1 / 23

TEST POJMŮ ICT

TEST POJMŮ ICT. CACHE. MALÁ A VELMI RYCHLÁ PAMĚŤ, KTERÁ SE TAKTO ZAŘAZUJE MEZI PROCESOR A "POMALOU" OPERAČNÍ PAMĚŤ, A FUNGUJE PRÁVĚ NAZNAČENÝM ZPŮSOBEM, SE V ANGLIČTINĚ NAZÝVÁ CACHE. V ČEŠTINĚ SE NEJČASTĚJI OZNAČUJE JAKO VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ. DEFAULT.

cyrah
Download Presentation

TEST POJMŮ ICT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TEST POJMŮ ICT

 2. CACHE MALÁ A VELMI RYCHLÁ PAMĚŤ, KTERÁ SE TAKTO ZAŘAZUJE MEZI PROCESOR A "POMALOU" OPERAČNÍ PAMĚŤ, A FUNGUJE PRÁVĚ NAZNAČENÝM ZPŮSOBEM, SE V ANGLIČTINĚ NAZÝVÁ CACHE. V ČEŠTINĚ SE NEJČASTĚJI OZNAČUJE JAKO VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ.

 3. DEFAULT V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH SI TEDY PROGRAMY SKUTEČNĚ DOKÁŽÍ "POMOCI SAMY". POKUD JIM JAKO UŽIVATELÉ EXPLICITNĚ NEŘEKNEME JINAK, ZVOLÍ TAKOVOU ALTERNATIVU RESP. POUŽIJÍ TAKOVOU HODNOTU, KTEROU MAJÍ PRO TENTO PŘÍPAD PŘEDEM PŘIPRAVENU. V ANGLIČTINĚ SE PRO TAKOVOUTO HODNOTU ČI ALTERNATIVU POUŽÍVÁ TERMÍN DEFAULT, A TO BUĎ V ROLI SUBSTANTIVA (VE SMYSLU: THIS VALUE IS THE DEFAULT), NEBO V ROLI PŘÍVLASTKU (NAPŘ.: THIS IS THE DEFAULT VALUE). NEJVHODNĚJŠÍM ČESKÝM PŘEKLADEM ANGLICKÉHO "DEFAULT" V ROLI PŘÍVLASTKU JE ZŘEJMĚ TERMÍN "IMPLICITNÍ" - NAPŘ. IMPLICITNÍ HODNOTA, IMPLICITNÍ PŘÍPONA SOUBORU APOD. DOBŘE TOTIŽ VYSTIHUJE SKUTEČNOST, ŽE "IMPLICITNÍ" SE POUŽIJE TEHDY, KDYŽ POŽADOVANÁ HODNOTA ČI ALTERNATIVA NENÍ ZADÁNA EXPLICITNĚ.

 4. MAINFRAME VELKÉ SÁLOVÉ POČÍTAČE. CHARAKTERISTICKÁ BÝVALA VELKÁ VÝPOČETNÍ KAPACITA TĚCHTO POČÍTAČŮ, STEJNĚ TAK JAKO JEJICH VELKÁ DISKOVÁ KAPACITA A VELKÁ OPERAČNÍ PAMĚŤ, JENOMŽE "MENŠÍ" POČÍTAČE JIM JIŽ V TOMTO OHLEDU RYCHLE ŠLAPOU NA PATY. NEPŘÍLIŠ VÝSTIŽNÉ JE DNES I JEJICH ZLIDOVĚLÉ OZNAČENÍ "VELKÉ ŽELEZO", NEBOŤ JEJICH FYZICKÉ ROZMĚRY SE CITELNĚ ZMENŠILY. STÁLE VŠAK ZŮSTÁVAJÍ DOMÉNOU VÝPOČETNÍCH STŘEDISEK, A JSOU UMÍSŤOVÁNY DO SPECIÁLNĚ VYBAVENÝCH MÍSTNOSTÍ - S DVOJITOU PODLAHOU A S KLIMATIZACÍ - TEDY "NA SÁL". PRÁVĚ PROTO SE JIM V ČEŠTINĚ ŘÍKÁ STŘEDISKOVÉ ČI SÁLOVÉ POČÍTAČE, V ANGLIČTINĚ PAK MAINFRAME COMPUTERS.

 5. REFRESH ZPŮSOB PRAVIDELNÉHO OBNOVOVÁNÍ OBSAHU DYNAMICKÉ PAMĚTI, KTERÝ DOKÁŽE DLOUHODOBĚ UDRŽET JEJÍ OBSAH, SE OBECNĚ OZNAČUJE JAKO REFRESH, ČESKY PAK JAKO OSVĚŽOVÁNÍ (ČI OBNOVOVÁNÍ). NEZAJIŠŤUJE SE ALE ČISTĚ PROGRAMOVÝMI PROSTŘEDKY - TEDY TÍM, ŽE BY PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROGRAM BYL POVINEN VŽDY ZA URČITOU DOBU "SÁHNOUT" NA URČITOU ADRESU DO PAMĚTI, A NĚCO SI Z NÍ PŘEČÍST JEN PROTO, ABY SE OBSAH PAMĚTI OSVĚŽIL. TAKOVÉ PROGRAMY BY SE SNAD ANI NEDALY PSÁT. MÍSTO TOHO SE OSVĚŽOVÁNÍ DYNAMICKÝCH PAMĚTÍ ZAJIŠŤUJE TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY: SPECIALIZOVANÝMI JEDNOÚČELOVÝMI OBVODY, POMOCÍ ŘADIČE PŘÍMÉHO PŘÍSTUPU DO PAMĚTI (DMA ŘADIČE), POMOCÍ ZVLÁŠTNÍCH SIGNÁLŮ, GENEROVANÝCH MIKROPROCESOREM, ČI JINÝMI "TRIKY". DŮLEŽITÁ JE PŘITOM SKUTEČNOST, ŽE VEŠKERÉ OSVĚŽOVÁNÍ DYNAMICKÝCH PAMĚTÍ JE PRO UŽIVATELE A JEHO PROGRAMY ZCELA TRANSPARENTNÍ.

 6. INTEROPERABILITA SAMOTNÝ POJEM "INTEROPERABILITA" JE TAK ŠIROKÝM POJMEM, ŽE SE POUŽÍVÁ V SOUVISLOSTI SNAD SE VŠÍM MOŽNÝM. OD MODEMŮ PŘES SÉRIOVÉ A PARALELNÍ PORTY, TISKÁRNY, ELEKTRONICKOU POŠTU, APLIKAČNÍ I SYSTÉMOVÝ SOFTWARE, HUDEBNÍ NÁSTROJE, TELEFONY, AŽ PO VÝŠE CITOVANÉ FAXY A ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE OBECNĚ. PŘESTOŽE V RŮZNÝCH SOUVISLOSTECH BY BYLO TŘEBA DEFINOVAT INTEROPERABILITU PONĚKUD JINAK, LZE SNAD NAJÍT SPOLEČNÝ JMENOVATEL VŠECH TĚCHTO DEFINIC: SCHOPNOST VZÁJEMNĚ SI ROZUMĚT, VZÁJEMNĚ SPOLUPRACOVAT, DOSÁHNOUT VZÁJEMNÉ SOUČINNOSTI.

 7. BROADCASTING BROADCASTING JE TEDY ZPŮSOB KOMUNIKACE V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH - JEDNOSMĚRNÝ PŘENOS OD JEDNOHO UZLU KE VŠEM OSTATNÍM. LZE JEJ REALIZOVAT PROGRAMOVÝMI PROSTŘEDKY, ALE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ JE TAM, KDE JEJ LZE IMPLEMENTOVAT PŘÍMO V HARDWARU - JAKO NAPŘÍKLAD V SÍTÍCH TYPU ETHERNET. PAK JEJ LZE VELMI VÝHODNĚ VYUŽÍT PRO TAKOVÉ AKCE, KTERÉ BY JINAK BYLY JEN VELMI OBTÍŽNĚ REALIZOVATELNÉ. ANALOGIE SE ZPŮSOBEM FUNGOVÁNÍ VEŘEJNÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A SÍTÍ SE PAK PROJEVUJE I V TOM, ŽE SE TENTO ZPŮSOB PŘENOSU V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH OZNAČUJE JAKO "BROADCASTING", COŽ V ANGLIČTINĚ ZNAMENÁ PRÁVĚ ROZHLASOVÉ ČI TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ (A DOSTALO SE AŽ DO NÁZVU NĚKTERÝCH ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH SPOLEČNOSTÍ, NAPŘ. BRITSKÉ BBC, NEBOLI: BRITISH BROADCASTING CORPORATION). V PŘÍPADĚ BROADCASTINGU JDE O VYSÍLÁNÍ "JEDNOHO KE VŠEM" .

 8. PARTITION CHCEME-LI NA JEDNOM POČÍTAČI PROVOZOVAT ALTERNATIVNĚ DVA RŮZNÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY, JE JEDNOU Z MOŽNOSTÍ PŘIDĚLIT KAŽDÉMU Z NICH VLASTNÍ PEVNÝ DISK. MÁME-LI ALE K DISPOZICI JEN JEDEN PEVNÝ DISK, MŮŽEME JEJ STÁLE JEŠTĚ ROZDĚLIT MEZI OBA OPERAČNÍ SYSTÉMY TAK, ABY SI KAŽDÝ Z NICH MOHL HOSPODAŘIT NA SVÉ ČÁSTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV. MUSÍME TO UDĚLAT TAK, ŽE CELÝ (FYZICKÝ) PEVNÝ DISK ROZDĚLÍME NA LOGICKÉ ČÁSTI, KTERÝM SE V ANGLIČTINĚ ŘÍKÁ "PARTITIONS". KAŽDÁ Z TĚCHTO LOGICKÝCH ČÁSTÍ - PARTITIONS - SE PAK NAVENEK CHOVÁ OBDOBNĚ, JAKO KDYBY BYLA FYZICKY SAMOSTATNÝM DISKEM.

 9. INTERRUPT KDYŽ PROCESOR PŘESTAL PŘÍMO ŘÍDIT VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ OPERACE, ZTRATIL S TÍM ZÁROVEŇ I PŘEHLED O TOM, JAK DLOUHO TYTO OPERACE TRVAJÍ. EFEKTIVNĚJŠÍ JE TAKOVÉ ŘEŠENÍ, KDY JE NA DOKONČENÍ ASYNCHRONNÍ VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ OPERACE PROCESOR EXPLICITNĚ UPOZORNĚN TÍM, KDO TUTO OPERACI PROVÁDÍ - TEDY PŘÍSLUŠNÝM ZAŘÍZENÍM. K TOMU JE OVŠEM ZAPOTŘEBÍ VHODNÝ MECHANISMUS, KTERÝM JE TZV. PŘERUŠENÍ (INTERRUPT). MECHANISMUS PŘERUŠENÍ UMOŽŇUJE, ABY ZAŘÍZENÍ VE VHODNÝ OKAMŽIK VYSLALO PROCESORU SIGNÁL, KTERÝM JEJ ŽÁDÁ O POZORNOST. PROCESOR NA TUTO ŽÁDOST ZAREAGUJE TÍM, ŽE PŘERUŠÍ SVOU MOMENTÁLNÍ ČINNOST (TJ. PŘERUŠÍ PRÁVĚ PROVÁDĚNÝ PROGRAM, ODSUD POJMENOVÁNÍ CELÉHO MECHANISMU) A SPUSTÍ JINÝ PROGRAM - TZV. OBSLUŽNÝ PROGRAM PŘERUŠENÍ (INTERRUPT SERVICE ROUTINE). PO DOKONČENÍ TOHOTO OBSLUŽNÉHO PROGRAMU SE PAK PROCESOR VRACÍ ZPĚT K DŘÍVE PŘERUŠENÉ ČINNOSTI.

 10. ETHERNET NA ÉTER SI VŠAK PŘESTO VZPOMNĚL PAN ROBERT METCALFE, KDYŽ MĚL 22. KVĚTNA 1973 NAPSAT PRO SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE (FIRMU XEROX) VÝZKUMNOU ZPRÁVU, V NÍŽ MUSEL NĚJAK VHODNĚ VYSTIHNOUT ZÁKLADNÍ PRINCIP, KTERÝ JÍM VEDENÁ PRACOVNÍ SKUPINA HODLALA POUŽÍT PRO NOVĚ VYVÍJENOU LOKÁLNÍ SÍŤ. A TAK POPRVÉ POUŽIL JMÉNO ETHERNET, KTERÉ SE POSLÉZE DOSLOVA ZAPSALO DO POČÍTAČOVÉ HISTORIE. STALO SE TAK VE VÝZKUMNÉM STŘEDISKU PARC (PALO ALTO RESEARCH CENTER) FIRMY XEROX, KDE SE NA VÝVOJI TÉTO NOVÉ LOKÁLNÍ SÍTĚ PRACOVALO. DNES JE TENTO STANDARD, POCHÁZEJÍCÍ ZE SPOLEČNÉHO PROJEKTU FIREM DEC, INTEL A XEROX, OZNAČOVÁN TÉŽ JAKO TZV. DIX ETHERNET ČI ETHERNET II. EXISTUJE JEŠTĚ DALŠÍ, TÉMĚŘ IDENTICKÝ STANDARD (ALE NIKOLI ZCELA IDENTICKÝ!), KTERÝ JE STANDARDEM DE FACTO. POCHÁZÍ OD AMERICKÉ ORGANIZACE IEEE (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERS), KONKRÉTNĚ OD JEJÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO LOKÁLNÍ SÍTĚ, KTERÁ BYLA ZALOŽENA V ÚNORU ROKU 1980 (A TOMU TAKÉ VDĚČÍ ZA SVÉ OZNAČENÍ: 802).

 11. HUB V DOSLOVNÉM PŘEKLADU ZNAMENÁ ANGLICKÉ "HUB" NÁBOJ ČI HLAVU KOLA, HRDLO TRUBKY NEBO ZARÁŽKU A V PŘENESENÉM VÝZNAMU PAK HLAVU, STŘED ČI CENTRUM (NAPŘ. "UP TO THE HUB" - AŽ PO KRK, "A HUB OF COMMERCE" - STŘEDISKO OBCHODU APOD.). SVÉ MÍSTO MÁ I VE SLANGU: NAPŘÍKLAD MĚSTU BOSTON SE NĚKDY ŘÍKÁ "HUB OF THE UNIVERSE". "POČÍTAČOVÝ" HUB JE PAK OBECNĚ JAKÉKOLI ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SLOUŽÍ K ROZVĚTVENÍ KABELÁŽE V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH, RESP. K SOUSTŘEDĚNÍ VÍCE INDIVIDUÁLNÍCH SPOJŮ DO JEDNOHO MÍSTA. PROTO JE ASI VĚCNĚ NEJSPRÁVNĚJŠÍ PŘEKLÁDAT TENTO ANGLICKÝ TERMÍN JAKO ROZBOČOVAČ ČI ROZVĚTVOVAČ, MÉNĚ VHODNĚ PAK JAKO KONCENTRÁTOR (PROTOŽE TENTO POJEM JIŽ JE POUŽÍVÁN K OZNAČOVÁNÍ NĚČEHO JINÉHO.

 12. BRIDGE POKUD BYCHOM CHTĚLI, ABY "KRABIČKA" MEZI DVĚMA KABELOVÝMI SEGMENTY SAMA DOKÁZALA ROZPOZNAT, CO MUSÍ PŘENÉST Z JEDNÉ STRANY NA DRUHOU, A CO NAOPAK NEMUSÍ, PAK JE TŘEBA JI VYBAVIT URČITOU MÍROU INTELIGENCE. POKUD TATO INTELIGENCE STAČÍ PRÁVĚ NA TO, ABY SE "KRABIČKA" DOKÁZALA SAMA ROZHODNOUT, ZDA DATA MOHOU ZŮSTAT LOKÁLNÍ V URČITÉM SEGMENTU (A PAK S NIMI JEDNODUŠE NIC NEDĚLAT), NEBO ZDA NIKOLI (A PAK SE ZACHOVAT JAKO OPAKOVAČ A ROZESLAT JE DO VŠECH OSTATNÍCH SEGMENTŮ), PAK JDE O TZV. BRIDGE (ČESKY: MOST, NĚKDY TÉŽ: MŮSTEK). KDYBYCHOM TENTO POŽADAVEK JEŠTĚ ZPŘÍSNILI A CHTĚLI, ABY "KRABIČKA" V TOMTO DRUHÉM PŘÍPADĚ NEROZESÍLALA DATA DO VŠECH OSTATNÍCH SEGMENTŮ, ALE VYBRALA Z NICH JEN JEDEN (TEN, KTERÝ LEŽÍ NA CESTĚ KE KONEČNÉMU PŘÍJEMCI), PAK BY JIŽ ŠLO ZASE O JINÝ DRUH "KRABIČKY" (O TZV. SMĚROVAČ, O KTERÉM SI BUDEME POVÍDAT PŘÍŠTĚ).

 13. ROUTER HLAVNÍM ÚKOLEM SMĚROVAČE JE TEDY ROZHODNOUT, KTERÝM SMĚREM POSÍLAT JEDNOTLIVÉ PAKETY TAK, ABY SE DOSTALY AŽ KE SVÝM KONCOVÝM ADRESÁTŮM. TOMUTO ROZHODOVÁNÍ (A JEHO PRAKTICKÉMU NAPLŇOVÁNÍ, TJ. POSÍLÁNÍ PAKETŮ VE ZVOLENÉM SMĚRU) SE NE NÁHODOU ŘÍKÁ SMĚROVÁNÍ (ROUTING). SMĚROVAČ PŘITOM VYCHÁZÍ ZE ZNALOSTI TOPOLOGIE SÍTĚ A NA NI PAK V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH APLIKUJE ALGORITMUS VOLBY DALŠÍHO SMĚRU PŘENOSU. TOMUTO ALGORITMU SE ŘÍKÁ METODA SMĚROVÁNÍ. MŮŽE MÍT MNOHO RŮZNÝCH PODOB - OD NEADAPTIVNÍCH STATICKÝCH ALGORITMŮ, KTERÉ VYCHÁZÍ Z PŘEDEM DANÉ TABULKY A NIJAK NEREAGUJÍ NA JAKÉKOLI ZMĚNY STAVU SÍTĚ, AŽ PO TAKOVÉ ALGORITMY, KTERÉ SE DYNAMICKY PŘIZPŮSOBUJÍ ZMĚNÁM V TOPOLOGII SÍTĚ, PŘETÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PŘENOSOVÝCH CEST I JINÝM ZMĚNÁM.

 14. TOKEN V ANGLIČTINĚ SE TENTO POMYSLNÝ ŠTAFETOVÝ KOLÍK OZNAČUJE JAKO TOKEN. V OBECNÉM PŘÍPADĚ JE MOŽNÉ JEJ PŘEKLÁDAT DO ČEŠTINY JAKO: ZNÁMKA, ZNAMENÍ, ODZNAK, ŽETON, SYMBOL, NÁZNAK APOD. V KONTEXTU PŘÍSTUPOVÝCH METOD POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ JE ASI VĚCNĚ NEJSPRÁVNĚJŠÍ PŘEKLÁDAT JEJ JAKO OPRÁVNĚNÍ. KROMĚ TOHO MÁ ČEŠTINA V ZÁSOBĚ I JEDEN PŘILÉHAVÝ VÝRAZ A USTÁLENÉ RČENÍ, KTERÉ DOBŘE VYSTIHUJÍ PODSTATU VĚCI: PEŠEK, RESP. PŘEDÁVÁNÍ PEŠKA. TO JE JAK ŠITÉ NA MÍRU PRO PŘEKLAD ANGLICKÉHO SPOJENÍ TOKEN PASSING, KTERÝM SE OZNAČUJE PRINCIP PŘÍSTUPOVÉ METODY. ŘÍZENÁ PŘÍSTUPOVÁ METODA ZALOŽENÁ NA PŘEDÁVÁNÍ PEŠKA (RESP. NA PŘEDÁVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ) SE POUŽÍVÁ ZEJMÉNA V SÍTÍCH TOKEN RING A TOKEN BUS.

 15. PING TENTO TERMÍN, KTERÝ NE NEPRÁVEM VZBUZUJE ASOCIACE SE STOLNÍM TENISEM, JE ÚDAJNĚ ZKRATKOU (OD: PACKET INTERNET GROPER, KDE TO GROPE ZNAMENÁ TÁPAT, OHMATÁVAT, HLEDAT SI CESTU). NĚKTERÉ PRAMENY DOKONCE UVÁDÍ, ŽE TENTO TERMÍN BYL PŘEVZAT Z ŽARGONU OBSLUH PONOREK, KTERÉ TAKTO OZNAČUJÍ PULS NA SVÉM SONARU - TEDY V PODSTATĚ ZVUKOVÝ SIGNÁL, KTERÝ SE PO ODRAZU OD NĚJAKÉ PŘEKÁŽKY VRÁTIL ZPĚT KE SVÉMU PŮVODNÍMU ODESILATELI. "POČÍTAČOVÝ" PING SE POUŽÍVÁ NEJČASTĚJI JAKO SLOVESO: NAPŘÍKLAD "TO PING A HOST" ZNAMENÁ OTESTOVAT VÝŠE NAZNAČENÝM ZPŮSOBEM PŘIPRAVENOST NĚJAKÉHO VZDÁLENÉHO UZLU. VELMI ČASTO JE PING SOUČASNĚ I JMÉNEM PŘÍKAZU, KTERÝ PŘESNĚ TOTO DĚLÁ.

 16. OEM CO ALE PŘESNĚ ZNAMENÁ ONA ZÁHADNÁ ZKRATKA OEM? JSOU TO POČÁTEČNÍ PÍSMENA ANGLICKÉHO ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER, V DOSLOVNÉM PŘEKLADU TEDY: PŮVODNÍ VÝROBCE ZAŘÍZENÍ. V PRAXI SE OVŠEM TOUTO ZKRATKOU OZNAČUJE NIKOLI TEN, KDO PRODUKT SKUTEČNĚ VYROBIL, ALE NAOPAK TEN, KDO JEJ NAKOUPIL JAKO OEM VERZI, A KDO JE TEDY SPÍŠE V POSTAVENÍ "PŘEKUPNÍKA" NEŽ SKUTEČNÉHO PŮVODNÍHO VÝROBCE.

 17. HEURISTICS OBECNĚ JE TEDY HEURISTIKA URČITÝM PRAVIDLEM, PODMÍNKOU, VZTAHEM ČI JINOU FORMOU VYJÁDŘENÍ SKUTEČNOSTÍ (ZÍSKANÝCH NEJČASTĚJI EMPIRICKY), KTERÉ JSOU VYUŽITY PŘI HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ - NEJČASTĚJI PRO OMEZENÍ VŠECH MOŽNÝCH VARIANT, KTERÉ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU. TATO PRAVIDLA JSOU APLIKOVÁNA V RÁMCI ALGORITMŮ, KTERÉ SE PAK STÁVAJÍ HEURISTICKÝMI ALGORITMY (HEURISTIC ALGORITHMS) A DOKÁŽÍ "SPĚT" MNOHEM RYCHLEJI KE SVÉMU CÍLI - I KDYŽ ZA CENU TOHO, ŽE K NĚMU NEMUSÍ DOSPĚT VŮBEC (AČKOLI BEZ APLIKACE PŘÍSLUŠNÉ HEURISTIKY BY K NĚMU V PRINCIPU DOSPĚT MĚLY). INTUICE, PŘEDTUCHA A ZKUŠENOST SE VE SVĚTĚ POČÍTAČŮ OZNAČUJE JAKO HEURISTIKA (ANGLICKY: HEURISTICS)

 18. THREADS JDE-LI O TAKOVÉ VÝPOČTY, KTERÉ V RÁMCI SVÉHO KONTEXTU HOSPODAŘÍ SKUTEČNĚ TAK, JAKO KDYBY MĚLI CELÝ POČÍTAČ JEN A JEN PRO SEBE - TAKOVÝMTO VÝPOČTŮM JE PAK SKUTEČNĚ NUTNÉ USCHOVÁVAT VŽDY CELÝ JEJICH KONTEXT. EXISTUJÍ OVŠEM I TAKOVÉ VÝPOČTY, KTERÉ SE V TOMTO OHLEDU CHOVAJÍ PONĚKUD ROZUMNĚJI: POČÍTAJÍ S TÍM, ŽE BUDOU ČASTO STŘÍDÁNY JINÝMI VÝPOČTY, A PROTO SE SVÝM KONTEXTEM HOSPODAŘÍ ÚČELNĚJI. JSOU ZCELA ZÁMĚRNĚ PSÁNY TAK, ABY PŘI JEJICH „ODSTAVENÍ" BYLO NUTNÉ USCHOVAT A NÁSLEDNĚ OBNOVIT JEN NEZBYTNÉ MINIMUM INFORMACÍ, OBVYKLE PŘEDSTAVUJÍCÍ JEN OBSAH REGISTRŮ PROCESORU, STAV PŘÍZNAKŮ A STAV ZÁSOBNÍKU, A NIKOLI NAPŘÍKLAD RŮZNÉ OBLASTI PAMĚTI. TAKOVÉTO VÝPOČTY, KTERÝM SE V ODBORNÉ TERMINOLOGII ŘÍKÁ VLÁKNA (THREADS), MOHOU NAOPAK ZCELA ZÁMĚRNĚ POČÍTAT S TÍM, ŽE JEJICH ADRESOVÝ PROSTOR NEBUDE PŘI JEJICH STŘÍDÁNÍ USCHOVÁVÁN A POZDĚJI ZASE OBNOVOVÁN, ALE ŽE BUDE TRVALE PŘÍSTUPNÝ VŠEM VZÁJEMNĚ SE STŘÍDAJÍCÍM VLÁKNŮM, KTERÉ JEJ TAK BUDOU VLASTNĚ SPOLEČNĚ SDÍLET.

 19. COOKIE ANGLICKÝ TERMÍN „COOKIE" ZCELA JISTĚ PATŘÍ MEZI REKORDMANY, POKUD JDE O MNOŽSTVÍ SVÝCH ALTERNATIVNÍCH VÝZNAMŮ: V „ŘÁDNÉM" PŘEKLADU ZNAMENÁ KUCHTÍK (ČI TÁBOROVÝ KUCHAŘ), SUŠENKU, KEKS ČI PEČIVO K ČAJI, NEBO TAKÉ VLOŽKU DO BOT. ALE JEŠTĚ PESTŘEJŠÍ JSOU SLANGOVÉ VÝZNAMY TERMÍNU „COOKIE" V AMERICKÉ ANGLIČTINĚ. PODLE VELKÉHO ANGLICKO-ČESKÉHO SLOVNÍKU AUTORŮ HAISE A HODKA TO JE NAPŘÍKLAD: HOLČIČKA, ZAJÍČEK, KOČKA, KVÍTKO, PTÁČEK, OBSAH ŽALUDKU, CHLÁPEK APOD. NO A NĚKOLIK DALŠÍCH VÝZNAMŮ PAK MÁ TERMÍN „COOKIE" I VE SVĚTĚ POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ.

 20. OUTSOURCING ZÁLEŽÍ ASI VŽDY NA KONKRÉTNÍ SITUACI, SCHOPNOSTECH A ORGANIZAČNÍM A TECHNICKÉM ZÁZEMÍ, ZDA SE UŽIVATELSKÉ ORGANIZACI VYPLATÍ PEČOVAT O SVOU POČÍTAČOVOU SÍŤ VLASTNÍMI SILAMI, NEBO SI NA TO NAJMOUT SPECIALIZOVANOU FIRMU. V ANGLIČTINĚ SE TÉTO DRUHÉ MOŽNOSTI ŘÍKÁ OUTSOURCING.

 21. WYSIWYG "WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET" (NEBOLI: "TO CO VIDÍTE, JE TO CO DOSTANETE."). JE OVŠEM PONĚKUD DELŠÍ, A TAK SE ČASTO ZKRACUJE - OD KAŽDÉHO ZE SEDMI SLOV SE VEZME PRVNÍ PÍSMENO, A JEJICH SPOJENÍM PAK VZNÍKÁ ONO ZÁHADNÉ WYSIWYG. EDITORY,KTERÉ ŘEŠÍ CELÝ PROBLÉM DŮSLEDNĚJI - PROČ UKAZOVAT SKUTEČNÝ VZHLED TEXTU JEN NA POŽÁDÁNÍ? PROČ NE STÁLE? PROČ RADĚJI NEZOBRAZOVAT PRŮBĚŽNĚ VYTVÁŘENÝ TEXT ROVNOU V TAKOVÉM TVARU, V JAKÉM BUDE SKUTEČNĚ VYTIŠTĚN? JE TO SICE ZNAČNĚ NÁROČNÉ NA RYCHLOST, PAMĚŤ A GRAFICKÉ SCHOPNOSTI POČÍTAČE, ALE DNEŠNÍ POČÍTAČE PC TO JIŽ DOKÁŽÍ ZVLÁDNOUT. UŽIVATEL PŘITOM V KAŽDÉM OKAMŽIKU VIDÍ, JAK BUDE VYPADAT TO, CO PRÁVĚ PÍŠE.

 22. XML XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE, ČESKY ROZŠIŘITELNÝ ZNAČKOVACÍ JAZYK) JE OBECNÝ ZNAČKOVACÍ JAZYK, KTERÝ BYL VYVINUT A STANDARDIZOVÁN KONSORCIEM W3C. UMOŽŇUJE SNADNÉ VYTVÁŘENÍ KONKRÉTNÍCH ZNAČKOVACÍ JAZYKŮ PRO RŮZNÉ ÚČELY A ŠIROKÉ SPEKTRUM RŮZNÝCH TYPŮ DAT. JAZYK JE URČEN PŘEDEVŠÍM PRO VÝMĚNU DAT MEZI APLIKACEMI A PRO PUBLIKOVÁNÍ DOKUMENTŮ. JAZYK UMOŽŇUJE POPSAT STRUKTURU DOKUMENTU Z HLEDISKA VĚCNÉHO OBSAHU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ, NEZABÝVÁ SE SÁM O SOBĚ VZHLEDEM DOKUMENTU NEBO JEHO ČÁSTÍ. PREZENTACE DOKUMENTU (VZHLED) SE POTOM DEFINUJE PŘIPOJENÝM STYLEM. DALŠÍ MOŽNOSTÍ JE POMOCÍ RŮZNÝCH STYLŮ PROVÉST TRANSFORMACI DO JINÉHO TYPU DOKUMENTU, NEBO DO JINÉ STRUKTURY XML. PŮVODNÍ JAZYK PRO PUBLIKOVÁNÍ HTML JIŽ PŘESTAL VYHOVOVAT PŘEDEVŠÍM PRO SVOU SLOŽITOST, KTERÁ VZNIKLA JEHO POSTUPNÝM (A SVÉVOLNÝM) ROZŠIŘOVÁNÍM. JAZYK XML NEMÁ ŽÁDNÉ PŘEDDEFINOVANÉ ZNAČKY (TAGY, NÁZVY JEDNOTLIVÝCH ELEMENTŮ) A TAKÉ JEHO SYNTAXE JE PODSTATNĚ PŘÍSNĚJŠÍ, NEŽ HTML.

 23. RSS Rich Site Summary, Really Simple Syndication RSS JE RODINA XML FORMÁTŮ URČENÝCH PRO ČTENÍ NOVINEK NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A OBECNĚJI SYNDIKACI OBSAHU. TECHNOLOGIE RSS UMOŽŇUJE UŽIVATELŮM INTERNETU PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU NOVINEK Z WEBU, KTERÝ NABÍZÍ RSS ZDROJ (RSS FEED, TÉŽ RSS KANÁL, RSS CHANNEL). TENTO ZDROJ SE VĚTŠINOU VYSKYTUJE NA STRÁNKÁCH, KDE SE OBSAH MĚNÍ A PŘIDÁVÁ VELMI ČASTO (NAPŘÍKLAD ZPRAVODAJSKÉ SERVERY). PŮVODNĚ TENTO FORMÁT SLOUŽIL POUZE K PŘEDÁVÁNÍ AKTUÁLNÍCH NOVINEK MEZI JEDNOTLIVÝMI SERVERY, KTERÉ TAKTO VELMI JEDNODUŠE MOHLY ODKAZOVAT NA AKTUÁLNÍ ČLÁNKY NA JINÝCH SERVERECH. RSS FORMÁT POSKYTUJE OBSAH CELÉHO ČLÁNKU, PŘÍP. JEHO ČÁST, ODKAZ NA PŮVODNÍ ČLÁNEK A TAKÉ JINÁ METADATA. TYTO INFORMACE JSOU POSÍLÁNY JAKO XML SOUBOR NAZÝVANÝ RSS ZDROJ, WEBOVÝ ZDROJ, RSS STREAM, RSS FEED NEBO RSS KANÁL.

More Related