Nákup v prostředí internetových tržnic - PowerPoint PPT Presentation

cybil
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nákup v prostředí internetových tržnic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nákup v prostředí internetových tržnic

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Nákup v prostředí internetových tržnic
74 Views
Download Presentation

Nákup v prostředí internetových tržnic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nákup v prostředí internetových tržnic

 2. e – business, e- procurement, e – sourcing, e– shopping, e – commerce, e - fulfilment Virtuální komunikační prostředí v němž si kupující vybírají pro ně nejvhodnější nabídku na výrobky a služby z těch, které dodavatelé v tomto prostředí umisťují a následně uskutečňují všechny obchodní operace související s jejich realizací.

 3. 4 způsoby uskutečnění nákupu v IT prostředí Prostřednictvím www stránek 1 prodejce 1 zákazník Přímý kontakt dvou partnerů bez zprostředkovatelů - do nedávné doby převládající způsob obchodu v prostředí internetu Agregovaná nabídka mnoha prodejců 1 zákazník Prodejní portály Pro potřeby nákupních oddělení velkých firem, které tím získávají standardní informace o nabídce dodavatelů, mají přehlednou kontrolu o realizovaných nákupech, které případně uskutečňují decentralizované podřízené jednotky mající povinnost portál využívat pro krytí svých potřeb mnoho zákazníků Nákupní portály 1 prodejce Zejména pro oblast B2C Internetové tržnice Velký počet prodejců Velký počet zákazníků B2B nákupE-hubs

 4. Internetové tržnice v oblasti B2B (E-hubs) Vliv na nákupní proces: • výrazně rozšiřují výběrové základny dodavatelů pro zákazníky z oblasti výroby a obchodu • umožňují přístup dodavatelů k širokému okruhu potencionálních zákazníků jejich vzájemným propojením, • automatizace všech nutných obchodních a logistických transakcí prostřednictvím integrace toku informací mezi dodavateli výrobků, logistických služeb (3PL partnerů) a zákazníky a • snižují náklady na celý proces zásobování, případně vytvářejí podmínky pro růst výnosů partnerů v dodavatelských řetězcích při relativně nízkých vstupních investicích

 5. Internetové tržnice v oblasti B2B (E-hubs) Příklady efektů • Náklady na jednu objednávku, které se v EU pohybují mezi 30-47 EUR, lze snížit o cca 15 EUR. • Redukce možných chyb při přenosu dat vzhledem k tomu, že údaje o dodavatelích jsou generovány přímo z jejich aktualizované databáze, nedochází k záměnám ve velikost skupinových balení apod. • Výrazná redukce doby na zpracování objednávek z průměrných 10 dnů na několik minut. • Možnost vystavování hromadných objednávek a posílení vyjednávací síly kupujících Málo využívaná elektronické tržiště, Logistika 9/2002, str.11, Economia Praha ISSN 1211-0957 [1] materiály BCG, SAP Dignum F.:E-commerce in production, Integrated Manufacturing Systems 13/5 (2002 )page 283-294

 6. Současný stav ve využití elektronického nákupu v ČR (B2C) růst o 50% , ale dosahuje jen 6% na celkovém obratu. Velikost podniku (počet pracovníků) - 9 (první sloupec) 10-49 (druhý sloupec) 50-249(třetí sloupec) 250 - (čtvrtý sloupec) Zpracováno podle údajů dostupných na stránkách ČSÚ – 1.čtvrtletí 2005

 7. Okolnosti působící na využití internetových tržnic: Podmínky využití: • Realizace změn interních procesů: • integrace • vhodná SW podpora – ERP (Enterprise Resources Planning) - propojení distribuce a výroby s nákupem • Situace na trhu: • Jaký je počet dodavatelů a zákazníků • zda jde o trh otevřený všem partnerům, nebo slouží jen pro uzavřenou skupinu zájemců, • zda jde o dodávky v rámci dlouhodobých smluv nebo jde o jednorázové nákupy. Dodavatel musí udržovat a aktualizovat nabídkové katalogy Přímá komunikace dodavatel – zákazník prostřednictvím internetu, nebo EDI (Electronic Data Intechange) Ochrana dat • Typ výrobku: • Standardní výrobky nebo výrobkyvčetně jejich variant – snadný výběr podle katalogů výrobců • Výrobky vyráběné dodavatelem podle individuálních potřeb Logistická podpora uzavřených obchodních vztahů – nabídka služeb 3PL partnerů: e-fulfilment

 8. Klasifikace nákupních situací pro potřeby výstavby internetových tržnic výrobky pro výrobní činnost pro ostatní aktivity firmy • Významné rozdíly podle odvětví • v nakupovaném zboží • logistických službách • Nutná specializace dodavatelů výrobků a služeb • VERTIKÁLNÍ DODAVATELÉ Zboží a služby nakupované pestrou paletou zákazníků pro údržbu, obnovu administrativu Dodavatelé se nespecializují, nutná komunikace s nejrůznějšími zákazníky HORIZONTÁLNÍ DODAVATELÉ

 9. Základní principy funkce internetových tržnic (EH) 1. Princip agregace Pro silně fragmentované trhy Katalogové ceny EH umožňuje v jednostupňovém procesu objednat celý požadovaný sortiment Výhodné v případech, kdy náklady na objednávky jsou jinak relativně vysoké Nevhodné pro komoditní zboží Dodavatelé i zákazníci mají v EH teoreticky stejné postavení Další dodavatel zvýhodní zákazníky, další zákazník dodavatele

 10. Dopředná agregace

 11. Zpětná agregace Reakce antimonopolního úřadu v ČR ???

 12. Typy katalogů • Interní katalogy sloužící k uspokojování vnitřních potřeb organizace z vlastních zásob • Katalogy významných dodavatelů v intranetu firmy. Jejich provoz a údržba je záležitostí firmy, jejich obsahovou náplň dodávají do katalogu integrovaní dodavatelé • katalogy provozované a aktualizované jednotlivými dodavateli a přístupné pro firmu prostřednictvím internetu nebo EDI • Katalogy velkého množství dodavatelů provozované externími organizacemi, které zabezpečují jejich provoz, aktualizaci dat a údržbu • marketplace

 13. Příklad katalogu

 14. Příklad katalogu

 15. 2. Princip volného vyjednávání • Pro komoditní zboží, velké objemy nákupu a prodeje • Prostor o vyjednávání o ceně • Výhodné pro operativní (spotové) nákupy • Virtuální prostředí pro aukce • Anonymita obchodů • Dodavatelé i zákazníci mají v EH stejné postavení • Znalost cenových mechanizmů nezbytná

 16. Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Dvě části E procurement Elektronická podpora realizace dodávek E sourcing Elektronická podpora výběru dodavatelů

 17. Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic E – sourcing – postup: • Krok 1: Nákupčí nebo výběrová komisebuď • sami vyberou v použité B2B tržnici nebo prodejních portálech potenciální zákazníky nebo • zadají přesně specifikovaný požadavek na nákup na své kontaktní WWW stránce nebo v prostředí B2B tržnice na dokumentu standardního formátu • Krok 2: Nákupčí nebo výběrová komise • zhodnotí úplnost požadovaných informací • požádá případně o doplnění údajů o nabízené položce, dokladů o způsobilosti dodavatele a • provede první selekci dodavatelů pro výběrové řízení

 18. Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic E – sourcing – postup: • Krok 3: Nákupčí nebo výběrová komise • Vyzvou vybrané dodavatele k výběrovému řízení. • přesné specifikovat požadavky na informace od účastníků řízení • lze zveřejnit i přesný způsob hodnocení nabídek včetně vah kritérií • rozhodnout o typu aukce • využít možnosti rychlé a trvalé komunikace s dodavateli a možnosti přímého přístupu všech účastníků k informacím • Krok 4: Nákupčí nebo výběrová komise • Přímo vybere dodavatele, nebo použije pro výběr standardního výběrového algoritmu • Krok 5: Nákupčí nebo výběrová komise • zpřesní podmínky dodávek, balení apod.

 19. Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Nákup MRO položek Krok 1: Žadatel buď přímo vybere z dostupného katalogu přes intranet požadovanou položku a na standardním formuláři (objednávce) doplní většinou jen požadované množství – ostatní údaje jsou předtištěny, nebo Pokud jde o výrobek, který nebyl dosud objednáván, předá požadavek elektronickou poštou nákupčímu Krok 2: V rámci intranetu je stanoveno standardní schvalovací řízení podle vlastností nakupované položky (nejčastěji podle ceny), které nelze obejít Krok 3: Po schválení je automaticky generována objednávka (nebo zařazena do agregované objednávky) a přes Internet nebo EDI předána dodavateli, který ji potvrdí – trvalé sledování stavu jejího plnění!

 20. Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Nákup přímého materiálu Nákup v prostředí integrovaného propojení dodavatele a zákazníka ERP objednávající firmy Přes EDI ERP dodavatele Plán výroby Plán zásobování Generování objednávek Přenos objednávek Dodavatel CRM (Customer Relations Management) prostředí

 21. Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Průběh ceny při elektronické aukci cena Cílová cena Soutěž 2. a 3. konkurenta Odchod 1. konkurenta Časový průběh aukce 1. konkurent 2. konkurent 3. konkurent

 22. Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic E – procurement – postup: Výrobce dílů Zákazník Výrobce komponent Výrobce finálních výrobků Stav zásob komponent Stav zásob dílů čas čas Místo přenosu vystavování a přenosu objednávek – on line přenos stavu zásob Doplňování konsignačních zásob po poklesu pod signální mez Pevná nebo dynamická velikost doplňovací dávky

 23. Příklad struktury elektronické tržnice Simenes Buy-Side Marketplace Přímý materiál e-information Strukturované databáze dodavatelů, výběrové algoritmy pro rozhodování o dodavatelích, informace o firmě pro zákazníky e-sourcing Podpora strat.výběru dodavatelů Elektronické aukce Rychlé vyjednávání o ceně e-catalogs Vertikální katalogová tržnice Bohaté výběrové funkce Funkce vytváření nákupního koše Automatizovaný schvalovací proces Režijní materiál Elektronický výběr dodavatelů Elektronické objednávání

 24. Propojení elektronické tržnice Simenes Buy-Side Marketplace s dodavateli a zákazníky Zákazník Tržnice Dodavatelé ERP Katalogové služby Nákupní služby ERP dod. 1 Loklánlí e-procurement systém CAS CMS ERP dod. 2 PCS Katalogy Služby tržnice MTS SAS ERP dod. k SIS MTS(Market Trasaction Service),univerzální rozhraní SAS (Supplier Access Service) napojení účastníků do sítě SIS(Supplier Integration Service) obchodní komunikace mezi partnery CMS (Catalog Management Service) údržba katalogů CAS (Catalog Access Service) výběrové algoritmy

 25. Příčiny současného stavu v EH v ČR