slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

การพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ - PowerPoint PPT Presentation


  • 578 Views
  • Uploaded on

การพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ. ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. ความหมาย. ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ' - dacey-buck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุการพัฒนาทักษะทางกายและใจในผู้สูงอายุ

ศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

slide2
ความหมาย
  • ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้สูงอายุที่ผ่านกระบวนการประเมิน คัดกรองสุขภาพ พบว่ามีความผิดปกติด้านร่างกายหรือจิตใจ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
  • ผู้พิการ หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือจิตใจ มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต ประจำวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด ( เกณฑ์ผู้พิการ)
slide3
ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการพัฒนาทักษะทางกายและใจ
  • หมายถึง ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้ หรือมีผู้ดูแล และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนตามความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคคล
slide5
ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับตำบล ( ท้องถิ่น ท้องที่ ผู้สูงอายุ อสม. สาธารณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรต่างๆในชุมชน ฯลฯ )

๒. สำรวจข้อมูลสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ

slide7

ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index)

๑. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า)

๐. ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้

๑. ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรือตัดเป็นเล็กๆไว้ล่วงหน้า

๒. ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ

๒. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา ๒๔ - ๒๘ ชั่วโมงที่ผ่านมา)

๐. ต้องการความช่วยเหลือ

๑. ทำเองได้ (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)

๓. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้)

๐. ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น

๑. ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ ๑ คน

หรือใช้คนทั่วไป ๒ คนพยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้

๒. ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทำตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย

๓. ทำได้เอง

๔. Toilet use (ใช้ห้องน้ำ)

๐. ช่วยตัวเองไม่ได้

๑. ทำเองได้บ้าง (อย่างน้อยทำความสะอาดตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง

๒. ช่วยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ทำความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใส่เสื้อผ้าได้

เรียบร้อย)

๕. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน)

๐. เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้

๑. ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้าออกมุมห้องหรือประตูได้

๒. เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ทำตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย

๓. เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง

slide8

๖. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า)

๐. ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย

๑. ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ที่เหลือต้องมีคนช่วย

๒. ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้)

๗. Stairs (การขึ้นลงบันได ๑ ชั้น)

๐. ไม่สามารถทำได้

๑. ต้องการคนช่วย

๒. ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย)

๘. Bathing (การอาบน้ำ)

๐. ต้องมีคนช่วยหรือทำให้

๑. อาบน้ำเองได้

๙. Bowels (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา)

๐. กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ

๑. กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์)

๒. กลั้นได้เป็นปกติ

๑๐.Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา)

๐. กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้

๑. กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ ๑ ครั้ง)

๒. กลั้นได้เป็นปกติ

slide9

หมายเหตุ : กรมอนามัยได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล(Barthel ADL index) เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพดังนี้

* ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 0 – 4 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ การ พึ่งพา หรือ กลุ่ม 3

* ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 5 – 11 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพา

ระดับรุนแรง ถึงปานกลาง หรือ กลุ่มที่ 2

* ผลรวมคะแนน ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไม่

ต้องการการพึ่งพาหรือ กลุ่มที่ 1

slide11

แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q

คะแนนรวม

คะแนนรวม

slide13

แบบประเมินสมรรถภาพสมอง Mini Cog มีจุดประสงค์เพื่อ คัดกรองภาวะสมองเสื่อม สำหรับผู้สูงอายุไทยซึ่งต้องทำการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่สามารถสื่อสารได้ ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์คืออาสาสมัครสาธารณสุข / บุคคลทั่วไป โดยให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตอบถูกเท่านั้น

slide15

ประเมินภาวะสมองเสื่อม โดยใช้แบบประเมิน MMSE

slide16

ประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อมประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม

slide17

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการดำเนินงาน

slide19

แบบประเมินศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุแบบประเมินศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ

slide20

แบบประเมินศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุแบบประเมินศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุชมรมและเครือข่ายผู้สูงอายุ

เกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุ คุณภาพ

หน่วยงาน..............................................อำเภอ...............................จังหวัด....................................

slide25

เกณฑ์การประเมินการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเกณฑ์การประเมินการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

โดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

slide26

แบบบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านแบบบันทึกรายงานการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

slide27

เกณฑ์การประเมินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านเกณฑ์การประเมินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide28

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

ตำบล....................................อำเภอ...............................................จังหวัด..........................

slide29

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide30

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide31

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide32

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide33

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide34

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide35

เกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน (Home Health Care : HHC) โดยบุคลากรสาธารณสุข

slide36

การให้คะแนน สำหรับ เกณฑ์ประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

slide37

คะแนนการประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากคะแนนการประเมินคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

80 คะแนนขึ้นไป ระดับดีมาก

40 – 80 คะแนน ระดับดี

น้อยกว่า 40 คะแนน พอใช้

slide38

แบบประเมินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง) ของชุมชน

ตำบล...............................อำเภอ...............................จังหวัด....................................

slide44
งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
  • LTC 15,000 บาท
  • พัฒนาทักษะทางกายและใจ 15,000 บาท