5996 say l veter ner h zmetler b tk sa li i gida ve yem kanunu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU PowerPoint Presentation
Download Presentation
5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU - PowerPoint PPT Presentation


 • 886 Views
 • Uploaded on

5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU. GEÇİŞ DÖNEMİNDE GIDA ve YEM İLE İLGİLİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ. Geçiş hükümleri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU' - cuyler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5996 say l veter ner h zmetler b tk sa li i gida ve yem kanunu

5996 Sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

GEÇİŞ DÖNEMİNDE

GIDA ve YEM

İLE İLGİLİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ

ge i h k mleri
Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç onsekiz ay içinde yürürlüğe konulur. Söz konusu usul ve esaslar ile çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan;

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun,

1734 sayılı Yem Kanununa

dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

lgili mevzuat 13 aral k 2010 ncesi
İlgili Mevzuat13 Aralık 2010 Öncesi
 • 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
 • Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik
 • Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik (26 Eylül 2008 Tarih ve 27009 sayılı Resmi Gazete)
 • Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Talimat
 • TGK Tebliğleri ve Bakanlık talimatları
lgili mevzuat 13 aral k 2010 sonras
11 Haziran 2010  tarihinde kabul edilen ve 13 Aralık 2010 tarihinde tümüyle yürürlüğe giren 5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

5996 sayılı kanunun yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar;

5179 sayılı Kanuna dayanılarak yayınlanan yönetmelikler,

5179 sayılı Kanuna dayanılarak yayınlanan Tebliğler,

5179 sayılı Kanuna dayanılarak yayınlanan Bakanlık talimatlarının

5996 sayılı kanuna aykırı olmayan hükümleri

13 Aralık 2010 sonrası gönderilen Talimatlar

İlgili Mevzuat 13 Aralık 2010 Sonrası
13 aral k 2010 sonras g nderilen bakanl k talimatlar

13 Aralık 2010 sonrası gönderilen Bakanlık Talimatları

09.12.2010 tarih ve 7211-46311 sayılı Talimat

24.12.2010 tarih ve 7546-48945 sayılı Talimat

24.12.2010 tarih ve 1522-48947 sayılı yazı

27.12.2010 tarih ve 2010-33 sayılı Tamim

10.01.2011 tarih ve 179-873 sayılı yazı

09 12 2010 tarih ve 7211 46311 say l talimat
09.12.2010 tarih ve 7211/46311 sayılı Talimat

Yeni yönetmelik ve talimat yayımlanana kadar yapılacak denetim ve kontrollerde 5179 sayılı Kanun’a dayanılarak yayımlanan “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” ve“Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Talimat” çerçevesinde denetim ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi, asgari teknik ve hijyenik şartlarının kontrolünde standart uygulamanın sağlanması açısından talimat ekinde yer alan Ek–7, Ek–8, Ek–9, Ek–10 formlarının puanlama yapılmaksızın kullanılması, denetim sürecinin tamamlanmasından sonra mevzuat kapsamında değerlendirilerek uygunsuzluk durumunda 5996 sayılı Kanuna göre yasal işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, işleyen ve dağıtımını yapan işyerlerinin bakanlık talimatına uygun olarak kontrol ve denetimlerinin ara verilmeden sürdürülmesi gerekmektedir.

5996 sayılı Kanun ile idari yaptırımları uygulama yetkisi Tarım İl Müdürlüğüne verildiğinden “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Talimat” ekinde yer alan idari yaptırımları uygulama formlarında (Ek–19, Ek–21, Ek-23B, Ek–24, Ek–25, Ek–26, Ek–27) yer alan Vali/Kaymakam bölümlerinin İl Müdürü olarak değiştirilerek kullanılması gerekmektedir.

5996 sayılı Kanun’a dayanılarak yeni yönetmelik ve talimatlar yayınlanıncaya ve İl Müdürlüğümüzce yeni bir talimat verilinceye kadar gıda güvenliği ve kalitesinin kontrol ve denetimleri sonunda uygulanacak yasal işlemlerde yazımız ekinde gönderilen formlara uygun olarak işlem yapılmasını ve tereddüt oluşan hususlarda İl Müdürlüğümüzden görüş alınması gerekmektedir.

dari yapt r m kararlar n n uygulanmas ile lgili tarih ve say l yaz m z
İdari Yaptırım Kararlarının Uygulanması ile İlgili tarih ve sayılı yazımız

5996 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce 5179 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak başlatılan işlemlerle ilgili olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “zaman bakımından uygulama” başlıklı 5.maddesinin(1) paragrafı “26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun zaman bakımından uygulamaya ilişkin hükümleri kabahatler bakımından da uygulanır. Ancak, kabahatler karşılığında öngörülen idarî yaptırımlara ilişkin kararların yerine getirilmesi bakımından derhal uygulama kuralı geçerlidir.” Hükmü amir olduğundan 5237 sayılı Türk Ceza kanunun “zaman bakımından uygulama”başlıklı 7. maddesinin (2) paragrafı “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” Hükmünde olduğundan; sonuçlanmayan işlemler açısından bu hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Kanun yürürlüğe girmeden önce yapılan tespitlere bağlı olarak uygulanması gereken idari yaptırımların her iki kanundaki hükümlerin karşılaştırılarak, failin lehine olanın uygulanması sağlanmalıdır.

Uygulanması gereken idari yaptırım kararının 5179 sayılı kanun hükümlerine göre olması gerektiği durumlarda, idari yaptırım kararlarının; Mülki idare amiri tarafından, 13 Aralık 2010 tarihinden önce yapılan tespitlere bağlı olarak, 5996 sayılı kanuna göre idari yaptırım uygulanmasının gerektiği durumlarda ise kararların; İl Müdürü tarafından onaylanması gerekmektedir.

2010 33 say l tamim
2010/33 sayılı Tamim

5996 sayılı yasanın uygulama yönetmelikleri yayınlanıncaya kadar; uygulamanın bu talimat çerçevesinde yürütülmesi gerektiği bildirilmiştir.

g da retim zni lemleri
Gıda Üretim İzni İşlemleri
 • 13.12.2010 tarihinden önce gıda üretim izni almak için müracaat eden ve işlemleri henüz tamamlanmamış dosyaları ile 5996 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 13.12.2010 tarihinden sonra gıda üretim izni almak için başvuran işyerlerine ait dosyalar iade edilecektir.
 • İl Müdürlüğümüzdeki dosyalar; başvuru sahiplerine yada ilgili İlçe Müdürlüklerine iade edilmiştir.
g da retim zni
Gıda Üretim İzni
 • Halen faaliyet gösteren gıda işletmelerinin üreteceği/ürettiği ürünlerde gıda üretim izni şartı aranmayacaktır.
 • 13 Aralık 2010 tarihinden sonra faaliyet gösterecek olan gıda işletmelerinin üreteceği ürünlerde gıda üretim izni şartı aranmayacaktır.
 • Gıda üretim izni olmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulanmayacaktır.
etiketleme
Etiketleme

5996 sayılı Kanun Madde 24- (2) Piyasaya arz edilecek gıda ve yem, izlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek veya Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmak zorundadır.

etiket tebli i
Etiket Tebliği

Etiket bilgileri

Madde 6- Gıda maddelerinin etiketinde bulundurulması zorunlu bilgiler aşağıda belirtilmektedir:

 • Gıda maddesinin adı,
 • İçindekiler,
 • Net miktarı,
 • Üretici veya ambalajlayıcı firmanın adı, tescilli markası ve adresi,, (2006/3 değişik)
 • Son tüketim tarihi,
 • Parti numarası ve/veya seri numarası,
 • Üretim izin tarihi ve sayısı, sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,
 • Orijin ülke,

Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları,

Hacmen %1.2 den fazla alkol içeren içeceklerde alkol miktarı,

Gıda maddelerinin etiketlerinde (a), (c), (e) ve (i) bentlerinde yer alan bilgiler aynı yüzde olmalıdır.

r n zellikleri ve etiket bilgilerine ili kin g da denetimleri
Ürün özellikleri ve etiket bilgilerine ilişkin gıda denetimleri;
 • 5179 sayılı kanuna dayanılarak yayınlanan ve 5996 sayılı kanuna aykırı olmayan yönetmelik hükümleri,
 • Diğer mevzuatın 5996 sayılı kanuna aykırı olmayan hükümleri,
 • 5996 sayılı kanun hükümlerine

göre yapılacaktır.

fason retimlerde
Fason Üretimlerde
 • Üretimi yapan ile yaptıran arasında sorumlulukları ve süreyi belirten noter onaylı fason sözleşmesi ilgili işyerinden istenecektir.
 • Fason üretim/ambalajlama yaptırılması halinde üretim/ambalajlama yaptıran firmanın adı ve adresi etikette belirtilmelidir. (Etiket tebliği madde:7/d 2006/3 değişik)

“…(Üretici Firma)..adresinde; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ../…/20.. tarih ve …çalışma izni/ gıda sicil numaralı işyerinde …(Ürettiren Firma)... Adına fason olarak üretilmiştir.”

13 12 2010 tarihinden sonra faaliyet g sterecek g da i letmelerinin ba vuruda bulunmas durumunda
13.12.2010 tarihinden sonra faaliyet gösterecek gıda işletmelerinin başvuruda bulunması durumunda;

5996 sayılı kanun kapsamında EK-1 listede yer alan tesisler için;

 • Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
 • Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
 • Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik,
 • Su Ürünleri Yönetmeliği

kapsamında belge düzenlenecektir.

slide16
Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik(5996 sayılı kanuna aykırı hükümleri)

Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Madde 5- Çalışma izni için gerekli belgeler:

ğ) Tesislerde sorumlu yönetici /istihdamı zorunlu personel olarak görevlendirilecek kişinin, bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış olan çalışma izin belgesi ve sorumlu yönetici /istihdamı zorunlu personel ile tesis sahibi arasında yapılmış, sorumlu yöneticinin /istihdamı zorunlu personel bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açıkça veya bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak belirtildiği yazılı belge;

h) Özel kombina veya mezbahalarda muayene veteriner hekimi /istihdamı zorunlu personel olarak görevlendirilecek veteriner hekimin, bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış olan çalışma izin belgesi ve veteriner hekim ile tesis sahibi arasında yapılmış muayene veteriner hekiminin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açıkça veya bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak belirtildiği yazılı belge;

Sorumlu Yöneticinin Görevi, Sorumluluğu ve Göreve Başlaması

Madde 17- Kombina ve mezbahalarda veteriner hekim, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer tesislerde ise veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat fakültelerinin gıda bilimi ve zootekni bölümü mezunları sorumlu yöneticilik yapabilir.

Muayene Veteriner Hekiminin Görevi, Sorumluluğu ve Göreve Başlaması

Madde 18- Kombina ve mezbahalarda aşağıda sıralanan görevleri yapmak üzere her kesim hattı ve vardiya başına bir kişi olmak üzere yeterli sayıda muayene veteriner hekimi çalıştırılması zorunludur.

slide17

Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik(5996 sayılı kanuna aykırı hükümleri)

Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler

Madde 5- Çalışma izni için gerekli belgeler:

ğ) Tesislerde sorumlu yönetici /istihdamı zorunlu personel olarak görevlendirilecek kişinin, bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış olan çalışma izin belgesi ve sorumlu yönetici /istihdamı zorunlu personel ile tesis sahibi arasında yapılmış, sorumlu yöneticinin /istihdamı zorunlu personel bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açıkça veya bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak belirtildiği yazılı belge;

h) Özel kombina veya kesimhanelerde, muayene veteriner hekimi olarak görevlendirilecek veteriner hekimin, bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış olan çalışma izin belgesi ve veteriner hekim ile tesis sahibi arasında yapılmış muayene veteriner hekiminin bu Yönetmelikte belirtilen görevlerinin açıkça veya bu Yönetmeliğin ilgili maddesine atıf yapılarak belirtildiği yazılı belge;

Sorumlu Yöneticinin Görevi, Sorumluluğu ve Göreve Başlaması

Madde 17- Kombina ve kesimhanelerde veteriner hekim, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer tesislerde ise veteriner hekim, gıda mühendisi ve ziraat fakültelerinin gıda bilimi ve zootekni bölümü mezunları sorumlu yöneticilik yapabilir.

Muayene Veteriner Hekiminin Görevi, Sorumluluğu ve Göreve Başlaması

Madde 18- Kombina ve kesimhanelerde aşağıda sıralanan görevleri yapmak üzere her kesim hattı ve vardiya başına bir kişi olmak üzere yeterli sayıda muayene veteriner hekimi çalıştırılması zorunludur.

slide18

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik(5996 sayılı kanuna aykırı hükümleri)

Tanımlar; Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

k) Sorumlu Yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapılmasında, işveren ve/veya tüzel kişilik yasal temsilcisi ile birlikte sorumlu olan yöneticiyi,

Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu

Madde 26 —Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie başvururlar.

g) Sorumlu yöneticinin /istihdamı zorunlu personel noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici /istihdamı zorunlu personel olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)

slide19

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik(5996 sayılı kanuna aykırı hükümleri)

Sorumlu Yönetici Olabilme Esasları

Madde 29 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde, sorumlu yönetici aşağıdaki esaslara göre istihdam edilir.

Sorumlu Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 30 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde istihdam edilecek sorumlu yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şunlardır:

slide20

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik(5996 sayılı kanuna aykırı hükümleri)

EK: 7/A

Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları (Değişik Resmi Gazete: 10 Eylül 2005 Sayı: 25932)

EK: 7/B

Gıda İşletmelerinde Üretimin Niteliğine Göre Sorumlu Yönetici Olarak İstihdam Edilecek Meslek Mensupları

(Değişik Resmi Gazete: 10 Eylül 2005 Sayı: 25932)

su r nleri y netmeli i 5996 say l kanuna ayk r h k mleri
Su Ürünleri Yönetmeliği(5996 sayılı kanuna aykırı hükümleri)

Tesislerin Genel Sağlık Şartları

Madde 26- Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde aranan asgari genel sağlık şartları aşağıda gösterilmiştir.

Son fıkra:

“Üretim kapasitesi 500 kg/gün ve yukarı olan tesislerde gıda konusunda yüksek öğrenim görmüş sorumlu bir teknik elemanın /istihdamı zorunlu personel istihdam edilmesi zorunludur.”

d zenlenecek belgeler
Düzenlenecek Belgeler

Kırmızı ve Kanatlı Et Tesisleri

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşyerleri

ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BELGESİ

yada

İŞLETME KAYIT BELGESİ

Perakende İşyerleri

KAYIT NUMARASI

d zenlenecek belgeler1
Düzenlenecek Belgeler

Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

Çalışma İzni: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almış, yetkili merci tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış ve belgeleri ile yerinde yapılan inceleme sonucu uygun görülen tesisin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen izin belgesini," (Değişik: 11.10.2006 tarih ve 26316 sayılı Resmi Gazete)

d zenlenecek belgeler2
Düzenlenecek Belgeler

Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Çalışma İzni: Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı almış, yetkili merci tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış ve belgeleri ile yerinde yapılan inceleme sonucu uygun görülen tesisin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen izin belgesini,

d zenlenecek belgeler3
Düzenlenecek Belgeler

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik

n) Tescil: Çalışma izni ve gıda sicili ile üretim izninin verilmesi işlemini,

Çalışma İzni ve Gıda Sicili

Madde 25 —Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar.

slide26

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

İstanbul İl Müdürlüğü

GIDA  ÜRETEN İŞ YERLERİNE AİT ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BELGESİ

Sicil No   :

İş Yeri Sahibinin Adı ve Soyadı :

İş Yeri Unvanı :

İş Yerinin Adresi :

Faaliyet Konusu                 :

Belgenin İlk Veriliş Tarihi  :

Belgenin Değişiklik Tarihi :

İş bu belge, 5996 sayılı Kanuna dayanılarak düzenlenmiştir.

                                                                                           İl Müdürü/Genel Müdür

slide27

T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

İstanbul İl Müdürlüğü

  GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİ ÜRETEN İŞ YERLERİNE AİT

 ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BELGESİ

Sicil No   :

İş Yeri Sahibinin Adı ve Soyadı :

İş Yeri Unvanı :

İş Yerinin Adresi :

Faaliyet Konusu                 :

Belgenin İlk Veriliş Tarihi  :

Belgenin Değişiklik Tarihi :

İş bu belge, 5996 sayılı Kanuna dayanılarak düzenlenmiştir.

                                                                                           İl Müdürü/Genel Müdür

letme kay t belgesi
İşletme Kayıt Belgesi

Talimatın Ek-1 listesinde sayılmayan gıda üreten işyerlerine;

 • Yukarıda sayılan, 5179 sayılı kanuna dayanılarak yayınlanmış yönetmeliklerin aykırı hususları göz önünde bulundurularak,
 • Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak

“İşletme Kayıt Belgesi”

düzenlenecektir.

belge d zenleme a amas nda
Belge Düzenleme Aşamasında;
 • Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
 • Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
 • Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik,
 • Su Ürünleri Yönetmeliği
 • Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme tesislerine Çalışma İzni verilmesine İlişkin Genelge (Genelge No: 2002/17)

Hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

belge d zenleme a amas nda1
Belge Düzenleme Aşamasında;

5996 sayılı kanun; MADDE 22-(7)Ek-1’de belirlenen gıda ve yem işletmeleri, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırmak zorundadır.

Ek-1’de belirlenen gıda işletmeleri; yukarıda bulunan hükmün gereğini yerine getirerek, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırdıklarını belgeleyeceklerdir.

belge d zenleme a amas nda2
Belge Düzenleme Aşamasında;

Hijyen esasları ve iyi uygulama kılavuzları

5996/MADDE 29- (3) Birincil üretim hariç olmak üzere, gıda ve yem işletmecisi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan gıda ve yem güvenilirliği sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlüdür. Gıda ve yem işletmecisi üründe veya ürünün üretim, işleme veya dağıtım aşamalarında değişiklik olması hâlinde, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayanan sistemin uygulanmasını gözden geçirmek, sistemde gerekli değişiklikleri yapmak ve bu değişiklikleri kayıt altına almak zorundadır.

Yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak sistem uygulaması aranacaktır.

g da ve yem g venilirli i sistemi
Gıda ve Yem Güvenilirliği Sistemi
 • Belge düzenleme aşamasında 5996 sayılı kanunun 29 maddesi (3) paragrafı gereğince tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları ilkelerine dayalı sistem uygulaması aranacaktır.
 • “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” Ek-4 (HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form) yada “Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Talimat” Ek–9 (HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form) un puanlama yapılmaksızın kullanılması, denetim sürecinin tamamlanmasından sonra mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
perakende i letmeleri
Perakende işletmeleri

5996 sayılı kanun 3.madde 50 fıkra) Perakende: Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, işyeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ya da dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi veya muameleye tâbi tutulması veya depolanmasını,

perakende i letmeleri1
Perakende işletmeleri

Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı bulunan Perakende işletmelerine kayıt numarası verilerek, kayıt altına alınacaktır.

resm kontroller itiraz hakk ve resm sertifikalar
Resmî kontroller, itiraz hakkı ve resmî sertifikalar

MADDE 31- (8) Bakanlık, kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmî kontrolleri yapmak üzere, resmî veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir.

etiket tebli i1
Etiket tebliği

Sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı belirtilmelidir.

“……………..adresinde; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ../…/20.. tarih ve …çalışma izni/ gıda sicil numaralı işyerinde üretilmiştir.”

ge i h k mleri1
Geçiş hükümleri
 • GEÇİCİ MADDE 1- (2) Hâlen faaliyet gösteren işletme ve işyerleri bu Kanun ile getirilen yeni yükümlülüklere, ilgili yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde uyum sağlamak zorundadır..
zleme ve denetim programlar
İzleme ve Denetim Programları
 • Bakanlığımız 21 konu başlığından oluşan İzleme ve denetim programının yürütülmesi görevini İl Müdürlüğümüze vermiştir.
 • Minimum 3000 numune alınacaktır.
 • Bu hafta içersinde İlçe Müdürlüklerimize bildirim yapılacaktır.