Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ SES PowerPoint Presentation
Download Presentation
СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ SES

СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ SES

229 Views Download Presentation
Download Presentation

СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ SES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗSES

 2. СЕНЬОР ЕКСПЕРТЕН СЕРВИЗ (SES) Организация на германската икономика за международно сътрудничество Безвъзмездна помощ за постигане на самостоятелност Know-how ‚Made in Germany‘ 29000 проекта по света Независима иобщополезна 11000 специалисти, приключили с активна работа

 3. Представител Тоня Дамова Tel./Fax: 032640 931 GSM: 0885 933 758 : ses.pd@dir.bghttp://www.ses-pd.hit.bg/

 4. SES в България Над 1110 проекта на SES от 1988 г. в области хранително-вкусова промишленост, металообработване, текстилна промишленост, образование, туризъм

 5. Нашата цел – Ваша полза Квалификация на специалисти и ръководни кадри По-висока производителност и ефективност Индивидуална подкрепа Засилване на пазарната позиция Успех

 6. Сеньор експертите Специалисти, приключили с активна работа Гъвкави и ориентирани към практиката С опит в живота и в професията Работят безвъзмездно и са независими

 7. Топ – теми, по които са партнирали на български фирми експерти от SES • Квалификация на специалисти и ръководни кадри • Разработване на маркетингови и продажбени стратегии • Оптимизиране на работните процеси • Подобрения в опазване на околната среда и безопасни условия на труд • Мениджмънт на качеството • Модернизиране и много други

 8. Фабрика за велосипеди в Пловдив Фирма Макском получи консултации от пет сеньор- експерти с различни специалности по направления: Складово стопанство;Качество; Покупки; Контролинг; Производство- цялостния технологичен поток във фирмата бе подобрен съществено.

 9. Фирма за пътнически транспорт в Пловдив Фирма за автобусен транспортЗаедно с ръководителя на сервиза експертът разработи проследователността на технологичните процеси в сервизния център за автобуси: съставяне на поръчката при приемане на транспортното средство, осигуряване на качество на ремонтите. Още по време на престоя на експерта започна създаване на склад и закупуване на специални инструменти. Бе оптимизирано снабдяването с резервни части чрез реорганизация на склада за резервни части и оптимизиране на договори за коопериране с доставчици.

 10. Фабрика за преработка на месо в Пловдив Фабрика за преработване на месо Сеньор-експертът подпомогна фабриката при оптимизиране на производствените процеси , контролните системи за качество на месните продукти бяха подобрени, бяха допълнително квалифицирани сътрудниците.

 11. Производител на подправки от Пловдив Производител на подправки Съвместно с фирмата сеньор-експертът разработи маркетингова стратегия, съответстваща на фирмата и на пазарната среда. Поддържане на марката, оформление на опаковката, нови ниши, редуциране на асортимента, мероприятия за реклама – това са най-важните третирани теми. За прилагането на маркегинговата стратегия експертът остави писмен „План за действие“.

 12. Туристически информационен център в Пловдив Туристически информационен център Бе изработена стратегия за организация на центъра, бяха написани служебните характеристики на отделните работни места и съответните отговорности на персонала. Сътрудниците бяха обучени на обслужване, ориентирано към клиентите. Бе разработена оферта за услуги за бизнеса и свободното време.

 13. Възложители • Частни и държавни предприятия • Институции за професионално и училищно образование • Публични администрации • Институции в областта на здравеопазването • Социални и благотворителни институции

 14. Протичане на проекта • Създаване на контакт • Заявка • Разглеждане на проекта • Търсене и предлагане на експерт • Потвърждаване от страна на Възложителя • Подготовка на проекта • Проект • Оценка • Последващи действия • Следващ проект

 15. Община Трявна Община Трявна Заяви необходимост от съдействието на сеньор експерта г-н Камп при разработване на концепция за планиране на транспорта на града при съблюдаване на туристическите дадености.

 16. Договорни взаимоотношения Сеньор Експертен Сервиз Споразумение за проект Възлагане Възложител Сеньор Експерт

 17. Възложител 1 Възложителят и SES сключват споразумение. SES се задължава: • да избере сеньор експерта много внимателно • да подпомогне сеньор експерта в подготовката по проекта • да направи пълна застраховка на сеньор експерта Възложителят се задължава: • да съдейства на сеньор експерта за получаване на информация и необходими разрешителни • да приеме финансовите споразумения със SES • да потвърди съдържанието в Описание на задачите

 18. Сеньор експерта 2 Сеньор експертът и SES сключват Възлагане за проект. Сеньор експертът се задължава: • да подготви проекта и да действа изключително в интерес на Възложителя • да се въздържа от професионални и политически действия • да остави на Възложителя каталог с мероприятия Възложителят и сеньор експерта не сключват споразумение помежду си.

 19. Разходи • Българският партньор поема местните разходи, възникващи в България: нощувки, храна, джобна сума, преводач /ако е нужно/, местен транспорт • Германия поема разходите за обработване на проекта в централата и допълнителните разходи за подготовка на експерта – набиране на информация, застраховка, обсъждане • Конкретно се обсъжда с всеки български партньор поемане на самолетния билет в зависимост от финансовите му възможности .

 20. Професионална гимназия по облекло във Видин Квалификация на преподавателите Гимназията бе консултирана в направления Производство на облекло и обслужване на новите шивашки машини.

 21. Показатели за успех 87% Доволни Възложители 65% Нивото на образование на сътрудниците е повишено 49% Работните процеси са организирани по-ефективно 49% Нови продукти или методи са въведени 47% Качеството на продуктите е подобрено 43% Организацията на производството или мениджмънта са оптимизирани 37% Конкурентоспособността е повишена

 22. След проекта – продължаваща подкрепа • Придружаване на българската фирма на панаири • Набавяне на документация и професионална литература • Посредничество при коопериране • Посредничество при сделки • Посредничество при закупуване на оборудване и машини

 23. Да обобщим • Ангажименти на доброволни начала в частни и държавни предприятия • Квалифициране на специалисти и мениджъри • Решаване на остри проблеми • Засилване на Вашата пазарна позиция • Съучастие на Възложителя в разходите по проекта Не се провеждат проекти в областта на: • високите технологии и химия и оръжейна промишленост • не се поемат изпълнителски функции

 24. Използвайте професионалните знания от Германия! Сеньор експертите Ви съдействат • при квалифициране на Вашите сътрудници • при повишаване на производителността • при гарантиране на качеството • при организацията на производството и управлението • при Маркетинга и Продажбите • при осигуряване на работните места

 25. Представител Тоня Дамова Tel./Fax: 032640 931 GSM: 0885 933 758 : ses.pd@dir.bghttp://www.ses-pd.hit.bg/

 26. 2.806 проекта през 2012

 27. Проекти в Югоизточна Европа 1983 – 2013

 28. 1.550 проекта извън Германия през 2013

 29. Проекти 1983 – 2013 *

 30. Проекти по сектори на икономиката 1983 – 2012

 31. Нашият опит е Вашето бъдеще.