slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Кои сме ние?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Кои сме ние? - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Как обучаваме граждански и политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”. Кои сме ние?. Основано през 2001 година

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Кои сме ние?' - damara


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Как обучаваме граждански и политически лидери – моделът на Българско училище за политика “Димитър Паница”

slide2
Кои сме ние?
 • Основано през 2001 година
 • Мисия: да подпомогнесъздаването на общност от граждански и политически лидери, с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременнидемократични ценности катоплурализъм, толерантност и информирандебат
 • Чрез семинари, конференции и инициативисе стреми да насърчипроцеса на демократизиране в България и страните от ЗападнитеБалкани и Северна Африка
 • Част е от Асоциацията на училищата за политически науки къмСъвета на Европа
slide3
Основни програми
 • Национална програма “Управленски умения”
 • Регионална програма за Югоизточна Европа
 • Регионална програма за Северна Африка
 • «Зелени политики»
 • Филантропия
slide4
Национална програма
 • Началото е поставено през 2002 г.
 • До сега за завършили 12 випуска и над 450 млади политически и граждански лидери
 • Насочена е къмформирането на нов тип европейскаполитическа и гражданскакултура у младителидери и утвърждаването на моралнипринципи за тяхнотонастоящо и бъдещо развитие
slide5
Регионални програми
 • Подготвямемладителидери за управлението на демократичнитепроцеси и изграждането на активно гражданско общество в балканскитестрани и държавите от Северна Африка, стимулирамеактивния диалог и сътрудничество по ключови за регионите политически, икономически и социалнипроблеми, насърчавамеприлагането на добри практики и модели за успешниреформи
 • От 2003 г. насамповече от 200 младилидери от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора саобучени в Регионалнатапрограма "ПолитическиятдебатвЮгоизточна Европа»
 • През 2012 г. с помощта на БУП бешеоткритоТунизийското училище за политика и започнаобучението на първиявипуск
slide6
“Зелени политики”
 • Активна ангажираност с работа по проблемите на климатичнитепромени, енергийните политики и предизвикателствата, които те поставят.
 • Подпомаганесъс знание, информация и експертизакактозаконодателите на национално и местно ниво, така и неправителствения сектор, медиите и бизнеса, коитосаангажирани с темата.
 • Информираниятдебат, в който се чувагласът на всеки участник, е начинът да се намерят устойчиви решения на проблемите с климата.
 • Активно смеангажирани и с разработването на конкретни политики в областта на климатичнитепромени и енергийнатаефективност.
slide7
Филантропия
 • Нашеторазбиране е, чедарителството не трябва да бъдезатваряно в рамките на епизодични кампании, чеблаготворителността е ценност, коятотрябва да бъдеутвърждавана.
 • Подпомагаме с информация, знания и конкретни умения за работа по общественозначимикаузи, поставяме на публично обсъжданепроблемите и предизвикателствата, с които се сблъсквафилантропията у нас, търсимпътища за възраждане на дарителските традиции в обществото.
 • Отделяме внимание на ефективността от направените дарения и как резултатите от тях се комуникират обратно с дарителите.
 • Организирамедебати и разработваме модели за социална адаптация на деца, настанени в институции, и в процеса на деинституционализация.
slide8
Вместо заключение…
 • В Националната и Регионалнитепрограми за Югоизточна Европа и Северна Африка споделямеуникалния опит на училището в обучението на представители на различни политически партии и граждански организации в дух на толерантност, плурализъм и информирандебат.
 • Трансферираме опит и знания в сферата на “зелените политики” и предоставяме възможност на заинтересованите страни от Югоизточна Европа да обсъждат темите за “зеления растеж”.
 • Активно работим за обобщаване на българския и международния опит и практики в сферата на филантропията. Анализирамепредизвикателствата, пред коитосаизправенихората и организациите, коитоискат да даряват или да получават дарения.
slide9

Благодаря за вниманието!

Мариана Петрова

Програмен координатор

Българско училище за политика “Димитър Паница”email: mpetrova@schoolofpolitics.orghttp://www.schoolofpolitics.org

ad