Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

play fullscreen
1 / 18
Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)
135 Views
Download Presentation
cullen
Download Presentation

Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sefydlu Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG) Trefniadau Sefydlu Statudol Medi 2012

 2. Amcanion trefniadau sefydlu • Cysondeb o ran strwythur a chymorth • Hyblygrwydd o fewn patrymau cyflogaeth amrywiol • Profiad o’r radd flaenaf i Athrawon Newydd Gymhwyso (yn cynnwys y cyfle i ddilyn gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol) • Proses deg sy’n rhoi’r un cyfle i bawb • Asesu trylwyr

 3. Trefniadau o fis Medi (1) • - Cyfnod sefydlu yn cynnwys 380 sesiwn – sy’n cyfateb i un flwyddyn ysgol • - Bydd pob cyfnod dysgu o hanner diwrnod neu fwy yn cyfrif tuag at gyfnod sefydlu pob ANG • - Ni ellir rhoi hyn ar waith yn ôl-weithredol – dim ond tymhorau cyfan neu hanner tymhorau dilynol ellir eu ‘dwyn ymlaen’ cyn 1 Medi ar gyfer y rheiny sydd eisoes wedi dechrau eu cyfnod sefydlu • - Dim terfyn amser o ran cwblhau’r cyfnod sefydlu • - Dileu’r ‘rheol 5 mlynedd’ ar gyfer athrawon cyflenwi

 4. Trefniadau o fis Medi (2) • Goruchwylio ac asesu* yn ôl Safonau Athrawon wrth eu Gwaith (PTS) • Yn ymarferol, darperir y cymorth a’r hyfforddiant gan: • Fentoriaid allanol ac yn yr ysgol • Trwy ddigwyddiadau a gweithgareddau eraill a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol/gonsortia • Bydd y corff priodol (CP) yn defnyddio tystiolaeth gan yr ysgol a’r mentor allanol wrth asesu • Bydd y Mentor Allanol (MA) yn cydgysylltu’r dystiolaeth • *Bydd ANG a ddechreuodd ar eu cyfnod sefydlu cyn 1 Medi 2012 yn parhau i ddilyn yr un trefniadau ar gyfer goruchwylio, cymorth ac asesu ag oedd ar waith ar ddechrau’r cyfnod sefydlu.

 5. Trefniadau o fis Medi (3) Sefydlu mewn sefydliadau addysg bellach ac ysgolion annibynnol • Gellir cynnal y cyfnod sefydlu mewn sefydliad addysg bellach ac ysgol annibynnol cyhyd â’u bod yn bodloni’r meini prawf a nodir yn y Rheoliadau. • Gall yr ALl godi tâl am y gwasanaethau a ddarparant yn eu rôl fel CP (yn cynnwys y gost o ddarparu MA).

 6. Swyddogaethau a chyfrifoldebau (1) • Bydd ANG: • Yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi a datblygu • Yn nodi ac yn cynnal cofnod o dystiolaeth o fodloni Safonau Athrawon wrth eu Gwaith (PTS) • Yn sicrhau bod CyngACC yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am statws ac yn cael gwybod am bob cyfnod cyflogaeth

 7. Swyddogaethau a chyfrifoldebau (2) • Bydd y Pennaeth: • Yn darparu’r hysbysiadau gofynnol i CyngACC • Yn neilltuo mentor yn yr ysgol i ddarparu cymorth o ddydd i ddydd • Yn sicrhau bod yr ANG yn dilyn amserlen sydd 10% yn llai ar ben yr 10% yn llai a neilltuir ar gyfer Cynllunio, Paratoi ac Asesu (CPA) • Yn cydlynu â’r mentor allanol (MA) • Yn cydweithio â’r MA i ddarparu tystiolaeth a fydd yn cyfrannu at yr asesiad terfynol

 8. Swyddogaethau a chyfrifoldebau(3) • Bydd y Mentor yn yr Ysgol (MY): • Yn darparu hyfforddiant a chymorth mentora o ddydd i ddydd i gefnogi’r ANG gydol y cyfnod sefydlu • Yn pennu blaenoriaethau datblygu proffesiynol i’r ANG am y flwyddyn yn seiliedig ar Broffil Mynediad Gyrfa a PTS • Yn arsylwi ar yr ANG yn dysgu • Yn cefnogi’r ANG i nodi’r dystiolaeth sy’n dangos ei fod yn bodloni gofynion PTS • Yn darparu tystiolaeth i’r MA o gynnydd yr ANG • Yn cydlynu â’r CP yn ôl y gofyn

 9. Swyddogaethau a chyfrifoldebau(4) • Bydd y Mentor Allanol (MA): • Yn monitor cynnydd yr ANG o ran bodloni’r blaenoriaethau • Yn cwrdd â’r ANG o leiaf ddwywaith yn ystod y flwyddyn • Yn sicrhau ansawdd y trefniadau sefydlu drwy weithio ar y cyd â MA eraill, MY a’r pennaeth • Yn arsylwi ar yr ANG yn dysgu • Yn darparu cymorth mentora ychwanegol i’r ANG • Yn casglu tystiolaeth asesu gan y Pennaeth a’r MY • Yn asesu’r holl broffiliau sefydlu yn ôl PTS • Yn darparu tystiolaeth briodol i’r CP • Yn cynorthwyo ANG sy’n dilyn gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol

 10. Swyddogaethau a chyfrifoldebau(5) • Bydd y Corff Priodol (CP): • Yn gyfrifol yn gyffredinol am sicrhau bod y cyfnod sefydlu yn bodloni gofynion statudol • Yn gweithio gyda’r MA a’r MY i sicrhau ansawdd trefniadau sefydlu’r ysgol • Yn ymyrryd os bydd angen • Yn darparu cymorth yr ALl/Consortia i bob ANG • Yn neilltuo Mentor Allanol i’r ANG mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru • Yn defnyddio tystiolaeth asesu i wneud y penderfyniad terfynol ar ganlyniad y cyfnod sefydlu ac yn rhoi gwybod i’r CyngACC

 11. Cyfnod sefydlu(1)yn seiliedig ar fodel tri thymor, amser llawn • Tymor 1: • Anfon ffurflenni hysbysu Athro mewn Ymarfer Addysgol i’r CyngACC • Y Pennaeth yn neilltuo Mentor yn yr Ysgol (MY) • MY yn pennu blaenoriaethau i’r ANG yn seiliedig ar Broffil Mynediad Gyrfa (CEP) a Safonau Athrawon wrth eu Gwaith (PTS) • MY/Pennaeth yn arsylwi ar yr ANG yn dysgu • Yr ANG yn casglu tystiolaeth o sut mae wedi bodloni PTS • MY yn adolygu’r dystiolaeth gyda’r ANG – rhannu’r adolygiad dros dro gyda’r Corff Priodol (CP) • Cymorth a digwyddiad(au) ALl/Consortia • CP/Llywodraeth Cymru yn neilltuo MA ar ddiwedd y tymor 1af

 12. Cyfnod sefydlu(2) yn seiliedig ar fodel tri thymor, amser llawn • Tymor 2: • MY yn parhau i ddarparu cymorth mentora ac yn arsylwi ar y dysgu • MA yn cwrdd â’r Pennaeth, MY ac yn adolygu’r trefniadau sefydlu • MA yn arsylwi ar yr ANG yn dysgu ac yn adolygu’r cynnydd mewn cyfarfod PTS • MA yn darparu cymorth mentora ar gyfer gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol • Yr ANG yn casglu tystiolaeth bellach yn unol â PTS • MY yn adolygu’r dystiolaeth gyda’r ANG - rhannu’r adolygiad dros dro â’r CP

 13. Cyfnod sefydlu(3) yn seiliedig ar fodel tri thymor, amser llawn • Tymor 3: • MY a’r MA yn arsylwi ar yr ANG yn dysgu • MY a’r MA yn darparu mentora pellach ac yn adolygu tystiolaeth yr ANG yn unol â PTS • MA yn cwrdd â’r Pennaeth a’r MY am y tro olaf i gasglu tystiolaeth asesu • MA yn cynnal cymedroli rhanbarthol • MA yn darparu tystiolaeth i’r CP • CP yn gwneud ei benderfyniad terfynol ar ganlyniad y cyfnod sefydlu

 14. Athrawon rhan-amser • Yr un gofynion a hawliau yn union ag athrawon llawn amser, ac eithrio y bydd y cyfnod ar gyfer cwblhau’r cyfnod sefydlu (380 sesiwn) yn hirach nag yn achos athro llawn amser. • Felly, dylai athrawon rhan-amser hefyd: • Gymryd rhan mewn gweithgareddau hyfforddi a datblygu • Nodi a chynnal cofnod o dystiolaeth o fodloni PTS • Sicrhau bod y CyngACC yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am statws ac yn cael gwybod am bob cyfnod cyflogaeth

 15. Athrawon cyflenwi tymor byr • Rhaid rhoi gwybod i’r CyngACC wrth ddechrau cyfnod sefydlu, gan nodi ym mha ardal ALl mae’r athro’n debygol o weithio – bydd y CyngACC yn rhoi gwybod i’r CP • Cynnal cofnod o’r sesiynau a gwblhawyd yn y Proffil Sefydlu – gellir ond cyfrif y rhai o 1 Medi 2012 • Hysbysu’r CyngACC yn rheolaidd pan gwblheir sesiynau – o leiaf bob hanner tymor • Bydd y CP yn darparu cymorth lle bo hynny’n ymarferol • Y Pennaeth a’r MY yn darparu cefnogaeth o ddydd i ddydd i’r ANG • Ar ôl 190 sesiwn, y CP yn neilltuo MA os bydd y mwyafrif o’r sesiynau wedi’u dilyn • Dileu’r ‘rheol 5 mlynedd’

 16. Tystiolaeth Asesu • Tystiolaeth o fodloni pob un o’r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith (PTS) – enghreifftiau yn codi o’r ymarfer • ANG yn casglu tystiolaeth wrth iddo fynd yn ei flaen, gydol y flwyddyn • Tystiolaeth yn cael ei chofnodi yn y Proffil Sefydlu – gall gyfeirio at dystiolaeth mewn mannau eraill • Y Proffil Sefydlu yn adeiladu ar y Proffil Mynediad Gyrfa, gan arwain i’r Cofnod Adolygu a Dysgu Ymarfer (PRD) • MY a’r MA yn adolygu ac yn cefnogi

 17. Cyllid • Y Corff Priodol: • £350 fesul ANG i oruchwylio trefniadau sefydlu a phrosesau asesu • Ysgolion: • £2100 fesul ANG i gynorthwyo gyda chost amserlen lai er mwyn cefnogi’r ANG i gymryd rhan mewn gweithgareddau datblygiad proffesiynol. (Bydd CyngACC yn rheoli hyn ar ran Llywodraeth Cymru felly mae’n hollbwysig bod ysgolion yn rhoi gwybod i CyngACC pan benodir ANG) • Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn cyllido cost MA a ffioedd cyrsiau Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol ac adnoddau dysgu

 18. Cysylliadau • Y Tîm Sefydlu: • Wendy Marinos • wendy.marinos@wales.gsi.gov.uk • Giulia Vidal • giulia.vidal@wales.gsi.gov.uk • Ebost sefydlu: • inductioninfo@Wales.GSI.Gov.UK