

  Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych w Szkole dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

   § 2 

  Kontrola zarządcza przeprowadzana jest w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.


  Ewa halska

  • § 3 kontroli

  • 1. Formy organizacyjne kontroli zarządczej:

  • 1) samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy (do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy),

  • 2) kontrola sprawowana z urzędu przez pracowników sprawujących funkcje kierownicze.

  • 2. Osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli zarządczej:

  • 1) dyrektor szkoły,

  • 2) wicedyrektor szkoły,

  • 3) referent ds. uczniów/sekretarz szkoły,

  • 4) księgowy szkoły,

  • 5) kierownik gospodarczy,

  • 6) specjalista ds. kadr,

  • 7) inspektor BHP,

  • 8) higienistka szkolna,

  • 9) inni pracownicy lub komisje kontrolne powołane przez dyrektora dla prowadzenia doraźnych kontroli.

  • 3. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników są określone w imiennych zakresach czynności, imiennych upoważnieniach oraz przepisach wewnętrznych wprowadzonych odrębnymi zarządzeniami, w szczególności w zakresie:

  • polityki rachunkowości,

  • instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych,

  • polityce ochrony danych osobowych,

  • ………..

  • ………..


  Ewa halska

   § 4 kontroli

  1. Wyniki kontroli zarządczej umożliwiają ocenę:

  1) stopnia i form realizacji statutowych zadań szkoły,

  2) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne stanowiska szkoły,

  3) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.

  2. Wyniki kontroli zarządczej stanowią podstawę podejmowania decyzji w sprawach:

  1) stosowania systemu wyróżnień i kar,

  2) ustalania wysokości premii i dodatków motywacyjnych,

  3) przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy,

  4) typowania pracowników do odznaczeń,

  5) przeszeregowania pracowników,

  6) modyfikacji działań doskonalących funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

  3. Działalność kontrolna w zakresie nadzoru pedagogicznego prowadzona jest niezależnie od działań wynikających z realizacji planu nadzoru.

  4. Potwierdzeniem prowadzenia kontroli dokumentów jest wpisanie daty i czytelny podpis osoby kontrolującej w poddanej kontroli dokumentacji.


  Ewa halska

  • 5. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nieprawidłowości przebiegu operacji gospodarczych i finansowych oraz związanych z nimi dokumentami osoba kontrolująca obowiązana jest przedsięwziąć, w ramach kompetencji, niezbędne środki zmierzające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości lub powiadomić niezwłocznie dyrektora.

  • 6. W przypadku ujawnienia podczas kontroli nadużycia lub innego czynu mającego znamiona przestępstwa, osoba kontrolująca obowiązana jest powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły oraz zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu.

  • 7. Osoby pełniące funkcje kierownicze obowiązane są:

  • 1) realizować plan kontroli zarządczej na I i II semestr roku szkolnego,

  • 2) przedstawić dyrektorowi wnioski i uwagi prowadzonej działalności kontrolnej,

  • 3) opracować wnioski dotyczące nagradzania, wyróżniania i karania pracowników w oparciu o udokumentowane wyniki przeprowadzonych kontroli.

  • 8. Dokumentację kontroli zarządczej stanowi w szczególności:

   • 1) książka kontroli wewnętrznej,

   • 2) notatka lub protokół z przeprowadzonej kontroli.

 • § 5

 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 • ……………….……………………….

 • Data i podpis dyrektora

 • Załącznik:

 • Plan i harmonogram kontroli zarządczej


 • Ewa halska

  V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 nieprawidłowości przebiegu operacji www.oskko.edu.pl/kongres/


  Dzi kuj ewa halska@oskko edu pl
  Dziękuję nieprawidłowości przebiegu operacji ewa.halska@oskko.edu.pl

  V Kongres Zarządzania Oświatą, 22-24.09.2010 www.oskko.edu.pl/kongres/


  ad