biosf ra l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOSFÉRA PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIOSFÉRA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

BIOSFÉRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

BIOSFÉRA. Charakteristika:. Akumuluje a přetváří sluneční energii v živé hmotě 97% živé hmoty tvoří kyslík, uhlík a vodík Převládají rostlinné organismy Neustále v ní probíhají biochemické procesy - produkce = tvorba org. látek - dekompozice = rozklad org. hmoty. Pojmy:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIOSFÉRA' - dakota


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
charakteristika
Charakteristika:
 • Akumuluje a přetváří sluneční energii v živé hmotě
 • 97% živé hmoty tvoří kyslík, uhlík a vodík
 • Převládají rostlinné organismy
 • Neustále v ní probíhají biochemické procesy

- produkce = tvorba org. látek - dekompozice = rozklad org. hmoty

pojmy
Pojmy:
 • Organismy = mikroorganismy, rostliny, živočichové a houby, žijí na určitém místě a vytvářejí společenstva (biocenózy)
 • Biocenóza = soubor jedinců různých druhů organismů soustředěných na určitém území (biotopu)
slide4
Biotop = místo, které organismům (společenstvu) poskytuje podmínky pro život; je charakterizován geografickou polohou, podnebím, půdními a hydrologickými faktory (abiotickými faktory)

např. rybník, les, louka

slide5
Ekologie= biologický vědní obor, který studuje vztahy mezi organisny a jejich prostředím a vztahy mezi organismy navzájem
ekosyst my
přírodní

druhově bohaté

složité potravní vztahy

stabilní, schopné autoregulace a vývoje

po narušení je schopen se sám obnovit

např. les, rašeliniště

umělé

- vytvořeny zásahem člověka

malý počet druhů (monokultury) – nestabilní a snadno narušitelné (škůdci)

nejsou schopny autoregulace, lidé je musí uměle udržovat

např. zahrada, park, rybník

Ekosystémy
biogeografie
Biogeografie
 • vědní obor zabývající se studiem zákonitostí prostorového uspořádání biosféry
 • studuje rostlinstvo a živočišstvo jako součást krajiny a jejich vztah k ostatním složkám krajinné sféry
 • fytogeografie – prostorové rozšíření rostlin
 • zoogeografie - prostorové rozšíření živočichů
bioklimatick p sy pevnin
Bioklimatické pásy pevnin
 • Pásovité uspořádání rostlin a živočichů od rovníků k pólům
 • Vznikly v důsledku různé intenzity slunečního záření
 • Geobiomy = pásy rostlinstva s charakteristickými soubory živočichů

- společenstva v nich žijí v rovnováze

se svým životním prostředím

bioklimatick p sy
Bioklimatické pásy:
 • Tropické deštné lesy
 • Světlé tropické lesy
 • Savany
 • Pouště
 • Subtropické rostlinstvo
 • Stepi
 • Lesy mírného pásu
 • Tundra
 • Polární oblast (pustiny)
1 tropick de tn lesy
1) Tropické deštné lesy
 • Po obou stranách rovníku mezi 10° SZŠ a 10° JZŠ
 • Stálá teplota(kolem25°C)
 • Průměrné roční srážky:2000 – 3000 mm
 • oblasti: J Amerika, Afrika, Indie, Malajsie
slide12
epifyty: rostliny žijící přisedle na povrchu jiných rostlin; nejsou parazité, hostitele využívají jen jako podpěru (př. orchideje)
slide13
půda rozbahněná
 • nedostatek světla (rostliny se pnou za světlem)
 • velké množství živočichů (hodně hmyzu)

→opice, šelmy, hadi, ptáci

Problémy: kácení velkých ploch na plantáže a pole

2 sv tl tropick lesy
2. Světlé tropické lesy
 • Rozkládají se v oblasti subekvatoriálního podnebného pásu – od rovníku k obratníkům
 • V Asii je tato oblast známá jako pásmo tropických monzunů (období sucha a dešťů
3 savany
3) Savany

- severně a jižně od geobiomu světlých tropických lesů

- úbytek srážek směrem k obratníkům – vlhké savany se mění na suché

- období: - dešťů → růst a květ vegetace

sucha → rostliny usychají, vznik požárů

- travnaté porosty

(2 – 4 m vysoké),

roztroušené keře

a stromy

slide18
- baobab (Afrika), blahovičník (Austrálie)

- leopardi, gepardi, sloni

- Austrálie: papoušci, pštros emu hnědý, plazi (chřestýš)

- plantáže obilí, bavlníku, podzemnice olejné

slide19
lvice a prase bradavičnaté

zebra

stádo pakoňů

4 pou t
4) pouště

- tropický a subtropický podnebný pás

- dělení:hamada – kamenitá

serir – štěrková

erg – písečná

- velké rozdíly mezi denní a noční teplotou (až 50°C), silný vítr, malá vlhkost vzduchu

slide21
- málo stálých vodních toků

vádí = suchá říční koryta; naplní se jen při deštích

oáza = místo v poušti, kde podpovrchová voda vystupuje na povrch úrodné, pěstování palmy datlové, obilí, ovoce

- zdužnatělé rostliny (zadržují vodu na období sucha – kaktusy)

- plazi, hmyz, hlodavci, pouštní lišky, fenek; na okrajích lvi a antilopy

slide22
- desertifikace = rozšiřování pouští; ovlivňuje i člověk např, zemědělskou činností – dobytek vypásává rostlinstvo na okrajích pouští
5 subtropick rostlinstvo
5) subtropické rostlinstvo

- mírné zimy (srážky), horká suchá léta

- rostliny mají tvrdé a kožovité listy, které neshazují

- dub, pistácie, myrta, rozmarýn – tyto porosty se v oblasti Středozemního moře nazývají macchie

- ptáci, hadi, ještěrky, hmyz

- nížiny: pěstování obilí, ovoce, zeleniny; ve vyšších oblastech pastviny (ovce, skot)

- kukuřice, citrusy, víno, olivy, bavlna, tabák, korek

6 stepi
6) stepi

- mírný pás – horká léta, chladné zimy

- step – Rusko, Evropa, Asie

- prérie – S Amerika

- pampa – J Amerika

- puszta – Maďarsko

- meseta – Španělsko

- převaha trav

- ostrůvky stromů

slide26
- vegetační období asi 4 měsíce; střídání vlhkého a suchého období

- černozemě – nejúrodnější půdy světa

- charakter: nejdůležitější světové oblasti pěstování obilí (pšenice, kukuřice)

chov hovězího dobytka a ovcí

- hlodavci, vlci, kočky stepní, v S Americe bizoni, v J Americe pštros nandu

7 lesy m rn ho p su
7) lesy mírného pásu

- mírný podnebný pás

- v teplejších oblastech listnaté stromy – buk, dub, javor

- v chladnějších oblastech lesy smíšené

- dnes zmenšení porostu – sídla, hustá síť komunikace, pole, louky

slide28
- Euroasie: jelen, srnec, jelen mandžuský – sika, medvěd, prase divoké, plazi

- S Amerika: vačice americká, mýval, skunk, jelen wapiti, ondatra

slide29
tajga = rozsáhlé jehličnaté lesy mírného pásu (S Amerika, Euroasie) – smrky, borovice, modříny
 • medvědi, lišky, rys, prase divoké, jelen, srnec, kožešinová zvěř (sobol, kuna, veverka)
8 tundra
8) tundra

- subpolárníoblasti – sever S Ameriky, Evropy a Asie

- po celý rok teplota není vyšší než 10°C

- lesotundra = přechodné pásmo mezi tajgou a tundrou, jen na S polokouli, stromy přecházejí v keře

slide31
- dělení:

- keřová tundra – zakrslé břízy, vrba, brusinky

- mechová tundra – mechové porosty

- lišejníková tundra – lišejníky na horských skalách

- sovice sněžná, bělokur sněžný, zajíc bělák, polární liška, sob

9 pol rn oblasti pustiny
9) polární oblasti (pustiny)

- nízká teplota, trvalá sněhová pokrývka, rozsáhlé zalednění

- rostlinstvo a živočišstvo v moři a na pobřeží

- mechy, lišejníky, řasy; v Antarktidě i kvetoucí semenné rostliny (polární mák)

bioklimatick v kov stupn
Bioklimatické výškové stupně

- podobně jako se mění podnebí od rovníku k pólům, mění se i přírodní podmínky podle nadmořské výšky

- vegetační stupeň = základní jednotka používaná ve fytogeografii k vyjádření výškové pásmovitosti

- je jich 8 (nížina, pahorkatina, podhorský stupeň, horský stupeň, subalpinský st., alpinský st.,subnivální st., nivální = sněžný st.)

fytogeografick oblasti
Fytogeografické oblasti:

a) holarktická o. (Holarktis)

b) paleotropická o. (Paleotropis)

c) neotropická o. (Neotropis)

d) australská o. (Australis)

e) kapská o. (Capensis)

f) antarktická o. (Antarktis)

zoogeografick oblasti
Zoogeografické oblasti

a) holarktická o. (Říše Arktogea)

b) neotropická o. (Říše Neogea)

c) etiopská o. (Říše Paleogea)

d) indomalajská o. (Říše Paleogea)

e) australská o. (Říše Notogea)

f) antarktická o. (Říše Antarktis)