การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ
Download
1 / 39

การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย. โดย พัชรา เพ็ชรทวี. ประกาศคณะกรรมการกลาง........ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ และการลงโทษทางวินัย' - cyrus-harvey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและการลงโทษทางวินัย

โดย

พัชรา เพ็ชรทวี


ประกาศคณะกรรมการกลาง........ประกาศคณะกรรมการกลาง........เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย.........

ข้อ 1 พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอข้อ 21 ....ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ...ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย....จักต้องได้รับโทษทางวินัย

2


ข้อ 20ประกาศคณะกรรมการกลาง........ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยป้องกัน มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

3


การดำเนินการทางวินัยประกาศคณะกรรมการกลาง........

การสืบสวน

การตั้งเรื่องกล่าวหา(การตั้งคณะกรรมการสอบสวน)

การสอบสวน

การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ

การลงโทษ

พักราชการ ให้ออกฯ ไว้ก่อน

4


ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาความผิด กำหนดโทษและการลงโทษ

เมื่อการสอบสวนวินัยได้ข้อเท็จจริงเป็นยุติ

พิจารณาความผิดว่าผิดหรือไม่ ? ข้อใด ?

พิจารณากำหนดโทษ ว่าควรได้รับโทษสถานใด ?

การสั่งลงโทษ

5


การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ คือ

การพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยในกรณีใดตามข้อใดและควรจะลงโทษในสถานใดหรือไม่

ทั้งนี้ เป็นกระบวนการที่จะต้องทำโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

6


หลักการพิจารณาความผิดหลักการพิจารณาความผิด

2. หลักมโนธรรม

1. หลักนิติธรรม

7


หลักนิติธรรมหลักการพิจารณาความผิด

คือการพิจารณาตามตัวบทกฎหมาย

- มีบทกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด

- การกระทำเข้าองค์ประกอบ ความผิดทุกประการ

8


ข้อ 3 วรรคสามหลักการพิจารณาความผิด“การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ..."

1. มีหน้าที่

องค์ประกอบ

2.ปฏิบัติ / ละเว้นโดยมิชอบ

3.เพื่อให้ตนเอง/ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้

4.โดยเจตนาทุจริต

9


ข้อ 13หลักการพิจารณาความผิด“พนักงานท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้..”

องค์ประกอบ คือ

1. มีหน้าที่ราชการ

2. ละทิ้ง / ทอดทิ้งหน้าที่

3. เจตนา

10


ข้อ 19 หลักการพิจารณาความผิดข้าราชการ

1.ต้องรักษาชื่อเสียงของตน

2.ต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่

3.โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น ผู้ประพฤติชั่ว


 • แนวทางการพิจารณาเรื่องแนวทางการพิจารณาเรื่อง

 • “ ประพฤติชั่ว”

 • เสียเกียรติของตำแหน่งหน้าที่

 • สังคมรังเกียจ

 • กระทำโดยเจตนา


หลักมโนธรรมแนวทางการพิจารณาเรื่องหมายถึง

พิจารณาทบทวนให้รอบคอบคำนึงถึงความเป็นจริงความถูกต้องเหมาะสมที่ควรจะเป็น

13


การกำหนดโทษแนวทางการพิจารณาเรื่อง

การพิจารณาว่า ผู้กระทำผิดสมควร ถูกลงโทษสถานใด

14


โทษทางวินัยมี 5 สถานแนวทางการพิจารณาเรื่อง

1. ภาคทัณฑ์

2. ตัดเงินเดือน

3. ลดขั้นเงินเดือน

4. ปลดออก

5. ไล่ออก

15


หลักการกำหนดโทษแนวทางการพิจารณาเรื่อง

1. หลักนิติธรรม 2. หลักมโนธรรม 3. หลักความเป็นธรรม 4. นโยบายของทางาชการ

16


1.แนวทางการพิจารณาเรื่องหลักนิติธรรมในการกำหนดโทษ คือ คำนึงถึงโทษ / ระดับโทษ ที่ กม.กำหนด

 • โทษทางวินัยมี 5 สถาน (21)

 • ความผิดไม่ร้ายแรง กำหนดโทษสถานเบา (67)

ความผิดเล็กน้อย จะงดโทษให้ก็ได้ (ว่ากล่าวตักเตือน / ทัณฑ์บน)

 • ความผิดร้ายแรง กำหนดโทษสถานหนัก (68)


2. แนวทางการพิจารณาเรื่องหลักมโนธรรมในการกำหนดโทษ

คือ การพิจารณาทบทวนให้รอบคอบ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม ตามเหตุผลที่ควรจะเป็น ภายในขอบเขตระดับโทษ ตามที่กฎหมายกำหนด

18


เหตุผลประกอบการพิจารณาเหตุผลประกอบการพิจารณา

* ลักษณะของการกระทำผิด

* ผลแห่งการกระทำ

 • * คุณความดี

* การรู้หรือไม่รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด

* การให้โอกาสแก้ไขความประพฤติ

* เหตุเบื้องหลังการกระทำผิด

* สภาพของผู้กระทำผิด

19


3. เหตุผลประกอบการพิจารณาหลักความเป็นธรรมคือ การวางโทษเสมอหน้ากัน ใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ

- ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

- ความผิดอย่างเดียวกัน ควรกำหนดโทษเท่ากัน / ใกล้เคียงกัน

20


4. นโยบายของทางราชการใน การลงโทษข้าราชการ

- นโยบายของรัฐบาล

- มติคณะรัฐมนตรี

- มติ ก.พ.

- มติ ก. กลาง

- นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

....................

....................

.......................

21


การลงโทษทางวินัย นโยบายของทางราชการใน

22


การดำเนินการทางวินัย นโยบายของทางราชการใน

การตั้งเรื่องกล่าวหา(การตั้งคณะกรรมการสอบสวน)

การสอบสวน

การพิจารณาความผิดและกำหนดโทษ

การลงโทษ

พักราชการ ให้ออกฯ ไว้ก่อน

23


จุดมุ่งหมายของการลงโทษทางวินัยจุดมุ่งหมายของการลงโทษทางวินัย

1. รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของ กม.

2. รักษามาตรฐานความประพฤติ ขวัญ และสมรรถภาพของพนักงาน

3. จูงใจให้พนักงานปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น

4. รักษาชื่อเสียงของราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อราชการ

24


ข้อควรคำนึงในการลงโทษข้อควรคำนึงในการลงโทษ

1. ผู้สั่งลงโทษต้องเป็น ผบ.

2. ผู้ถูกสั่งลงโทษต้องเป็น ผตบ.

3. สภาพการเป็นพนักงาน

4. อำนาจการลงโทษ

5. ขั้นตอนการดำเนินการ

6. การสั่งต้องไม่ย้อนหลัง

25


1. ข้อควรคำนึงในการลงโทษผู้สั่งลงโทษ

(1) ผบ. ตามที่ กม. บัญญัติให้อำนาจไว้

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัย

26


2. ข้อควรคำนึงในการลงโทษผู้ถูกสั่งลงโทษต้องเป็น ผตบ.

พนักงานที่โอนย้าย ระหว่างสอบสวน

27


3. ข้อควรคำนึงในการลงโทษสภาพการเป็นพนักงาน

การสั่งลงโทษจะมีผลใช้บังคับได้ต่อเมื่อพนักงานท้องถิ่นผู้นั้นยังมีสภาพเป็นพนักงานอยู่

เว้นแต่เข้าตามกรณี ข้อ 24 ของ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย

28


การลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ออกไปแล้วทำได้ในกรณีการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ออกไปแล้วทำได้ในกรณี

1. ถูกกล่าวหาร้ายแรงอยู่ก่อนออก - เป็นหนังสือ - ต่อ ผบ. / ผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน ตรวจสอบ/ หรือ ผบ.เป็นผู้กล่าวหา

2. ถูกฟ้อง / ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาอยู่ก่อน เว้นแต่ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับ ราชการ / ความผิดลหุโทษ

29


ข้อยกเว้นการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ออกไปแล้วทำได้ในกรณี ตามข้อ 24

1. ตาย ดำเนินการไม่ได้

2. โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้งดเสีย

30


4. อำนาจการสั่งลงโทษการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ออกไปแล้วทำได้ในกรณี

ไม่ร้ายแรง

ข้อ 67 วรรคหนึ่ง “.....ให้นายก.....สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี....”

วรรคสาม “นายก.....มีอำนาจลงโทษตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือนข้าราชการ......ตามวรรคหนึ่งได้ดังนี้

(1) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน 5% และเป็นเวลาไม่เกิน 3 ดือน

(2) ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น

(มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ ของ ก.จ.)

31


ร้ายแรงการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่ออกไปแล้วทำได้ในกรณี

ข้อ 68 วรรคหนึ่ง “ภายใต้บังคับวรรคสองแห่งข้อนี้ ข้าราชการ....กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้นายก....สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลงโทษต่ำกว่าปลดออก”

(มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยฯ ของ ก.จ.)

32


5. ขั้นตอนการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ ( ข้อ 22 )

- วินัยอย่างร้ายแรง ต้องแต่งตั้ง คกส.เว้นแต่ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

- โทษร้ายแรงต้องนำเสนอต่อ ก.

33


6. ขั้นตอนการดำเนินการถูกต้องหรือไม่ การสั่งลงโทษต้องไม่ย้อนหลัง

หลัก สั่งลงโทษย้อนหลังไม่ได้

เว้นแต่ เข้าข้อยกเว้น

34


ข้อยกเว้นในการสั่งลงโทษย้อนหลังข้อยกเว้นในการสั่งลงโทษย้อนหลัง

1. มีการเปลี่ยนแปลงโทษ 2. มีการสั่งพัก/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 3. กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ

35


1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโทษ

ไม่ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง ร้ายแรง ร้ายแรง

เป็นการลงโทษครั้งเดียว

36


2. กรณีมีการสั่งพัก/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน

เฉพาะโทษร้ายแรงเท่านั้น

3. กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการ

เฉพาะการละทิ้งที่ไม่กลับมาปฏิบัติ ราชการอีกเลย

37


ข้อ กรณีมีการสั่งพัก/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน69 ...ให้แสดงให้ชัดเจนว่า ผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยโดยมีข้อเท็จจริง...พยานหลักฐาน และเหตุผล...อย่างไร เป็นการกระทำผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด ... และระบุสิทธิในการอุทธรณ์ และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์ไว้ในคำสั่งด้วย ......

ลักษณะของคำสั่งลงโทษ

38


02 547 1631 02 547 1630

สำนักมาตรฐานวินัย กรณีมีการสั่งพัก/ให้ออกจากราชการไว้ก่อนสำนักงาน ก.พ.

โทร. (02) 547 - 1631โทรสาร (02) 547 - 1630


ad