Wytyczne dla beneficjentów RPO WD
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Updated On :

Wytyczne dla beneficjentów RPO WD w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych Joanna Erdt Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 6, 7, 8 oraz ZPORR Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.rpo.dolnyslask.pl. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dakota


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Wytyczne dla beneficjentów RPO WDw zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych

Joanna Erdt

Pracownik Działu Priorytetów RPO nr 6, 7, 8 oraz ZPORR

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.rpo.dolnyslask.pl

1

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

PODSTAWY

1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8.12.2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozp. Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR – szczególnie art. 8

2. Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 wraz z Załącznikiem – Księga Identyfikacji Wizualnej NSS

3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie informacji i promocji

4. Poradnik dla Beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1 i 1.2 oraz Priorytetu 10 – rozdział 16

5. Zapisy wniosku o dofinansowanie projektu – pkt. K oraz umowy o dofinansowanie projektu - § 16

2

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006

 • Art. 8 Obowiązki beneficjentów w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do opinii publicznej (oraz art. 9):

 • Tablica pamiątkowa(widoczna i dużych rozmiarów) w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu, który spełnia następujące warunki:

  - wkład publiczny przekracza 500 000 €

  - projekt dotyczy zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych

 • 2. Na tablicy podaje się:

 • - rodzaj i tytuł operacji

  - logo Unii Europejskiej

  - odniesienie do Unii Europejskiej

  - odniesienie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  - hasło określone przez IZ

  3. Tablica informacyjnaw każdym miejscu realizacji projektu, który spełnia warunki jak wyżej. Tablicę informacyjną zastępuje się pamiątkową po zakończeniu realizacji projektu.

 • 4. Beneficjent informuje w sposób wyraźny o fakcie, że realizowany projekt jest współfinansowany z EFRR.

łącznie informacje te zajmują co najmniej 25% pow. tablicy

3

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Rozdział 16 Informacja i promocja:1. Obowiązkowe logotypy i informacje:● logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozp. Komisji 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego● informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego● logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego● herb Województwa Dolnośląskiego● informacja o współfinansowaniu projektu z innych źródeł, jeśli występują● nazwa inwestycji (nazwa projektu lub inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji).

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

4

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Obowiązkowe informacje:

 • Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej, w „Planie Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013” w działaniach informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach RPO WD dodany został zapis o stosowaniu hasła:

 • Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 • Hasło powinno być stosowane obowiązkowona dużych materiałach tj. tablicach informacyjnych i promocyjnych, billboardach, plakatach, bannerach itp. orazopcjonalnie na innych materiałach drukowanych takich jak dokumenty programowe, broszury, ulotki, informacje prasowe, reklamy i ogłoszenia prasowe itp. Hasło powinno zostać umieszczone w dowolnym miejscu materiału, jednak poza ciągiem znaków graficznych.

 • Powyższa zmiana została zawarta w Strategii Komunikacji oraz w Księdze Identyfikacji Wizualnej NSS.

5

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

 • Zabronione jest:

 • ● pozbawianie znaków graficznych jakichkolwiek elementów składowych w wersji podstawowej (np. stosowanie logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego bez podpisu),

 • ● stosowanie innych kolorów czcionek niż wskazane w Księdze znaku NSS,

 • ● zmiana, zniekształcenie proporcji znaków graficznych i ich elementów,

 • ● stosowanie agresywnych lub wielobarwnych teł,

 • ● używanie skrótów UE, EFRR, NSS i RPO WD

6

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

2. Rozmieszczenie znaków: określa Księga Identyfikacji Wizualnej NSS(www.funduszeeuropejskie.gov.pl - zakładka Zasady promocji FE) 3. Dokumenty, na których należy stosować oznaczenia:● korespondencja w sprawie projektu z wykonawcami, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WD● umowy z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu lub opis stanowisk takich pracowników● umowy z wykonawcami i dokumentacja przetargowa● ogłoszenia na wybór wykonawców, nabór personelu w ramach projektów● materiały konferencyjne, multimedialne, broszury i ulotki● materiały prasowe● strony internetowe zawierające informację o projekcie● oznaczenia sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach projektu oraz wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu● wszystkie pozostałe instrumenty stosowane przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań w wytycznych

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

7

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 12 czerwca2008 r.

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

4. Instrumenty informacyjne:1) Tablica informacyjna:● inwestycja infrastrukturalna/budowlana (budowa, przebudowa, modernizacja dróg, budynków, kanalizacji, sieci wodociągowych, ścieżka rowerowa, itp.)● wielkość dostosowana do wartości projektu, jednak nie mniejsza niż:a) dla inwestycji o wartości powyżej 500 000 EUR – 200cm wys. x 250cm szer.b) dla inwestycji o wartości do 500 000 EUR – 70cm wys. x 90cm szer. c) dla inwestycji o wartości poniżej 100 000 EUR – 25cm wys. x 30cm szer. Wartość projektu określa się na podstawie kursu euro obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.● logotypy wraz z hasłem RPO WD:Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

8

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

● hasło promocyjne dla RPO WD: Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska● informacja o współfinansowaniu, np. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”● informacja o finansowaniu projektu z innych źródeł, jeżeli występują, np. oraz z budżetu państwa i/lub z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego● nazwa inwestycji (nazwa projektu /inne sformułowanie określające przedmiot inwestycji)● informację o całkowitej wartości projektu oraz wartości dotacji ze środków Unii Europejskiej● nazwę beneficjentaTablicę umieszcza się w miejscu widocznym np. na początku i na końcu drogi, przy bramie wjazdowej na miejsce prac, w terminie nie dłuższym niż 30 dniod dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

9

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

2) Plakietka informacyjna rozwoju Dolnego Śląska● oznakowanie maszyn, urządzeń oraz inny rodzaj sprzętu ruchomego i wyposażenia● wymiary min. 4,5 cm wys. x 6 cm szer.● powinna być czytelna● logotypy, informacja o współfinansowaniu

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD:

min. szer. 6 cm

min. wys. 4,5 cm

10

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Poradnik dla Beneficjenta w ramach RPO WD: rozwoju Dolnego Śląska

3) Tablica pamiątkowa:

● tablice informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową po rzeczowym zakończeniu realizacji projektu

● projekt dotyczący zakupu środków trwałych lub finansowania robót infrastrukturalnych/budowlanych

● całkowity wkład publiczny przekracza 500 000 EUR

● widoczna i dużych rozmiarów - min. 70 x 90 cm

● umieszcza się na stałe na min.5 latw terminie do 6 miesięcy od zakończenia realizacji projektu

● logotypy, informacja o współfinansowaniu, hasło promocyjne dla RPO WD oraz nazwa inwestycji, nazwa beneficjenta

● napisy trwałe i czytelne

● kolory nieagresywne

● tablica informacyjna może pozostać tablicą pamiątkową

11

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej: rozwoju Dolnego Śląska

12

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Wzór tablicy informacyjnej/pamiątkowej: rozwoju Dolnego Śląska

13

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Uwagi: rozwoju Dolnego Śląska

5.Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji:

● dla inwestycji drogowych powinny być montowane na początku i na końcu drogi. Zamiast dwóch tablic można zamontować jedną tablicę dwustronną

● w przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków, tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku

● dla modernizacji pomieszczeń lub części obiektu, tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków powierzchniowych i może być mniejsza od wymaganej

● dla wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemożliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy o wymiarach 70 cm x 90 cm, należy umieścić tabliczkę z czytelną informacją o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz zawierającą wszystkie wymagane dla tablic elementy o minimalnych wymiarach 25 cm x 30 cm.

14

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Uwagi: rozwoju Dolnego Śląska

Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji - cd.

● w przypadku zakupu maszyn czy innego rodzaju sprzętu ruchomego należy zamieścić plakietkę informacyjną w postaci naklejki

● dla inwestycji rozproszonychnp. na obszarze kilku gmin, istnieje możliwość umieszczenia jednej tablicy pamiątkowej, na której znajdzie się informacja o miejscach realizacji projektu w kilku gminach. W przypadku gdy są to miejsca identyfikowalne (np. remont niezależnych budynków oddalonych od siebie) należy umieścić kilka tablic w zależności od ilości obiektów

● dla wszystkich pozostałych inwestycji, nie opisanych powyżej należy stosować odpowiednie oznaczenia, z zachowaniem elementów wymaganych dla materiałów promocyjnych

15

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Punkty informacyjno-kontaktowe w regionie: rozwoju Dolnego Śląska

Instytucja Zarządzająca RPO WD zapewnia wszystkim Beneficjentom oraz potencjalnym Beneficjentom możliwość uzyskania informacji nt. RPO WD w punktach informacyjno-kontaktowych:

● telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz podczas wizyt w punkcie, a także za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Beneficjenci z Województwa Dolnośląskiego mają do dyspozycji regionalną sieć informacyjną, składającą się z 7 punktów rozmieszczonych w województwie oraz Punkt Informacyjno-Kontaktowy ds. ZPORR i RPO WD funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim.

Dane adresowe punktów są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz w materiałach informacyjnych.

16

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01


Urzad marszalkowski wojew dztwa dolnoslaskiego

Dziękuję za uwagę rozwoju Dolnego Śląska

Joanna Erdt

(071) 776 95 27

joanna.erdt@umwd.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14

50-411 Wrocław

www.rpo.dolnyslask.pl

17

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, 31 marca 2009 r.

01