zabezpieczenia zwrotu dofinansowania
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania. 08 października 200 9 r. Departament Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Art. 6 ust. 5 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania' - curran-beach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zabezpieczenia zwrotu dofinansowania

Zabezpieczenia zwrotu dofinansowania

08października 2009 r.

Departament Funduszy Strukturalnych

Urząd Marszałkowski Województwa

Świętokrzyskiego

slide2
Art. 6 ust. 5 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego

…”Instytucja Zarządzająca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W przypadku stwierdzenia, iż na skutek działania lub zaniechania Instytucji Zarządzającej doszło do nieprawidłowego wykorzystania środków, skutki finansowe z tego tytułu obciążają Instytucję Zarządzającą.”

slide3
Art. 207 ustawy o finansach publicznych nakazuje odzyskiwanie środków wypłaconych w ramach RPO, gdy zostały :

1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184

3) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Środki podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

slide4
Wymagamy realnego zabezpieczenia

= 160 % kwoty dofinansowania

slide5
Zabezpieczenie ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Beneficjenta z I Z RPOWŚ :
 • Pieniądzu (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej);
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275);
 • hipotece;
 • wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej;
 • zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
 • cesji praw z polisy ubezpieczeniowej połączonej z funduszem inwestycyjnym, (a polisy od pożaru, kradzieży – nie przyjmujemy);
 • wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym
 • poręczeniu według prawa cywilnego,
 • wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.
slide6
Termin na wniesienie zabezpieczenia rozumiany jako skuteczne jego dokonanie to 30 dni od dnia podpisania umowy, pod rygorem utraty dofinansowania, ale:
 • najpierw (w ciągu kilku dni) oczekujemy propozycji zabezpieczenia wraz z deklaracją majątkową, którą obowiązkowo składają:
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby poręczające.
  • Spółki kapitałowe nie składają deklaracji majątkowej.
  • Weksel i deklarację wekslową do podpisania przez beneficjenta przygotowuje Departament Funduszy Strukturalnych.
  • Hipoteka ustanawiana jest za pośrednictwem notariusza. Podstawą dla notariusza jest Oświadczenie Zarządu Województwa przygotowane przez Departament Funduszy Strukturalnych – będzie przesłane beneficjentom. Beneficjent wybiera notariusza, który jest dla niego najtańszy.
slide7
Nie przyjmuje się zabezpieczeń w formie przewłaszczenia, zastawu rejestrowego.

Pozytywnie traktowane jest zabezpieczenie w formie hipoteki (nieruchomość nie musi być własnością beneficjenta).

Weksel własny in blanco jako jedyne zabezpieczenie nie będzie przyjmowany.

Obowiązkowo, jako dodatkowe zabezpieczenie weksel (z poręczeniem małżonka – koniecznie) składają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki jawne.

Nie jest wymagana wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę.

W treści pisma zgłaszającego hipotekę należy podać …….

”proponujemy ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w miejscowości…., przy ulicy ……Nr……., oznaczonej w księdze wieczystej numerem KW……..,, stanowiącej własność osób…….,

zam. w ……… Nieruchomość ta nie jest obciążona ,

albo jest obciążona wpisem na rzecz np.. Banku…., pozostał do spłaty kredyt zł……..

Można też wnioskować, …..”prosimy o zastrzeżenie ustanowienia na tej nieruchomości zabezpieczenia na miejscu wcześniejszym Banku do kwoty kredytu………………………zł”.

Nieruchomość ta składa się z działki gruntu (podać rodzaj rolna, czy budowlana) o powierzchni …..m2, zabudowanej budynkiem (opisać co to jest, powierzchnia, czemu służy, jaki jego stan) o wartości szacunkowej rynkowej wg beneficjenta ………..zł. (jeśli jest można załączyć wyciąg z wyceny przez rzeczoznawcę).

slide8
!!! Nie wolno:

- ustanawiać na przedmiocie dotowanym

przewłaszczenia na rzecz banku, pod rygorem konieczności zwrotu dofinansowania

- dokonywać cesji dotacji na rzecz dostawców

!!!

Dopuszczamy zabezpieczenie hipoteczne na drugim miejscu po kredycie banku, ale obowiązkowo bank musi cesją dotacji zapewnić wcześniejszą spłatę tego kredytu.

slide9
Miejsce załatwiania spraw z zakresu zabezpieczeń
 • Oddział Wdrażania Projektów Gospodarczych
 • pokoje: 309, 301,350, 351, 352
 • telefony: 342 1614, 342 1899, 342 1287,

342 14 41, 342 1230