Parai kos forma ir jos pildymo nurodymai
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Paraiškos forma ir jos pildymo nurodymai. Alina Goberytė 2011-08-11 Europos socialinio fondo agentūra. Bendroji informacija. 1. Pareiškėjo duomenys; 2. Apibendrintas paraišką teikiančios organizacijos aprašymas; 3. Duomenys apie partnerį (-ius);

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Parai kos forma ir jos pildymo nurodymai

Paraiškos forma ir jos pildymo nurodymai

Alina Goberytė

2011-08-11

Europos socialinio fondo agentūra


Bendroji informacija
Bendroji informacija

1. Pareiškėjo duomenys;

2. Apibendrintas paraišką teikiančios organizacijos aprašymas;

3. Duomenys apie partnerį (-ius);

4. Duomenys apie projektą, kuriam įgyvendinti; prašoma paramos.


5 projekto santrauka trumpas projekto esm s veikl ir rezultat apra ymas 1
5. Projekto santrauka(trumpas projekto esmės, veiklų ir rezultatų aprašymas) (1)

Projekto esmės aprašymas (5.1 punktas)

 • nenurodyta viešinimo priemonės dėl projekto sklaidos;

 • tiksliai neįvardintos problemos, kurias projektas padės išspręsti;

 • neįvardyti problemų sprendimo būdai.


5 projekto santrauka trumpas projekto esm s veikl ir rezultat apra ymas 2
5. Projekto santrauka (trumpas projekto esmės, veiklų ir rezultatų aprašymas)(2)

Projekto veiklų ir rezultatų aprašymas (5.2 punktas)

 • nedetaliai aprašyta projekto veiklų įgyvendinimo eiga;

 • nenurodyta konkreti veiklos įgyvendinimo vieta;

 • veikla nėra susieta su projekto tikslais ir rezultatais.


6 projekto gyvendinimo rezultatai
6. Projekto įgyvendinimo rezultatai

 • rodikliai nėra realiai pasiekiami;

 • rezultatų rodikliai nesutampa su detaliojo projekto biudžeto pagrindimu ar kituose paraiškos punktuose teikiamais duomenimis;

 • nurodomos papildomos veiklos (pvz., projekto viešinimas, auditas ar pan.).
8 tinkamos finansuoti projekto i laidos
8. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos

 • nenurodytos papildomos veiklos;

 • neatitinka detalaus projekto biudžeto eilutės numeris ar išlaidų pavadinimas su Gairių 4 ar 6 priedais;

 • neatitinka stulpelyje „Bendra suma su PVM, Lt“ nurodytos sumos su Gairių 4 ar 6 prieduose nurodytomis sumomis.


9 projekto veikl planas
9. Projekto veiklų planas

 • neteisingai nurodyta veiklų trukmė; Pagrindinės veiklos trukmė yra lygi smulkesnių veiklų sumai;

 • Veiklų pavadinimai ir numeriai nesutampa su 6 ir 8 lentelių informacija;

 • neįrašytos papildomos veiklos;

 • pagrindinės veiklos per daug susmulkintos.


10 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems atrankos kriterijams 1
10. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems atrankos kriterijams (1)

10.1. Projektas geriausiai įgyvendina EPF 2011 m. metinės programos prioritetus ir remiamus veiksmus;

Atkreipiame dėmesį, jog būtina remtis EPF metine 2011 m. programa


10 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems atrankos kriterijams 2
10. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems atrankos kriterijams (2)

10.2. Projektas pasižymi išlaidų efektyvumu; atsižvelgiant į projekto veiklų apimtis

 • nėra detaliai aprašyta išlaidų efektyvumas, atsižvelgiant į veiklų apimtį;

 • pagrįsti nurodyti išlaidų būtinumą;

 • jeigu įmanoma pateikti skaičiavimus, atsižvelgiant į PGU skaičių.


10 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems atrankos kriterijams 3
10. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems atrankos kriterijams (3)

10.3. Pareiškėjo patirtis

10.3.1. Pareiškėjo patirtis (m.) dirbant su paraiškoje nurodyta tiksline grupe.


10 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems atrankos kriterijams 4
10. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems atrankos kriterijams (4)

10.3. Pareiškėjo patirtis

10.3.2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) patirtis projektų įgyvendinimo, valdymo srityje per pastaruosius 3 metus: įgyvendintų projektų/programų pavadinimai, paramos šaltinis, paramos suma, įgyvendinimo laikotarpis, organizacijos vaidmuo ir atsakomybė įgyvendinant projektus


10 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems atrankos kriterijams 5
10. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems atrankos kriterijams (5)

10.4. Projektas papildo kitus iš ES bendrojo biudžeto arba pagal nacionalines programas finansuojamus veiksmus


11 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems kitiems atrankos kriterijams 1
11. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems kitiems atrankos kriterijams (1)

11.1. Projekto veiklose tiesiogiai dalyvauja tikslinės grupės atstovai


11 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems kitiems atrankos kriterijams 2
11. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems kitiems atrankos kriterijams (2)

11.2. Projekte pagrįsti tikslinės grupės atstovų poreikius


11 projekto atitiktis gair se parei k jams nurodytiems kitiems atrankos kriterijams 3
11. Projekto atitiktis Gairėse pareiškėjams nurodytiems kitiems atrankos kriterijams (3)

11.3. Partnerių vaidmuo aiškiai apibrėžtas ir suteikia didelę pridėtinę vertę projektui:

11.3.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (ių) funkcijos ir atsakomybė įgyvendinant projektą.

 • aiškiai neatskirta pareiškėjo ir partnerio funkcijų atsakomybė projekto valdymo struktūroje;

 • nurodytos pareiškėjo ir partnerio funkcijos neperkeltos į bendradarbiavimo sutartį;

 • partnerių vaidmuo nėra aiškiai apibrėžtas.

  Jei pareiškėjas turi partnerį papildomai gauna 5 balus. Bent vienas partneris yra bendruomeninė organizacija skiriama papildomai 3 balai.13 tikslin s grup s
13. Tikslinės grupės kitiems atrankos kriterijams (3)

13.1. Tikslinės grupės atstovai ir kita suinteresuota grupė

 • neatitinka PGU skaičius su 6 ar 5 lentele ar detaliame projekto biudžeto pagrindime nurodytais duomenimis;

 • iš viso PGU suma neteisingai apskaičiuota.

  13.2 .Tikslinės grupės atstovų skaičiaus pagrindimas

 • paraiškoje tiksliai įvardyta, kaip pareiškėjas užtikrins tikslinės grupės atstovų skaičių, nurodytą paraiškoje (10 balų).


14 projekto t stinumo arba dvigubo finansavimo nebuvimo pagrindas jeigu taikoma
14. Projekto tęstinumo arba dvigubo finansavimo nebuvimo pagrindas (jeigu taikoma)

Trumpai pateikti informaciją apie įgyvendintus, šiuo metu įgyvendinamus projektus, kuriems skirta parama iš EPF arba kitų ES lėšų, pvz., EIF, EQUAL, ESF ar kitų ES arba nacionalinių šaltinių, kad būtų galima įsitikinti, kad tas pats projektas nebus finansuotas antrą kartą arba kodėl būtinas projekto tęstinumas. Jeigu vykdote valstybės deleguotas funkcijas prieglobsčio srityje arba prieglobstį gavusių užsieniečių nacionalines integracijos programas, pagrįskite, kad projekto veiklos papildys ir nedubliuos įgyvendinamų veiksmų ir/ arba programų.


15 projekto gyvendinimo paj gumai personalas
15. Projekto įgyvendinimo pajėgumai (personalas) pagrindas (jeigu taikoma)

 • nurodytos pareigybės, bet bus perkama paslauga;

 • neįtrauktos pareigybės, bet projekto biudžete jos numatytos;

 • nėra pagrįstas darbo valandų skaičius pagal nurodytas funkcijas.


16 patalpos ir ranga
16. Patalpos ir įranga pagrindas (jeigu taikoma)

16.1. Patalpų, reikalingų projektui įgyvendinti, apibūdinimas.

16.2. Turimų patalpų panaudojimo įgyvendinant projektą galimybės (pareiškėjo ir (ar) partnerio).

16.3. Įranga, reikalinga projektui įgyvendinti.

16.4. Turimos įrangos panaudojimo įgyvendinant projektą galimybės (pareiškėjo ir (ar) partnerio).


Parai kos forma ir jos pildymo nurodymai
17. Įgyvendinant projektą atsižvelgiama į su lyčių problema susijusius klausimus, vaiko interesus, ypatingą pažeidžiamų asmenų padėtį

Detaliai aprašoma ir pagrindžiama, kaip įgyvendinant veiklas bus atsižvelgta į su lyčių problema susijusius klausimus.


18 tinkamumo finansuoti reikalavim neatitinkan i i laid detalizavimas
18. problema susijusius klausimus, vaiko interesus, ypatingą pažeidžiamų asmenų padėtįTinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas

Nurodoma projektui įgyvendinti būtinų veiklų finansavimas, kurios nėra tinkamos finansuoti iš EPF lėšų (pvz. PVM). Tokiu atveju, nurodoma kaip ir kokių šaltinių bus padengtos šios lėšos.


19 projekto gyvendinimo prielaidos ir rizika
19. Projekto įgyvendinimo prielaidos ir rizika problema susijusius klausimus, vaiko interesus, ypatingą pažeidžiamų asmenų padėtį

Įvardyti ir aprašyti projekto įgyvendinimo prielaidas ir rizikas: finansinę, rodiklių pasiekimo, veiklų vykdymo ir kt.


Klausimai
Klausimai problema susijusius klausimus, vaiko interesus, ypatingą pažeidžiamų asmenų padėtį


Parai kos forma ir jos pildymo nurodymai

Dėkoju už dėmesį problema susijusius klausimus, vaiko interesus, ypatingą pažeidžiamų asmenų padėtį!