ias 37 rezervy
Download
Skip this Video
Download Presentation
IAS 37-Rezervy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

IAS 37-Rezervy - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

IAS 37-Rezervy. Definice. Rezervy – jsou závazky s neurčitým časovým určením a výší Závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a b) k jehož vypořádání bude muset p. čerpat zdroje, z nichž by mu jinak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IAS 37-Rezervy' - cullen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
definice
Definice
 • Rezervy – jsou závazky s neurčitým

časovým určením a výší

 • Závazek je současná povinnost podniku, která a) je důsledkem minulé události a

b) k jehož vypořádání bude muset p.

čerpat zdroje, z nichž by mu jinak

plynul výnos

vyk z n rezervy
Vykázání rezervy
 • Rezerva se vykazuje tehdy a jen tehdy, když:
 • A. společnost má současný závazek (smluvní, mimosmluvní), který je výsledkem minulých událostí
 • B. je pravděpodobné, že k vypořádání závazku bude nezbytný odtok prostředků
 • C. existuje spolehlivý odhad výše závazku
definice pokr
Definice (pokr.)
 • Smluvní závazek – závazek,který vzniká

a) ze smlouvy

b) z právních předpisů

c) z ostatních uplatnění zákonů

mimosmluvn z vazek
Mimosmluvní závazek

– je důsledkem aktivit podniku, kdy:

a) podnik dává chováním v minulosti, zveřejněnými pravidly nebo dostatečným zveřejněním najevo třetím stranám najevo, že uzná své konkrétní závazky

b) a vytvořil tak reálná očekávání třetích stran, že takové závazky budou splněny

pravd podobn odtok prost edk
Pravděpodobný odtok prostředků
 • pravděpodobnost > 50 %
 • pokud existuje více podobných závazků, vztahuje se pravděpodobnost k celé populaci (např. záruky)
spolehliv odhad
Spolehlivý odhad
 • částka vykázané rezervy je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání současného závazku
 • současná hodnota (diskontovaná částka budoucích výdajů)
 • očekávaný prodej aktiv se nebere pro vykázání rezervy v úvahu
 • vliv budoucích událostí na výši výdajů se zohlední, pokud je dostatečná jistota, že k nim dojde
spolehliv odhad pokr
Spolehlivý odhad - pokr.
 • Náhrady - zohlední se, jen pokud je jisté, že
 • je podnik obdrží,
 • - vykáží se jako samostatné aktivum
 • - jen do výše rezervy
 • úpravy rezervy - aktuální zohlednění odhadu
 • zrušení x použití
aplikace uzn n a oce ov n
Aplikace uznání a oceňování
 • budoucí provozní ztráty - rezerva se nevykazuje - není splněna definice současného závazku (snížení hodnoty aktiv)
 • nevýhodné smlouvy - současný závazek se vyčíslí a vykáže jako rezerva, před vykázáním se vykáže snížení hodnoty aktiv
 • restrukturalizace - (např. ukončení části aktivit) - def. rezerv doplněna dalšími kriterii (plán restrukturalizace, vyvolaná očekávání..)
odli nost od s
Odlišnost od ČÚS
 • rezervy obecné (na podn.rizika, na provozní ztrátu ...) - nelze podle IAS vytvářet
 • rezervu na opravu DHM - nelze podle IAS vytvářet
 • použití rezerv - podle souč. úpravy (snížení nákladů) - v souladu s IAS
definice pokr1
Definice (pokr.)
 • Podmíněný závazek

- pravděpodobný závazek, kt.je důsledkem

minulé události, jehož existence bude

potvrzena jedině tím, že v budoucnu

dojde či nedojde k jedné nebo více

nejistým událostem

nebo

definice pokr2
Definice (pokr.)
 • existující závazek není vykázán protože

- není pravděpodobné že p. bude nucen

k jeho úhradě čerpat zdroje

nebo

- nelze jeho výši stanovit

rezervy x podm n n z vazky
Rezervy x podmíněné závazky
 • Všechny rezervy jsou podmíněné závazky

ALE:

Ne všechny podmíněné závazky jsou uvedeny v rozvaze , protože jejich existence bude potvrzena jednou či více nejistých událostí

uzn n rezerv
Uznání rezerv

Rezerva je vykázána ve výkazech, jestliže

 • Podnik má současný závazek (smluvní či mimosmluvní), který je důsledkem minulých událostí a
 • Je pravděpodobné, že k jeho úhradě bude muset čerpat zdroje a
 • Je možné spolehlivě určit výši tohoto závazku
sou asn z vazek
Současný závazek
 • Existuje, když podnik nemá žádnou reálnou alternativu než v důsledku minulé události převést budoucí ekonomický přínos svých zdrojů

Minulá událost – ta, která má za následek současný závazek (smluvní, mimosmluvní)

odli nost esk ho pojet
Odlišnost českého pojetí
 • Rezervy v českém pojetí jsou vytvářeny na

jiné nejisté skutečnosti, než které jsou

důsledky minulých událostí (rezerva na

obchodní rizika)

Pro existenci závazku není nutné znát protistranu !

podm n n z vazky
Podmíněné závazky
 • Nejsou vykazovány v rozvaze
 • V konkrétním případě nutno rozhodnout a posoudit, zda jde o vznik rezervy nebo podmíněného závazku – postup:

- závazek a minulá událost

- pravděpodobnost odtoku zdrojů

- možnost vyčíslení závazku -ano=rezerva

tvorba rezerv
Tvorba rezerv
 • Rezervy se netvoří
 • na budoucí provozní ztráty – nejsou

a) důsledkem minulé události

b) nevyhnutelné

 • na obchodní rizika
 • na budoucí náklady (opravy)
definice1
Definice
 • zaměstnanecké požitky - všechny formy plnění poskytované podnikem zaměstnancům výměnou za jejich služby
 • krátkodobé zam. požitky - splatné do 12 měsíců od poskytnutí služby
 • požitky při předčasném ukončení prac. poměru - vypláceny na základě ukončení prac. poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele
kr tkodob zam po itky
Krátkodobé zam. požitky
 • mzdy, platy, příspěvky na soc. pojištění
 • krátkodobé placené volno (dovolená, nemocenská dovolená -doplatek do výše platu)
 • podíly na zisku a odměny
 • nepeněžní požitky pro zaměstnance
uzn n a vy slen kr tkodob ch zam po itk
Uznání a vyčíslení krátkodobých zam.požitků
 • nediskontovaná hodnota
 • - jako náklad a zároveň jako závazek
 • Mzdy a platy - náklad ve výsledovce za celé období
 • - závazek v rozvaze za poslední zúčtovací období
kr tkodob placen volno
Krátkodobé placené volno
 • kumulativní - může se přenášet do dalšího období (např. dovolená)
 • Uznání: v okamžiku vzniku nároku
 • na konci období nevyčerpaná dovolená - bude vykázán náklad a závazek
 • nekumulativní - nelze přenášet do dalšího období - nebude vykázán závazek
pod ly na zisku
Podíly na zisku
 • jako náklad a závazek vykáže podnik tehdy a jen tehdy, když
 • a) má smluvní nebo mimosmluvní povinnost takové výplaty a nemá jinou alternativu než výplatu provést
 • b) závazek lze spolehlivě ocenit
po itky p i p ed asn m ukon en pracovn ho pom ru
Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru
 • Uznání tehdy a jen tehdy, když
 • a) je prokazatelně zavázán ukončit pracovní poměr zaměstnanců ukončit před normálním odchodem do důchodu nebo
 • b) je smluvně zavázán takovéto požitky poskytnout
po itky p i p ed asn ukon en pracovn ho pom ru
Požitky při předčasné ukončení pracovního poměru
 • Podnik je prokazatelně zavázán tehdy a jen tehdy, když
 • - má podrobný plán k ukončení prac.poměru
 • -nemá reálnou možnost jej zrušit
 • - a obsahuje alespoň:
 • 1) pracoviště, prac. zařazení a počet zam., kterým má být prac. poměr zrušen
 • 2) požitky a jejich objem
 • 3) čas, kdy má plán být uskutečněn
v e z vazk z ukon en pracovn ho pom ru
Výše závazků z ukončení pracovního poměru
 • diskontovaná hodnota budoucí výdajů, jsou-li požitky splatné za více než 12měsíců po rozvahovém dni
 • Postup zveřejnění upravuje IAS 24 -Zveřejnění spřízněných stran
definice2
Definice
 • daňová základna - částka přiřaditelná aktivu nebo závazku pro daňové účely
 • účetní zisk - rozdíl mezi V a N před zdaněním
 • zdanitelný zisk - zisk stanovený podle pravidel pro výpočet daně ze zisku
 • daňový náklad - částka daně
da splatn a odlo en
Daň splatná a odložená
 • splatná daň - část daně k úhradě v období, za něž je vypočtena
 • odložená daň - část daně, která je k úhradě v budoucích obdobích z titulu zdanitelných přechodných rozdílů
 • přechodné rozdíly - rozdíly mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva či závazku
 • - zdanitelné - odložený daň.závazek
 • - odpočitatelné - odložená daň.pohledávka
ad