1 / 7

Kidney Stones Treatment in Hindi: Pet Mai Pathri Ko Kare Dur

Kya aap bhi gurde mai pathri ki samasya se pareshan hai? To iss pareshani se chutkara pane ke liye yaha padhiye Kidney Stones Treatment in Hindi. Aur adhik jane: http://hrelate.com/kidney-stones-treatment-in-hindi/

cshradhha20
Download Presentation

Kidney Stones Treatment in Hindi: Pet Mai Pathri Ko Kare Dur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Kidney Stones Treatment in Hindi: PathariKiSamasya Ka Ilaj HRELATE.COM

  2. Galatauraniymitkhanpankiwajeh se pet maipathri ka rogaajkal logo kisamasya ban chukahai. Jab gurdekeandarchote-chotepattharyanikathorvastuo ka nirman hone lagtahai, ise hi gurdemaipathrikahajatahai. Samanytahvyaktiyokesharirmaichoti-chotikaipathariyahotihaijokimutramargkedwarasharir se baharnikaljatihai. Lekin jab yehpathariyabadi hone lagtihai to mutramargmaibadhabannelagtihaijissemutramargkeaaspasasahneeydard hone lagtahai. Sharirmai jab kisipadarthkekaranmutragadha ho jatahai to pathrinirmit hone lagtihai. Isspadarthkiwajeh se pet gurdemaichote-chotedanebannelagtehaijoki bad maipathrikerupmaibadaljatahai. Gurdemaipathri ka karan tab patachaltahai jab mutratyagnemaitakleef hone lagtihai. GurdemaipathrikeilajkeliyeyahapadheKidney Stones Treatmentin Hindiaurbanayeapnesharirko swath. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. Kidney Stones Treatment in Hindi: GhareluTariko Se DurKarePathri hrelate.com Kidney maipathrihonaasalmaithosnamak se banahuakathorpattharhotahaijokishuddhike bad sharirmaibachjatahai. Auryehthospattharpeshabkedwarasharir se baharnahinikalpatahai. Gurdekipathrikodurkarnekeliyekaiprakar se ilajkiyajatahai. Lekinaaj ham bat karrahehai home remedies kijinkoapnakarpathrikodurkiyajasaktahai. BahutPaniPiye Panipinagurde se pathrikodurkarne ka sabseaasanaurasardaritarika hot ahai. Panihamaresharir se sabhiapshishtpadarthokopeshabkemadhyam se baharnikalnemaimadadkartahai. Isstarahsharirmai ban rahechote-chote stone bhisharir se baharnikaljatehaijisseyeh stone sharirmaiikatthenahi ho pate hai. Anjeer Ka SevanKare Anjeerkesevan se patharikogurde se baharnikalnemaimadadmiltihai. Iskesevankeliye 1 cup panimai 2 anjeerkopakaye. Abisspanikothodaderthanda hone korakh de. Fir isspanikorojanasubahkhali pet piyejissegurdemaipathri jam nahipatihai.

  5. hrelate.com NimbuaurJetun Ka Tel Nimbuaurjetunketel ka upyogkhas tor par patharikodurkarnekeliyekiyajatahai. Darhasalnimbumaiupasthit citric acid gurdemai jam rahepattharkechote-chotetukadokotodnemaimadadkartahai, jisseyehpatthargurdemaiadhik bade nahi ho pate haiaursharir se baharnikaljatehai. Iskaupyogkarnekeliye 4 chammachnimbukerasmaisamanmatramaijetun ka telmilayeaurissmishranko pee jaye. Issmishrankorojana 3 bar, 3 dinotaklene se gurdekipathri tut jatihaiaurisssamasya se nijadmiltahai. Tarbuj Gurdekipathrikodurkarne ka yehekaursabseaasanaurasardaritarikahotahai. Tarbujmaiupasthit potassium, mutramai acid kelevalauruskiniymittakobanayerakhnekomaimadadkartahai. Isstarahyehgurde se pathrikobaharnikalnemaimadadkartahai. Anar Anar ka juice auranarkedanedono hi gurde se pathrikodurkarnemaisahayakhotehai. Isliyerojanaekanarya fir 1 glass anar ka juice jarurpiye. Yeh remedy gurde se pathrikotodneaur use mutrakedwarasharir se baharnikalnemaimadadkartahai.

  6. hrelate.com TamatarBhiHaiFaydemand Rojanasubah 1 glass tamatar ka juice aurusmemilathodasanamak, gurde se pathriketukadokotodneaur use baharnikalnemaimadadkartahai. Iskealavatamatar ka juice patharikiwajeh se hone wale dardkodurkarnemaibhimadadkartahai. Vyayam Vyayamhamaresharirkekairogokodurkarnemaisahayakhotahai. Rojana 30 minute ka vyayamsharirhaddiyomai calcium ke star kobhibanayerakhnemaisahayakhotahai. Isliyerojana 30 minute keliyekisibhiprakar ka vyayamavashyakare. Yehhamare pure sharirsath hi sathhamaregurdekeswasthkeliyebhiaavashyakhotahai. Pyaj Ka SevanKare Pyajmaikaiprakarkepathrinashaktatvhotehai. Isliye 70 gram pyajkoacchitarah se piskaruskarasnikal le abissraskorojanasubahkhali pet piye. Issegurdemaijamipathrichote-chotetukdokerupmaibaharnikaljayegi.

  7. hrelate.com • Kidney Stones Treatment in Hindi: Anya TarikeInheBhiPadhe • Kelemaiupasthit vitamin B-6, sharirmai oxalate crystal kobanne se roktahaiaur oxalic acid kovikhanditkardetahai. Isliyegurdemaipathrikerog se piditvyaktikorojanakele ka sevankarnachahiye. • Rojanakarele ka sevankare. Karelemaiupasthit magnesium aur phosphorous , pathrikevikaskoroknemaisahayakhotahai. • Gajarmaiupasthit pyrophosphate aurpadap acid, patharikebannekiprakriyakorokneaurismeupasthit carotene, mutramargkideevarokotutneaurfatne se bachanemaimadadkartahai. • Jeerekomishrikichaasniya fir shahadkesathlene se gurdemaijamipathrighulkarpeshabkesathsharir se baharnikaljatihai. • UparaapnejanaKidney Stones Treatment in Hindi. Yadiaapbhigurdemaipathrikisamasya se pareshanhai to upardiyegaye home remedies koapnayeaurpayeisssamasya se nijad.

More Related