Ewaluacja zewn trzna
Download
1 / 10

Ewaluacja zewnetrzna - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Ewaluacja zewnętrzna. Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego. 1 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ewaluacja zewnetrzna' - dagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ewaluacja zewn trzna l.jpg

Ewaluacja zewnętrzna

Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego


Zasady informowania o dzia aniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewn trznego l.jpg

Dyrektor i szkoła/ placówka są poinformowani o planie nadzoru zewnętrznego, zawierającego informacje o zakresie ewaluacji problemowej oraz tematyce kontroli planowanych w szkołach/placówkach.

 §18. 2.   1) 2)

2

Dyrektor szkoły/ placówki otrzymuje informację o ewaluacji zewnętrznej i jej zakresie w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem ewaluacji.

 §18. 5. 1)

3

Dyrektor szkoły/ placówki otrzymuje informację o kontroli i jej zakresie w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.

 §18. 5.   2)

Zasady informowania o działaniach w ramach pedagogicznego nadzoru zewnętrznego


Ewaluacja zewn trzna3 l.jpg
Ewaluacja zewnętrzna

Jest przeprowadzana w następujących obszarach §7 ust.1 :

 • I . Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej statutowej szkoły lub placówki;

 • II. Procesy zachodzące w szkole lun placówce

 • III. Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów

 • IV. Zarządzanie szkołą lub placówką


Ewaluacja zewn trzna4 l.jpg
Ewaluacja zewnętrzna

Obejmuje (§7 ust.2) :

 • Zbieranie i analizowanie informacji w obszarach (I, II, III, IV)

 • Ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań

  Poziomy:

 • A- oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania

 • B –wysoki stopień wypełniania wymagania ( wymagania dla tego poziomu określa załącznik do rozporządzenia)

 • C- oznacza średni stopień wypełniania wymagania

 • D – oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania ( wymagania dla tego poziomu określa załącznik do rozporządzenia)

 • E- oznacza niski stopień wypełniania wymagania


Ewaluacja zewn trzna5 l.jpg

Ewaluacja zewnętrzna

1

Szkoła/placówka przedstawia wyniki ewaluacji wewnętrznej, które są brane pod uwagę podczas ewaluacji zewnętrznej.

§8.  4

Rada pedagogiczna zna zakres i harmonogram ewaluacji zewnętrznej, który przedstawia jej zespół lub osoba wyznaczona do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, przed rozpoczęciem działań.

§ 8. 6

3

Rada pedagogiczna zapoznaje się z wynikami i wnioskami z ewaluacji na zebraniu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia ewaluacji. Wyniki i wnioski przedstawiane są przez osoby lub zespół, który prowadził ewaluację.

§ 9. 1

Ewaluacja zewnętrzna


Ewaluacja zewn trzna6 l.jpg

Dyrektor otrzymuje raport z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej.

§ 9. 3

5

Dyrektor, w terminie 7 dni od otrzymania raportu, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pisemne, umotywowane zastrzeżenia do raportu.

§ 9. 4

6

Jeśli ewaluację prowadził zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór i Kuratora Oświaty, dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do organu sprawującego nadzór i Kuratora Oświaty w trybie przedstawionym w pkt 5.

§ 9. 4

Ewaluacja zewnętrzna


Ewaluacja zewn trzna7 l.jpg

7 zewnętrznej.

Dyrektor, w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń otrzymuje stanowisko organu sprawującego nadzór lub organu sprawującego nadzór i Kuratora Oświaty wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

§ 9. 5

8

Dyrektor otrzymuje raport z wprowadzonymi zmianami, jeśli zgłoszone przez niego zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne.

§ 9. 6

9

Dyrektor, na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opracowuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli w wyniku ewaluacji zewnętrznej ustalony zostanie poziom E w obszarze działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki.

§10. 1) a)

Ewaluacja zewnętrzna


Ewaluacja zewn trzna8 l.jpg

10 zewnętrznej.

Dyrektor wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełnienia wymagania , jeśli w wyniku ewaluacji zewnętrznej ustalony zostanie poziom E dotyczący:• procesów zachodzących w szkole/placówce• funkcjonowania szkoły/placówki w środowisku lokalnym, a szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów• zarządzania szkołą lub placówką.

§10. 2)

11

Osoba prowadząca szkołę niepubliczną, w której w wyniku ewaluacji zewnętrznej, ustalono realizację choćby jednego wymagania na poziomie E wypełnia polecenia nadzoru zewnętrznego w terminie przez niego wskazanym. Jeśli polecenia nie zostaną zrealizowane szkoła zostanie wykreślona z wpisu do ewidencji.

§10. 1) b

Ewaluacja zewnętrzna


Kontrola l.jpg
Kontrola zewnętrznej.

 • 1. Dyrektor czynnie uczestniczy w kontroli. §13. 1. 3)

 • 2. Dyrektor wraz z osoba kontrolującą parafuje każdą stronę protokołu kontroli. §14. 2. 7)

 • 3.Dyrektor otrzymuje jeden egzemplarz protokołu kontroli, poświadczając odbiór §14. 3

 • 4.Dyrektor, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli może zgłosić do organu sprawującego nadzór pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli.§16. 1

 • 5. Dyrektor otrzymuje protokół z kontroli z wprowadzonymi zmianami, jeśli zgłoszone przez niego zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne.§16. 3

 • 6.Jeśli organ sprawujący nadzór nie uwzględni części lub całości zastrzeżeń dyrektora do ustaleń kontroli, w terminie 14 dni od zgłoszenia zastrzeżeń dyrektor otrzymuje pisemne stanowisko organu sprawującego nadzór wobec zgłoszonych zastrzeżeń. §16. 4


Wspomaganie l.jpg

zewnętrznej.

Dyrektor i szkoła/ placówka może korzystać z przykładów dobrych praktyk, upowszechnianych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§17. 2)

2

Dyrektor szkoły/ placówki uczestniczy w konferencjach i naradach organizowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§17. 4)

Wspomaganie


ad