1 / 17

BTH Webbråd # 4 2010-02-02

BTH Webbråd # 4 2010-02-02. Agenda. Tillgänglighet Avgränsning (prel) Genomgång av analys av Funka nu Länkar Pågående förbättringsprojekt Kampanjer inför ansökningsperiod Banners/Kampanjer – Summering Sökmotoroptimering Adwords & SEO HAL – adwords summering

Download Presentation

BTH Webbråd # 4 2010-02-02

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BTH Webbråd # 4 2010-02-02

 2. Agenda • Tillgänglighet • Avgränsning (prel) • Genomgång av analys av Funka nu • Länkar • Pågående förbättringsprojekt • Kampanjer inför ansökningsperiod • Banners/Kampanjer – Summering • Sökmotoroptimering • Adwords & SEO • HAL – adwords summering • COM/ING – Förslag på samarbete • Långa hitta listan på utbildningar • Ändringar? Anna T • (Forskarprofiler) • Eva Norling

 3. Avgränsning (förslag) • Beställ Katalog • BTH 20 år • Webcam • Programinformation under utbildning • Sektionernas startdatabaser (översta nivåer) • It’slearning? • Studentkåren? • Bostadsportalen? • Startsida • Vill studera • BTH-student • Utbildning • Forskning • Samverkan • Innehåll • Kontakt • Om BTH • Alumni • Adressbok • Lediga tjänster • Upphandling • Nyheter • Kalendarium

 4. Länkar – öppna i nytt fönster • Var mycket restriktiv med vad som ska öppnas i nytt fönster. Generellt är det bra om följande objekt öppnas i nytt fönster: • Dokument • Externa webbplatser • Utöver det kan det finnas andra situationer där användaren har nytta av att det öppnas ett nytt fönster. Det gäller till exempel: • Då man loggar in i/använder en applikation • Då man behöver hjälp/instruktioner samtidigt som man fyller i till exempel ett formulär • Riktlinjer • Öppna nytt fönster då ni länkar till: • Dokument • Externa webbplatser • Applikationer och tjänster

 5. Funktionslänkar • Länkar som aktiverar någon form av funktion bör vara försedd med både ikon och text. Ikonen hjälper till att markera en skillnad jämfört med vanliga länkar. • Texten ska så långt möjligt presenteras som text och inte vara en del av bilden. • Sammanställ behovet av funktionslänkar. • Om ikonen har text ska bildobjektet ha ett tomt alt-attribut. Om hela objektet är en bild ska det finnas en beskrivande alt-text.

 6. Länk till extern webb • Länk som leder till extern webbplats ska vara utformad så att användaren kan förstå vad som kommer att hända. • Skriv ut adressen, typ www.webbplatsen.se och markera den som en länk. • Alt-text på ikonen sätts automatiskt (extern webbplats, öppnas i nytt fönster) • Om inte länken enbart leder till startsidan måste information om målet ges, ex: ”Personuppgiftslagen i sin helhet (www.riksdagen.se)” + ikon. • Om url:en inte är tydlig i sig måste organisationens namn ingå, ex: ”Rättsmedicinverket (rmv.se)” + ikon. • Länka aldrig direkt till en extern webbplats från en meny. Det skapar stor förvirring hos användaren.

 7. Länk i löpande text • Länk i löpande text måste vara enkel att skilja från den omgivande texten. Det är löst genom att använda kombinationen understrykning och avvikande färg. • Understrykning är en mycket stark signal för ”klickbarhet”. Därför bör objekt som inte är klickbara aldrig vara understrukna. • Ett sätt att ytterligare tydliggöra länkar i löpande text är att lägga länkar på en ny rad direkt efter det aktuella textstycket. Med den tekniken kan även en liten symbol användas för att förstärka signalen. Observera att avståndet från slutet av textstycket till länken bör vara mindre än det som är efter länken och det nya stycke som sedan kommer. • Den optimala länken i löpande text. Riktlinje Om möjligt bör länken ligga på en separat rad efter det aktuella stycket.

 8. Språk symbol • Det är frestande att använda flaggor för att markera att informationen finns på ett visst språk. Men det finns negativa aspekter med det: • Flera flaggor kan symbolisera samma språk. (Varför ska den brittiska flaggan användas för att markera information på engelska? Även flaggor från USA och Australien skulle ju kunna användas. • En flagga kan symbolisera flera språk. (Bakom den spanska flaggan ryms flera språk. En person från Katalonien håller kanske inte med om att den spanska flaggan är detsamma som information på det spanska språket). • EU har löst problemet genom ikoner som består av bokstäver. en, sv, es och liknande används för att ange språk. Förslag? En ikon med språk-kod enligt eu-modell för att markera information som inte är på svenska.

 9. Tillgänglighet – så går vi vidare • Johan & Ulrika skapar en checklista • Går igenom del för del med ansvarig för att hitta åtgärdspunkter • IT-avd – automaträttar länkar i största möjliga mån • Anställ student i ca 3 veckor, för manuell justering av länkar vid behov

 10. Förbättringsprojekt • Program/kurspresentationer • Layout – typografiändring, ändring av flash • Struktur?

 11. Program/kurser presentation • Ny layout på programsidor • Programsida med bild (knyt ihop med katalog) & film • Vad fick dig att söka till BTH • Vad är ditt mål med utbildningen • Vad gör du efter avslutad utbildning • Vad tycker du så långt om utbildningen • Vad är det bästa med BTH? • ”Andra köpt” vid presentation av kurser/program, visa närliggande • Länk till Facebooklänk? • På sikt • Faktaruta med vad man kan arbeta med efter utbildningen • Framtidsutsikter • Ambassadörer/Alumni som berättar om vad dom gör efter utbildningen • Visa tydligt kontakter med näringsliv • Flytta upp information ifrån sektionernas programsidor • Chatknapp på BTH-info? Om möjligt? • Tydliga riktlinjer som bygger på undersökningar

 12. Kampanjer på webben • Banners på facebook /bilddagboken • Ny teknik • Jobbet.se • Platsbanken • Workey? • Övrigt från sektioner?

 13. SEO - Sökmotoroptimering • Mediaanalys – erbjudande? Samköra? • HAL – Catrin?

 14. Långalistan – hitta utb. • Diskussion

 15. Forskarprofiler • Eva N.

More Related