slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VSEBINA PREDSTAVITVE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VSEBINA PREDSTAVITVE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

VSEBINA PREDSTAVITVE - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE SKUPNOSTI ZA RAZISKAVE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ IN PREDSTAVITVENE DEJAVNOSTI (2007-2013) PRAVNA PRAVILA. VSEBINA PREDSTAVITVE. Pravne podlage 7.OP Pravila sodelovanja v 7.OP Varstvo pravic intelektualne lastnine Sporazum o dodelitvi sredstev (Grant Agreement)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VSEBINA PREDSTAVITVE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE SKUPNOSTI ZA RAZISKAVE, TEHNOLOŠKI RAZVOJ IN PREDSTAVITVENE DEJAVNOSTI (2007-2013)

PRAVNA PRAVILA

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

vsebina predstavitve
VSEBINA PREDSTAVITVE
 • Pravne podlage 7.OP
 • Pravila sodelovanja v 7.OP
 • Varstvo pravic intelektualne lastnine
 • Sporazum o dodelitvi sredstev (Grant Agreement)
 • Konzorcijski sporazum (Consortium Agreement)

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

slide3
I. PRAVNE PODLAGE 7.OP

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

pravne podlage 7 op
PRAVNE PODLAGE 7.OP

PRAVNI AKTI 7.OP – EC RTD

 • Sklep 1982/2006/ES o 7.OP za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti
 • Odločba 2006/971 – Posebni program Sodelovanje
 • Odločba 2006/972 – Posebni program Zamisli
 • Odločba 2006/973 – Posebni program Ljudje
 • Odločba 2006/974 – Posebni program Zmogljivosti
 • Odločba 2006/975 – Posebni program JRC (nejedrski del)
 • Uredba 1906/2006/ES – Pravila udeležbe v 7.OP RTD

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

slide5
II. PRAVILA SODELOVANJA v 7.OP

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

pravila sodelovanja v 7 op
PRAVILA SODELOVANJA v 7.OP
 • Uvodne določbe (opredelitve pojmov)
 • Udeležba
  • minimalni pogoji
  • postopki
  • finančni prispevek Skupnosti
 • Razširjanje in uporaba ter pravice dostopa
 • Evropska investicijska banka
 • Začetek veljavnosti

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

izrazi 6 op in 7 op
IZRAZI 6.OP IN 7.OP

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

upravi enci
UPRAVIČENCI

„pravni subjekt“ pomeni fizično ali pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države, kjer ima sedež, zakonodajo Skupnosti ali mednarodnim pravom, ki ima pravno osebnost ter lahko v svojem imenu uresničuje pravice in sprejema obveznosti. V primeru fizičnih oseb se sklicevanja na sedež štejejo kot sklicevanja na običajno prebivališče;

„udeleženec“ pomeni pravni subjekt, ki prispeva k posrednemu ukrepu ter ima v skladu s to uredbo pravice in obveznosti v okviru Skupnosti;

„pridružena država“ pomeni tretjo državo, ki je pogodbenica mednarodnega sporazuma s Skupnostjo pod pogoji ali na osnovi, po kateri daje finančni prispevek za 7.OP v celoti ali deloma (MoU: Hrvaška, Islandija, Izrael, Liechtenstein, Makedonija, Norveška, Srbija, Švica, Turčija);

„država partnerica za mednarodno sodelovanje (ICPC)“ pomeni tretjo državo, ki jo Komisija uvršča med države z nizkimi prihodki, nižjimi srednjimi prihodki ali višjimi srednjimi prihodki in ki je kot taka opredeljena v delovnih programih;

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

mikro mala in srednje velika podjetja sme
MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (SME)

„MSP (SME)“ pomeni neodvisna mikro, mala in srednje velika podjetja v smislu Priporočila 2003/361/ES:

 • mikro podjetje: zaposluje manj kot 10 oseb, letni prihodki ne presegajo 2 mio €;
 • malo podjetje: zaposluje manj kot 50 oseb, letni prihodki ne presegajo 10 mio €;
 • srednje veliko podjetje: zaposluje manj kot 250 oseb, letni prihodki ne presegajo 50 mio €;

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

minimalni pogoji za udele bo
MINIMALNI POGOJI ZA UDELEŽBO

5. člen Uredbe 1906/2006/ES

Sodelovati morajo vsaj 3 med seboj neodvisni pravni subjekti, od katerih ima vsak sedež v državi članici ali pridruženi državi, od katerih pa ne smeta imeti dva sedeža v isti državi članici ali pridruženi državi.

Udeležba v posrednih ukrepih je na voljo mednarodnim organizacijam in pravnim subjektom s sedežem v tretjih državah, potem ko so izpolnjeni minimalni pogoji za udeležbo.

Posebni primeri udeležbe omogočajo manjše število sodelujočih pravnih subjektov (npr. pionirske raziskave).

2. člen Uredbe 1906/2006/ES

Pravni subjekt pomeni fizično ali pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države, kjer ima sedež, zakonodajo Skupnosti ali mednarodnim pravom, ki ima pravno osebnost ter lahko v svojem imenu uresničuje pravice in sprejema obveznosti.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

minimalni pogoji za udele bo inco
MINIMALNI POGOJI ZA UDELEŽBO – INCO

7. člen Uredbe 1906/2006/ES

Sodelovati morajo vsaj 4 med seboj neodvisni pravni subjekti:

 • vsaj 2 morata imeti sedež v državi članici ali pridruženi državi, vendar nimata sedeža v isti državi članici oz. pridruženi državi;
 • vsaj 2 morata imeti sedež v državi partnerici za mednarodno sodelovanje, vendar nimata sedeža v isti državi partnerici za mednarodno sodelovanje.

Delovni program lahko določi drugačne pogoje glede sodelovanja držav partneric za mednarodno sodelovanje.

Seznam držav partneric za mednarodno sodelovanje je del razpisne dokumentacije.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

posebni primeri udele be
POSEBNI PRIMERI UDELEŽBE

8. člen Uredbe 1906/2006/ES

Za usklajevalne in podporne ukrepe ter dejavnosti v podporo usposabljanju in poklicnemu razvoju raziskovalcev je minimalni pogoj sodelovanje 1 pravnega subjekta.

9. člen Uredbe 1906/2006/ES

Za posredne ukrepe v podporo ‘’pionirskim’’ raziskovalnim projektom, ki se financirajo v okviru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), je minimalni pogoj sodelovanje 1 pravnega subjekta s sedežem v državi članici ali pridruženi državi.

12. člen Uredbe 1906/2006/ES

Poleg minimalnih pogojev lahko posebni programi ali delovni programi določijo pogoje glede minimalnega števila udeležencev.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

sheme financiranja
SHEME FINANCIRANJA
 • Skupni projekt (Collaborative project)
 • Mreža odličnosti (Network of Excellence)
 • Usklajevalni in podporni ukrep (Coordination and Support Action)
 • Individualni projekt: Podpora ‘’pionirskim’’ raziskavam
 • Podpora usposabljanju in poklicnemu razvoju raziskovalcev
 • Raziskave v korist posebnih skupin (SME,…)

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

razpisna dokumentacija
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
 • Razpisno besedilo
 • Delovni program(splošni del, posebni del, aneksi)
 • Informacije o 7.OP – pregled glavnih značilnost 7.OP
 • Navodila za prijavitelje za posamezne sheme financiranja

DODATNA NAVODILA

 • Guidance Notes on Audit Certification
 • Guide to Financial Issues
 • Guide to IPR
 • Checklist for the Consortium Agreement
 • Negotiation Guidance Notes
 • Templates for Description of Work

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

merila za ocenjevanje
MERILA ZA OCENJEVANJE
 • Merila za ocenjevanje (Sodelovanje, Zmogljivosti)
 • znanstvena in/ali tehnološka odličnost,
 • pomembnost za cilje posebnega programa,
 • možni vpliv prek razvoja, razširjanja in uporabe rezultatov projekta;
 • kakovost in učinkovitost izvajanja in upravljanja.

2.Merila za ocenjevanje (Ljudje)

 • znanstvena in/ali tehnološka odličnost,
 • pomembnost za cilje posebnega programa,
 • kakovost in zmogljivost izvajanja vlagateljev in njihov potencial za nadaljnji napredek,
 • kakovost predlagane dejavnosti v zvezi z znanstvenim usposabljanjem in/ali prenosom znanja.
 • Merila za ocenjevanje (Zamisli)
 • znanstvena in/ali tehnološka odličnost.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

slide16
III. VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

pravice intelektualne lastnine
PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

„že obstoječe znanje (background)“ pomeni informacije, ki jih imajo upravičenci pred pristopom k sporazumu, kot tudi avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na te informacije, zahtevki za katere so bili izpolnjeni pred njihovim pristopom k sporazumu o dodelitvi sredstev, in ki so potrebne za izvajanje posrednega ukrepa ali za uporabo rezultatov posrednega ukrepa;

„novo znanje (foreground)“ pomeni rezultate, vključno z informacijami, ne glede na to, ali so varovani ali ne, ki so pridobljeni s posrednim ukrepom. Takšni rezultati vključujejo pravice, povezane z avtorskimi pravicami, pravice iz modela, patentne pravice ali podobne oblike zaščite;

‘’pošteni in razumni pogoji (fair and reasonable conditions)’’ pomeni ustrezne pogoje, ki upoštevajo specifične okoliščine prošnje za dostop do znanja (npr. dejanska ali potencialna vrednost že obstoječega oz. novega znanja, do katerega se želi dostopati, in/ali obsega, trajanja in drugih značilnosti predvidene uporabe);

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

lastni tvo novega znanja
LASTNIŠTVO NOVEGA ZNANJA

39. člen Uredbe 1906/2006/ES

Novo znanje, ki izhaja iz dela, izvedenega v okviru posrednega ukrepa, je last udeleženca, ki izvaja delo.

40. člen Uredbe 1906/2006/ES

Kadar je več udeležencev skupaj izvajalo delo, iz katerega izhaja novo znanje, in kadar njihov ustrezni delež dela ne more biti določen, je takšno novo znanje skupna last.

Privzeti režim

Če sporazum o skupnem lastništvu še ni bil sklenjen, ima vsak od skupnih lastnikov pravico podeliti neizključne licence tretjim strankam, brez pravice do podlicenciranja, v skladu z naslednjimi pogoji:

(a) ostale skupne lastnike je treba o tem predhodno obvestiti;

(b) ostalim skupnim lastnikom je treba zagotoviti pravično in razumno nadomestilo.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

prenos novega znanja in pravic
PRENOS NOVEGA ZNANJA IN PRAVIC

42. člen Uredbe 1906/2006/ES

Lastnik novo znanje prenese na kateri koli pravni subjekt, če ostali udeleženci temu ne nasprotujejo (možnost negativnega vpliva na pravice dostopa posameznega udeleženca).

Komisija lahko nasprotuje prenosu lastništva novega znanja ali podelitvi izključne licence glede tega znanja 3. strankam s sedežem v 3. državi, ki ni pridružena 7.OP (iz razlogov ohranitve evropske konkurenčnosti in etičnih načel).

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

za ita objava raz irjanje in uporaba
ZAŠČITA, OBJAVA, RAZŠIRJANJE IN UPORABA

44. člen Uredbe 1906/2006/ES (Zaščita novega znanja in pravic)

Če se novo znanje lahko uporabi v industrijske ali komercialne namene in ga njegov lastnik ne zaščiti in ga ne prenese, skupaj s pripadajočimi obveznostmi, na drugega udeleženca, /…/ se ne smejo odvijati nikakršne dejavnosti razširjanja znanja, dokler se o tem ne obvesti Komisija.V takšnih primerih lahko Komisija s soglasjem zadevnega udeleženca prevzame lastništvo nad tem novim znanjem in pravicami ter sprejme ukrepe za njihovo ustrezno in učinkovito zaščito.

45. člen Uredbe 1906/2006/ES (Objava)

Vse objave, patentne prijave ali katero koli drugo razširjanje informacij, povezanih z novim znanjem, vključujejo izjavo, da je bilo novo znanje pridobljeno s pomočjo finančne podpore Skupnosti.

46. člen Uredbe 1906/2006/ES (Uporaba in razširjanje)

Vsak udeleženec zagotovi, da se znanje, ki ga ima v lasti, razširja, kolikor je mogoče hitro. Če tega ne zagotovi, lahko to znanje razširja Komisija.

Ostalim udeležencem je treba pred dejavnostjo razširjanja informacij predložiti predhodno obvestilo (možnost ugovora).

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

pravice dostopa
PRAVICE DOSTOPA

47. člen Uredbe 1906/2006/ES (Upoštevano obstoječe znanje in pravice)

Udeleženci lahko za namene posrednega ukrepa opredelijo že obstoječe znanje in pravice v pisnem sporazumu in po potrebi izločijo obstoječe znanje in pravice.

48. člen Uredbe 1906/2006/ES (Načela)

Pravice dostopa ne podeljujejo pravice do podeljevanja podlicenc. Podeljevanje izključnih licenc za novo ali že obstoječe znanje je možno s pisno privolitvijo vseh ostalih udeležencev.

Vsak sporazum, ki udeležencem ali 3. strankam zagotavlja pravice dostopa do novega ali do že obstoječega znanja, mora zagotoviti ohranitev morebitnih pravic dostopa za druge udeležence.

Prekinitev sodelovanja udeleženca v posrednem ukrepu v nobenem primeru ne vpliva na njegove dolžnosti do podelitve pravic dostopa ostalim udeležencem istega ukrepa po določbah in pogojih, določenih v sporazumu o dodelitvi sredstev.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

pravice dostopa za izvedbo posrednih ukrepov
PRAVICE DOSTOPA ZA IZVEDBO POSREDNIH UKREPOV

49. člen Uredbe 1906/2006/ES (Pravice dostopa za izvedbo posrednih ukrepov)

Pravice dostopa do novega znanja in pravic se podelijo drugim udeležencem v istem posrednem ukrepu, če je to potrebno, da ti udeleženci opravijo svoje lastno delo v okviru posrednega ukrepa. Take pravice dostopa se podelijo brezplačno.

Pravice dostopa do že obstoječega znanja in pravic se podelijo drugim udeležencem v istem posrednem ukrepu, če je to potrebno, da ti udeleženci opravijo svoje lastno delo v okviru posrednega ukrepa, pod pogojem, da ima udeleženec pravico do podelitve pravic.

Take pravice dostopa se podelijo brezplačno, razen če se vsi udeleženci pred pristopom k sporazumu o dodelitvi sredstev ne dogovorijo drugače.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

pravice dostopa za uporabo
PRAVICE DOSTOPA ZA UPORABO

50. člen Uredbe 1906/2006/ES (Pravice dostopa za uporabo)

Udeleženci v istem posrednem ukrepu uživajo pravice dostopa do novega znanja, če je to potrebno za uporabo njihovega lastnega novega znanja.

Udeleženci v istem posrednem ukrepu uživajo pravice dostopa do že obstoječega znanja, če je to potrebno za uporabo njihovega lastnega novega znanja, pod pogojem, da ima zadevni udeleženec pravico do podelitve takih pravic

Ob upoštevanju določb sporazuma o dodelitvi sredstev se take pravice dostopa podelijo pod poštenimi in razumnimi pogoji ali brezplačno.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

slide24
IV. SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

sporazum o dodelitvi sredstev
SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV

Sporazum o dodelitvi sredstev (Grant Agreement) določa pravice in dolžnosti udeležencev ukrepov do Skupnosti.

Sporazum o dodelitvi sredstev v skladu z enakimi pogoji določa pravice in dolžnosti pravnih subjektov, ki postanejo udeleženci, kadar se ukrep že izvaja.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

vsebina sporazuma o dodelitvi sredstev
VSEBINA SPORAZUMA O DODELITVI SREDSTEV
 • Sporazum o dodelitvi sredstev
 • Aneks I: Opis del
 • Aneks II: Splošni pogoji
 • Aneks III: Posebni pogoji
 • Aneksi IV-VII: Obrazci A-E
 • Obrazec A: Pristop k pogodbi,
 • Obrazec B: Prošnja za pristop k pogodbi,
 • Obrazec C: Finančna izjava,
 • Obrazca D in E: Formalni pogoji za finančne in metodološke certifikate

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

sporazum o dodelitvi sredstev1
SPORAZUM O DODELITVI SREDSTEV

1. člen: Pristop k Sporazumu o dodelitvi sredstev s strani partnerjev

2. člen: Predmet Sporazuma

3. člen: Začetek in trajanje projekta

4. člen: Obdobja poročanja in jezik poročil

5. člen. Najvišji možni finančni prispevek Skupnosti

6. člen: Vnaprejšnje financiranje

7. člen: Posebne določbe

8. člen: Komunikacija

9. člen: Uporaba prava in pristojno sodišče

10. člen: Uporaba določb Sporazuma

11. člen: Začetek veljavnosti Sporazuma

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

posebnosti sporazuma o dodelitvi sredstev
POSEBNOSTI SPORAZUMA O DODELITVI SREDSTEV
 • Sklenitev konzorcijskega sporazuma je obvezna.
 • Podrobnejše določbe glede obveznosti partnerjev v konzorciju
 • Obveznost vplačil v jamstveni sklad (Guarantee Fund)
 • Možnost parcialnega izplačila sredstev ob nepopolnih poročilih
 • Daljši roki za pripravo poročil (60 dni, prej 45 dni)
 • Revizija ob prispevku 375 k€ (prej 750 k€)
 • Daljši roki za pregled poročil in izplačila (105 dni prej 45-90)

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

aneks ii splo ni pogoji
Definicije

Izvedba projekta

splošna načela

poročanje in izplačila

izvedba projekta

Finančne določbe

splošne določbe

jamstveni sklad in izterjave

nadzor in sankcije

4. Varstvo PIL

novo znanje

pravice do dostopa

5. Končne določbe

razpisi za nove partnerje v konzorciju

sprem. in prenehanje sporazuma

višja sila

odgovornost

ANEKS II. SPLOŠNI POGOJI

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

poro anje v 7 op
POROČANJE V 7.OP

Periodično poročilo:

 • rok: 60 dni od zaključka posameznega obdobja,
 • vsebina: pregled izvajanja projekta (povzetek, mejniki, rezultati), uporabljeni viri, finančno poročilo posameznega udeleženca v konzorciju (Form C) in skupno finančno poročilo, revizijsko potrdilo (če zahtevana finančna sredstva presegajo 375 k€).

Zaključno poročilo:

 • rok: 60 dni od zaključka projekta,
 • vsebina: povzetek poročila (rezultati, zaključki in socioekonomski učinki projekta), poročilo o širših družbenih posledicah projekta in načrt za uporabo in razširjanje novega znanja.

Koordinator mora Komisiji v roku 30 dni od prejema končnega plačila posredovati tudi poročilo o razdelitvi finančnega prispevka Skupnosti med udeleženci v konzorciju.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

odobritev poro il
ODOBRITEV POROČIL

Po prejemu poročil Komisija pregleda poročila o projektu, predvidena v Opisu del, in (alternativno):

 • nakaže ustrezna sredstva v roku 105 dni od prejema poročil;
 • z obrazložitvijo zavrne poročila ter lahko začne postopek ustavitve projekta;
 • zahteva dodatna pojasnila, popravke oz. dopolnitve poročil (rok za nakazilo sredstev začne teči od oddaje zahtevanih dopolnitev);
 • v primeru večjih nepravilnosti zadrži nakazilo sredstev.

Molk Komisije ne pomeni odobritve poročil.

Odobritev poročil s strani Komisije ne pomeni potrditve njihove pravilnosti oz. avtentičnosti izjav in informacij, ki jih vsebujejo. Odobrena poročila so lahko predmet kasnejših revizij ali pregledov.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

zaupnost
ZAUPNOST

V času trajanja projekta in še 5 let po zaključku projekta (oz. po zaključku obdobja, določenega v konzorcijskem sporazumu) je posamezni udeleženec dolžanvarovati kot zaupne podatke, dokumente oz. drugo gradivo, določeno kot zaupno v povezavi z izvedbo projekta (v nadaljevanju: zaupne informacije).

Udeleženec lahko uporablja zaupne informacije samo pri izvajanju projekta, razen če je drugače dogovorjeno med udeleženci v konzorciju.

Komisija varuje zaupnost zaupnih informacij 5 let po zaključku projekta. Komisija lahko podaljša to obdobje na podlagi utemeljene prošnje udeleženca.

Ustno posredovane informacije se štejejo za zaupne informacije, če jih oseba, ki jih je razkrila, pisno potrdi kot zaupne v roku 15 dni od razkritja.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

slide33
V. KONZORCIJSKI SPORAZUM

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

konzorcijski sporazum
KONZORCIJSKI SPORAZUM
 • Konzorcijski sporazum (Consortium Agreement) je sporazum med udeleženci posredne aktivnosti, financirane v okviru 7.OP, ki ureja razmerja med udeleženci pri izvajanju posredne aktivnosti.
 • Konzorcijski sporazum je obvezen pri vseh projektih v okviru 7.OP, razen če je v posameznem razpisu drugače določeno. Evropska skupnost ni stranka Konzorcijskega sporazuma in ne določa pravil in pogojev konzorcijskih sporazumov.
 • Določbe konzorcijskega sporazuma ne smejo biti v nasprotju z določbami sporazuma o dodelitvi sredstev (Grant Agreeement). Če v posameznem razpisu ni drugače določeno, je potrebno konzorcijski sporazum skleniti pred začetkom izvajanja projekta. Še posebej je to pomembno na področju varstva PIL, saj v primeru odsotnosti drugega dogovora glede uporabe PIL veljajo pravila EU.

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

vsebina konzorcijskega sporazuma
VSEBINA KONZORCIJSKEGA SPORAZUMA

Vsebina konzorcijskega sporazuma:

 • Splošne informacije
 • Preambula
 • Predmet pogodbe
 • Tehnične določbe
 • Organizacijske določbe
 • Finančne določbe
 • Določbe o razširjanju in uporabi rezultatov
 • Splošne določbe
 • Posebne določbe v zvezi s shemami financiranja

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

uporabne povezave
UPORABNE POVEZAVE

www.rtd.si

www.mvzt.gov.si

cordis.europa.eu/fp7

http://ec.europa.eu/research/index.cfm

www.ipr-helpdesk.org

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT

slide37
Hvala za pozornost.

E-mail: ruth.martincic@gov.si

Tel.: 01-478-46-80

Ruth Martinčič, NCP PRAVO 7.OP MVZT