แผนการดำเนินการ
Download
1 / 71

??????????????? ?????????????????????????????? ???????????????? ????????????? (????????????) - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

แผนการดำเนินการ ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงใหม่) ๘ มีนาคม ๒๕๕๕.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????? ?????????????????????????????? ???????????????? ????????????? (????????????)' - damian-house


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5934533

แผนการดำเนินการ

ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง

ของสำนักการแพทย์

กรุงเทพมหานคร

(ปรับปรุงใหม่)

๘ มีนาคม ๒๕๕๕


5934533

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

ที่มา


5934533

การประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครการประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

ทำให้อำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้


5934533

 • มาตรา ๑๔ การประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครก.ก.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดระบบราชการกรุงเทพ และการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

 • ๔. ให้ความเห็นชอบการตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำนัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

 • ๕. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร


5934533

 • มาตรา ๑๘ การประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครอ.ก.ก. สามัญข้าราชการสามัญ

 • มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • เสนอแนะต่อ ก.ก.เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

 • ๓.พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร

 • ๕. พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อนและความประหยัดเป็นหลัก


5934533

 • มาตรา ๒๔ การประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครอ.ก.ก. สามัญหน่วยงาน

 • มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • เสนอแนะต่อ ก.ก.เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัดและการพัฒนาหน่วยงาน

 • ๓.พิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างส่วนราชการในหน่วยงาน


5934533

 • มาตรา ๒๙ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

 • เรียกโดยย่อว่า “ สำนักงาน ก.ก.”

 • มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการจัดระบบราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเสนอ ก.ก.

 • ๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร


5934533

มาตรา ๒๙ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรียกโดยย่อว่า “ สำนักงาน ก.ก.”

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

๔. พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

๖ดำเนินการเกี่ยวกับแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร


5934533

กรอบการนำเสนอ ให้มีสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร

๑ ความเป็นมา

๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง)

๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร

๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์

๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป


5934533

แผนการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๕๕

แผนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง

๓ ปี ของหน่วยงานกรุงเทพ

มหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๓

 • แผนการปรับปรุงโครงสร้าง

 • และอัตรากำลัง

 • ของหน่วยงานกรุงเทพ

 • มหานคร

 • (ฉบับปรับปรุง )

ปรับเปลี่ยน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ

พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.ฯ

พ.ศ. ๒๕๕๔

ระยะที่ ๑

ระยะที่ ๒

ระยะที่ ๓


5934533

ความเป็นมา ๓ ปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

หนังสือสำนักงาน ก.ก.ที่เกี่ยวข้อง ๓ ฉบับ

ฉบับที่ ๑

หนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท ๐๓๐๔/๓๔๓๙

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

เรื่อง แผนการปรับปรุงโครงสร้างและ อัตรากำลัง ๓ ปีของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร


5934533

แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

๑. ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ความเหมาะสม

๒. ข้าราชการมีหลักประกันความเป็นธรรม และสอดคล้องกับกับการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่

๓พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มี คุณธรรมมีขวัญกำลังใจและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี


5934533

 • กลยุทธ์แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

 • ให้ทบทวนกรอบหรือแผนอัตรากำลังเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการลดขนาดองค์กรและจำกัดอัตรากำลังเพื่อรองรับการปรับรูปแบบการบริหารราชการในแบบกำกับการจ้างภายนอก (OUTSOURCE)

 • ๒. การสนับสนุนการดำเนินงาน (SUBSIDY) ของเอกชน ประชาชนและหน่วยงานอื่น


5934533

จัดทำแผนแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง๓ ปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

(พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)

ตามกรอบและทิศทางที่คณะกรรมการกรุงเทพมหานครกำหนด


5934533

แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๒-๒๕๕๕

แผนการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี

ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

มติ ก.ก.

อ.ก.ก.ต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง

การกระจาย

อำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการ

ปรับขนาด

กำลังคน

ของ

กทม.

เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

พันธกิจ


5934533
การดำเนินงานของสำนักการแพทย์ และ สปร.( มิถุนายน ๒๕๕๓- มีนาคม ๒๕๕๔ )

๑. การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

( ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕)

ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๒. การกำหนดสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งของ

๕ สายงานหลัก ได้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร

และนักเทคนิคการแพทย์


5934533
และ สปร. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใน ๕ สายงานหลัก -แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ( ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ )- แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๕

 • วางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ แนวทางเพื่อการนำสู่ทางปฏิบัติของสำนัก การแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  ใน ๕ สายงานหลัก

๕. นำเสนอแนวทางการสร้างขวัญกำลังใจ

แก่บุคลากรของสำนักการแพทย์


5934533

ฉบับที่ ๒ และ สปร

หนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท ๐๓๐๔/ ๑๐๑๖

ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ให้สำนักงาน ก.ก.ชะลอการจัดทำแผน ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยในส่วน ของหน่วยงาน / ส่วนราชการให้ดำเนินการ ทบทวนภารกิจ บทบาท อำนาจหน้าที่ต่อไป


5934533

เมื่อมีการประกาศใช้ และ สปร

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๕๔

ชะลอแผน


5934533
การดำเนินงานของ และ สปรกรุงเทพมหานคร( เมษายน ๒๕๕๔ - พฤศจิกายน ๒๕๕๔ )

๑.ชะลอการจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

๒. ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔


5934533
และ สปร. ดำเนินการประกาศการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 • การจัดตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๕. ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔


5934533

กรอบการนำเสนอ และ สปร

๑ ความเป็นมา

๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง)

๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร

๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์

๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป


5934533

ฉบับที่ ๓ และ สปร

หนังสือสำนักงาน ก.ก. ที่ กท ๐๓๐๔/ ๓๔๓๐

ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอปรับแผนการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลัง ๓ ปี ของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

ให้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง

โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง) ให้แล้ว

เสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕


5934533
การปรับวิธีดำเนินการ และ สปร

แผนปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปี

เพิ่ม

รูปแบบการดำเนินงาน

เป็น

ที่ปรึกษา

และให้

ความรู้แก่

หน่วยงาน

ปรับบทบาทของสำนักงาน

ก.ก.

กำหนดให้มีการจ้างบุคคลภาย

นอกทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

ตามกลุ่มภารกิจ ๗ กลุ่ม

๐กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

๐ สำนักการแพทย์

๐ สำนักอนามัย

๐ สำนักสิ่งแวดล้อม

๐ ฝ่ายรักษาความสะอาด

และสวนสาธารณะ


5934533

การปรับปรุงวิธีดำเนินการการปรับปรุงวิธีดำเนินการ

ตามแผนปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ ปีของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

 • เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ เป็น ตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ -

 • เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕


5934533

การปรับปรุงวิธีดำเนินการ.ปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นลักษณะของ

กลุ่มภารกิจ จำนวน ๗ กลุ่มภารกิจ

๐ กลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

๐ กลุ่มภารกิจด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

๐ กลุ่มภารกิจด้านการปกครองและรักษาความ สงบเรียบร้อย

๐ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ

๐ กลุ่มภารกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

๐ กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภค

๐ กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


5934533

การปรับปรุงวิธีดำเนินการ. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบ ดำเนินการในแต่ละกลุ่มภารกิจ ทบทวน และปรับปรุงภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ หน่วยงานตามกลุ่มภารกิจ

๐ จัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างและ อัตรากำลังของหน่วยงาน

๔. ปรับบทบาทของหน่วยงาน/ ส่วนราชการที่ รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีความ เหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ตามกฏหมายใหม่


5934533

การปรับปรุงวิธีดำเนินการ. จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากร บุคคล เพื่อช่วยให้คำปรึกษาและ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของแต่ละ กลุ่มภารกิจ จำนวน ๕ คน


5934533

กรอบการนำเสนอการปรับปรุงวิธีดำเนินการ

๑ ความเป็นมา

๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง)

๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร

๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์

๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป


5934533

แนวทางการกำหนดตำแหน่งของกรุงเทพมหานครแนวทางการกำหนดตำแหน่งของกรุงเทพมหานคร

๑. ทิศทางในการจัดทำแผนปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลัง ๓ปี

๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. มาตรการปรับขนาดกำลังคน

๔. มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร


5934533

ทิศทางในการจัดทำแผนปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลัง 3 ปี

๐ ปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่และการจัด อัตรากำลังของ กทม. ให้ เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน

๐ กระจายอำนาจและหน้าที่ โดยคำนึงถึงความ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชน

๐ จัดระบบงานและวิธีปฏิบัติราชการให้สั้น ลด ขั้นตอน ส่งเสริมการสร้าง เครือข่าย


5934533

ทิศทางในการจัดทำแผนปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลัง 3 ปี

๐ จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการของ หน่วยงาน โดยยึดหลักไม่เพิ่มอัตรากำลังแต่ ใช้วิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง รวมทั้ง การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

๐การจัดทำหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานกำหนด จำนวนตำแหน่ง และระดับ ตำแหน่ง เพื่อ รองรับการมอบอำนาจตาม พ.ร.บ. ใหม่


5934533

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓๕บัญญัติไว้ว่า

“ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละ ๔๐ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้”


5934533

มาตรการปรับขนาดกำลังคนของ กรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ)

 • ๐ ไม่เพิ่มอัตรากำลังในภาพรวมทุก หน่วยงาน ยกเว้นกรณีจำเป็น อันมิ อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจาก

 • ๑. มีการจัดตั้งหน่วยงานหรือส่วน ราชการขึ้นใหม่

 • หรือ


5934533

มาตรการปรับขนาดกำลังคนของ กรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ). เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งไว้แล้วที่มีความ จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง ซึ่งต้องมี ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

๐เป็นหน่วยงานหรือเป็นส่วนราชการที่ทำ หน้าที่ให้บริการประชาชนโดยตรง (เป็นงานบริการที่หน่วยงานหรือส่วน ราชการรับคำขอจากส่วนราชการโดยตรง เช่นประชาชนยื่นคำขอทำบัตรประชาชน หรือประชาชนมาขอรับการตรวจรักษาที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล เป็นต้น)


5934533

มาตรการปรับขนาดกำลังคนของ กรุงเทพมหานคร (ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ)เป็นหน่วยงานหรือส่วนราชการที่ จะต้องดำเนินงานตามนโยบาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ จาก ราชการส่วนกลาง หรือตามที่ กฎหมายกำหนด หากไม่ ดำเนินการจะทำให้เกิดผลเสียหาย แก่กรุงเทพมหานคร


5934533

โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เกลี่ยอัตรากำลังก่อน

๒. หากยังไม่เพียงพอให้หน่วยงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน

หรือใช้การจ้างงานที่หลากหลาย


5934533

ดังนี้. หากดำเนินการแล้วยังมีอัตรากำลัง ไม่เพียงพออีก ให้เสนอเหตุผลความ จำเป็น ให้คณะกรรมการจัดสรร กำลังคนของกรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจาก หน่วยงานอื่นมาให้

๔. หากคณะกรรมการฯ ไม่สามารถ จัดสรรอัตราให้ได้ หรือ จัดสรรแล้ว ยังมีอัตรากำลังไม่เพียงพอ จึงจะ สามารถนำเสนอขอเพิ่มกรอบ อัตรากำลังได้


5934533

มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๓๗ กำหนดให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นตำแหน่ง นายแพทย์ ๘ หรือ ๙ วช.

๐กรณียกฐานะโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล ทุติยภูมิชั้นสูง ซึ่งกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากตำแหน่ง นายแพทย์ ๘ หรือ ๙ วช. เป็นตำแหน่ง นายแพทย์ ๙ ใช้แนวทางการพิจารณา ดังนี้


5934533

 • พ.ร.บ. มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานครระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

 • (มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ (๙)(ง) )

 • ๒)เหตุผลความจำเป็น

 • ๐ ดูนโยบายและเป้าหมาย

 • ๐ ความจำเป็นในการให้บริการประชาชน อย่างทั่วถึง

 • ๐ การส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษา จำเป็นต้องมีการรักษาในระดับทุติยภูมิ ชั้นสูง


5934533

 • มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร) ความพร้อมด้าน Demand และ Supply

 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณกรอบ อัตรากำลัง โดยพิจารณาจาก Work Load

 • และหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ก.

 • ๕) พิจารณาเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่ได้

 • กำหนดไปแล้ว

 • ๖) พิจารณาจากประโยชน์ในการปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากำลัง

 • - ประโยชน์ต่อประชาชน

 • -ประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานคร

 • -ประโยชน์ต่อข้าราชการ


5934533

มติ ก.ก. มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๑๖มกราคม ๒๕๔๙

๐ให้กำหนดตำแหน่งในสายงานแพทย์ เป็นตำแหน่งในระดับ ๔-๖ หรือ ๗ วช. หรือ ๘ วช. หรือ ๙ วช.


5934533

มติ ก.ก. ครั้งที่ ๑ มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร/๒๕๔๙ วันที่ ๑๖มกราคม ๒๕๔๙

อนุมัติเป็นหลักการเกี่ยวกับการกำหนด ตำแหน่งเพื่อใช้กับทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

๑) ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑

๐ กลุ่มงานธุรการ หรือบริการทั่วไป และกลุ่ม งานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ ให้กำหนดเป็นระดับ ๑-๓หรือ ๔หรือ ๕

๐ กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้านและกลุ่มงานที่ใช้ ทักษะและความชำนาญเฉพาะตัว ให้กำหนด เป็นระดับ ๑-๓หรือ ๔หรือ ๕หรือ ๖


5934533

๒)ตำแหน่ง มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานครในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒

ให้กำหนดเป็นระดับ ๒-๔หรือ ๕หรือ ๖

๓)ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

ให้กำหนดเป็นระดับ ๓-๕ หรือ ๖ว หรือ ๗ว

๔) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ให้พิจารณาใน ฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ มีประสบการณ์เฉพาะตัวด้วย โดยกำหนดเป็นตำแหน่งระดับ ๖หรือ ๗ ว หรือ ระดับ ๗หรือ ๘ว หรือระดับ ๗วช. หรือ ๘ วช. แล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภารกิจของแต่ละ ส่วนราชการโดยให้สำนักงาน ก.ก. เป็นผู้พิจารณา กำหนดตำแหน่งดังกล่าวตามลักษณะงานของ ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบกาณ์เฉพาะตัวต่อไป


5934533

กรอบการนำเสนอ มติคณะกรรมการข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

๑ ความเป็นมา

๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง)

๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร

๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์

๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป


5934533

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร


5934533

แนวทางการจัดกรอบอัตรากำลัง(การจัดลำดับความสำคัญ) ๑ ตามลักษณะงาน ๒ ตามหน่วยงาน ๓ ตามสายงาน ๔ ตามสาขาวิชา


5934533

แนวคิดการทำงานในลักษณะเครือข่ายแนวคิดการทำงานในลักษณะเครือข่าย

รพว.

รพ.เอกชน

รพ.เอกชน

รพ.เอกชน

รพร.

รพล.

รพท.

รพส.

รพ.รัฐ

รพ.รัฐ

รพ.เอกชน


5934533

ข้อเสนอการกำหนดตำแหน่งและทางก้าวหน้าของ ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 5 สายงาน (ไม่รวมพยาบาลวิชาชีพ)

แนวทางที่ 1: เป็นระดับ 8 ว หรือ 8 วช. ได้ทุกตำแหน่ง

 • ตำแหน่งเภสัชกร

 • นักรังสีการแพทย์

 • นักกายภาพบำบัด

 • นักเทคนิคการแพทย์

 • นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์

 • แนวทางที่ 2: เป็นระดับ

 • 8 ว หรือ 8 วช. ได้

 • ในฐานะหัวหน้าทีม /กลุ่ม

 • ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์


5934533

กลุ่มงาน ตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ …

ทีมที่ 1

ทีมที่ 2

ทีมที่ 3

 • ตำแหน่งระดับ8ว.

 • หรือตำแหน่งระดับ 8 วช. (1)

 • (ในฐานะหัวหน้าทีม/ชุด)

 • ตำแหน่งระดับ 8ว.

 • -หรือตำแหน่งระดับ 8วช. (X)

 • (ในฐานะผู้มีประสบการณ์เฉพาะตัว)

- ระดับ 3-5 หรือ6ว.หรือ 7ว. หรือระดับ3-5หรือ6ว.หรือ 7วช. (y)


5934533

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีของสำนักการแพทย์


5934533
แนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีของสำนักงาน ก.ก.

 • จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ

  ๐ ใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  ๐ ยึดหลักไม่เพิ่มอัตรากำลัง

  2. มาตรการปรับขนาดกำลังคนของกรุงเทพมหานคร

  ๐ ไม่เพิ่มอัตรากำลังเว้นแต่

  ๐หน่วยงานตั้งใหม่

  ๐ หน่วยงานเดิมที่จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง


5934533

หน่วยงานเดิมที่จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง หน่วยงานเดิมที่จำเป็นต้องเพิ่มอัตรากำลัง

 • เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ประชาชนโดยตรง

 • หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตาม นโยบายผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร

 • หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิด ความเสียหาย


5934533

แนวทางการดำเนินการกำหนดตำแหน่งแนวทางการดำเนินการกำหนดตำแหน่ง

เกลี่ยอัตรากำลังภายในหน่วยงานก่อน

ไม่เพียงพอ

ปรับวิธีการทำงานโดยการจ้างงานที่หลากหลาย

ไม่เพียงพอ

เสนอเหตุผลความจำเป็นให้คณะกรรมการจัดสรรกำลังคนของ กทม. พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากหน่วยงานอื่นมาให้

หากไม่สามารถจัดสรรได้

เสนอเพิ่มกรอบอัตรากำลังโดยมีเงื่อนไข


5934533

 • เงื่อนไขการพิจารณาเพิ่มกรอบอัตรากำลัง

 • หน่วยงานจะได้รับกรอบอัตรากำลังไม่เกิน ร้อยละ 50 ของอัตรากำลังที่สำนักงาน ก.ก. วิเคราะห์ได้

 • สายงานสนับสนุนเมื่อวิเคราะห์แล้วจะไม่ กำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นข้าราชการ โดยสำนักงาน ก.ก. จะกำหนดจำนวน ผู้ปฏิบัติงานมาให้และให้หน่วยงานใช้วิธี จ้างเหมาเอกชนดำเนินการ


5934533

แนวทางการใช้คนในองค์กรภาครัฐแนวทางการใช้คนในองค์กรภาครัฐ

ข้าราชการ 100%

 • ข้าราชการ 50%

 • ลูกจ้างชั่วคราว

 • ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

 • Outsourcing

 • Contract Out

 • ท้องถิ่น

 • เอกชน

 • PO

 • ข้าราชการ 50%

 • ลูกจ้างชั่วคราว

 • ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง

 • Outsourcing

 • Contract Out

 • ท้องถิ่น

 • เอกชน

 • PO


5934533

การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 • จัดทำตามแนวทางการจัดลำดับความสำคัญ

 • จัดทำตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนดไว้

 • สำหรับกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาล ควรกำหนด โดย

 • ๐ ภารกิจหลักควรกำหนดร้อยละ 90 ของกรอบอัตรากำลังที่วิเคราะห์ได้

 • ๐ ภารกิจรองควรกำหนดร้อยละ 50 ของกรอบอัตรากำลังที่วิเคราะห์ได้


5934533

สรุปกรอบอัตรากำลัง

หมายเหตุ : รวม 3 ปี ควรเพิ่ม 1,371ตำแหน่ง


5934533

กรอบการนำเสนอ

๑ ความเป็นมา

๒ แผนการปรับปรุงโครงสร้าง

และอัตรากำลังของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร (ฉบับปรับปรุง)

๓ แนวทางการกำหนดตำแหน่งของ กรุงเทพมหานคร

๔ สรุปการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี สำนักการแพทย์

๕ สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป


5934533
แผนการทำงาน

การประชุมครั้งที่ ๑

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

๐ การอภิปรายแนวทางการปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลังของ กรุงเทพมหานคร

๐ ชี้แจงแผนการดำเนินงาน ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง (ปรับปรุงใหม่)


5934533
แผนการทำงาน (ต่อ)

การประชุมครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

๐ การทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากแผนเดิม

(จากปริมาณงาน ปี ๒๕๕๔ )

ของหน่วยงานในส่วนกลางของ สำนักการแพทย์


5934533
แผนการทำงาน (ต่อ)

การประชุมครั้งที่ ๓

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

๐ การทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดกรอบอัตรากำลังที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากแผนเดิม

(จากปริมาณงาน ปี ๒๕๕๔ )

ของ โรงพยาบาล ๘ แห่งใน สำนักการแพทย์


5934533
แผนการทำงาน(ต่อ)

การประชุมครั้งที่ ๔

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

การพิจารณาทบทวนการปรับปรุง โครงสร้างและอัตรากำลังของ

สำนักการแพทย์ ตามข้อเสนอแนะ ของ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ และ ก.ก.


5934533
แผนการทำงาน (ต่อ)

การประชุมครั้งที่ ๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง และการแบ่งส่วนราชการอัตรากำลัง ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างฯ

ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ก.


5934533
แผนการทำงาน (ต่อ)

การประชุมครั้งที่ ๖

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

การปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงาน ก.ก.


5934533
สิ่งที่คณะทำงานต้องดำเนินการต่อไปสิ่งที่คณะทำงานต้องดำเนินการต่อไป

๑. ขอปริมาณงานย้อนหลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เพิ่มเติม

๒. คำนวณกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติม

จาก ปริมาณงาน ปี ๒๕๕๔ ในช่อง ปีที่ ๓ ในตารางคำนวณอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๓. ส่งผลการคำนวณกรอบอัตรากำลังให้

การเจ้าหน้าที่

ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕


5934533

ขอบคุณสิ่งที่คณะทำงานต้องดำเนินการต่อไป


ad