obszary wsp pracy klastr w farmaceutycznych i spos b ich finansowania n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Dr Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych. Obszary współpracy klastrów farmaceutycznych i sposób ich finansowania. Dr Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Plan prezentacji. 2x dlaczego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu' - damita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obszary wsp pracy klastr w farmaceutycznych i spos b ich finansowania

Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych

Obszary współpracy klastrów farmaceutycznych i sposób ich finansowania

Dr Monika Matusiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • 2x dlaczego
 • Początki współpracy: Funkcjonowanie klastrów i inicjatyw klastrowych
 • Rozwój inicjatyw klastrowych
 • Obszary współpracy zaawansowanej
 • Dalszy rozwój i finansowanie
dlaczego klastry
Dlaczego klastry?

Kryzys

Konkurencja

Globalizacja

Przepisy i standardy

Przedsiębiorstwo

Współpraca

Nowe technologie

czy klastry pasuj do bran y farmaceutycznej
Czy klastry pasują do branży farmaceutycznej?

Belgia

Puerto Rico

Japonia

Polska

Irlandia

Niemcy

USA: Nowy Jork

USA: San Diego

przemys farmaceutyczny wyzwania
Przemysł farmaceutyczny: wyzwania
 • Hi-tech z korzeniami historycznymi
 • Dawniej: ważne etapy rozwoju:
  • masowa produkcja leków (1813)
  • Technologie produkcji antybiotyków syntetycznych
  • „złote czasy” 1950-1970
  • Od 1990 – wzrastająca regulacja, wzrost znaczenia biotechnologii i inżynierii genetycznej
 • Dziś:
  • Wysoka intensywność B+R
  • Przewidywany wzrost 6-8% rocznie przez następną dekadę
  • Wzrastające znaczenie koopetycji i współpracy sieciowej
  • Zmiana modelu biznesowego firm farmaceutycznych
  • Kluczowe pytania: z kim współpracować, w jakim zakresie, na jakich warunkach?
cele powstawania klastr w
Cele powstawania klastrów

Klaster: Skupisko przedsiębiorstw w określonej lokalizacji geograficznej:

 • Korzyści aglomeracji
 • Sieci
 • Łańcuchy wartości
 • Koopetycja
dlaczego klastry1
Dlaczego klastry?

Korzyści aglomeracji

dlaczego klastry3
Dlaczego klastry?

Łańcuchy wartości

dlaczego klastry4
Dlaczego klastry?

Globalizacja łańcuchów wartości

inicjatywa klastrowa
Inicjatywa klastrowa

Grupa przedsiębiorstw podobnej branży świadomie starająca się wykorzystać współpracę w ramach klastra dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Współpraca w ramach poczwórnej heliksy: nauka, biznes, edukacja, samorząd plus instytucje pośredniczące: finansowanie, doradztwo, marketing

Koopetycja: konkurencyjna współpraca

cele ik
Cele IK
 • Tworzenie sieci i nawiązywanie kontaktów
 • Wspólna promocja
 • Zakup wyników badań naukowych
 • Transfer wiedzy i technologii
 • Projekty innowacyjne
 • Inwestycje
 • Lobbying
 • Wywiad gospodarczy
 • Eksport
 • Szkolenia
 • Dzielenie kosztów
cele klastr w farmaceutycznych
Cele klastrów farmaceutycznych
 • Zogniskowanie prac badawczych nad nowoczesnymi formami leków i ich komercjalizację
 • Poszukiwanie synergii
 • Stworzenie idealnego otoczenia instytucjonalnego i biznesowego dla firm farmaceutycznych
 • Internacjonalizacja i eksport
 • Poprawa logistyki dostaw leków
 • Promocja wspólnej oferty
slide16

ROZWÓJ KLASTRA

5. Scenariusz rozwoju

1. Określenie istotności

3. Analiza wstępna

4. Kształtowanie grupy liderów

2. Identyfikacja, priorytetyzacja

7. Agenda krótko-terminowa

6. Kamienie milowe

8. Inicjacja i formalizacja klastra

12. Ewaluacja i ocena

9. Pogłębiona analiza, benchmarking

11. Budowanie powiązań

10. Strategia długoterminowa

czynniki sukcesu ik
Czynniki sukcesu IK

Otoczenie:

 • Silne środowisko biznesowe
 • Zaufanie do władz centralnych
 • Silne władze regionalne
 • Siła klastra
czynniki sukcesu ik1
Czynniki sukcesu IK

Cele:

 • Szeroki zakres celów
 • Cele stworzone w oparciu o rzeczywiste potrzeby klastra
czynniki sukcesu ik2
Czynniki sukcesu IK

Proces:

 • Animator rozumiejący klaster
 • Biuro i znaczący budżet
 • Jasna strategia i mierzalne cele
czynniki sukcesu ik3
Czynniki sukcesu IK

Organizacja:

 • Zaufanie między firmami
 • Konsensus co do celów
 • Zdefiniowane zasady współpracy
masa krytyczna i synergie
Masa krytyczna i synergie
 • Masa krytyczna: 30-50 członków
 • Korzyści i synergie powstają w oparciu o zaufanie
 • Długookresowy horyzont współpracy
 • Zmiana sposobu myślenia i działania
 • Dogłębna znajomość branży
 • Pozytywny dialog
masa krytyczna i synergie1
Masa krytyczna i synergie
 • Synergie:
  • Wspólne osiąganie celów niemożliwych do osiągnięcia indywidualnie
  • Strategiczne wykorzystanie powiązań w ramach łańcucha wartości
  • Tworzenie produktów i usług o wyższej wartości dodanej
  • Zwiększenie odporności na kryzysy
  • Wzmocnienie pozycji jako partner samorządu
identyfikacja obszar w wsp pracy
Identyfikacja obszarów współpracy
 • Działalność badawczo-rozwojowa
 • Produkcja
 • Marketing
 • Logistyka
 • Szkolenia zawodowe
 • Organizacja przedsięwzięć
 • Technologie informatyczne
 • Internacjonalizacja
okre lenie celu i zasad wsp pracy
Określenie celu i zasad współpracy
 • Badanie potrzeb wszystkich aktorów
 • Zaangażowanie we współpracę
 • Wytworzenie wspólnych produktów/usług lub poprawa pozycji negocjacyjnej
 • Informacja: strona internetowa/katalog produktów
okre lenie celu i zasad wsp pracy1
Określenie celu i zasad współpracy
 • Wspólna marka
 • Wspólna strategia rozwoju
 • Procedury poszukiwania partnerów do projektów
 • Osobowość prawna
 • Struktura: biuro, koordynator, budżet
podstawowe pola dzia ania
Podstawowe pola działania
 • Informacja i komunikacja
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • Współpraca
 • Marketing i PR
 • Internacjonalizacja
informacja i komunikacja
Informacja i komunikacja
 • Szczegółowa baza danych
 • Częste wywiady z klientami
 • Stworzenie i obsługa strony internetowej
 • Katalog dostawców i usług
 • Newslettery
 • Regularne wydarzenia, wizyty w przedsiębiorstwach, wizyty studyjne
 • Comiesięczny mailing
 • Materiały prasowe
szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • Analiza wymagań edukacyjnych związanych z branżą
 • Promocja i mentoring utalentowanych pracowników
 • Podnoszenie kwalifikacji personelu
 • Regularne wydarzenia specjalne:
  • Warsztaty i seminaria
  • Wizyty studyjne dla pracowników
  • Wzajemne uczenie się firm
  • Współpraca z sektorem nauki i instytucjami edukacyjnymi
wsp praca
Współpraca
 • Inicjacja i wspieranie projektów kooperacyjnych
 • Nawiązywanie kontaktów pomiędzy potencjalnymi partnerami w projektach
 • Współpraca z sektorem nauki, instytucjami edukacyjnymi i dostawcami usług zaawansowanych
 • Stworzenie ukierunkowanych programów wsparcia
 • Wspieranie podnoszenia innowacyjności
marketing i pr
Marketing i PR
 • Materiały informacyjne i promocyjne
 • Budowa tożsamości regionalnej
 • Marketing krajowy i międzynarodowy oraz działalność reklamowa
 • Działania budujące wizerunek branży
 • Targi, wizyty w przedsiębiorstwach, prezentacje dla klientów kluczowych
 • Lobbying
internacjonalizacja
Internacjonalizacja
 • Dostęp do wydarzeń międzynarodowych, kongresów, aktualności, klientów i trendów
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej
 • Wspieranie przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji
 • Działania sieciowe między podobnymi lub komplementarnymi klastrami z różnych krajów
 • Zagraniczne wizyty w klastrze
perspektywy rozwojowe
Perspektywy rozwojowe
 • Wsparcie Komisji Europejskiej (DG Industry, DG Regio)
 • Projekt „Polskie klastry i polityka klastrowa” pod patronatem Ministra Gospodarki
 • Samorządowe programy wsparcia klastrów
 • Instrumenty finansowania
finansowanie klastr w
Finansowanie klastrów
 • Wkład własny:
  • Składki członkowskie
  • Wkład partnerów strategicznych
  • Współfinansowanie projektów
 • Środki zewnętrzne:
  • Europejskie programy współpracy klastrowej oraz programy ramowe
  • Zmiany w ramach innych polityk krajowych
  • Działanie 5.1.
  • Działanie 1.6.
  • Konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • Konkursy Departamentu Gospodarki UMWW
dzia anie 5 1
Działanie 5.1.
 • Faza wczesna:
  • Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju
  • Finansowanie do ekwiwalentu 200 000 euro
 • Faza rozwoju:
  • Opracowanie innowacyjnego produktu lub usługi
  • Finansowanie: 20 mln na wydatki inwestycyjne, 5 mln na B+R, 400 000 na doradztwo, 1 mln na szkolenia, 600 000 na ekspansję rynkowa
dzia anie 1 6
Działanie 1.6.
 • Finansowanie do 2 mln zł na:
  • promocję powiązania kooperacyjnego,
  • zakup profesjonalnych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające powiązaniem kooperacyjnym,
  • działania podnoszące poziom innowacyjności powiązania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how),
  • działania inwestycyjne (w tym wydatki na zakup robót budowlanych oraz zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do funkcjonowania powiązania kooperacyjnego).
6 lekcji z do wiadczenia banku wiatowego
6 lekcji z doświadczenia Banku Światowego
 • Najważniejszym czynnikiem sukcesu jest „wkład potu” członków inicjatywy
 • Udane inicjatywy klastrowe są napędzane przez sektor prywatny współpracujący sektorem publicznym, a nie odwrotnie
 • Dobrze zdefiniowane celei regularne mierzeniepostępów
6 lekcji z do wiadczenia banku wiatowego1
6 lekcji z doświadczenia Banku Światowego
 • Kluczowa rola przywódców i wizjonerów
 • Trudniej rozwijać IK w przemysłach tradycyjnych
 • Konkurencyjność oparta na klastrach to nie rozwiązanie quickfix, ale proces długoterminowy
 • Nadmierne finansowanie danej inicjatywy przez władze może ją osłabić