pasiekti dalykai netrukdo siekti dar n epasiekt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar n epasiekt ų PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar n epasiekt ų

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar n epasiekt ų - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar n epasiekt ų. D.Kleinas. METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pasiekti dalykai netrukdo siekti dar n epasiekt ų' - cybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metodin s veiklos tikslas
METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS
 • sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.
metodin s veiklos u davinai
METODINĖS VEIKLOS UŽDAVINAI
 • telkti mokytojus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką;
 • telkti mokytojus įgyvendinti Gimnazijos veiklos tikslą ir uždavinius;
 • skleisti švietimo/pedagogikos naujoves bei pedagoginę patirtį;
 • plėtoti mokytojų bendradarbiavimą.
gimnazijoje veikia metodin s grup s ir gimnazijos metodin taryba
Gimnazijoje veikia metodinės grupės ir Gimnazijos metodinė taryba
 • Socialinių mokslų, menų ir dorinio ugdymo, Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos ir informacinių technologijų, gamtos mokslų ir kūno kultūros.
 • Metodinių grupių veiklai vadovauja šių institucijų išrinkti pirmininkai
 • Metodinės grupės pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.
slide5

Gimnazijos metodinė taryba– mokyklos metodinių grupiųpirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.

 • Kartu su mokyklos vadovais, formuoja ugdymo turinio politiką, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje;
 • Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti;
 • Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyto jos prioritetus;
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbos mokytojui institucijomis ir kt.
 • Kartu su mokyklos vadovais analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
 • Esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą;.
slide6
2010-2011m. Gimnazijos metodinės tarybos tikslas – telkti mokytojus įgyvendinti Gimnazijos veiklos tikslą ir uždavinius
 • Metodinė taryba išsikėlė tikslus, kurie dera su mokyklos tikslais ir mokyklos bendruomenės keliamais uždaviniais, padedančiais siekti ugdymo kokybės.
metodin s tarybos veikla
Metodinės Tarybos Veikla
 • Posėdžiai:
 • Dėl darbo, pagal atnaujintas programas 1-2 gimnazijinėse klasėse, problemų.
 • Dėl gerosios patirties sklaidos.
 • Dėl mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimo.
mokytoj kompetencijos tobulinimas ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo klausimais
Mokytojų kompetencijos tobulinimas (ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo klausimais)
 • seminarai mokytojams 2010
 • „Šiuolaikinė pamoka, jos priežiūra ir vertinimas“,
 • „Pamokos kokybė“
 • „Sėkminga pamoka-sėkminga mokyklos veikla“
mokytoj kompetencijos tobulinimas ugdymo proceso planavimas
Mokytojų kompetencijos tobulinimas (ugdymo proceso planavimas)
 • Individualios konsultacijos,
 • Pedagogų tarybos posėdis,
 • Metodinės grupės (aptariami ir aprobuojami ilgalaikiai planai, numatomos mokymo(si) priemonės, reflektuojama pamokos organizavimo klausimais, dalijamasi gerąja patirtimi, aptariami gabių mokinių ugdymo klausimai Įvertinama mokytojų kompetencijų tobulinimo priemonės )
slide10
Metodinės Tarybos VeiklaVeiklos sritis – renginiai mokiniams(konkursai ir olimpiados) ir metodiniai renginiai
 • Konkursai:
 • Olimpiados.(miesto olimpiada;respublikinė olimpiada).
 • Metodinė išvyka į Žemaitijos regioną
 • Metodinė išvyka į ?regioną
 • Dalyvauti miesto organizuojamose renginiuose (konferencijose, parodose).
slide11
Paroda: “Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis bendrųjų programų kontekste”
 • Padėka šiems mokytojams:
 • Sellienei Aldonai,  Laučienei Solveigai,

Kondrotienei Audronei, Stasiūnaitei Laimai, Pauraitei Dianai, Blažytei Lilijanai, Kelmelienei Eglei, Radavičiūtei Jūratei, Bareišienei Ritai, Grigelienei Ritai

slide12
Paroda: “Ugdymo turinio individualizavimo bei diferencijavimo ir mokomųjų dalykų integravimo patirtis bendrųjų programų kontekste”
 • padėka - Jonaitienei Ritai, Knyzelienei Ilonai, Jaruševičiui Valdemarui Edmundui, Šarkienei Adelei, Brazauskienei Dianai
metodin s tarybos veikla veiklos sritis refleksija
Metodinės Tarybos VeiklaVeiklos sritis – refleksija.
 • konferencijos, kuriose apibendrinama metodinė veikla
 • „Mokslo šlovės galerija“,
 • „Metodinė konferencija“.
metodin s tarybos veikla veiklos sritis gerosios patirties sklaida
Metodinės Tarybos VeiklaVeiklos sritis – gerosios patirties sklaida.
 • 12 gimnazijos pedagogų aktyviai dalyvavo miesto ar respublikos švietėjiškoje veikloje, kurioje apibendrino ir/ar skleidė gerąją darbo pagal atnaujintąsias Bendrąsias programas patirtį
metodin s tarybos veikla veiklos sritis gerosios patirties sklaida1
Metodinės Tarybos VeiklaVeiklos sritis – gerosios patirties sklaida.
 • Ačiū :
 • S. Jurėnui, I. Knyzelienei, R. Jonaitienei,

I. Žukauskui, L. Viršulytei,A.Kondrotienei,

R. Bareišienei, R. Grigelienei, B.Vasylienei, A. Marčiulionienei, L. Girdauskienei.

nutarimas
Nutarimas
 • Ir toliau gimnazijoje plėtoti metodinę veiklą;
 • Siekti ugdymo kokybės (mokytojai privalo kūrybiškai keisti ir pritaikyti ugdymo turinį pagal mokinių poreikius, mokymosi stilius ir motyvaciją).
 • Organizuoti kvalifikacinius seminarus, šiandienos aktualiais klausimais;
 • Dirbant pagal atnaujintąsias Bendrąsias programas būtina ieškoti inovatyvių metodų, skatinančių mokinių motyvaciją ir mokymąsi;
 • Skleisti gerąją patirtį mokykloje, mieste, šalyje.