danskeb ten 25 januar 2010 anders isnes n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Danskebåten 25. januar 2010 Anders Isnes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Danskebåten 25. januar 2010 Anders Isnes - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Danskebåten 25. januar 2010 Anders Isnes. Program. Naturfagplanens innhold og utfordringer Testing og prøver i naturfag i Norge Utvikling av en vurderingskultur i Norge Naturfagsenterets utfordringer i Norge. Naturfag i grunnopplæringen. Grunnopplæring = grunnskole + videregående skole

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Danskebåten 25. januar 2010 Anders Isnes' - cybill


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program
Program

Naturfagplanens innhold og utfordringer Testing og prøver i naturfag i Norge Utvikling av en vurderingskultur i Norge Naturfagsenterets utfordringer i Norge

naturfag i grunnoppl ringen
Naturfag i grunnopplæringen
 • Grunnopplæring = grunnskole + videregående skole
 • Grunnskolen er 10 årig
 • Naturfag er fellesfag for alle fram til og med 11. trinn
 • Naturfag = biologi, fysikk, kjemi og noe geofag
omfang
Omfang
 • I grunnskolens 7 første år har elevene 328 klokketimer som tilsvarer 437 ”skoletimer”
 • På ungdomstrinnet: 3 ”timer” per år per uke: 256 klokketimer
 • 11. trinn = Vg1: 5 ”timer” per uke: 140 klokketimer
styringsdokumentene i lk06
Styringsdokumentene i LK06
 • Læreplanene
  • Generell del
  • Fagspesifikke læreplaner
 • Lovverket: Opplæringsloven, Forskrift til Opplæringsloven
 • Rundskriv Udir-08-2009: Kunnskapsløftet – om fag- og timefordeling for grunnopplæringen og tilbudsstrukturen i videregående

opplæring.

 • Prinsipper for opplæringa
gjennomg ende hovedemner i grunnskolen
Gjennomgående hovedemner i grunnskolen
 • Forskerspiren 15 kompetansemål
 • Mangfold i naturen 21 ”
 • Kropp og helse 20 ”
 • Fenomener og stoffer 27 ”
 • Verdensrommet 11 ”
 • Teknologi og design 11 ”
l replanen for naturfag
Læreplanen for naturfag
 • Kompetansemål etter
  • 2. trinn
  • 4. trinn
  • 7. trinn
  • 10. trinn
  • Vg1

Faget må sees på som en helhet fra 1. trinn til 11. trinn

hva er nytt i l replanen
Hva er nytt i læreplanen?
 • Kompetanseformuleringer
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Forskerspiren
 • Teknologi og design
 • Rydding i faglige temaer mellom ungdomstrinn og Vg1
prosess
Prosess…..
 • Fra kompetansemål
 • Via delmål eller læringsmål: lokalt læreplanarbeid
 • Til vurderingskriterier (sentralt og lokalt??)
sentrale begreper i vurderingsarbeidet
Sentrale begreper i vurderingsarbeidet

Kompetansemål

 • Mål som beskriver hva eleven og lærlingen skal mestre etter avsluttet opplæring på ulike trinn

Vurderingskriterier

 • Kjennetegn på kvalitet i lys av kompetansemål

Underveisvurdering

 • Har til hensikt å fremme læring og bidra til at eleven og lærlingen utvikler sin kompetanse

Sluttvurdering

 • Har til hensikt å gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen i grunnskolen og ved avslutningen av faget i videregående opplæring
kompetansem l og vurderingskriterier
Kompetansemål og vurderingskriterier
 • Kompetansemålene i LK06 forutsetter at lærestedene i det daglige arbeidet med vurdering må utvikle kriterier som beskriver kjennetegn på elevenes og lærlingenes kompetanse på ulike nivåer. Vurderingskriteriene skal være til hjelp for å identifisere og forstå hva som for eksempel er henholdsvis høy og lavere måloppnåelse i faget.
vurdering i grunnskolen
Vurdering i grunnskolen
 • Ingen avsluttende vurdering med karakter før etter 10. trinn
 • Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen med praktisk innslag. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.
 • Elevene skal ha én standpunktkarakter etter 10. trinn.
vurdering
Vurdering
 • Ingen nasjonale prøver i naturfag, bare i lesing i norsk og engelsk og i regning (ikke faget matematikk) på 5. og 8. trinn
 • Foreligger forslag om utvalgsprøver i naturfag på ungdomstrinnet
 • Naturfagsenteret utarbeider ”nasjonale prøver” for Oslo kommune (ca 5000 elever) etter 4. trinn og etter 7. trinn
forskriftsendringer gjeldende fra 010809
Forskriftsendringer – gjeldende fra 010809
 • Et felles kapittel for individuell vurdering i grunnskole og videregående opplæring (kap 3).
 • Formålet med vurderingen er tydeliggjort. Vurdering skal fremme læring og uttrykke kompetanse.
 • Målene for opplæringen og hva som vektlegges ved i vurderingen av kompetanse skal være kjent for elevene (§3-1).
 • Tydelige krav til underveisvurdering og elevmedvirkning i vurderingsarbeidet.
 • Krav om begrunnet halvårsvurdering og planmessige samtaler hvert halvår (§3-11, 3-13).
 • Tydeliggjøring av elevens ansvar for å delta i undervisningen (§3-3).
vurdering for l ring
Vurdering for læring
 • Elevene må vite hva som skal læres, altså målet for det de arbeider med.
 • Elevene må vite hva det blir lagt vekt på når det de arbeider med skal vurderes. Det betyr at det må foreligge tydelige vurderingskriterier som er relatert til målene for det de arbeider med.
 • Elevene må kunne vurdere eget arbeid og også arbeidet til hverandre.
 • Lærerne må inneha kompetanse i elevvurdering og hvordan man utvikler kriterier.
 • Lærerne og skolen må samarbeide om arbeidet med elevvurdering. Dette gjelder ikke minst når det skal settes karakter på elevarbeider. Samarbeidet må foregå både på skoler og mellom skoler.
de viktigste argumentene for nasjonale vurderingskriterier er at de kan
De viktigste argumentene for nasjonale vurderingskriterier er at de kan

• bidra til å forankre et nasjonalt faglig ambisjonsnivå

• bidra til likeverdig og rettferdig vurdering av elevene

• styrke elevenes rettssikkerhet

• styrke vurdering av den enkelte elev underveis gjennom presise faglige tilbakemeldinger

• sikre sammenheng mellom underveisvurdering og sluttvurdering

• fremme forståelighet, forutsigbarhet og åpenhet i vurdering for elever, lærere og foresatte

• støtte arbeid med lokale læreplaner og lokale kriterier for vurdering

motargumenter og dilemmaer
Motargumenter og dilemmaer

Nasjonale vurderingskriterier kan oppfattes som

• en læreplan i læreplanen dersom ikke forskjellen på og forholdet mellom kompetansemål og vurderingskriterier blir grundig redegjort for

• En konkurrerende læreplan dersom kriteriene bare vektlegger noen av kompetansemålene

• en skjult innføring av karakterer på barnetrinnet

• en mistillitserklæring til lærerprofesjonaliteten

• tilstrekkelig i seg selv slik at det blir unødvendig å utarbeide vurderingskriterier på lokalt nivå

evalueringen av l 97 viser
Evalueringen av L-97 viser
 • Lærere nøler med å stille eksplisitte faglige krav
 • Aktiviteter blir mål i seg selv, er tilfeldige
 • Oppsummeringer mangler
 • Korrigerende tilbakemeldinger er sjeldne
vurdering forskrift til oppl ringslova kap 3
Vurdering – Forskrift til Opplæringslova kap. 3
 • Individrelatert og kompetansebasert vurdering.
 • Grunnlaget for vurdering i fag er kompetansemålene i faget.
 • Elevforutsetninger skal ikke trekkes inn i vurderingen i fag.
 • Det skal være kjent for eleven hva som er målene for opplæringa og hva som blir vektlagt ved vurderingen av elevens kompetanse.
 • Underveis- og sluttvurdering skal ses i sammenheng for å bedre opplæringa.
naturfag og elevvurdering
Naturfag og elevvurdering
 • Internasjonale tester: TIMSS og PISA
 • Nasjonale prøver
 • Oppgavebank for elever eller lærere i naturfag
 • Osloprøven….
nasjonale pr ver i naturfag
Nasjonale prøver i naturfag…..?
 • Nasjonale prøver gir signal om hva myndighetene prioriterer
 • Kvalitetsmeldingen åpner for nasjonale utvalgsprøver i fag
 • Må kunne dokumentere et nasjonalt nivå
 • Ønsker å oppnå mer likartet vurderingspraksis
 • Resultatene må kunne sammenliknes over tid
v r visjon
Vår visjon

Kompetanse

Inspirasjon

Mangfold

Engasjement

i Naturfag

v re verdier
Våre verdier

Naturfag

 • utfordrer vårt intellekt, våre holdninger og våre følelser
 • er allmenndannende og en del av vår kultur
 • læres gjennom både individuelle og sosiale prosesser
 • er grunnlaget for vår velstand
ambisjonsniv
Ambisjonsnivå
 • Være relevant
 • Bli brukt
 • Gjøre en forskjell
oppdrag til sentrene
Oppdrag til sentrene
 • Avdekke kompetansebehov
 • Ha ansvar for at tilbud innen kompetanseheving blir praksisnære
 • Formidle resultater fra forskning og utviklingsarbeid til praksisfeltet
 • Spre kunnskap om gode metoder og arbeidsmåter
 • Samarbeide med andre nasjonale sentre for å bidra til helhetlig innsats
 • Koordinere nettverk for kompetanseutvikling på sine områder
tidsskrifter
Tidsskrifter

Naturfag

 • Første nummer kom våren 2005
 • Kommer ut med to nummer i året. Gratis fra 2009

NORDINA

 • Forskningstidsskrift for naturfagdidaktikk
 • Første nummer kom sommeren 2005
 • Nordisk
 • 2-3 nummer i året

KIMEN

 • Skriftserie
tidsskriftet naturfag
Tidsskriftet Naturfag

Eksempler på temanummer som handler om implementering av læreplanene i naturfagene:

 • Forskerspiren
 • Grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • Verdensrommet
 • Bærekraftig utvikling
 • Digital kompetanse i naturfag
 • Energi
 • Vurdering
 • Argumentasjon i naturfag
 • Darwinåret (kommer)
andre ressurser fra naturfagsenteret
Andre ressurser fra Naturfagsenteret:

Nettsteder:

 • www.naturfagsenteret.no
 • www.naturfag.no
 • www.viten.no
 • www.miljolare.no og www.sustain.no
 • www.natursekken.no eller www.dennaturligeskolesekken.no

Årlig naturfagkonferanse:

 • Nasjonal naturfagkonferansen på Blindern i Oslo i slutten av oktober hvert år
 • Barnehagekonferanse om naturfag: forskerspiren i barnehager
 • Medarrangør av to realfagkonferansen
forskningsomr der
Forskningsområder
 • GLA` i naturfag: Gode Lærings- og Arbeidsmetoder i naturfag
  • Elevprodukt
  • Viten.no
  • Forskerføtter og leserøtter
  • Explora: et nordisk prosjekt
 • re:K:rutt – Realfag – Kjønn – Rekruttering
  • Vilje-con-valg
  • IRIS
 • Vurdering i naturfag
  • Vurdering for læring
  • Osloprøven
  • Nasjonale prøver i naturfag

32

nettverk
Nettverk
 • Kompetansenettverk for lærerutdannere i naturfag
 • Energinettverk
 • ENOVA/Regnmakerne
 • Nettverk for ressurslærere ved Innlandet vitensenter
 • Nettverk for geofaglærere i vgs
om nettverket
Om Nettverket…
 • Formålet med Nettverk for kompetanseutvikling er å bidra til kvalitetssikring av kompetanseutviklingen i tråd med Kunnskapsløftet, blant annet gjennom erfaringsspredning
 • Bidra til å koordinere kompetanseutvikling som tilbys
 • Spre informasjon om Kunnskapsløftet
 • Heve institusjonenes kompetanse som tilbydere
 • Sørge for erfaringsspredning til grunnutdanningen i lærerutdanningen
samarbeidsrelasjoner
Samarbeidsrelasjoner
 • ENOVA – Regnmakerne: Energiundervisning på barnetrinn
 • Statens vegvesen: ToD og ToF
 • StatoilHydro
 • NHO/NITO
 • Vilje-con-valg: 8 organisasjoner spleiser
 • Shell
deltar i styret
Deltar i styret
 • Gea Norvegica
 • Forskerfabrikken
 • Tycho Brahe instituttet AS
 • NAROM
 • Nasjonalt nettverk for naturfagutdannere (NNN)
nye oppgaver fra udir departementet
Nye oppgaver fra Udir/departementet
 • Handlingsplan for undervisning om bærekraftig utvikling
 • Strategiplan for realfagene: Tiltaksplanen
 • Den naturlige skolesekken
 • Nasjonal prøve i naturfag
 • Veiledende årsplaner i naturfag
strategiplanen et felles l ft for realfagene
Strategiplanen: Et felles løft for realfagene
 • Siste tiltaksplan i 2009 innenfor perioden 2006-2009
 • Varslet ny strategiplan (eller noe tilsvarende) fra 2010
 • Mange ulike aktører, men Udir har overført ansvaret for sine tiltak til de nasjonale sentrene, det vil si Matematikksenteret og Naturfagsenteret
 • Har strategiplanen virket?
  • Resultater på prøver og tester
  • Søkning til ingeniørutdanning
strategiens overordnete m l
Strategiens overordnete mål:
 • Styrke kompetansen i realfag i hele utdanningssystemet, i arbeidslivet og hos allmennheten
 • Øke rekrutteringen til arbeidsliv og utdanning innen realfagene
 • Fremme positive holdninger til realfag hos alle i utdanningssystemet og hos allmennheten
m lomr der i tiltaksplanen
Målområder i tiltaksplanen
 • Styrke realfagene i barnehage og grunnopplæringen
 • Styrke lærerkompetansen og lærerutdanningen
 • Utvikling av realfagene i høyere utdanning og forskning
 • Tilføre norsk arbeidsliv realfaglig kompetanse
 • Øke realfagkompetansen og styrke formidling til allmennheten
tiltaksplanen i 2009 legger vekt p
Tiltaksplanen i 2009 legger vekt på
 • Bedre rekruttering til realfag i vgs og høyere utdanning
 • Økt interesse for realfag gjennom bruk av gode rollemodeller
 • Høyere kompetanse i realfag for elever og lærere i

Grunnopplæringen

 • Styrket innsats i realfag i UH-sektoren og i forskning
evaluering av tidligere tiltaksplaner
Evaluering av tidligere tiltaksplaner
 • Må sikre bedre lokal forankring, målbare mål og resultatrapportering
 • Ansvar må plasseres tydeligere hos aktørene
 • Styrke fagdidaktisk og fagkompetanse hos lærere i grunnskolen
 • Synliggjøre nytteverdien av realfagene både i samfunnet og i klasserommet
rekruttering eksempler
Rekruttering - eksempler
 • Styrke kunnskapsgrunnlaget om rekruttering til realfagene
 • Rekruttering av lærere i realfag
 • Utnytte Astronomiåret
 • Utnytte Darwinåret
 • Utnytte Polaråret
prosjekter som allerede er i gang
Prosjekter som allerede er i gang
 • Videreutvikle og formidle arbeidsmåter i realfag i hele utdanningsløpet
 • Utviklingsprogram for gode arbeidsmåter i realfagene
 • Støtte og videreutvikle realfagkonkurransene
 • Videreutvikle Nysgjerrigper
 • Utvikle tiltak for å styrke utstyrssituasjonen i realfag
 • Videreutvikle bruk av IKT i realfagene
styrket l rerkompetanse og l rerutdanning
Styrket lærerkompetanse og lærerutdanning
 • Videreutdanning: mer langsiktig og systematisk
 • Styrke tilbydersiden
 • Krav til kompetanse for tilsetting i flere fag!!??
 • Ny lærerutdanning for grunnskolen med større krav til faglighet
andre tiltak
Andre tiltak
 • Oppgavebank
 • Geoprogrammet
 • TeknIn
 • Nye viten.no: gir nye muligheter
 • Utviklings og forskningsprosjekter