slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ. Представя народите на държавите, обединени в Европейския съюз Единствената институция на ЕС, чиито членове се избират от европейските граждани чрез всеобщи преки избори ЕП се избира на всеки пет години. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ' - daisy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
 • Представя народите на държавите, обединени в Европейския съюз
 • Единствената институция на ЕС, чиито членове се избират от европейските граждани чрез всеобщи преки избори
 • ЕП се избира на всеки пет години
slide3
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
 • Организация и структура на ЕП
  • Председател на ЕП – Мартин Шулц
   • Ръководи цялостната дейност на ЕП и неговите органи
   • Следи за спазването на Правилника на дейността на ЕП
   • Представлява Европарламента по правните въпроси и във външнополитическите отношения
   • При откриването на всяко заседание на Съвета на Европейския съюз той изразява становището на Парламента по определени теми
   • С неговия подпис бюджетът на ЕС влиза в сила
   • Подписва, заедно с Председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно процедурата за съвместно вземане на решения
slide4
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
 • Членове на Европейския парламент
  • Брой членове – 766 члена от 28 страни-членки на ЕС
  • Изборите за Европарламент се характеризират с някои общи правила
   • всеобщо пряко гласуване
   • пропорционална система
   • 5-годишен мандат
  • Броят на местата в Европейския парламент се разпределя пропорционално на населението на всяка страна
  • Мандат – 5 години
slide5
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
 • Държавите, които имат най-много представители в Европарламента са Германия(99), Франция, Великобритания и Италия (по 72), Испания и Полша (по 50), Холандия (25), Белгия, Чехия, Гърция, Унгария и Португалия (по 22), Швеция (18) и Австрия(17), България - 17, а Румъния– 33 евродепутата.
 • 766 (2009)
slide6
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
 • Политически групи

Местата на членовете на Европейския парламент в законодателната зала са разпределени по политически групи. Евродепутатите се обединяват по политически, а не по национален принцип.

В момента в ЕП има осем политически групи:

  • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)– EPP
  • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - S&D
  • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - ALDE
  • Група на Зелените/Европейски свободен алианс – Greens/EFA
  • Европейски консерватори и реформисти– AECR
  • Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица– GUE/NGL
  • Група “Европа на свободата и демокрацията”– EFD
  • Независими членове
slide7
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
 • Парламентарни комисии - 20

Парламентарните комисии заседават един или два пъти месечно в Брюксел, като техните разисквания са публични.

Парламентарните комисии в ЕП са:

  • Комисия по външна политика - AFET
  • Комисия по развитието - DEVE
  • Комисия по международната търговия - INTA
  • Комисия по бюджета - BUDG
  • Комисия по бюджетен контрол - CONT
  • Комисия по икономически и финансови въпроси - ECON
  • Комисия по заетостта и социалните въпроси - EMPL
slide8
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
 • Комисия по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните - ENVI
 • Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката - ITRE
 • Комисия по вътрешния пазар и защитата на потребителите - IMCO
 • Комисия по транспорт и туризъм - TRAN
 • Комисия по регионалното развитие - REGI
 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони - AGRI
 • Комисия по рибно стопанство - PECH
 • Комисия по културата и образованието - CULT
 • Комисия по правни въпроси - JURI
 • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – LIBE
 • Комисия по конституционни въпроси - AFCO
 • Комисия по правата на жените и равенството между половете - FEMM
 • Комисия по петициите - PETI
slide9
Европейският парламент
 • Подкомисии, временни и анкетни комисии

Освен постоянните парламентарни комисии Европейският парламент може да създава подкомисии и временни комисии за разглеждане на специфични въпроси, както и анкетни комисии в рамките на правомощията си на контролен орган.

 • Смесени комисии

Смесените парламентарни комисии поддържат връзки с парламентите на страните-кандидатки за присъединяване към ЕС.

slide10
Европейският парламент
 • Делегации

Осъществяват връзката с парламентите на държавите, които не са членки на Европейския съюз.

Видове делегации:

  • Междупарламентарни делегации, които имат за цел поддържането на отношения с парламентите на страните извън Европейския съюз, които не са кандидатки за членство.
  • Съвместни парламентарни комитети, които са във връзка с парламентите на страните-кандидатки за членство в Европейския съюз или с парламентите на асоциираните към Общността държави.
  • Делегацията на Европейския парламент в Паритетната парламентарна асамблея ЕС-АКТБ, в която участват членове на Европейския парламент и парламентите на страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.
  • Делегация на Европейския парламент в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.
slide11
Европейският парламент
 • Политически органи
  • Председателски съвет – Председателят на ЕП и председателите на политическите групи
  • Определя организацията на работата на Парламента и всички въпроси, свързани със законодателната програма:
   • График и дневен ред на пленарните заседания
   • Състав на комисиите и делегациите, както и разпределението на правомощията помежду им
   • Законодателна програма.
  • Играе важна роля в отношенията на Европейския парламент с останалите институции на Общността, с трети страни и с организации извън Общността.
slide12
Европейският парламент
 • Бюро

Бюротосе състои от председателя на Европейския парламент, от 14-те заместник-председатели и от шестима квестори с роля на наблюдатели, избирани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен.

Бюрото ръководи вътрешното функциониране на Парламента, което касае:

  • Предварителния бюджет на Европейския парламент
  • Финансовата и административната организация
  • Секретариата и прилежащите му служби.
 • Квестори

Квесторите отговарят, според указанията на Бюрото, за административните и финансовите дела, пряко засягащи членовете на ЕП.

slide13
Европейският парламент
 • Генерален секретариат

В своята работа Европейският парламент е подпомаган от Генералния секретариат. Около 5000 длъжностни лица от всички държави членки на Съюза, назначени с конкурс, работят за Европейския парламент под ръководството на Генералния секретар и обслужват Европарламента.

slide14
Европейският парламент
 • ЕП – правомощия и процедури

Както всички парламенти Европейският парламент упражнява три основни власти:

  • Законодателна - упражнява законодателната власт съвместно със Съвета на ЕС
  • Бюджетна - разполага с бюджетни правомощия
  • Контролна - осъществява демократичен контрол над всички европейски инстанции
slide15
Европейският парламент
 • Законодателнавласт

По-голямата част от европейското законодателство се приемасъвместно от Европейския парламент иСъвета на ЕС

 • Бюджетни правомощия

Европейският парламент взема решения за годишния бюджет съвместно със Съвета на ЕС

 • Парламентарен контрол

Парламентът упражнява контрол върху дейността на другите институции на ЕС и има право да гласувавот на недоверие на Комисията

slide16
Европейският парламент
 • Процедура за съвместно вземане на решение

Процедурата за съвместно вземане на решение е въведена от Договора от Маастрихт (1992 г.), като впоследствие е разширена и опростена от Договора от Амстердам (1999 г.). Съвместното вземане на решения е законодателна процедура, при която решенията се взимат съвместно от ЕП и Съвета на ЕС.

Предложение на Европейската комисия за законодателен текст до ЕП

  • Първо четене от ЕП - становище, изпратено до Съвета на ЕС
  • Първо четене на Съвета – позиция, изпратена до ЕП
  • Второ четене на ЕП (ако е необходимо) – становище до Съвета
  • Второ четене на Съвета (ако е необходимо) – позиция до ЕП
  • Помирителна комисия (ако е необходимо)
  • Трето четене и гласуване от ЕП и от Съвета
slide17
Европейският парламент

Политическата роля на Европейският парламент

Ролята на Европарламента вече се проявява във всички аспекти на политиката на Европейския съюз

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Глобализация
 • Защита на човешките права
 • Пространство на свобода, сигурност и правосъдие
 • Харта на основните права на ЕС
slide18
Европейският парламент

ЕП: гласът на европейските граждани

Европейското гражданство гарантира на гражданите на ЕС следните права:

 • право на информация
 • права, свързани със свободното движение и пребиваване на територията на страните-членки
 • правото да избират и да бъдат избирани на европейските и местни избори
 • правото на дипломатическа защита в трета страна
 • правото да подават петиции пред Европейския парламент
 • правото да се обръщат към Омбудсмана
 • правото да пишат на всяка институция или орган на Европейския съюз на един от официалните езици и да получават отговор на същия език
slide19

Европейска комисия

Съвет на Европейския съюз

Европейски парламент

Европейският парламент

Институции на ЕС

slide20

www.europarl.europa.eu

Европейският парламент

Информация за ЕП в Интернет