Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010 - PowerPoint PPT Presentation

cybill
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010

play fullscreen
1 / 35
Download Presentation
127 Views
Download Presentation

Foredag for Parkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PSYKISKE ASPEKTER VED PARKINSONS SYKDOM Øistein Ramleth Spesialist i nevrologi Sandvika nevrologpraksis Foredag forParkinsonforeningen Oslo Syd 13.september 2010

 2. James Parkinson (1755-1824) skrev den første vitenskaplige publikasjon om Parkinsons sykdom i 1817 i artikkelen : ”Essay om the Shaking Palsy” Parkinsons sykdom - historie

 3. De 3 klassiske symptomer ved Parkinsons sykdom • Hypokinesi – langsomme bevegelser • Hviletremor– skjelving i hvile • Rigiditet– motstand mot passiv bevegelighet

 4. Hva er forskjellen på Parkinsons sykdom i 1817 og 2010? • Fra en isolert svikt i hjernens dopaminerge system til en generell nevrodegenerativ hjernelidelse som kan påvirke mange områder i hjernen.

 5. Symptomer som kan forekomme ved Parkinsons sykdom • Motoriske symptomer • Symptomer fra autonome nervesystem • blære, tarm, svetting, svelging, blodtrykksfall, • Andre symptomer • Smerter, økt trettbarhet, påvirket talefunksjon, svekket luktesans, hudforandringer • Psykologiske/psykiske symptomer


 6. Psykiske/psykologiske symptomer som forekommer hyppigere hos personer med Parkinsons sykdom • Depresjon • Kognitive problemer • Hallusinasjoner • Adferdsendringer • Angst • Apati • Kronisk utmattelse (”fatigue”) • Søvnforstyrrelser • Seksuelle forstyrrelser

 7. Årsaker til psykiske symptomer ved Parkinsons sykdom Komorbiditet Hjerneforandringer Arv Medikamentell behandling Generell psykososial belastning Psykiske symptomer Psykologisk reaksjon (på diagnose, symptomer, funksjonssvikt) Tidligere (latent) psykisk lidelse

 8. DEPRESJON

 9. Without emotion, man would be nothingbut a biological computer. Love, joy,sorrow, fear, apprehension, anger,satisfaction, and discontent providethe meaning of human existence. Arnold M. Ludwig---1980

 10. Symptomer på en depresjon: • Tristhet • Manglende glede over forhold som tidligere har vært viktige • Søvnproblemer • Konsentrasjonsvansker • Redusert appetitt • Økt trettbarhet • Indre uro • Skyldfølelse • Selvmordtanker

 11. Depresjon ved Parkinsons sykdom • Depressive symptomer kan noen ganger være første symptom på Parkinsons sykdom • Diagnosen kan noen ganger være lett å overse både av pasient og lege fordi symptomene på PD kan likne på symptomer ved depresjon (langsomme bevegelser, lav stemme, lite ansiktsmimikk) • Noen kan få atypiske depresjoner som varer kortere tid og virkningen av medisiner er ikke så god.

 12. Behandling av depresjon ved Parkinsons sykdom • Diagnostiser mulig årsak: Fysisk sykdom, psykososial belastning, arvelige forhold etc. • Optimaliser antiparkinson behandling • Dopaminagonister kan mulig motvirke depresjon • Vurder psykososiale tiltak • Vurder antidepressiva • Vurder elektrokonvulsiv behandling-ECT

 13. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM

 14. Kognitive funksjoner • er mentale funksjoner som har betydning for erkjennelse, tenkning og kunnskapservervelse.

 15. Kognitive funksjoner: • oppmerksomhet (konsentrasjonsevne) • sanseopplevelse (persepsjon) • romoppfatning og orienteringsevne • evne til læring (praktisk og teoretisk) • hukommelse (korttid- og langtidshukommelse) • motivasjon og intitiativ (executive funksjoner) • problemløsning (praktisk og teoretisk) • begrepsforståelse • språk

 16. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM Hvor omfattende er problemet? • Utbredelse avhenger av hvilken målemetode man benytter • Tidlig symptomdebut (”Early-Onset-Parkonsonism”) er mindre utsatt for alvorlige kognitive problemer • Lette kognitive problemer (redusert konsentrasjonsevne, redusert intellektuell utholdenhet , oppmerksomhetssvikt etc.) er vanlig også tidlig i forløpet

 17. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM INNDELING: • Oppmersomhetssvikt • Minor Cognitive Impairment (MCI) • Markerte kognitive problemer = Demens Hvis demens inntrer tidlig i sykdomsforløpet foreligger sannsynligvis en atypisk parkinsonisme

 18. Oppmerksomhetssvikt ved PS • Tidlig i sykdomsforløpet forekommer ofte ”redusert mental fleksibilitet” (problemer med å ha ”flere baller i lufta samtidig”) • Personer med PS kan ”falle ut”, ha korte perioder der de ikke følger med. Mister da lett tråden i samtaler , tekst. • Personer med PS kan ha vanskelig for å konsentrere seg om andre ting mens de utfører mer ”komplekse” motoriske oppgaver (f.eks kjører bil, går i terrenget, betjener tekniske instrumenter) • Enkle tiltak kan bedre funksjonsevnen

 19. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM Det kan forekomme kognitive problemer uten at det foreligger en demens MCI – Minor Cognitive Impairment • Lett redusert hukommelse • Bruker lenger tid på intellektuelle problemer Trenger ikke utvikle seg videre til demens

 20. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM Demens ved Parkinsons sykdom skiller seg fra andre demensformer

 21. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM CORTICAL DEMENS (f.eks. Altzheimers sykdom) • Svekket språk og hukommelse • Apraksi – problemer med praktiske oppgaver • Agnosi – problemer med gjenkjennelse

 22. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM SUBCORTICAL DEMENS ( som ved PS) • Generell treghet i tankeprosessene • Problemer med abstrakt tenkning • Problemer med å hente frem lagret informasjon • Problemer med romoppfatning • Apati

 23. KOGNITIVE PROBLEMER VED PARKINSONS SYKDOM BEHANDLING AV DEMENS: • Ikke medikamentelle tiltak • Moderne demensmedisiner kan • Bedre kognitive ferdigheter • Bedre funksjon i dagliglivet • Redusere tendens til hallusinasjoner

 24. HALLUSINASJONER

 25. Hvor hyppig er hallusinasjoner ved Parkinsons sykdom • Forekommer sjelden i en tidlig sykdomsfase • Ikke uvanlig for de som har hatt sykdommen i noen år • Er hyppigere ved enkelte typer av atypisk parkinsonisme ( ”Diffus Levilegeme sydom)

 26. HALLUSINASJONER ved Parkinsons sykdom: • Vanligvis visuelle (ser objekter som ikke er reelle) • Ofte levende vesener, vanligvis mennesker • Kan også være opplevelse av en skygge som følger etter eller går på siden av deg • Vanligvis ikke skremmende • Forstår ofte at opplevelsen ikke kan være riktig

 27. HALLUSINASJONER ved Parkinsons sykdom: • BEHANDLING: • Informasjon/kunnskap er ofte nok - trenger ikke behandles • Redusere på dopaminerg medikasjon • I sjeldne tilfeller er det aktuelt å gi spesifikke medisiner (”gammeldagse” medisiner mot hallusinasjoner må ikke brukes)

 28. ANGST ved Parkinsons sykdom • Angst forekommer hyppigere ved PS • Angst er ubegrunnet opplevelse av frykt • Angst kan komme som anfall eller som en diffus vedvarende opplevelse • Kan noen ganger oppleves som sterke kroppslige plager (pustebesvær, opplevelse av å nesten besvime etc.) uten opplevelse av frykt • Innsikt i problemet kan gjøre det lettere å takle • Noen ganger det det aktuelt å gi medisiner

 29. APATI ved Parkinsons sykdom Personer med apati har: • redusert eller manglende evne til å ta initiativ • deltar lite i dagliglivets aktiviteter • viser lite eller ingen interesse for omgivelsene • har lite eller ingen emosjonelle reaksjoner • viser generell affektmatthet.

 30. Apati

 31. APATI ved Parkinsons sykdom APATI vs FATIGUE ?? FATIGUE er opplevelse av utmattelse. • Har lyst til å gjøre ting men orker så lite. APATI er mangel på motivasjon og initiativ • Føler ikke behov for å gjøre noe eller engasjere seg. Klarer i liten grad å tilpasse seg ønske fra omgivelsene om økt engasjement.

 32. Adferdsendringer ved bruk av dopaminagonister • Dopamin er involvert i hjernens belønningssystem • Forsøksdyr vil gjenta en handling hvis den fører til i.v. tilførsel av dopamin • Ved bruk av dopaminagonister (Sifrol, Requip, Neupro) kan handlinger som i utgangspunktet oppleves positive forsterkes.

 33. Adferdsendringer ved bruk av dopaminagonister Ved bruk av DA er det økt hyppighet av : • Spilleavhengighet • ”Ryddemani” • ”Samlemani” • Unormalt økt seksuallyst Mange opplever økt energi og økt glede ved dagliglivets aktiviteter og det er kun positivt !!

 34. Oppsummering • Psykiske symptomer er hyppige ved Parkinson sykdom • Depresjon, hallusinasjoner, apati og kognitiv svikt de vanligste • Stor klinisk betydning for livskvalitet hos pasienter og pårørende. • Få behandlingsstudier, men behandling ofte mulig • Individuelle mestringsstrategier viktig