Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Táto diplomová práca bola vypracovaná v rámci úspešne ukončených a obhájených výskumných úloh: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Táto diplomová práca bola vypracovaná v rámci úspešne ukončených a obhájených výskumných úloh:

Táto diplomová práca bola vypracovaná v rámci úspešne ukončených a obhájených výskumných úloh:

366 Views Download Presentation
Download Presentation

Táto diplomová práca bola vypracovaná v rámci úspešne ukončených a obhájených výskumných úloh:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analýza možností využitia a návrh systému spoločenskej zodpovednosti (CSR) vo firme Chirana Progress, s.r.o. Bc. Gabriela Hrdinová Vedúci DP: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Trnava 2009

 2. Táto diplomová práca bola vypracovaná v rámci úspešne ukončených a obhájených výskumných úloh: • č. 019/2001: „Transforming Industry in Slovakia Through Participatory Ergonomic“, • KEGA MŠ SR č. 3-3111-05 pri aplikácii konceptu HCS modelu 3E na báze virtuálneho laboratória. Zároveň ňou prezentujem výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti, predložené aj na medzinárodnej konferencii študentov a doktorandov na MEI Moskva a získané v súčasnosti pokračovaním výskumu v oblasti TUR a CSR v spolupráci s firmou CHIRANA PROGRESS, s.r.o. Piešťany, kde som spracovala svoju diplomovú prácu.

 3. Cieľ diplomovej práce: • Analyzovať historické, teoretické a praktické skúsenosti z fungovania spoločenskej zodpovednosti firiem vo svetle novej paradigmy strategického manažmentu. • Analyzovať súčasný stav starostlivosti o zamestnancov a možností zavedenia systému spoločenskej zodpovednosti (CSR) vo firme Chirana Progress, s.r.o. Piešťany. • Navrhnúť systém spoločenskej zodpovednosti (CSR) vo firme Chirana Progress, s.r.o. • Zhodnotiť prínosy návrhu.

 4. Predstavenie firmy Chirana Progress, s.r.o. Piešťany História História výroby zdravotníckej techniky v Piešťanoch sa začala v roku 1960 vytvorením úseku konštrukcie Chirana Piešťany, ktorý pripravoval výrobu vtedajšieho výrobného programu - digestrorov, gynekologických a urologických stolov, kresiel ORL.V septembri 1962 bol otvorený nový závod, v ktorom sa postupne sortiment rozširoval o celý rad výrobkov vodoliečby - Haufov kúpeľ, Pojazdná vodná masáž, Izotermálny kúpeľ, Končatinový kúpeľ, Hydrogalvan, Vodoliečebná katedra, podvodná masáž, perličkový rošt. Ďalším sortimentom boli masážne lavice, inhalátory, parafínové kúpele. Výrobný sortiment však tvorili aj kompresory, stomatologické kreslá, inkubátory, nábytok pre zubné ordinácie. Významnou skupinou bola svetloliečba infra a UV žiariče. 4

 5. Predstavenie firmy Chirana Progress, s.r.o. Piešťany Vo februári 1998 časť výrobného podniku Chirana Piešťany prevzala firma Chirana Progress so zameraním na fyzioterapiu – vodoliečbu, elektroliečbu, svetloliečbu, masážne lavice a neskôr inhalátory a parafínové kúpele. Hneď v prvom roku získal výrobok Ocean Forte zlatú MEFU - prestížne ocenenie na veľtrhu v Brne.Mimoriadny význam od samého začiatku venuje Chirana Progress kvalite výroby o čom svedčí aj získanie prvého certifikátu Systému riadenia kvality už v roku 2000. Dnes je firma certifikovaná podľa normy ISO 13485:2003 pre výrobu zdravotníckych prostriedkov. 5

 6. Predstavenie firmy Chirana Progress, s.r.o. Piešťany Hlavné medzníky firmy 13.11.1997 Založenie firmy Chirana Progress01.02.1998 Začiatok výroby06.11.1998 Zlatá MEFA Brno 18.07.2000 ISO 9001:1994, EN 46001:199614.01.2004 ISO 13485:2003, CE 043401.06.2006 Nový modelový rad vaní26.03.2007 ISO 9001:2000, CE 1293, ISO 13485:2003 6

 7. Mediprogress Group Predstavenie firmy Chirana Progress, s.r.o. Piešťany 7

 8. 8 Organizačná schéma Chirana-Progress, s.r.o. schválená na PV 02.02.2009 8

 9. Predstavenie firmy Chirana Progress, s.r.o. Piešťany Vlastná výroba: Podvodné masáže Balneologické vane Vírivé kúpele Hydrogalvan Škótske streky Inhalátory Masážne a relaxačné lehátka Ohrev parafínu a rašeliny Príslušenstvo a doplnková výbava 9

 10. Predstavenie firmy Chirana Progress, s.r.o. Piešťany Certifikáty: • ISO 9001:2000 - 3ECB • ISO 9001:2000 - NSF • Electra / Electra CG • Salijet • ISO 13485:2003 - 3ECB • ISO 13485:2003 - NSF • CE 1293

 11. 1. Cieľ: Analýza historických, teoretických a praktických skúsenosti z fungovania spoločenskej zodpovednosti firiem vo svetle novej paradigmy strategického manažmentu.

 12. Paradigma – - prevládajúci názor na problémy, odvetvie vedomostí a znalostí, ktorého sa pridŕža prevažná väčšina uznávaných vedcov a špecialistov-praktikov, opierajúci sa na výsledky základného výskumu v danej oblasti a všeobecne uznávaných publikácií.

 13. Základné princípy novej paradigmy strategického manažmentu:

 14. 1.Určitý odklon od princípov tradičnej racionalistickej paradigmy, ktorých sa pridržiavala prevažná väčšina organizácií v minulosti a nasledujú ich v súčasnosti mnohé veľké organizácie, prevažne pôsobiace v tradičných odvetviach ekonomiky.

 15. 2. V protiklade racionalistickým názorom si zástancovia súčasnej paradigmy strategického manažmentu myslia, že svoju efektívnosť si organizácia musí získať nie vo vnútri seba, ale v externom prostredí.

 16. 3. Všetky vnútro firemné štruktúry (organizačná štruktúra, výrobné procesy a riadiace procesy, firemná kultúra a pod.) sú reakciou organizácie na zmeny externého okolia.

 17. 4. Súčasná organizácia sa musí skúmať ako sociálno-ekonomicko-environmentálny systém (HCS model 3E)

 18. HCS model 3E a jeho zameranie na vytváranie materiálnych hodnôt pre TUR, cez proces revitalizácie a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov

 19. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) VERSUS HCS MODEL 3E 19

 20. CSR je dobrovoľné integrovanie sociálnych a ekologických hľadísk do každodenných firemných operácií a interakcií s firemnými stakeholders. ( Európska únia, Zelená kniha, 2001). 20

 21. Pod spoločensky zodpovedným podnikaním (CSR; corporate social responsibility) sa za hranicami chápu dobrovoľné aktivity podnikateľských kruhov v spoločensky významných cieľoch. • Potom, hlavným kritériom noriem CSR- je ich dobrovoľnosť!

 22. V praxi to znamená, že firmy: dobrovoľne určujú vysoké etické štandardy, sú poctivými partnermi na trhu pestujú dobré vzťahy so svojimi zamestnancami, podporujú región, v ktorom pôsobia, snažia sa minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie.

 23. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY CSR Oblasti CSR: Trh Pracovnéprostredie Miestnakomunita Životné prostredie Dobrovoľnosť Dlhodobosť Dôveryhodnosť Dialógsostakeholdermi trh pracovné prostredie Životní prostředí životné prostredie miestna komunita CSR

 24. firemná politika zabezpečujúca etické jednanie • poskytovanie jasných a presných informácií o výrobkoch a službách • včasné platenie faktúr • evidencia a riešenie sťažností • spolupráca s inými podnikmi či organizáciami na CSR projektoch • marketingová a reklamná etika TRH • zapojovanie zamestnancov do procesu rozhodovania • nefinančné benefity • vzdelávanie a rozvoj zamestnancov • vyváženosť pracovného a osobného života • rozmanitosť na pracovisku • zdravie a bezpečnosťzamestnancov • podpora prepustených zamestnancov • opatrenia voči diskriminácii PRACOVNÉPROSTREDIE • ekologická výroba, produkty a služby • ekologické balenie • šetrný spôsob prepravy • recyklácia • využívanie recyklovaného materiálu • úspora energie/vody • minimalizácia odpadu • súlad s normami a štandardami • ochrana prírodných zdrojov ŽIVOTNÉ PROSTREDIE • firemné darcovstvo • firemné dobrovoľníctvo • poradenstvo, odovzdávanie know how • podpora sociálnej integrácie • vzdelávanie občanov • podpora kvality života občanov (šport/kultúra) • spolupráce s miestnymi dodávateľmi • spolupráca so školami • využitie účastníckeho marketingu MIESTNA KOMUNITA

 25. STAKEHOLDERI Ktorí jednotlivci či skupiny ovplyvňujú Váš podnik? Čo od Vás očakávajú? Ktorých jednotlivcov či skupiny ovplyvňuje Váš podnik? Ktoré vzťahy sú pre Vašu organizáciu kľúčové? TRH • PRACOVNÉ • PROSTREDIE • vlastníci a investori • zákazníci/spotrebitelia • dodávatelia • obchodní partneri • konkurenti • vládne inštitúcie • zamestnanci • odbory • ŽIVOTNÉ • PROSTREDIE • environmentálne skupiny • ďalší hovorcovia za životné prostredie • MIESTNA • KOMUNITA • neziskové organizácie • verejnosť • vzdelávacie inštitúcie • média

 26. PRÍNOSY CSR TRH • PRACOVNÉ • PROSTEDIE • loajalita zákazníkov • odlíšenie sa od konkurencie • žiadaný dodávateľ a partner • zvýšenie výkonnosti dodávateľského reťazca • žiadanýzamestnávateľ • kvalitní zamestnanci • zvýšenieproduktivity • kreativníea inovatívneprostredie • nízkafluktuácia zamestnancov • nové obchodné príležitosti • ochrana zdrojov • redukciaodpadov • úspora nákladov • zefektivnenie prevádzky • dobrémenopodniku • vernosťzákazníkov • loajalita zamestnancov • prístup k miestnym zdrojom • nové obchodné príležitosti • ŽIVOTNÉ • PROSTREDIE MIESTNA KOMUNITA

 27. HCS model 3E hodnotí človeka ako objekt i subjekt všetkých snažení. Pritom sa autori sústredili na koncept, pri ktorom pracovné prostredie sa musí podieľať na budovaní kvality pracovného života každého človeka  pri trvalom udržaní kvality životného prostredia i adekvátnych ekonomických podmienok pre kvalitný život človeka.

 28. Toto objektívne prepojenie troch E (HCS model 3E) si zatiaľ mnohé zainteresované strany záujmových skupín slovenských priemyselných podnikov buď vôbec neuvedomujú, alebo si to nechcú pripustiť, väčšinou zo zištných krátkodobých ekonomických dôvodov.

 29. Oba modely majú tie isté tri piliere: Sociálny, Ekonomický a Environmentálny. Kým HCS model 3E je zameraný viac na materiálnu, resp. výrobnú stránku problému TUR, CSR je zameraný viac na prestížnu a filantropickú stránku vo vzťahu k zainteresovaným stranám. 29

 30. Skúsenosti z využívania CSR vo firmách v Slovenskej republike a ich stratégie CSR: • Najlepšie stratégie v oblasti CSR majú vytvorené dcérske spoločnosti nadnárodných firiem (stratégie sú preberané od materských firiem). • Malé firmy a štátne podniky obvykle nemajú žiadne, alebo len neformalizované stratégie pre CSR. • Mnohé firmy majú pomerne dobre rozpracované a implementované CSR aktivity, ale nemajú vytvorenú formalizovanú stratégiu (aktivity sú spontánne, ad hoc, vychádzajú z aktuálnych potrieb a záujmov firmy). • Firmy realizujú aktivity, ktoré možno označiť ako spoločensky zodpovedné, ale oni sami ich takto nenazývajú a neformalizujú, preto ani nevytvárajú špecifické stratégie. • Pozitívnym zistením citovaného výskumu je, že mnohé firmy v súčasnosti pripravujú alebo plánujú rozpracovať svoju CSR stratégiu, tak ako aj Chirana Progress, s.r.o. Piešťany.

 31. Základné CSR štandardy a certifikácie: • Štandard SA 8000; • OHSAS 18001; • Investors in People; • ISO 26000; • Metodika Štandard zodpovedná firma.

 32. Podľa publikácie Napříč společenskou odpovědností firem medzi základné organizácie CSRmôžeme zahrnúť : • CSR Europe, • Global Compact, • Európska aliancia pre sociálnu zodpovednosť podnikov, • International Business Leaders Forum.

 33. Základné dokumenty o CSR: • Zelená kniha; • Lisabonská stratégia; • Uznesenie Európskej komisie z roku 2006.

 34. Súvisiace iniciatívy a koncepcie: • Spoločensky zodpovedné investovanie (SRI); • Podniková sociálna zodpovednosť (PSO); • Corporate Citizen CC.

 35. Špecifiká implementácie CSR na Slovensku: • Diverzita v CSR agende (rôzne typy firiem – rôzne aktivity). • CSR vnímaná ako filantropia a charita. • CSR vnímaná ako marketing. • Outsourcing CSR to foundations. • Asignácia 2% dane vnímaná ako CSR.

 36. 2. Cieľ: Analýza súčasného stavu starostlivosti o zamestnancov a možností zavedenia systému spoločenskej zodpovednosti (CSR) vo firme ChiranaProgress, s.r.o. Piešťany.

 37. dotaznik-csr.xls

 38. Syntéza výsledkov SWOT analýzy možností zavedenia systému spoločenskej zodpovednosti (CSR) vo firme Chirana Progress, s.r.o., Piešťany

 39. 3. Cieľ: Návrh systému spoločenskej zodpovednosti (CSR) vo firme Chirana Progress, s.r.o.

 40. DESAŤ KROKOV NÁVRHU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE SYSTÉMU CSR VO FIRME CHIRANA PROGRESS, s.r.o. PIEŠŤANY • PLÁNOVANIE • Záväzok manažmentu • Určenie kľúčových stakeholderov • Určenie hodnôta princípov • Analýza súčasného stavu • Určenie cieľov • Akčný plán • ZLEPŠOVANIE • Opatrenia pre zlepšenie I. PLAN IV. ACT II. DO HODNOTENIE 8. Monitorovanie 9. Reportovanie III. CHECK • REALIZÁCIA • Implementácia

 41. 1. ZÁVÄZOK MANAŽMENTU • verejné prehlásenie podpory vedenia • alokácia zdrojov • zostavenie CSR tímu

 42. 2. URČENIE KĽÚČOVÝCH STAKEHOLDEROV určenie kľúčových stakeholderov a ich záujmov ich zapojenie vo všetkých fázach implementácie

 43. 3. URČENIE HODNÔT A PRINCÍPOV hodnoty princípy etický kódex

 44. VNÚTORNÁ ANALÝZA zákonné požiadavky súčasné CSR činnosti komunikácia CSR finančné zdroje a interné kapacity firemné politiky a dokumenty, špecifiká spojené s predmetom podnikania očakávané prínosy CSR ANALÝZA OKOLIA určenie možných externých podnetov prieskum CSR aktivít a nástrojov konkurencie porovnanie výkonnosti s najlepšou praxou v odbore (tzv. benchmarking) 4. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

 45. 5. URČENIE CIEĽOV

 46. 6. AKČNÝ PLÁN určenie CSR aktivít zdroje, právomoci a zodpovednosti, časový plán

 47. 7. IMPLEMENTÁCIA - zavádzanie CSR do každodenného života firmy

 48. 8. MONITOROVANIE

 49. 9. REPORTOVANIE

 50. 10. OPATRENIA K ZLEPŠENIU