1 / 14

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje. Zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnego rozwiązania umieszczonego na tablicy rebusu. Dzieci bezbłędnie odgadły dwuwyrazowe hasło i wpisały w kratki temat zajęć: BEZPIECZNE WAKACJE.

curry
Download Presentation

Bezpieczne wakacje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bezpieczne wakacje

 2. Zajęcia rozpoczęliśmy od wspólnego rozwiązania umieszczonego na tablicy rebusu.

 3. Dzieci bezbłędnie odgadły dwuwyrazowe hasło i wpisały w kratki temat zajęć: BEZPIECZNE WAKACJE.

 4. Po rozmowie o planach dzieci na ferie zimowe i różnych sposobach spędzania czasu w wakacje dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być niebezpieczeństwa związane z pobytem we wskazanych miejscach. Następnie odczytali pytanie, zapisane na tablicy.

 5. 3. Na terenie ośrodka wypoczynkowego. 4. Na osiedlu mieszkaniowym w mieście. W parach rysowali niebezpieczne urządzenia energetyczne, które mogą występować w wybranych miejscach: Na podwórku na wsi. Na polu namiotowym na jeziorem.

 6. Każda para zaprezentowała efekty swojej pracy, nazwała urządzenia, na które trzeba zwracać szczególną uwagę.

 7. Jak postępować w przypadku porażenia prądem? 2. Podczas burzy. 3. Pamiętaj! Po przeprowadzonej rozmowie na temat zagrożeń wynikających z przebywania i zabaw w pobliżu niebezpiecznych urządzeń dzieci otrzymały do wycięcia i wklejenia do zeszytów zasady z załącznika XIV.

 8. http://prezi.com/vz3h2zkl_ixi/?utm_campaign=share&utm_medium=copyhttp://prezi.com/vz3h2zkl_ixi/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Dzięki przygotowanej prezitacji dzieci mogły dokładnie poznać zasady zachowania się w czasie burzy w różnych miejscach.

 9. Uczniowie przypomnieli sobie, jakie mamy rodzaje znaków, poznali najważniejsze zakazy związane z przebywaniem w pobliżu linii energetycznych i zapamiętali numer pogotowia energetycznego.

 10. Następnie poproszeni zostali o wykonanie projektów własnych znaków ostrzegających o niebezpieczeństwie porażenia prądem lub innych znaków ułatwiających zachowanie się wobec urządzeń elektrycznych.

 11. Efekty ich pracy były bardzo ciekawe, a wszystkie znaki zostały zawieszone na klasowej tablicy, aby każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać i zapamiętać przedstawione sytuacje.

 12. Na zakończenie zajęć nie mogło zabraknąć pracy domowej. Były cztery zdanie do dokończenia. Każde dziecko wybierało sobie jedno z nich.

 13. Dzieci doskonale poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami. Szczególnie zainteresowała je prezentacja przygotowana w programie Prezi. Świetnie zapamiętały przedstawione tam zasady, a ich znajomość niewątpliwe wpłynie na świadome, bezpieczne zachowania w sytuacjach stanowiących zagrożenie porażeniem.

More Related