1 / 16

Huulekida frenulotoomia , frenulektoomia .

Huulekida frenulotoomia , frenulektoomia. Rebeka Gabor Stom . III. Frenulektoomia. Frenulektoomia on frenulumi eemaldamine Frenulum on väike koelapike , mis takistab mingi organi liikumist kehast liiga kaugele Labiaalne frenulektoomia Ülalõuas Alalõuas Lingvaalne frenulektoomia.

cwen
Download Presentation

Huulekida frenulotoomia , frenulektoomia .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Huulekidafrenulotoomia, frenulektoomia. Rebeka Gabor Stom. III

 2. Frenulektoomia • Frenulektoomia on frenulumieemaldamine • Frenulum on väikekoelapike, mistakistabmingiorganiliikumistkehastliigakaugele • Labiaalne frenulektoomia • Ülalõuas • Alalõuas • Lingvaalne frenulektoomia

 3. Huulekidaanomaalia • 16 % lastest • Sagedaminiülahuulel • Vastsündinud lapse huulekidakinnitubhambutulealveolaarharjale. Alveolaarjätkekasvadesjaajutistehammastelõikudeskidadekinnitusetasemuutub. • III vormi

 4. I vorm • Huulekidalnormaalnepikkus • Kinnitusigemepapillilevägalähedalvõipõimubsellesse • Ligikaudu 65% lastest

 5. II vorm • Alveoraaljätkelekinnitumisetasenormaalne • Huulepiirkonnaskinnitubhuulevabaleäärelelähedal • Võib olla lühem • Huuleliikuvuspiiratud • Kuihuulteemaletõmmata, kidapingutubjamuutubkolmnurgakujuliseks, mille jalam on huulepunapiiril • Ligikaudu 28% lastest

 6. III vorm • Kida laialusalgabhuulevabaltäärelt, kinnitubkogupikkusesalveolaarjätkelejasisenebkeskmistelõikehammastevahele • Häiritud on huultesulgus • Huulteemaletõmmateskidapingutubja on nähaigemeservaaneemia • Sageliväljendunudkoosülemistelõikehammasteeesmiseasendiga • Ligikaudu 7% lastest

 7. Korrigeerimisenäidustused • Kolmandavormikida, sõltumatahambumusevormistjatühikusuurusesthammastevahel • Huuleliikuvusejasulgusehäire • Proteesidesuuspüsimiseparandamiseks • Ortodontilistravisaavatelpatsientideldiasteemisulgemiseks

 8. Keelekidaanomaalia • Ligikaudu 19% lastest • Ligipooltelneisthambakaartejahambumuseformeerumisehäired • Pooltelkõnedefektid, sagedamini R-ihääldamisel

 9. Korrigeerimisenäidustused • Imemisfunktsioonihäirevastsündinul • Väljendunudkõnedefektkeeleliikumistakistusetõttu • R-ipõristamineviieaastaselt • Alalõuaalaareng (eesosalamenemine, hammastekuhjumine), formeerunudsügavhambumusjaprognaatnehambumus • Keelepiiratudliikuvus

 10. Kirurgilineravi • Frenulumilõikaminevastsündinutel – frenulotoomia • Kirurgilinelõikusüldanesteesia all võipeale 6 kuuvanusekssaamist– frenulektoomia • Frenulektoomialaserigailmaüldanesteesiata

 11. Labiaalne frenulektoomia • Suhteliseltkergeprotseduur • Tehaksehambaravikabinetislokaalseanesteesiaga • Kui laps on vägaväike, võiblokaalanesteesiaasemelkasutadaüldanesteesiat. • Protseduur on kiire. Kui ühestkorrasteipiisavõib operatsiooni sooritadamitukorda. • Huulefrenulektoomiatähtsaimaksosaks on õmblusteasetaminehaavale, sestkuihaavjääbavatuks, võib see taasmoodustadahuulekida. Seegaasetataksemituõmblust, miseemaldatakseumbesnädalapärast.

 12. Standartne frenulektoomia • Lõikus tehakseülekogufrenulumibaasise, kohal, kus see kinnitubintsisiividepapillaga. • Lõigetlaiendataksefrenulumimõlemalepoolele, kohas, kus see kinnitubhuultelimaskestale. • Frenulum eemaldatakse. Tulemuseks on kellukesekujulinedefekt. • Lõõgastavadlõikedtehaksemukogingivaalseleüleminekule. • Huul on nüüdliikuvam. Teemandi-kujulinehaavpeabajajooksulparanema.

 13. Laser-frenulektoomia • Huul on pingul, et piiritleda frenulumi. • Kasutades süsinikdioksiidi laserit tehakse laserlõige periostini. • Lõõgastavad sisselõiked tehakse mukogingivaalsel piiril. • Hemostaas saavutatakse valguskiire defokusseerimisel. http://www.youtube.com/watch?v=02yysBEKbH8

 14. Alumise huulekida frenulektoomia Eemaldamine 1. Frenulum lahti lõigatud. 2. Pärast operatsiooni. 3. 6 näd. pärast operatsiooni.

 15. Lingvaalne frenulektoomia • Lihtsaltfrenulumiläbilõikaminevõibpõhjustadaselleosalisttaastumistajamöödudes.Lõikaminejaõmblustepanemineannabsageliparimaidtulemusi. • Soovitatav on tavaliseltüldanesteesia, sestpatsientpeabolemaliikumatu, et operatsiooniajaleikahjustatakssüljenääretjasellejuhasidningverejooksukorral on niisedalihtsamkontrollida. http://www.youtube.com/watch?v=OEWyaVUL-co http://www.entusa.com/surgery_videos_flash/frenulectomy-1/frenulectomy_1_flv1.htm

 16. Kasutatudkirjandus • http://www.tonguetie.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1 • http://www.hambaarst.ee/artiklid/374/ • http://www.identalhub.com/article_types-and-techniques-of-frenectomy-84.aspx • http://www.atlantadentist.com/labial_frenectomy.html • http://www.associatedcontent.com/article/2086265/a_labial_frenectomy.html

More Related