SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. Bajzíková Martina Bc. Bartek Peter Bc. Blaho Martin - PowerPoint PPT Presentation

dakota
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. Bajzíková Martina Bc. Bartek Peter Bc. Blaho Martin PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. Bajzíková Martina Bc. Bartek Peter Bc. Blaho Martin

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. Bajzíková Martina Bc. Bartek Peter Bc. Blaho Martin
139 Views
Download Presentation

SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. Bajzíková Martina Bc. Bartek Peter Bc. Blaho Martin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA V TRNAVE Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvalityOBSAH, VÝZNAM A  ÚLOHA VÍZIE, POSLANIA A  CIEĽOV SEMESTRÁLNY PROJEKT Bc. Bajzíková Martina Bc. Bartek Peter Bc. Blaho Martin Bc. Kozák Alojz Školitelia: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Gabriela Hrdinová TRNAVA 2010

 2. Tento projekt bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP -0384-09„ Koncept HCS modelu 3E vs koncept Corporate Social Responsibility (CSR)“.

 3. Úvod • Vízia • Poslanie • Ciele podniku Záver

 4. 1. Vízia • Podstata a význam vízie • Varianty vízie • Sila vízie

 5. Podstata vízie • Predstava o budúcej existencii • Dlhodobý horizont, trvalý charakter • Musí mať reálny základ • V čase vyslovenia je nepredstaviteľná, predbieha dobu • Tvorca vízie - vizionár

 6. Varianty vízie • 1. variant – zásadné strategické rozhodnutie o tempe a kvalite rastu podniku • 2. variant – úvaha o štruktúre výrobného programu • 3. variant – špecifické prednosti vízie • 4. variant – základné predstavy o organizácii podniku

 7. 2. Poslanie • Sformulovanie poslania • Určenie a vymedzenie poslania, generálny cieľ • Identifikovanie podnikania • Zmena poslania • Poslanie ako dokument

 8. Sformulovanie poslania • má jednoznačne definovať prostredie, v ktorom sa podnik nachádza, • má byť zrozumiteľné, podnetné, • obsahuje formulovanie základných hodnôt a filozofie, ktorou sa podnik riadi, • stanovuje podnikateľské ciele • presne vymedzuje produkty, zameranie či trh

 9. Určenie a vymedzenie poslania • prostredníctvom produktu – jednoznačná orientácia, ale malý priestor pre možnú diverzifikáciu, • prostredníctvom výrobnej technológie – širšie možnosti pre nové príležitosti, • trhovo orientovaný prístup – podnik zabezpečuje potreby požadované trhom.

 10. Generálny cieľ firmy • spája všetky druhy činností do jedného celku, má byť sformulovaný jednoznačným a každému zrozumiteľným štýlom, • charakterizuje firmu, jej poslanie, dôvod existencie, miesto na trhu.

 11. Identifikovanie podnikania • Aké sú potreby zákazníkov, alebo čo je uspokojované? • Aké sú spotrebiteľské skupiny, alebo kto je uspokojovaný? • Aké činnosti, metódy, technológie sa používajú, alebo ako sú uspokojované potreby zákazníkov? • Aké sú dôvody existencie podniku, alebo prečo podnik robí práve to, čo robí?

 12. Zmena poslania podniku Nové poslanie podniku Riskantný prechod od známeho a nevýnosného podnikania do neznámej, ale potenciálne výnosnej oblasti Aké nové smery vytýčiť v našom podnikaní?

 13. Poslanie ako dokument Potreba vyjadriť poslanie písomne Stručnosť a výstižnosť Obsah do 100 slov Jednoznačné vymedzenie základného podnikania Každý podnik má svoje poslanie – mnohé podniky iba ústne

 14. 3. Ciele podniku Plánovanie je jednou z najdôležitejších úloh manažmentu. Tento proces začína definovaním cieľov. Cieľ : Prostredníctvom cieľov podniku sledujeme postup realizácie poslania podniku. Vyjadrujú množstvo, druh a termín splnenia požadovaných výsledkov, čím sa stávajú základom pre hodnotenie činnosti podniku. Aký by mal cieľ byť? - konkrétny, - časovo ohraničený, - merateľný a hodnotiteľný, - spája sa s výsledkom, nie s - splniteľný, činnosťou.

 15. 3.1 Klasifikácia podnikových cieľov • z hľadiska hierarchie (vrcholový, základný, pomocný) • z časového hľadiska (dlhodobé, krátkodobé) • z hľadiska obsahu (ekonomické, sociálne) • z hľadiska rozsahu (maximalistické, minimalistické) • z hľadiska vzájomných vzťahov alebo vzájomného pôsobenia (identické, komplementárne, konkurenčné, indiferentné)

 16. 3.2 Ukazovatele Ukazovatele sú obrazom objektívnej reality. Ak má byť obraz jasným, verným, spoľahlivým sprostredkovaním, je potrebné použiť adekvátne ukazovatele. Ukazovateľ je číselnou charakteristikou, prostriedkom kvantitatívneho vyjadrenia úrovne či vývoja určitého sledovaného javu, procesu alebo vzťahov medzi nimi.

 17. 3.3 Ukazovatele strateg. výkonnosti podniku • Finančné ukazovatele • Marketingové ukazovatele • Projektovanie • Účtovníctvo • Informačný systém • Materiál. manažment a objednávkovo – odberateľský princíp • Ľudské zdroje • Výroba • Kvalita • Životné prostredie • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 18. Ďakujeme Vám za Vašu pozornosť ! Bc. Bajzíková Martina Bc. Bartek Peter Bc. Blaho Martin Bc. Kozák Alojz