1 / 24

Zebra(2x5) - Rybáři

Zebra(2x5) - Rybáři. Metoda 1: Tabulka - Podrobné řešení. Zadání:.

cutter
Download Presentation

Zebra(2x5) - Rybáři

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zebra(2x5) - Rybáři Metoda 1:Tabulka - Podrobné řešení

 2. Zadání: Pět rybářů se vydalo na lov. Jmenovali se Kapr, Mřínek, Vokoun, Cejn a Štika. Každý z nich chytil jednu rybu. Tyto ryby byly shodou okolností stejného jména jako byla jména rybářů. Nikdo však nechytil rybu, jejíž jméno nesl. Pan Cejn nechytil Štiku a pan Štika nechytil cejna. Štiku ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun, nebyl to ale kapr. Toho nechytil ani pan Štika. Jakou rybu ulovil pan Kapr?

 3. Zápis množin pojmů • Rybáři : M1 = {Kapr, Mřínek, Vokoun, Cejn, Štika} • Ryby: M2 = {Kapr, Mřínek, Okoun, Cejn, Štika}

 4. Přeformulování podmínek zadání: • Pan Kapr nechytil kapra. • Pan Mřínek nechytil mřínka. • Pan Vokoun nechytil okouna. • Pan Cejn nechytil cejna. • Pan Štika nechytil štiku. • Pan Cejn nechytil štiku. • Pan Štika nechytil cejna. • Štiku ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun. • Pan Vokoun nechytil kapra. • Štiku neulovil pan Kapr. • Pan Štika nechytil kapra.

 5. Konstrukce tabulky:

 6. Zaznamenávání podmínek do tabulky: • Zvolíme 2 symboly: • X ... uspořádaná dvojice nepatří do množiny Z • OK ... uspořádaná dvojice patří do množiny Z

 7. Pan Kapr nechytil kapra.

 8. Pan Mřínek nechytil mřínka.

 9. Pan Vokoun nechytil okouna

 10. Pan Cejn nechytil cejna.

 11. Pan Štika nechytil štiku.

 12. Pan Cejn nechytil štiku.

 13. Pan Štika nechytil cejna.

 14. Pan Vokoun nechytil kapra.

 15. Štiku neulovil pan Kapr.

 16. Pan Štika nechytil kapra.

 17. Štiku ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun. Štiku nemohl chytit pan Vokoun !!

 18. Princip zebry: Štiku mohl chytit jedině pan Mřínek, nemohl tedy chytit jinou rybu.

 19. Princip zebry: Kapra mohl ulovit jedině pan Cejn, nemohl zároveň chytit i jinou rybu.

 20. Štiku ulovil jmenovec ryby, kterou chytil pan Vokoun. Štiku ulovil pan Mřínek, Pan Vokoun tedy chytil mřínka.

 21. Princip zebry: Pan štika mohl ulovit jedině okouna, nikdo jiný ho chytit nemohl

 22. Princip zebry: Pan Kapr mohl ulovit jedině cejna.

 23. Řešení: • Z ={ (Kapr, cejn), (Mřínek, štika), (Vokoun, mřínek), (Cejn, kapr), (Štika, okoun) }

 24. Odpověď: Pan Kapr ulovil cejna.

More Related