html5-img
1 / 8

Hydrauliek

Hydrauliek

Download Presentation

Hydrauliek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hydrauliek Deze uitgave van Hydrauliek is een onmisbaar naslagwerk voor een ieder die zich met hydrauliek bezig houdt en mag met recht "state of the art" genoemd worden.In deze volledig herziene uitgave is de schematechiek aangepast aan de nieuwste norm, de ISO 1219-1 2007.Het doel van de zesde druk van deze technische leergang is om inzicht te geven in:-de toepassingen en werking van hydraulische systemen-schematechniek (functioneel denken)-het doel en de werking van de belangrijkste componenenten-de samenhang van de verschillende componeneten binnen het systeem (systeemkennis) ISBN 978-90-6674-836-1 Inclusie CD met powerpoints, video’s en animaties

  2. Hydraulische systemen – Berekeningen Deze nieuwe volledig herziene druk van de Technische Leergang 'Hydraulische systemen - Berekeningen' (inclusief CD) sluit geheel aan bij de Technische Leergang 'Hydrauliek'. De CD bevat presentaties, video’s, animaties, rekenopgaven en een rekenprogramma. In deze derde editie krijgt u een duidelijk inzicht in drukken, opbrengsten, pomp-, motorberekeningen, rendementen, warmte-ontwikkeling, componentkeuze en samenhang van de componenten in het gehele systeem. Daarnaast is dit boek uitgebreid met een hoofdstuk over drukopbouw en warmteontwikkeling bij pompregelingen en bij regelingen met proportionele stuurschuiven. ISBN 978-90-6674-834-7 Inclusie CD met powerpoints, video’s en animaties

  3. Filtertechniek voor de hydrauliek Uit onderzoek blijkt dat meer dan 75% van de in hydraulische systemen optredende storingen is terug te voeren tot een onvoldoende conditionering van de hydraulische vloeistof. Dit vraagt om een juiste keuze van filters, filterconcept en onderhoudsmanagement waarmee niet alleen de betrouwbaarheid van de installatie wordt vergroot, maar ook de standtijd van de hydraulische vloeistof en filters aanzienlijk toeneemt. In deze Technische Leergang wordt ingegaan op de begrippen en technieken die daarbij een rol spelen. ISBN 978.90.6674.836.1 Inclusie CD met powerpoints, video’s en animaties

  4. Animatie van een regelschuif Gebruik op de volgende sheet de knoppen om de schuif in de verschillende standen te zetten

  5. Fail save Middenstand P-A B-T P-B A-T

  6. Fail save Middenstand P-A B-T P-B A-T

  7. Fail save Middenstand P-A B-T P-B A-T

  8. Fail save Middenstand P-A B-T P-B A-T

More Related