ki m tra b i c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KIỂM TRA BÀI CŨ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KIỂM TRA BÀI CŨ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
Download Presentation

KIỂM TRA BÀI CŨ - PowerPoint PPT Presentation

curran-weaver
377 Views
Download Presentation

KIỂM TRA BÀI CŨ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI Hãy mô tả đặc điểm cấu trúc và chức năng của lưới nội chất?

 2. BÀI 17TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo) X – MÀNG SINH CHẤT 1. Cấu trúc

 3. Prôtêin bám màng Cấu trúc màng sinh chất Dựa vào hình hãy cho biết màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào?

 4. X – MÀNG SINH CHẤT 1. Cấu trúc -Thành phần của màng sinh chất gồm: + Prôtêin màng: prôtêin bám màng, prôtêin xuyên màng, prôtêin liên kết với cacbohiđrat tạo thành glicôprôtêin + Lớp kép phôtpholipit + Cacbohiđrat + Riêng tế bào người và động vật có thêm phân tử côlestêrôn làm tăng tính ổn định của màng

 5. Dựa vào kiến thức đã học trong bài 8, em hãy nêu đặc điểm của phân tử phôtpholipit

 6. Hãy quan sát hình và cho biết lớp kép phôtpholipit có đặc điểm gì?

 7. - Hai lớp phôtpholipit luôn quay hai đuôi kị nước vào nhau, hai đầu ưa nước ra ngoài - Phân tử phôtpholipit của hai lớp màng liên kết với nhau bằng liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển

 8. Quan sát hình và nhận xét về sự sắp xếp của các phân tử: phôtpholipit, prôtêin, côlestêrôn, cacbohiđrat. Prôtêin bám màng

 9. - Các phân tử prôtêin và một số loại phân tử khác nằm xen kẽ giữa các phân tử phôtpholipit giữa hai lớp màng. - Cấu trúc như vậy được gọi là cấu trúc khảm. Em hãy cho biết thế nào là cấu trúc khảm? Prôtêin bám màng

 10. - Cấu trúc khảm là lớp kép phôtpholipit được khảm bởi các phân tử prôtêin (trung bình cứ 15 phân tử phôtpholipit xếp liền nhau lại xen một phân tử prôtêin. Em hãy cho biết thế nào là cấu trúc động? Prôtêin bám màng

 11. Cấu trúc động là các phân tử phôtpholipit và prôtêin có thể di chuyển dễ dàng bên trong lớp màng Prôtêin bám màng

 12. X – MÀNG SINH CHẤT2. Chức năng Nghiên cứu thông tin trong SGK và hoàn thành phiếu học tập sau:

 13. X – MÀNG SINH CHẤT2. Chức năng

 14. XI - CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT1. Thành tế bào Dựa vào hình vẽ nghiên cứu thông tin trong SGK em hãy cho biết:- Thành tế bào có ở tế bào của những sinh vật nào? - Thành tế bào có ở tế bào thực vật, tế bào nấm. - Vị trí của thành tế bào? - Thành tế bào bao ngoài màng sinh chất. Tế bào thực vật

 15. XI - CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT 1. Thành tế bào Thành phần hoá học của thành tế bào? - Thành phần hoá học của thành tế bào:+ Tế bào thực vật là xenlulôzơ+ Tế bào nấm là kitin+ Ở một số tế bào động vật là glicôcalix- Trên thành tế bào có cầu sinh chất Tế bào thực vật

 16. XI - CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT - Thành tế bào thực vật có thành phần hoá học là xenlulôzơ. Thành tế bào vi khuẩn có cấu trúc hoá học phức tạp hơn (điển hình là peptiđôglican) - Thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào? Tế bào vi khuẩn Tế bào thực vật

 17. XI - CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT • Nghiên cứu thông tin trong SGK và cho biết chức năng của thành tế bào? - Chức năng của thành tế bào: + Bảo vệ tế bào + Xác định hình dạng của tế bào + Đảm bảo cho các tế bào ghép nối và có thế liên lạc với nhau

 18. Prôtêin bám màng 2. Chất nền ngoại bào Cấu trúc màng sinh chất Chức năng của chất nền ngoại bào? Chất nền ngoại bào được cấu tạo chủ yếu từ các loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohiđrat) Chất nền ngoại bào được cấu tạo chủ yếu từ những thành phần nào? Chất nền ngoại bào có ở tế bào của những sinh vật nào? Vị trí của chất nền ngoại bào? Chất nền ngoại bào nằm ở bên ngoài màng sinh chất của tế bào người và động vật.

 19. Prôtêin bám màng 2. Chất nền ngoại bào Cấu trúc màng sinh chất Chức năng của chất nền ngoại bào: + Giúp các tế bào liên kết với nhau tạo nên các mô nhất định + Giúp tế bào thu nhận thông tin

 20. CỦNG CỐ Hãy chú thích các thành phần cấu trúc của màng sinh chất trên sơ đồ 1 2 3 4 5 7 6

 21. 1 2 3 4 5 6 7 Prôtêin bám màng

 22. 2. Hoàn thành bảng sau bằng cách đánh dấu (x) vào cột tương ứng với ý câu lời đúng.

 23. Đáp án