Darba un karjeras izvēles iespējas, pieejamās apmācības bezdarbniekiem - PowerPoint PPT Presentation

cyndi
darba un karjeras izv les iesp jas pieejam s apm c bas bezdarbniekiem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Darba un karjeras izvēles iespējas, pieejamās apmācības bezdarbniekiem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Darba un karjeras izvēles iespējas, pieejamās apmācības bezdarbniekiem

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Darba un karjeras izvēles iespējas, pieejamās apmācības bezdarbniekiem
172 Views
Download Presentation

Darba un karjeras izvēles iespējas, pieejamās apmācības bezdarbniekiem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Darba un karjeras izvēles iespējas, pieejamās apmācības bezdarbniekiem Pakalpojumu departamenta Karjeras attīstības atbalsta nodaļas vecākā speciāliste Jeļena Šaitere 20.03.2013

 2. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā pakalpojumus 28 reģionālajās filiālēs www.nva.gov.lv

 3. CV/Vakanču portāls ►NVA klientiem piedāvā bezmaksas visplašāko vakanču datu bāzi Latvijā, kurā aptvertas visās 28 Aģentūras filiālēs un CV/vakanču portālā reģistrētās brīvās darba vietas Ko NVA klientiem piedāvā CV/Vakanču portāls? ►meklēt darba devēju reģistrētās vakances visā Latvijā pēc kritērijiem visas vakances darbības joma  reģions ►izveidot savu dzīvesgājuma aprakstu jeb CV (pēc izvēles to padarot redzamu darba devējam) www.nva.gov.lv → “Klientiem” → ”Darba un karjeras izvēles iespējas”

 4. TOP 15 - pieprasītākās profesijas uz 01.02.2013.

 5. Vakanču gadatirgus ► 2013. gada pavasarī visos Latvijas reģionos norisināsies sezonas vakanču gadatirgi Cēsīs 2013.gada 22.marts (vispārīgi) 10.00-16.00 Jelgavā 2013.gada 5.aprīlis (lauksaimniecība, zemkopība, rūpniecība) 10.00-16.00 Liepājā 2013.gada 10.aprīlis (vasaras sezonas vakances, tūrisms, rūpniecība) 11.00-17.00 Jūrmalā 2013.gada 17.aprīlis (vasaras sezonas vakances, tūrisms) 10.00-16.00 Rēzeknē 2013.gada 1.maijā (vispārīgi) 10.00-16.00 ► Vakanču gadatirgos darba ņēmēji varēs satikties ar darba devējiem ► Pasākumā piedalīsies NVA – informācija par visiem NVA pakalpojumiem, karjeras konsultanti Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) speciālisti Darba devēji Darba meklētāji

 6. Darbā iekārtošanās problēmas ► Nav iegūta profesionālā kvalifikācija – bezdarbniekiemnav iegūta profesija (specialitāte) ► Trūkst darba pieredzes vai darba pieredze ir mazāk kvalificētās profesijās – palīgstrādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs utt. ► Kvalitatīvi nepārzina darba tiesisko attiecību aspektus – augstāks risks nedeklarētajai nodarbinātībai, vieglāk pakļaujas darba devēju prasībām ►Neatbilstošs darba tirgus prasībām profesionālo kompetenču līmenis ►Neatbilstošs darba tirgus prasībām valsts valodas un svešvalodu zināšanas līmenis ► Profesijas un karjeras izvēles grūtības (bieži – nav gatavi pamatotai profesionālai izvēlei) ► Darba vietu trūkums – 2013. gada 31. janvārī bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā - 107 488 (10,9%), brīvo darba vietu skaits - 3669

 7. ►Karjeras konsultācijas NVA klientiem tiek sniegti bezmaksas visās 28 NVA reģionālajās filiālēs ►Karjeras konsultācijai var pieteikties pie NVA darbiniekiem vai pa tālruni dzīves vietai tuvākajā NVA filiālē www.nva.gov.lv→ Izvēlēties filiāli... Konsultācijās tiek izmantoti informatīvie materiāli par izglītības, karjeras, nodarbinātības, personības izaugsmes un attīstības iespējām, testi profesionālo interešu izpētei, savu prasmju un zināšanu apkopošanai Karjeras konsultācijas

 8. Karjeras konsultācijas mērķis ►palīdzēt karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšanā, kā arī darba meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvē Konsultāciju veidi ► Individuālā karjeras konsultācija - profesionālās piemērotības, personības iezīmju un profesijas iezīmju izpēte, profesiju alternatīvu meklēšana, individuālā karjeras plāna sastādīšana, sagatavošanās darba intervijai, palīdzība CV un motivācijas vēstules sastādīšanā ►Individuālā diagnosticējošā konsultācija - profesionālo slieksmju noteikšana, domāšanas īpatnību, darbaspēju izpēte un to atbilstība profesionālajām iecerēm ► Grupas karjeras konsultācija– karjeras veidošanas problēmu risināšana, informācija par izglītības iegūšanas un karjeras veidošanas iespējām, profesionālo kompetenču atbilstības izpēte darba tirgus prasībām ►Grupas informatīvā karjeras konsultācija - informācija par aktualitātēm darba tirgū, izvēlētās profesijas standarta prasībām un izglītības iespējām Latvijā Karjeras konsultācijas

 9. ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” Mērķis – nodrošināt bezdarbniekiem un darba meklētājiem iespēju paaugstināt to konkurētspēju, spēju pielāgoties mainīgajam darba tirgus pieprasījumam un palielināt to iespēju integrēties darba tirgū. Projekta īstenošanas periods no 21.08.2009.–30.06.2015. Plānots iesaistīt 105 850 bezdarbniekus un darba meklētājus Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes - apmācību pasākumi Neformālās izglītības ieguve; Neformālās izglītības ieguve – traktortehnikas un autovadītāju apmācība; Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem; Praktiskā apmācība (pie darba devēja); Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma; Augstākās izglītības ieguve bezdarbniekiem (pasākums ir noslēdzies).

 10. NVA īstenotās apmācību aktivitātes bezdarbniekiem, darba meklētājiem • Izlīdzināta apmācību izmaksu konkurence • Izglītības iestādes neatslābst klientu piesaistei • Bezdarbnieka brīva un patstāvīga izglītības iestādes izvēle • Individualizēts apmācību process • Konkurence uzlabo apmācību kvalitāti • Vienādas iespējas rindā reģistrētam bezdarbniekam Pasākumā “Neformālās izglītības ieguve bezdarbniekiem” no 25.07.2011. izmanto kuponu metodi: • izglītības programmām (60 līdz 159 mācību stundas) apmācību kupona vērtība līdz 3 LVL par mācību stundu, kopā –līdz 250 LVL; • transportlīdzekļu vadītāju apmācībā kupona vērtība līdz 7 LVL par mācību stundu, kopā līdz 350 LVL; • A un B kat. traktortehnikas vadītāju apmācībā kupona vērtība līdz 4 LVL par mācību stundu, kopā - līdz 450 LVL; • C, E, F un G kat. traktortehnikas vadītāju apmācībā kupona vērtības līdz 4 LVL par mācību stundu, kopā - līdz 750 LVL. Pasākumā “Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem” no 16.05.2011. izmanto kuponu metodi: • I kvalifikācijas līmenis (480 mācību stundas ) kupona bāzi 375 LVL reizinot ar noteikto koeficientu; • II kvalifikācijas līmenis (480 mācību stundas) kupona bāzi 375 LVL reizinot ar noteikto koeficientu vai (640 mācību stundas ) 500 LVL reizinot ar noteikto koeficientu; • III kvalifikācijas līmenis (960, 1120 vai 1280 mācību stundas ) kupona bāzi 750 LVL reizinot ar noteikto koeficientu; • profesionālās pilnveides izglītības programmām (160 - 320 mācību stundas) kupona bāzi 250 LVL reizinot ar noteikto koeficientu Kupona metodes mērķis

 11. Neformālās izglītības programma „Valsts valodas apguve” Pasākuma mērķis ir dot iespēju Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētiem bezdarbniekiem un darba meklētajiem apgūt valsts valodu. Atkarībā no bezdarbnieku un darba meklētāju valsts valodas prasmju līmeņa NVA piedāvā trīs apmācības programmas, kuras tiek organizētas visa gada garumā un visos Latvijas republikas reģionos. Valsts valodas prasmes līmeņus un pakāpes konkrētām profesijām un amatiem nosaka Ministru kabinets. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”.)

 12. Apmācība pie darba devēja • Mērķis - Praktiskā apmācība ir bezdarbnieka praktiska apmācība pie darba devēja, ar mērķi praktiski sagatavot darba devējam vajadzīgo darbinieku.  • Praktiskā apmācība ietver profesionālās kompetences apgūšanu, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei un ilgst 6 mēnešus. • Praktisko apmācību organizē, ja darba devējs Praktiskās apmācības laikā nodibina darba tiesiskās attiecības ar iesaistīto bezdarbnieku un uzņemas saistības pēc Praktiskās apmācības pabeigšanas turpināt nodarbināt darbinieku attiecīgajā darbā vismaz 6 mēnešus.

 13. Pasākumi noteiktām personu grupām Pasākuma mērķis - palīdzēt bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Valsts līdzfinansētajā nodarbinātībā var iesaistīt bezdarbniekus: kuriem noteikta invaliditāte; kuriem iepriekšējos sešu mēnešus nav bijis regulāri apmaksāta darba (ir bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus); kuriem 24 mēnešus vai ilgāk nav bijis darba; kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju; kuri vecāki par 50 gadiem; kuriem kā vientuļajiem pieaugušajiem ir viens vai vairāki apgādājamie. Projekta īstenošanas periods:01.09.2008. – 31.12.2013. Plānots iesaistīt: 4 008 bezdarbniekus.

 14. Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās • Projekta mērķis– atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba • mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu • sabiedriskajos darbos pašvaldībās. • Projekta mērķa grupa– NVA bezdarbnieka statusā vismaz 6 mēnešus reģistrētie • bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu. • Projekta īstenošanas periods: no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam. • Plānots iesaistīt: 54 594 mērķa grupas bezdarbniekus.

 15. Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai • Mērķis: • atbalstīt bezdarbniekus komercdarbības vaipašnodarbinātības uzsākšanai; • palīdzēt sagatavot un īstenot biznesa plānu pēc neatkarīgu ekspertu ieteikumiem; • veiksmīgi īstenot projektu nākotnē. • NVA piedāvā: • konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā; • un, ja eksperts devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo NVA atbalstu - • konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā; • komercdarbības dotāciju biznesa plāna uzsākšanas īstenošanailīdzLs 2000,-; • mēneša dotāciju pasākuma īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - Ls 200,- apmērā. Darbības virzieni 2012.g. (personas vecumā 50 un vairāk gadi): laivu būves un galdniecības darbnīcas izveide, tūrisma pakalpojumi, izglītība, papīrdizaina produktu izgatavošana un izplatīšana, krīta tāfeļu un komforta aprīkojuma ražošana, amatniecība, tirdzniecība, biohumusa ražošana un slieku audzēšana, aktīvās atpūtas dabā organizēšana, grāmatvedības pakalpojumi, vijoļbūves veicināšana un mūzikas stīgu instrumentu virzība tirgū, ēdināšanas pakalpojumi, ainavu veidošana un uzturēšanas darbība, koka priekšmetu izgatavošana, pasākumu organizēšana. * par pasākumu 2013.gadā sekot http://www.nva.gov.lv/

 16. Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam Pasākuma mērķis: • veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā; • sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai. Brīvprātīgā darba mērķa grupa Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki Brīvprātīgā darba ilgums no viena līdz sešiem mēnešiem Finansiālais atbalsts • bezdarbnieka ikmēneša stipendijai 40 Ls apmērā; • ikmēneša stipendijai 60 Ls apmērā, ja bezdarbniekam noteikta invaliditāte; • ar iespējamo nelaimes gadījumu apdrošināšanu saistīto izdevumu segšana.

 17. Darba vieta jaunietim Projekta aktivitātes mērķis– veicināt jauniešu (vecumā no 18 – 24 gadiem) nodarbinātību, dotējot darba vietas izveidošanu un praktisku apmācību pie darba devēja. • Darba devējiem jānodrošina: • no jauna izveidotu darba vietu uz 9 mēnešiem; • darba tiesisko attiecību nodibināšanu (darba līgums) ar pasākumos iesaistītajiem jauniešiem bezdarbniekiem. • NVA piedāvā: • Darba algas dotāciju jaunietim 100 latu, jaunietim ar invaliditāti 150 Ls, apmērā par pilnu darba laiku pirmos 6 mēnešusun turpmākos trīs mēnešus 50 latu un jaunietim ar invaliditāti 100 Ls. • Darba algas dotāciju darba vadītājam (par 5 jauniešu nodarbināšanu 50% apmērā no minimālās mēnešalgas). Jauniešus nevar nodarbināt mazkvalificētos darbos

 18. Jauna aktivitāte Darbnīcas jauniešiem Projekta aktivitātes mērķis–dot iespēju jauniešiem bezdarbniekiem izglītības iestādēs iepazīt trīs profesionālās jomas un katrā jomā darboties trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu. Aktivitātes ilgums 9 nedēļas jeb 45 darba dienas. • Projekta aktivitātes mērķa grupa –jaunieši bezdarbnieki (turpmāk – jaunieši) vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem: • nav ieguvuši profesionālo izglītību; • nav bijuši iepriekš nodarbināti. • Izglītības iestādei jaunieši jānodrošina ar: • iepazīstināšanu ar izvēlētajai profesionālajai jomai nepieciešamajām teorētiskajām un praktiskajām pamatzināšanām; • praktisko ievirzi izvēlētajā profesionālajā jomā; • izmitināšanu dienesta viesnīcā; • ikmēneša stipendijas izmaksu 40 latu apmērā proporcionāli iesaistes Aktivitātes īstenošanas dienām (jaunietim ar invaliditāti – 60 latu apmērā). Stipendiju jauniešiem Izglītības iestādei jāizmaksā par iepriekšējo mēnesi Izglītības iestādes noteiktajā datumā.

 19. Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām Projekta mērķis– nodrošināt iespēju nodarbinātām vai pašnodarbinātām personām (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošu personu) pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot neformālās izglītības (24 līdz 159 st.) vai profesionālās pilnveides (no 160 st.) programmas. Nosacījumi: • vecums – no 45 gadiem • no 25 līdz 44 gadiem – jāatbilst vismaz 1 no kritērijiem: ir noteikta invaliditāte; ir • 2 vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem; trūcīgas personas statuss • nav iepriekš iegūtā izglītība NVA organizētajos apmācības pasākumos (vai iegūtā vismaz • pirms 12 mēnešiem) Projekta īstenošanas periods: 2010.gada aprīlis - 2013.gada decembris Plānotais iesaistāmo skaits: 20 200 personas

 20. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi Mērķis Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi ir vērsti uz bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspējas veicināšanu darba tirgū. • individuālās konsultācijas (psihologs, jurists, sociālais darbinieks, maksātnespējas konsultants, biznesa plāna konsultants, kredītu un nodokļu konsultants) • grupu nodarbības (lekcijas – 5 akad.st., semināri – 8.akad.st., kursi – 16-36 akad.st.) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguve

 21. Jauna aktivitāteAtbalsta pasākums ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām Projekta aktivitātes mērķis– ilgstošajiem bezdarbniekiem, dot iespēju ārstēt alkohola, narkotisko un psihotropo vielu atkarību Minesotas 12 soļu programmā (ārstniecība ilgst 28 dienas), tādējādi atbalstot šķēršļu novēršanu ātrākai darba atrašanai. Projekta aktivitātes mērķa grupa –ilgstošie bezdarbnieki (kā bezdarbnieki Aģentūrā reģistrēti ilgāk par vienu gadu) no 18 gadu vecuma, kuriem ir narkologa atzinums par alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību. • NVA sedz izmaksas ārstniecības iestādei par: • pacienta iemaksu 5,00 latu apmērā par vienu ārstēšanās dienu, saņemot ārstniecības pakalpojumus ambulatori vai stacionāri par pacientiem, kuri nav atbrīvoti no pacientu iemaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību; • izmitināšanas un ēdināšanas izdevumiem 9,40 latu dienā proporcionāli faktiskajam bezdarbnieka izmitināšanas un ēdināšanas dienu skaitam, saņemot ārstniecības pakalpojumus ambulatori (dienas stacionārā).

 22. Romu tautības bezdarbnieku skaits uz 2013.gada 28.februāri Kopā reģistrēti 796 bezdarbnieki

 23. Valsts valodas zināšanas uz 2013.gada 28.februāri

 24. Bezdarba ilgums uz 2013.gada 28.februāri

 25. Romu tautības bezdarbnieku iesaiste NVA pasākumos 2008.-2012.g. (uzsākuši dalību pasākumos)

 26. Paldies par uzmanību!