Excel 2007 - PowerPoint PPT Presentation

excel 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Excel 2007 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 46
Excel 2007
201 Views
Download Presentation
dallon
Download Presentation

Excel 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Excel 2007 Uvod u program

 2. Obrada brojčanih podataka • Prilikomizračunavanja velikog broja podataka javljaju se velke potečkoće: • velikaverovatnoča pogreške tokom rada, • Teškoće prilikom pronalaženja željenog podatka, • nepreglednost inečitkost, • izrada grafikona u potpunosti je odvojena od računanja, • itd

 3. Programi zatabelarno izračunanje • Upotrebom računara i programa za tabelarno izračunanje dosta od navedenih poteškoća se izbegavaju • računa sejednostavnoibrzo upotrebom formula i funkcija, • podaci se lako menjaju i greške se brzo ispravljaju, • Grafičkikoni se kreiraju jednostavno i povezani su sa brojčanim podacima.

 4. Microsoft Excel • Najpoznatiji program za tabelarno izračunavanje je program Ms Excel.

 5. Pokretanje programa Program Excel pokreće se kao i svi drugi programi koji rade u Windows okruženju: Start/All Programs/Microsoft Office/Excel Dvoklikom na prečicu Excela .

 6. Radna knjiga U programu Excel se nova datoteka uobičajeno naziva radnaknjiga (engl. book). Ekstenzija za Excel 2007 radnu knjigu je XML Excela stvara manje datoteke u odnosu na Excel 2003 i omogućuje bolji oporavak oštećenih datoteka .

 7. Manje zauzeće memorije • Datoteka AM jednom je pohranjena u Excelu 2003, a drugi put u Excelu 2007. • Razlika u veličini lako je uočljiva.

 8. Nova datoteka Vežba 1. Novootvorenudatoteku sačuvajte u folder Za tablicena radnoj površini. Naziv datoteke neka je vaše prezime.

 9. 1 3 2 Čuvanje datoteke • Novootvorenadatoteka se čuva trajno unutar izabranog foldera izborom dugme MS Office, a zatim naredbeSave As.

 10. Čuvanjedatoteka U okviru Save As bira semesto čuvanja. Uvelikom se okvirunalazi popis sadržaja izabranogmemorijskog medija ili mape. UokvirFile name upisuje se naziv. 1 2 3

 11. Čuvanje datoteka • Program Excel nudi nekoliko raznih formata datoteka.

 12. Nova datoteka Ako se odabere oblik Radna knjiga programa Excel, nova datoteka dobija nastavak *.xlsx Datoteke Excel 2003 imaju ekstenziji *.xls

 13. Prozor programa Excel Vežba 2. Uz pomoć upravo stvorene datoteke upoznati glavne delove prozora programa Excel i njihove funkcije.

 14. Prozor programa Excel Tlinija sa alatkama za brzi pristupbrzi pristup Dugme MS Office Linija menija i linija sa alatkama Statusna linija radno površina

 15. Linija menija • Sastoji se od kartica koje su organizovane prema zadacima kojima su namijenjene. • Glavne kartice su: Početak, Umetni, Izgled stranice, Formule, Podaci, Pregled, Prikaz.

 16. Kartice - grupe • Svaka karticasastojise od nekoliko grupa koje glavni zadatak rasčlanjuju na podzadatke.

 17. Kontekstne kartice • Osim uobičajenih kartica, postoje i kontekstne kartice koje se pojavljuju samo kada su potrebne za zadatak koji se trenutno izvodi ili objekt s kojim se trenutno radi. Kartica – Oblik (Alati slike)

 18. Kontekstne kartice • Odgovarajuće kontekstne karticese pojavljuju u zavisnosti od objekta s kojim se radi . • Može se pojaviti jedna ili više kontekstnih kartica. Kartica – Oblik (Alati za crtanje)

 19. Dugme MS Office • Dugme MS Office otvara meni koji nudi naredbe za rukovanje datotekama.

 20. Linija sa alatkamazabrzpristup Omogućava brzi pristup alatima koji se često koriste

 21. Linija sa alatkamazabrzpristup • Linija sa alatkama za brzipristup   može se prilagoditidodavanjem naredbi ili uklanjanjem naredbi.

 22. Minimiziranje linije sa alatkama za brzi pristup • Ovaj meni nudi i mogućnost minimiziranja prikaza linije sa alatkama za brz pristup. • Iz menija treba izabrati: • Shw below the Ribbon.

 23. Minimiziranje • Posledica: • Prikaz linije se vraća istim postupkom! • Prikaz linije je moguće minimizovati dvoklikom na naziv trenutno aktivne kartice.

 24. Linije sa alatkama za brzi pristup • Dodavanje nove komande na liniji sa alatkama za brzi pristup: • Pokrenuti meni liniju sa alatkama za brzi pristup • Više naredbi (More Commands) • a zatim naredbu Prilagodi (Chosse kommands from).

 25. Dodavanje nove komande Treba biratikomandu koja se želi dodati, a zatim pritisnutiDodaj (Add).

 26. Uklanjanje komande Komanda se uklanja sa linije sa alatkama za brzi pristup tako što iz kontekstnog menija (desni klik), bira naredb Ukloni s alatne trake za brzi pristup (Remove from Quick Acces Toolbar).

 27. Statusna linija • U statusna liniji se mogu dodati ili iz nje ukloniti stavke. • Potrebno je pozvati kontekstualnimeni statusnoj linii(desni klik) pa birati željeno.

 28. Radna površina ćelija kolona red

 29. Radna površina • Radna površina svakog radnog lista sastoji se od redova i kolona. • Redovi su označeni brojevima(više od milion). • Kolone su označeni slovima(max 16.384od A do XFD).

 30. Radna površina • Prese redova i kolona naziva se ćelija. • Aktivnaćelija je uvijekoznačenadebljimrubom. • Svaka ćelija imajedinstvenu adresu (referencu) kojase sastoji od pripadajućegnazivakolonei broj reda

 31. Prozor programa Excel • Pored do sada spomenutih delova prozora, prozor programa Excel sadrži i dve nove linije. To su: • Linija sa formula, • Linija kartica radnih listova.

 32. Prozor programa Excel Linija sa formula Linija sa kartica radnih listova

 33. Linija sa formulama – okvir Naziv • U levom delu linije sa formulama nalazi se okvir Naziv (Name). • U okviru Naziv prikazuje se jedinstvena adresa (referenca) aktivne ćelije. Okvir Naziv

 34. Linija sa formulama • Čimpočneunospodatakau ćeliju, prikazuju se komande za otkazivanje, potvrdu i umetanje funkcija. • U nastavku je glavni diotrakeformula koji omogućava unos i uređivanjevrednosti(iliformula) u ćelijama. glavni diotlinije sa formula Komande za otkazivanje i potvrdu

 35. Radni list • Svaka radna sveska sastoji se od radnih listova. • Radni list je osnovni dokumentza čuvanje podataka i rad s podacima. • Brojradnih listova se možemenjati(radnilistovi se moguuklanjatiidodavatipremapotrebi).

 36. Linija kartica radnih listova kartice radnih listova gumbi za pomicanje kartica radnih listova kartica aktivnogradnog lista

 37. prvi radni list poslednji radni list novi radni list Navigacija po radnim listovima • Zanavigacijupokarticama radnih listova mogu sekoristiti odgovarajuće komande. • Da bi radni list postao aktivan dovoljno je kliknuti na karticu željenog radnog lista.

 38. Radni listovi • Radnilistovi se mogu dodavati, premeštati, kopirati, brisati; može im se mijenjati naziv. • Najjednostavnije je korišćenjem kontekstualnog menija(desni klik mišem) na područje kartica radnih listova i odabiranjem naredbe.

 39. Radni listovi – Preimenuj, Premesti • Za promenunazivaradnog lista dovoljno je dvokliknutinanjegovu karticu, a zatim upisatinovi naziv. • Radnim listovima se može promenitiredosled tako što se uz pritisnuti lijevi taster miša kartica željenog lista povuče mišem s jednog na drugi položaj.

 40. Rad s radnim listovima Vežba 3. • Dodajte novi radni list. • Preimenjujte radne listove i dajte im nazive prvi,drugi,treći, četvrti. • Obrisati radni list prvi. • Promenitiredosledradnih listova takodačetvrtidođenaprvo mesto.

 41. Otvaranje postojećedatoteke • Postojeća datoteka se otvara dvoklikom na njenu ikonu. ili • Komandom MS Office. • iz menija birati: • Otvori (Open).

 42. Selektovanjećelija • Unutar radnog lista moguće je selektovati ćelije, redove,kolonei skup ćelija. • Moguć je, ako se postavi ćelija u mod za unos, uređuvati sadržaj ćelije ili deo sadržaja

 43. Selektovanje skup ćelija • Red ili kolona selektuje se klikom na njegovo zaglavlje. • Ceo radni list se selektuje klikom na za to predviđeno područje zaglavlja (iliCTRL+A).

 44. Skup ćelija - opseg • Izabran skup ćelija naziva se opseg. • Opseg se označava adresom ćelije iz gornjeg levog i adresom ćelije iz donjeg desnog ugla skupa ćelije, Između njih se zapisuje znak dvotočka (:), npr. A1:F6

 45. Primer opseg ćelija • Adresa opsega je A3:F7

 46. Opseg ćelija • Opseg koji se sastoji od skup ćelija koji se ne dodiruju može se odabrati tako što se prilikom selekcije drži dugme CTRL.