R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH - PowerPoint PPT Presentation

dalton
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH PowerPoint Presentation
Download Presentation
R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
248 Views
Download Presentation

R IZ E X 2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RIZEX2 PAKIET PROGRAMOWY DO ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

 2. Program RizEx2 został opracowany przez Naukowe Centrum Badania Ryzyka Rizikon Program został wyróżniony jako jeden z najlepszych w kategorii zastosowania technologii informatycznych do oceny ryzyka przemysłowego podczas Sympozjum „Wspólny rozwój i współpraca w Europie” zorganizowanym przez ONZ i Komisję Europejską w Finlandii, w 1998 r.

 3. Pakiet programowy RizEx2 przeznaczony jest do modelowania awarii przemysłowych, prognozowania ich skutków i oceny poziomu ryzyka

 4. OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA POWSTANIA AWARII METODĄ „DRZEWA BŁĘDÓW” • przedstawianie skonstruowanego drzewa błędów w formie graficznej i tekstowej; • realizowanie poszukiwań awaryjnych sekwencji odchyleń parametrów technologicznych i błędów w systemie dla wydzielonych w procesie analizy zagrożeń „wydarzeń szczytowych” powodujących powstanie awarii; • ocena prawdopodobieństwa powstania awarii; • ocena i dobór alternatywnych rozwiązań dla obniżenia prawdopodobieństwa powstania awarii.

 5. DRZEWO BŁĘDÓW „Drzewo błędów” w formie tekstowej i graficznej

 6. DRZEWO BŁĘDÓW Program pozwala z biblioteki minimalnych sekwencji zdarzeń awaryjnych wybrać limitujące

 7. DRZEWO BŁĘDÓW Konsekwentna ocena alternatywnych rozwiązań w celu obniżenia prawdopodobieństwa realizacji limitujących minimalnych sekwencji zdarzeń awaryjnych pozwala minimalnymi kosztami zmniejszyć ryzyko powstania awarii do poziomu akceptowanego

 8. ANALZA WARUNKÓW POWSTANIA AWARII METODĄ „DRZEWA BŁĘDÓW” Z WYKORZYSTANIEM MODUŁU „NIEZAWODNOŚĆ” UMOŻLIWIA REALIZACJĘ POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA ZAPEWNIENIA DOSTATECZNEGO BEZPIECZEŃSTWA JEŻELI KOSZTY PONIESIONE NA OBNIŻENIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYSTAPIENIA AWARII SĄ WYSOKIE I NIE DO PRZYJĘCIA DLA OPERATORA INSTALACJI, PRZEPROWADZA SIĘ MODELOWANIE PRZEBIEGU AWARII ORAZ DOBÓR ROZWIĄZAŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH SKALĘ SKUTKÓW AWARII

 9. DRZEWO ZDARZEŃ Wykorzystanie „drzewa zdarzeń” pozwala na przeprowadzenie analizy efektywności zastosowanych środków ochrony, ocenę skali rozwoju różnych scenariuszy awaryjnych oraz określenie ich prawdopodobieństwa

 10. RizEx2 UMOŻLIWIA MODELOWANIE FIZYCZNYCH PROCESÓW AWARII I OCENĘ RYZYKA Narzędzia edytora graficznego pozwalają tworzyć (importować i eksportować) wektorowe i rastrowe mapy w formacie 2D i 3D, jak również definiować własności obiektów i określać ich związek z zastosowanymi modelami obliczeniowymi

 11. MODELE OBLICZENIOWE ŹRÓDŁA AWARII Wyciek gazu Wyciek cieczy

 12. MODELE PAROWANIA CIECZY Parowanie mieszaniny cieczy przegrzanych Parowanie cieczy z uwzględnieniem wpływu strumieni cieplnych

 13. MODELE PAROWANIA CIECZY Określenie masy substancji wybuchowej między górną i dolną granicą wybuchowości

 14. MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW Modelowanie różnych typów wybuchów, określanie rozkładu i wielkości nadciśnienia w przestrzeni oraz szacowanie prawdopodobieństwa obrażeń ludzi i stopnia zniszczenia obiektów

 15. MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW Graficzna wizualizacja wyników obliczeń wybuchów….

 16. MODELE OBLICZENIOWE WYBUCHÓW … i raport tekstowy w formacie html

 17. MODELE OBLICZENIOWE ODŁAMKOWANIA Określenie parametrów odłamkowania podczas wybuchu, strefy niebezpiecznej dla ludzi i prawdopodobieństwa uderzenia odłamków w obiekty

 18. MODELE DYSPERSJI GAZU W ATMOSFERZE Model dyspersji substancji toksycznych w atmosferze umożliwia obliczanie zmian stężenia w czasie i przestrzeni oraz prawdopodobieństwo zatrucia ludzi uwzględniając możliwość ewakuacji…

 19. MODELE DYSPERSJI GAZU W ATMOSFERZE … oraz graficzną prezentację rezultatów obliczeń

 20. KONTURY RYZYKA Wprowadzenie danych dotyczących róży wiatrów i prawdopodobieństwa realizacji różnych scenariuszy powstania i rozwinięcia awarii pozwala określać kontury ryzyka

 21. KONTURY RYZYKA

 22. MODELE OBLICZENIOWE POŻARU Program modeluje skutki pożarów na podstawie modeli empirycznych, określa możliwość wystąpienia obrażeń u ludzi (różne stopnie poparzeń) oraz zdolność zapalenia się materiałów palnych pod wpływem promieniowania cieplnego

 23. MODELE OBLICZENIOWE POŻARU Program oblicza obciążenia cieplne i gęstość strumieni cieplnych od pożarów rozlewisk cieczy palnych. Jednocześnie uwzględnia „cienie” od budynków i szacuje się prawdopodobne stopnie poparzeń ludzi na drogach ewakuacyjnych.

 24. MODELE OBLICZENIOWE RYZYKA Program określa kontury ryzyka od różnych źródeł zagrożeń…

 25. MODELE OBLICZENIOWE RYZYKA … oraz pozwala na wizualizację graficzną i tekstową obliczeń ryzyka terytorialnego, indywidualnego, określenia możliwej liczby osób poszkodowanych, tworzenia krzywych P/N …

 26. STRUKTURA PROGRAMU W skład pakietu wchodzą bazy danych właściwości substancji niebezpiecznych, materiałów palnych, wytrzymałości budynków i obiektów od działania fali nadciśnienia i inne. Struktura pakietu oraz konstrukcja plików i baz danych umożliwia w stopniu nieograniczonym rozbudowę liczbę modeli obliczeniowych i narzędzi obróbki informacji bez wpływu na podstawowe własności programu

 27. ZASTOSOWANIE PROGRAMU • opracowywanie nowych technologii i konstruowania urządzeń • projektowanie i rozmieszczenie nowych instalacji • modernizacja istniejących instalacji • audyt istniejących, modernizowanych i projektowanych instalacji • wykonywanie raportów o bezpieczeństwa i planów operacyjno - ratowniczych • wykonywanie usług na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych i zakładów przemysłowych dotyczących ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej od pożarów, wybuchów, wycieku substancji toksycznych • rozstrzyganie przez zakład przemysłowy spornych punktów z organami nadzoru, z organami lokalnej i państwowej władzy, z organizacjami ekologicznymi, z towarzystwami ubezpieczeniowymi, etc.