subklultury n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUBKLULTURY PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUBKLULTURY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

SUBKLULTURY - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

SUBKLULTURY. Co to jest SUBKULTURA?. What is a subculture?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUBKLULTURY' - dallon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
what is a subculture
What is a subculture?

Subculture - defines a social group and its culture, separated by some criteria, for example, professional, ethnic, religious, demographic. The subculture is a segment of culture and not subject to valuation as higher or lower. Members of the subculture bysociological terminology cannot be called counterculturebecause they are followers of a viewor some idea

co to jest subkultura1
Co to jest SUBKULTURA ?

Subkultura – określa grupę społeczną i jej kulturę wyodrębnioną według jakiegoś kryterium na przykład zawodowego, etnicznego, religijnego, demograficznego. Subkultura jest segmentem kultury i nie podlega wartościowaniu na wyższą czy niższą. Członków subkultury według socjologicznej terminologii nie można nazywać kontrspołeczeństwem, ponieważ są oni wyrazicielami jakiegoś poglądu, jakichś idei.

spis tre ci
Spis treści :
 • Metalowcy
 • Punk
 • Rastafarianie
 • Skinhead
 • Emo + Goci
 • Mały pokaz naszych zdolności plastycznych. KLIK

Wyjście awaryjne.

metalowcy
Metalowcy

Spis treści:

 • Typologia słowa metalowcy
 • Historia subkultury na świecie i w Polsce.
 • Charakterystyka metalowca.
 • Fryzury metalowców
metalheads
METALHEADS

Table of Contents:

 • Typology of wordmetalheads
 • History of subcultureintheworld and in

Poland.

 • Metalhead’scharacteristics.
 • Metalhead’shairstyles.
historia powstania metalowc w
Historia powstania metalowców :

Metalowcy to subkultura, która skupia fanów rocka, tzw. heavy – metalu. Subkultura ta powstała w wyniku ekspansji rocka w latach 60-tych i 70 – tych. Słownictwa tego użył już wcześniej William Burrougnsa w swej powieści „Nagi Lunch”, która została wydana w 1959r. Na początku pojawił się hard rock, a dopiero później powstawał heavy metal, który ma liczne odmiany. Javy metal swój początek czerpie z ewolucji muzyki rozrywkowej. Pierwsze elementy metalu można dostrzec już w epoce rock and rola, gdzie artyści wykorzystali gitarę elektryczną jako najważniejszy instrument. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych znacznie wzrosło zainteresowanie metalem. Ta nagła uwaga była zarówno ze strony słuchaczy, odbiorców, jak również ze strony mediów, które widziały w tym dobry interes.

the history of metalheads
The history of metalheads:

The metalheads subculture, which gathers rock fans, so. heavy - metal. The subculture is the result of expansion of the rock in the 60's and 70’s. Used the vocabulary of theearlier William Burrougns in his novel "Naked Lunch", which was released in 1959.Appeared at the beginning of hard rock, and only then began heavy metal that hasmany variations. Metal Java draws its origins from the evolution of popular music. The first elements of metal can be seen already in the era of rock and role, where the artists used an electric guitar as the main instrument. In the first half of the seventies the interest in metal greatlyincreased. This sudden attention has been both from the audiences, as well as from the media, who sensed a good dealin this.

charakterystyka metalowc w
Charakterystyka metalowców :

Subkultura metalowców ma bardzo charakterystyczny styl ubierania się, do najczęstszych elementów stroju metalowca należą :

- ubiór z przewagą koloru czarnego (najczęściej skórzane lub dżinsowe ubrania),

- płaszcz lub ramoneska,

- czarna bluza (najczęściej ulubionego zespołu),

- czarna koszulka (najczęściej ulubionego zespołu),

- glany bądź trampki

characteristics of metalheads
Characteristics of metalheads:

Metalheads subculture has a very distinctive style of dress, the most common elements of a metalhead’scostume includes:    - Mostlyblackclothes (usually leather or denim clothing),     - Coat or leather jacket,     - Black blouse (of the most favorite band),     - Black t-shirt (ifthe most favorite band),     - Combat boots or sneakers

fryzury metalowc w
Fryzury metalowców :

black metal: długie włosy (prostowane, jednak nie farbowane)

thrash metal: długie włosy (proste, falowane, bardzo dużo możliwości)

metal alternatywny: dready

glam metal: czeski piłkarz

metalcore: krótkie, bądź grzywka opadająca na twarz, ewentualnie irokez

metalhead s hairstyles
Metalhead’shairstyles :

black metal: Long hair (straight, but not dyed)thrash metal: long hair (straight, wavy, great variety of orhers)alternative metal: dreadlocksglam metal: ’Czech footballer’metalcore: short, or fringe falling on his face, possibly Iroquois

typologia s owa metalowcy cz1
Typologia słowa metalowcy cz1 :

Młody człowiek potrzebuje grupy, do której mógłby należeć. Grupa ta miała by pozwalać mu na realizację potrzeby przynależności, akceptacji. Młodzież nie akceptuje grup formalnych tworzonych przez dorosłych, dlatego niechętnie w nich uczestniczy. Młodzi ludzie szukają grup tworzonych nieformalnie, do najczęstszych należą subkultury, czy podkultury młodzieżowe. Terminy te stosowane są zamiennie.

typology of word metalheads part1
Typology of word ‘metalheads’ part1:

A young man needs a group to which they might belong. This group is to allow him to carry out the needs of belonging, acceptance. Young people do not accept formal groups created by adults and therefore are reluctant to participate in them. Young people looking for groups created informally among the most common subculture or youth subculture. These terms are used interchangeably.

typologia s owa metalowcy cz2
Typologia słowa metalowcy cz2 :

Subkultury młodzieżowe nie muszą być tworzone przez liczne grupy, wręcz przeciwnie mogą je zakładać małe grupy osób, natomiast później ich liczba może wzrosnąć nawet do kilkudziesięciu milionów. Przykładem takie subkultury mogą być metalowcy, którzy mają swych zwolenników na całym świecie. Nowo powstające grupy powinny spełniać takie warunki jak poczucie pełnego udział w grupie, członkowie muszą mówić o sobie „my”. Kolejnym warunkiem jest odrębność od pozostałych ludzi, o których mówi się „oni” lub „wy”. Grupa musi posiadać wartości oraz normy, które będą łączyć członków.

the typology of the word metalheads part 2
The typology of the word metalheads part 2:

Youth subcultures do not have to be created by numerous groups, on the contrary - they can beset up small groups of people, and later, their number may increase by up to tens of millions. An example of such a subculture can be metalheads whose supporterscan be foundaround the world. Emerging groups should meet conditions such as a sense of fullparticipation in the group, members have to say about themselves "we." Another condition is distinction from other people that say "they" or "you". The group must have thevalues ​​and standards that connect members.

spis tre ci punk
Spis treści PUNK:
 • Wygląd punka.
 • Subkultura.
 • Ciekawostki.
 • Ideologia.
 • Poglądy.
table of contents punk
Table of Contents PUNK:
 • Theappearance of punk.
 • Subculture.
 • Interestingfacts.
 • Ideology.
 • Views.
subkultura punk wygl d
Subkultura punk – wygląd

Wygląd Punka bardzo różni się od reszty społeczeństwa. Ich włosy zazwyczaj były pofarbowane na kilka kolorów jednocześnie. Chłopcy zazwyczaj tworzą sobie na głowie słynne irokezy.

punk subculture appearance
Punk subculture - appearance

Punk appearance is much different from the rest of society. Their hair was usually dyed in several colors at once. The boys usually have well known Mohawk head.

wygl d punka
Wygląd punka

Koniecznym ubraniem w szafie punka była duża, skórzana kurtka. Najczęściej z literką ‘A’ w kółku. Jest to znak anarchii. Częstym widokiem były też kurtki z napisem ‘ NO FUTURE ‘

the appearance of punk
The appearance of punk

Essential punk clothig is a large, leather jacket. Frequently wih the letter 'A' in a circle on the back. It is a sign of anarchy. Another popular slogan is 'NO FUTURE'

sznur wki w glanach
Sznurówki w glanach

Sznurówki w butach

– zazwyczaj glanach – punka były czerwone.

Można nosić też jedną czerwoną, a jedną czarną sznurówkę.

laces in combat boots
Lacesincombatboots

Laces in punk’s shoes - usually combat boots -  are red.You can also wear one red and one black lace.

ideologia
Ideologia

Punki na dobrą sprawę nie widzieli sensu przyszłości, dlatego popularyzowali hasło ‘ NO FUTURE ‘ – bez przyszłości. Głównym środkiem promowania tej idei była muzyka : głośna, prosta i wulgarna. Ta muzyka miała moc oddziaływania na wszystkich młodych buntowników.

ideology
Ideology

Punks did not see the point in the future in general, so they spread slogan of 'No Future’. The main way of promoting this idea was the music: loud, simple and vulgar.This music had the power to impact on all young rebels.

pogl dy cz 1
Poglądy część 1

Punki uważają, że świat jest obrzydliwy oraz, że prędzej czy później wszystko ulegnie zagładzie. Zapewne z tego powodu wyglądają jak wyglądają. Nie chcą aby ktoś przechodził obok nich obojętnie, bez jakiegokolwiek zareagowania. Członkowie tej subkultury nie zgadzają się z dorosłymi.

the views part 1
The views, part 1

Punksbelievethattheworldisugly, and thatsoonerorlatereverything will be destroyed. Probably for thisreasontheylooklikethey do. They do not want anyone to pass them by indifferently, withoutanyrespond. Members of thissubculture do not agreewiththeadults.

pogl dy cz 2
Poglądy część 2

Punki akceptują wszystkich ludzi bez względu na to jaki mają kolor skóry i z jakiego kraju pochodzą. Nie tolerują rasistów. Protestują przeciwko wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych.

the views part 2
The views part 2

Punksacceptallpeople no matterwhatthecolor of the skin and fromwhat country theycomefrom. They do not tolerateracists. Theyareagainsttheuse of animals for scientific purposes.

rastafarianie
Rastafarianie
 • Ruch Rastafari – historia
 • Wierzenia religijne
 • Symbolika
 • Święta
rastafari
Rastafari
 • Rastafarimovement - History
 • Religiousbeliefs
 • Symbols
 • Christmas
ruch rastafari historia
Ruch Rastafari – historia

Ruch religijnypowstały w chrześcijańskich kręgach kulturowych na Jamajce w latach 30. XX wieku i zapoczątkowany przez Marcusa Garveya. Rastafaranie wierzą w boga Jah. Uważają, że to on stworzył świat i opiekuje się nimi. Ruch Rastafari został zapoczątkowany w celu walki o równouprawnienie rasowe oraz koncepcji powrotu do Afryki. Wywodzi się też z interpretacji biblijnego proroctwa oraz kazań Marcusa Garveya. Ruch tez rozpowszechniał się dzięki emigracji mieszkańców Jamajki oraz muzyce.

rastafari movement history
Rastafari movement - History

Religious movement originated in Christian cultures in Jamaica in the 30’s of twentieth century and started by Marcus Garvey. Rastafarians believe in god, Jah. They believethat he created the world and cares for them. Rastafari movement was initiated in order to fight for racial equality and the concept of returning to Africa. It comes also from the interpretation of biblical prophecies, and preaching of Marcus Garvey. The movement alsospread thanks to emigration of Jamaicans, and their music.

wierzenia religijne
Wierzenia religijne

Rastafarianie, nazywający się sami często „braćmi Rasta”, wierzą, iż nauki cesarza Haile Selassie I poprowadzą wszystkie ludy do Ziemi Obiecanej w której nie będzie już rasizmu i niesprawiedliwości. Czarnoskórzy członkowie tego ruchu wierzą, że są resztką czystej czarnej rasy, prawdziwych potomków biblijnego króla Dawida. Według ich wierzeń w X wieku p.n.e. cesarstwo Etiopii zostało utworzone przez Menelika I, syna biblijnego króla Salomona i królowej Saby i przetrwało aż do upadku cesarza Haile Selassie I.

religious beliefs
Religious beliefs
 • Rastafarians, often call themselves "brothers Rasta", theybelieve that the teachings of EmperorHaileSelassie I will lead all the peoples to the Promised Land in which there will be racismand injustice. Black members of this movement believe that they are remnants of a pure-black race, the true descendants of the biblical King David. According to their belief in the tenth century BC Empire of Ethiopia was founded by Menelik I, son of the biblicalKing Solomon and the Queen of Sheba, and survived until the fall of Emperor HaileSelassie I.
symbolika
Symbolika

Lew Judy jest jednym z symboli Rastafari ,który symbolizuje nieustraszoność samego Jah oraz częściowo Raf Tafariego. Barwy - kolory zielony, żółty i czerwony, jako barwy flagi Etiopii, mają dla rastafarian szczególne znaczenie i są często obecne w ich strojach. Zielony oznacza Afrykę i spokojny kraj, żółty to zagarnięte złoto przez kolonistów i dawne bogactwo Afryki, czerwony oznacza krew przelaną podczas walk z najeźdźcą. Dredy- noszenie dredów jest prawdopodobnie zapożyczone z judaizmu lub hinduizmu. Wywodzą się także z plemion Afryki, które nosiły je by upodobnić się do lwa czyli króla zwierząt. Noszenie dredów ma znaczenie symboliczne. Są one symbolem Lwa Judy. Marihuana –często kojarzony z tym ruchem jest rytualne palenie świętego ziela. Jej palenie jest rodzajem aktu duchowego, którego zasadność próbuje się potwierdzić cytatami z Biblii. Marihuana wykorzystywana jest do rozumowania. Traktowana jest jako sakrament, który oczyszcza ciało i umysł, powiększa świadomość i przybliża do Jah.

symbols
Symbols
 • Lion of Judah is one of the symbols of Rastafari, which symbolizes the fearlessness and partly RafTafary. 
 • The colors - the green, yellow and red, the colors of the flag of Ethiopia for Rastafarians have special significance and are often present in their clothing. Green means Africa and land of pace, and yellow means gold seized by the colonists and the former wealth of Africa, the red represents the blood shed during the battles with invaders.
 • Dreadlocks-wearing dreadlocks is probably taken from Judaism or Hinduism. They come also from the African tribes who wore it to lokk like a lion - the king of the animals. Dreadlocks have a symbolic meaning. They are a symbol of the Lion of Judah. 
 • Marijuana, often associated with this movement is the ritual of burning of the holy herb. The act of smoking is a kind of spiritual, which is trying to confirm the validity of quotes from the Bible. Marijuana is used for reasoning. Is treated as a sacrament which purifies the body and mind, increases awareness and brings you closer to Jah.
wi ta
Święta
 • 6 stycznia-Ceremonialne Urodziny Cesarza Hajle Syllasje
 • 21 kwietnia-Święto Przybycia Cesarza Hajle Syllasje do Jamajki
 • 23 lipca-Osobiste Urodziny Cesarza Hajle Syllasje
 • 1 sierpnia-Obchody Wyzwolenia Cesarza z Niewolnictwa
 • 17 sierpnia-Urodziny Marcusa Garveya
 • 2 listopada-Dzień Koronacji Cesarza
christmas
Christmas
 • January 6 - EmperorHaileSelassie’sBirthday
 • April 21 - Feast of theEmperorHaileSelassie’sArrival to Jamaica
 • July 23 - EmperorHaileSelassie’sPersonalBirthday
 • August 1-The celebration of theLiberation of theEmperor of Slavery
 • August 17 - Birthday of MarcusGarvey
 • November 2 - Day of the Coronation of theEmperor
skinhead
SKINHEAD
 • Subkultura Skinhead
 • Charakterystyka skinheadów
 • Muzyka
skinhead1
SKINHEAD
 • Skinhead subculture
 • Characteristics of skinheads
 • Music
subkultura skinhead
Subkultura Skinhead

Skini, pojawili się w Wielkiej Brytanii w latach 70-tych, później w pozostałych krajach Europy. W Polsce zaczęli być widoczni w latach 1982-83. Wywodzą się ze slumsów wielkich miast i rekrutują się z młodych bezrobotnych. Szokują wyglądem. Skinheadzi zaśrodowiskowali i spotęgowali to co w ruchu punk było wulgarne i szowinistyczne. Utożsamiają się z ruchami, które preferują kult siły, między innymi z organizacjami neofaszystowskimi. Dewizą życiową naszych skinów jest walka o Polskę dla Polaków, ulubionymi hasłami są: „Polish Power", „Żydzi do gazu", „White Power". 

skinhead subculture
Skinhead subculture
 • Skinheads, first appeared in Britain in the '70s, and later in other European countries. In Poland, they began to be visible in the years 1982-1983. They come from the slums of big cities and recruit the young unemployed. They shock with appearance. Skinheads adapted and strainghtened those things which in the punk movement were vulgar and chauvinistic. They identifythemselveswith themovements, which prefer the cult of forceincludingneo-nazisorganizations.Polish skinhead life motto is to fight for Poland for the Poles, his favorite words are: "PolishPower", "Jews to the gas chamber," "White Power".
charakterystyka skinhead w
Charakterystyka skinheadów
 • militarne akcesoria ( np. naszywki)
 • ciężkie wojskowe buty (glany, martensy)
 • lotnicza kurtka typu „fleyers”
 • podwinięte jeansy lub spodnie wojskowe
 • czarne koszulki, krótko przystrzyżone włosy lub łysa głowa
 • kolorowe szelki i sznurówki glanów, których barwy wskazują przynależność do konkretnych frakcji, symbolizują staż lub wskazują region zamieszkania np. czarne na Śląsku, białe znad morza
characteristics of skinheads
Characteristics of skinheads
 • military accessories (eg. patches)
 • heavy military boots (combat boots, Martens)
 • air jacket of "fleyers"
 • rolled up jeans or military trousers
 • black t-shirts, short hair or bald head
 • colored braces and laces of combatboots, which colors indicate membership of a particularfaction, symbolize an internship or indicate region of residence – for emaple: in Silesia – black; white from the Seaside region
muzyka
Muzyka
 • „ agresywna” muzyka rock
 • teksty utworów mają charakter patriotyczny lub ideologiczny; nawołują do walki z Murzynami, Żydami, Arabami
 • do najważniejszych zespołów należą: Cyklon B, Legion, Auschwitz, Front Terror.
 •  Symbolika –
   • celtycki krzyż- symbol międzynarodowego nacjonalizmu
   • przywitanie „oi”- powitanie pochodzi od ang. „ I”- czyli „Ja”, zamienionego w londyńskim slangu na „oi”- wypowiedziane przez skina ma podkreślić jego indywidualność.
   • trystyka
   • swastyka
   • zaciśnięta pięść
   • hasła np.: ”Polska dla Polaków
music
Music
 • "Aggressive" rock music
 • Lyrics of songs are patriotic or ideological, are calling for the fight against blackpeople, Jews,Arabs
 • The most important groups are: Zyklon B, the Legion, Auschwitz, Front Terror.
 • Symbolism -Celtic cross, the international symbol of nationalismwelcome "oi" - greeting comes from English "I", turned in the London slang into"oi" - uttered by the skin is to emphasize its individuality.trystyka  swastika  clenched fist 
 • Calls such as "Poland for Poles”
emo goci
EMO + GOCI
 • Subkultura Emo
 • Historia gatunku
 • Zainteresowania
 • Cechy charakterystyczne
 • Wyznania
 • Symbolika
 • Subkultura gotycka
emo goci1
EMO + GOCI
 • Emo subculture
 • The history of the species
 • Interests
 • Characteristics
 • Confessions
 • Symbols
 • Gothic subculture
subkultura emo
Subkultura Emo

Światopogląd i pochodzenie Emo powstało jako reakcja na agresywny i materialistyczny styl życia amerykańskich raperów. Dotyczy to głównie popełniania przestępstw, zażywania środków odurzających, powierzchowności, braku okazywania uczuć oraz konsumpcjonizmu. Sprzeciw ten objawia także w modzie - czyste, schludne, obcisłe ubrania, nakładanie makijażu oraz zadbane fryzury będące zaprzeczeniem luźnego, ulicznego wyglądu gangsterów. Emo stanowi swoiste połączenie gothic metalu (mroczny wizerunek, głęboka duchowość) i punku (krytyczne podejście do świata, poczucie braku sensu jednak bez nihilizmu i anarchizmu), ale znacząco różni się od obu tych subkultur.

emo subculture
Emo subculture
 • Worldview and the origin of Emo was created as a reaction to aggressive and materialistic way of life of American rappers. This concerns mainly committing crimes, using drugs, superficiality, lack of affection, and consumerism. This objection is manifested also in fashion - clean, neat, tight clothes, applying makeup and hairstylesthat are well cared for denial of a loose appearance of street gangsters. Emo is a mixture of gothic metal (dark image, the deep spirituality) and punk (critical approach to the world, a sense of meaninglessness but without the nihilism and anarchism), but significantly different from both of these subcultures.
historia gatunku
Historia gatunku

Emo (lub emocore) jest skrótowym wyrażeniem dla "emotional hardcore". Emo jest podgatunkiem muzyki hardcore, umiejscowionym w środkowych latach 80. Głównymi twórcami emo były zespoły wyznające zasadę DIY (do it yourself - zrób to sam), które chciały uwolnić się od tradycyjnych standardów hardcore'u (era Minor Threat), rozpoczynając drogę nowej fali eksperymentów, które spowodowały powstanie wielu nowych zespołów. Określenie emo wzięło się od tego, że członkowie zespołów byli bardzo spontaniczni i emocjonalni w czasie występów live.

the history of the species
The history of the species
 • Emo (or emocore) is a shorthand expression for "emotional hardcore". Emo is a subgendre of hardcore music of the middle ’80s The main authors were emobandswhichfollowed DIY (do it yourself), and which wanted to break free from the traditional standards of hardcore (Minor Threat era), starting with the new wave of experimentation that gave birth to many new bands. The term ’emo’ came from the fact that team members were very spontaneous and emotional duringtheirlive performances.
symbolika1
Symbolika

Emo stworzyło także swoisty kult prób samobójczych. Jeśli ktoś  ma blizny na przedramieniu, posiada nieskazitelny dowód prawdziwości swojego Emo wizerunku. Tą drogą kolejnym symbolem Emo stały się żyletki (np. doczepiane do plecaka, noszone w piórnikach), kolczyki w kształcie żyletek, czy igły wbijane w różne części ciałaJednym z symboli Emo jest współcześnie czarna kredka do oczu. Symbol ten jest tak ewidentny, że do jednego z  popularniejszych młodzieżowych magazynów, którego numerpoświęcony był Emo, w prezencie dołączono właśnie czarną kredkęZa symbolikę można uznać także motyw czaszki oraz szachownicy. 

symbols1
Symbols
 • Emo has created a kind of cult of suicidal attempts. If you havescars on your forearmitisa flawless proof youremo look. That’show another symbol of Emobecamerazorblades  (egattached to the backpackor worninpencases), earrings in the shape you razorbladesor needles were driven intodifferent parts of your body.
 • One of the Emo symbols is black eyeliner . This symbol is so obvious, that one of the most popular teenagemagazines, whose number of readersareEmo, add a gift not just a black liner.
 • An emosmbolisalso a skull and a checkedpattern.
subkultura gotycka
Subkultura gotycka

Subkultura ta powstała na przełomie lat 70. i lat 80. Jest związana z muzyką gotycką. Goci słuchają gothic między innymi- gothic rock, gothic metalmetal progresywny, doom metal, symphonic power metalmuzyka psychodeliczna, muzyka industrialna/ industrialno- elektroniczna, a także, zwłaszcza ostatnio, muzyki industrialnej oraz industrialno-elektronicznej.

gothic subculture
Gothic subculture
 • Thesubculture was establishedinthe 70s and 80s. ItisconnectedwithGothicMusic. Gothslisten to gothicwords WITHOUT LIMITATION, gothicrock, gothic metal progressive metal, doom metal, symphonicpower metal psychedelicmusic, industrial music / industrial-electronic, and takĹźe, espespeciallyrecently,industrialmusic and industrial-mail.
zainteresowania
Zainteresowania

Często wśród gotów ukazuje się zainteresowanie okultyzmem, literaturą, sztuką, wampiryzmem, mitologią nordycką czy mitologią słowiańską. Goci interesują się poezją, literaturą, zwykle są to osoby dość inteligentne lub za takowe się uważające. Z drugiej strony nie ma żadnego wyznacznika zainteresowań, które łączą członków tego ruchu.

interests
Interests
 • Often the shows are willing to interest in the occult, literature, art, vampirism, Norsemythology and Slavic mythology. Guests interested in poetry, literature, usually a fairlyintelligent person and as such is which considered. On the other hand, there is nodeterminant of concern that unite the members of this movement.
cechy charakterystyczne
Cechy charakterystyczne

Zwykle charakteryzują się wyglądem zewnętrznym jest to czerń , mieszana także z innymi kolorami takimi jak czerwień czy fiolet. Za typowe stroje gothów uważa się szykowne stroje w stylu retro wzorowane na XIX arystokracji, czarne płaszcze, jak i krzykliwe czarno-futurystyczne kreacje graniczące ze stylami techno- oraz wszelkie ich kombinacje.

characteristics
Characteristics
 • Usually characterized by the appearance is black, mixed with other colors such as red or purple. For typical goth costumes considered chic dresses in retro style modeled on the nineteenth of the aristocracy, black coats, and flashy black-and-futuristic creationsbordering on techno styles, and any pftheircombinations.
wyznania
Wyznania

- nihilizm( odrzucanie, negowaniem relatywizacja wszelkich przyjętych wartości, norm, zasad, praw życia zbiorowego i indywidualnego; inaczej, jest to sceptyzm absolutny)- ateizm(światopogląd odrzucający wiarę w istnienie sił nadnaturalnych, szczególnie Boga (bogów), jako sprzeczną z rozumem)- alienacja(poczucie wyobcowania ze społeczeństwa, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych.) Do polskich zespołów grających tego typu muzykę należą między innymi Aion, Sui Generis Umbra i Kraina Mroku, Krępulec, Infamis, Artrosis, Moonlight czy też Closterkelleer.

confessions
Confessions
 • Nihilism (and rejection, denial of relativization of allthesevalues ​​areaccepted, thosestandards, policies, laws, collective and individual, otherwise, itistheabsoluteskepticism) - 
 • atheism (an idea rejectingbeliefintheexistence of supernaturalforces, especiallyGod (gods) as contrary to reason) 
 • alienation (thesense of estrangementfromthesociety, theloss of theseunits’ identity).
 • ThePolishbandsplayingthistype of musicare: Aion WITHOUT LIMITATION, Suigeneris Umbra and the Land of Darkness, Circlepulec, Infamous, Artrosis, MoonlightandorClosterkelleer.
wnioski kt re wynie li my z pracy nad projektem
Wnioski, które wynieśliśmy z pracy nad projektem.

Nauczyliśmy się pracować zwarcie w grupie. Rozdzieliśmy subkultury tak, aby każdy mógł włożyć w rozwinięcie tematu danej pracy coś od siebie. Nabyliśmy również umiejętność szukania informacji z różnych źródeł, poprawiliśmy swoje kompetencje związane z językiem angielskim, jak i dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat środowiska, w którym żyjemy. Uważamy, że każdy powinien rozwijać swoje umiejętności i nabywać nową wiedzę na temat otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że ten projekt edukacyjny wzbogacił nas nie tylko o wiedzę lecz też o satysfakcję dla samego siebie.

pokaz
Pokaz

Metalowcy Punk

pokaz cz 2
Pokaz cz. 2

Emo Rastafariani

pokaz cz 3
Pokaz cz.3

Skini

bibliografia
Bibliografia

• http://www.kulter.zafriko.pl/str/subkultura_punk

• http://love-punk.bloog.pl/id,648834,title,Idea-Punk,index.html?ticaid=6e30e

• http://sofisci.pl/czym-wyrozniala-sie-subkultura-punk

• http://www.oryginalnoscpodochrona.pl/skinheadzi.html

• http://www.eioba.pl/a/2kts/czym-jest-ruch-skinhead-cala-prawda-o-nich#ixzz1ovQW1cQP

•http://www.nauki-spoleczne.info/skinheadzi-jako-jedna-z-podkultur-mlodziezowych

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Rastafari

• http://subqltura.blogspot.com/2011/02/rastamanie.html

• http://www.rrr.com.pl/reggae.htm

• http://reggae.pl/rasta-gadzety/

• http://www.rrr.com.pl/slownik.htm

• http://subkulturaemo.cba.pl/

koniec
KONIEC

Goci – Klaudia Skolimowska

Punk – Wiktoria Sadowska

Rastafari – Paulina Strąk

Skinhead – Justyna Żołądek

Matalowcy – Mateusz Bąk

Emo – Wojciech Szuchnik