Olf skatteseminar 2011
Download
1 / 11

OLF skatteseminar 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

OLF skatteseminar 2011. Aktuelle saker v/ Arne Messmer. Saker på høring Forskrift om opplysningsplikt knyttet til realisasjon av naturgass Endring i § 10 forskriften Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt Innspill/forslag oversendt FIN/Samferdselsdept/Statnett

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OLF skatteseminar 2011' - cyndi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Olf skatteseminar 2011

OLF skatteseminar 2011

Aktuelle saker v/ Arne Messmer


Oversikt aktuelle saker

Saker på høring

Forskrift om opplysningsplikt knyttet til realisasjon av naturgass

Endring i § 10 forskriften

Saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendomsskatt

Innspill/forslag oversendt FIN/Samferdselsdept/Statnett

Behandling av norsk gasseksport med ny CO2 – avgift

Klage på vedtak om sentralnett-tariffen for 2010

Kostnadselementer knyttet til kontinentalsokkelflygningene

Subsidiæransvar ved salg av lisenser – skattemessige avklaringer

Beregning av rente på skattebetalinger

Kalkulering av gjennomsnittlig rentebærende gjeld

Geografisk virkeområde for petroleumsskatteloven

Oversikt – aktuelle saker


Aktuelle saker 10 forskriften

Endring i § 10 forskriften:

Forskriften utvides til å omfatte flere transaksjonstyper

Justering av redegjøringsbestemmelsen

Partene i en transaksjon må være stiftet før skattemessig effektiv dato for overdragelsen

Ved overdragelse av særskattepliktig virksomhet skal overdragende selskap oppløses innen utgangen av året etter effektiv dato

Hørings kommentarer fra OLF:

Positivt å omfatte flere transaksjoner – men bør være rom for avvik

Selskaper som er part i en transaksjon må kunne skattemessig tilordnes inntekter eller kostnader med virkning forut for faktisk stiftelsestidspunkt når selskapet er stiftet som følge av den gjennomførte overdragelsen

Aktuelle saker - § 10 forskriften


Aktuelle saker 10 forskriften1

Behov for eget punkt om andeler i tillatelser som tvangsoverdras med hjemmel i samarbeidsavtalen artikkel 9

OLF vil anbefale at krav om selskap som har overdratt sin særskattepliktige virksomhet må oppløses innen utgangen av året etter effektiv dato ikke tas inn i forskriften

Landvirksomhet er ikke omfattet av forskriften

Forholdet knyttet til subsidiæransvaret

Utbetaling av fremførbart underskudd – tidshorisont

Problemstillinger for utenlandsk eierselskap

Vederlagsfri overdragelse av andel foreslås også omfattet av forskriften

Siktemål at overdragelser i størst mulig grad kan gis med grunnlag i § 10 forskriften – anmoder om større fleksibilitet til å akseptere avvikende forhold til standardreglene der dette er begrunnet i kommersielle forhold

Aktuelle saker - § 10 forskriften


Aktuelle saker eiendomsskatt

Forhold tvangsoverdras med hjemmel i samarbeidsavtalen artikkel 9 knyttet til eiendomsskatt:

Aktuelle saker – eiendomsskatt


Aktuelle saker eiendomsskatt1

Utskrivning av eiendomsskatt: tvangsoverdras med hjemmel i samarbeidsavtalen artikkel 9

Utgangspunkt; gjeldende saksbehandlingsregler for eiendomsskatt er mangelfulle

Forvaltningslovens regler skal i hovedsak gjelde

Klage over eiendomsskatt som gjelder annet enn verdsettelse skal gå til fylkesmannen. Klage over takseringen skal fortsatt gå til kommunal nemnd

Lovteknisk opprydding

Hørings kommentarer fra OLF:

Positivt at forvaltningslovens regler skal gjelde i hovedsak

Habilitet; Den sakkyndige er som regel den samme for overtakstnemnda som for takstnemnda dersom taksten påklages  bruk av fylkesnemnd

Aktuelle saker - eiendomsskatt


Aktuelle saker eiendomsskatt2

Bruk av takstmann burde være obligatorisk ved taksering av store og komplekse anlegg

Taushetsplikten; Ligningsloven bør gjelde – Forvaltningsloven har ”mildere” bestemmelse

Begrunnelse for vedtak skal kommentere alle anførsler som er tatt opp av skatteyter

Mulighet for kommunen til å reise søksmål mot ”leiaren i klagenemnda” - kan resultere i at en eiedomskattetakst oppheves til skade for skatteyter uten at skatteyter har vært part i saken

Ser ikke noen grunn til å opprettholde bestemmelse om summarisk oppregulering

Aktuelle saker – eiendomsskatt


Aktuelle saker co 2 avgift p naturgass og lpg

Behandling av norsk gasseksport med ny CO store og komplekse anlegg2-avgift

CO2 avgift er miljømessig begrunnet – redusere utslipp

Avgiften ble 1. sept 2010 utvidet til også å gjelde naturgass og LPG

Hvem er avgiftspliktige

Kun produsenter plikter å la seg registrere, importører kan

Når oppstår avgiftsplikt

Ved uttak fra en registrert virksomhets godkjente lokale eller ved innførsel

For importør som ikke er registrert – alltid ved innførsel

Fritak for gass som utføres til utlandet

Minstekrav til utførsel (150 kg LPG / 300 Sm3 naturgass)

Med utførsel menes utførsel av varer fra Norge til en annen stats landterritorium. Varen må mao ha en mottaker i et annet land. Utførsel til et annet lands kontinentalsokkel omfattes ikke av fritaket

Aktuelle saker – CO2 avgift på naturgass og LPG


Aktuelle saker co 2 avgift p naturgass og lpg1

Innspill fra OLF: store og komplekse anlegg

OLF - ikke høringsinstans for forskriftsutkast

Enkelte medlemsbedrifter innga høringssvar men dette berørte kun bruk av gassprodukter innenlands

Spørsmål knyttet til ilandføring, prosessering og eksport fra sokkelen kan ikke ses å ha vært utredet

Ilandføring

Lagerregnskap?

Prosessering

Hvem kan anses som ”produsent”?

Et regelverk tilpasset gass?

Handel og eksport

Parter som driver med handel av gass kan være avskåret fra registrering

Gjennomføring av refusjonsordning

Aktuelle saker – CO2 avgift på naturgass og LPG


Aktuelle saker co 2 avgift p naturgass og lpg2

Forslag til løsninger: store og komplekse anlegg

Gass som endelig eksporteres omsettes uten at det kreves registrering og rapportering

Gass som tas ut for bruk i Norge rapporteres

Det gis adgang for operatør av prosessanlegg til å la seg registrere som ”produsent”

FIN har bedt TAD om uttalelse i saken

Aktuelle saker – CO2 avgift på naturgass og LPG


Aktuelle saker

Klage på vedtak om sentralnett-tariffen for 2010 store og komplekse anlegg

Statnett har for 2010 valgt å fjerne petroleumsrelatert virksomhet fra forbruksgruppen kraftintensiv industri

Økt nettleie med opptil 100% og utgjør 15-30 mill alene for 2010

NVE har gitt medhold i klage – Statnett anket til OED

Avgifter knyttet til kontinentalsokkelflygningene

Start-avgift opptil 4 ganger høyere enn for annen sivil luftfart

Redegjørelse for Underveisavgiften gitt – ønsker samme redegjørelse for Start-avgift

På nåværende tidspunkt ønsker Avinor ikke å redegjøre

Start-avgift i strid med EU-forordninger

Saken er tatt opp med Samferdselsdepartementet

Aktuelle saker