1 / 7

Kale Chane ke Fayde: Swasthvardhak Guno Se Bharpur

kala chana hame madhumeh, nimn raktchap aur kabj aadi se judi samasyao se bachane mai madad karta hai. Yaha padhe aur bhi Kale Chane ke Fayde aur rahe swasth. Aur adhik jane: http://hrelate.com/kale-chane-ke-fayde/

cshradhha20
Download Presentation

Kale Chane ke Fayde: Swasthvardhak Guno Se Bharpur

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Jane KisTarah Se SehatKeLiyeFaydemandHai Kala Chana HRELATE.COM

  2. Kala chanakogaribo ka badamkahajatahai. Kahajatahaihaikiyadiaapapnesharirkofurtilaaurswasthrakhnachahtehai to rojanachane ka sevanjarurkare. Chanabahut hi poshtikhotahai, ise log kaitariko se khanapasandkartehaijaiseankurit, fulahua, bhunahua, ublaya fir talahua. Isekisibhirupmaikhayeyehsharirkeliyebahut hi faydemandhotahai to aaiyepadheKale ChanekeFayde. Kale chanemai carbohydrate, protein, name, chiknai, reshe, calcium, iron aurkaiprakarke vitamins payejatehai. Yehposhaktatvaapkesharirkokabj, khunkikami, madhumeh, piliyajaiserogo se bachatahaisath hi aapkosundaraurtejdimakwalabhibananemaimadadkartahai. Iskealavayehhamarebaaloaurtwachakeliyebhifaydemandhotahai. Chanemai 27 se 28 fisadi iron kimatrahotihaijo kin a kevalsharirkiraktkoshikaokenirmanmaimadadkartihaibalkihamaresharirke hemoglobin kobadhakar kidney kobhinamakkiadhikta se durrakhtihai. Bahut se log kale chanekoankuritkarkhanapasandkartehaikyonkiankuritchanemai chlorophyll, vitamin A, V, C, D aur K kesath-sath phosphorous, potassium, magnecium, aurkaiprakarke minerals ka acchastrothotahai. hrelate.com

  3. Kale ChanekeFayde: SharirKoBimariyo Se DurRakhe Black Chickpeas hrelate.com

  4. hrelate.com • PiliyaRog Mai Faydemand • Piliyarogkodurkarnekeliyekalachanabahut hi faydemandhotahai. Iskekaitarike se ham khasaktehai. • 100 gram chanekidaalmai 2 glass panidalkarkuchghantotakbhigoye. Abdaal se panikoalagkar le aurrogikodaalkesathgudrojana 4 se 6 dinotak de. Issepiliyamaiaarammiltahai. • Iskealava kale chane ka sattubhipiliyarog se grasitrogikodene se piliyamaiaarammiltahai. • PathariKiSamasyaDurKare • Aajkalkedushitpaniaurkhanpankiwajeh se hamari kidney aur pet maipathrikisamasyahonaaam bat ho gayihai. Iskedurkarnekeliyechane ka sevanbahut hi faydemandhotahai. Iskasevankarnekeliyeratbharchanekobhigokarrakheaurdusare din subahkhali pet bhigehuyechanemaishahadmilakarkhaye. Rojanaaesakarne se pathri hone kisamasyakam ho jatihai. Auryadisharirmaipathrihai to use aasani se nikalajasaktahai. • Iskealavachanekesattu aura aate se banirotibhiisssamasya se nijad dilate hai.

  5. hrelate.com Madhumeh Mai Faydemand Madhumehrog se grasitmarijkeliyekalachanabahutadhikfaydemandhotahai. Iskasevankarne se shariraurrakt se glucose kimatrakamhotihaijissemadhumehrogiyokoaarammiltahai. Iskasevankarnekeliye kale chaneko rat bharbhigokarrakheaurrojanasubahkhali pet inn chano ka sevankare. NimnRaktchapKoNiyantritRakhe Jin vyaktiyokonimnraktchapkibimarihaiunko kale chane ka sevan ka sevankarnachahoiye. Isekhanekeliyerojanasubahkhali pet rat maibhigoyehuye 20 gram kale chaneaur 25 kishmishkedaneya fir munakka ka sevankare. Isseaapko low blood pressure maiaarammilegaaurchehrekichamakbhibadhegi. TwachaKeLiyeFaydemand Twachasambandhirogjaisekhajkhijali, daadaur charm rogaadirogokodurkarnekeliyerojanaapneaaharmaichane ka sevanprarambhkare. Iskealavaaapchanekeaatekirotiyokobhibanakarkhasaktehai. Dhupaurdhul-mittikiwajeh se twachakekalepankodurkarnekeliye 12 chammachbesan, 3 chammachdahiyadudhaurthodasapanikomilakarubtanbanayeaurapne gale aurchehre par male. 10 minute takmalneke bad naha le. Aesarojanakarne se twacha ka kalapandur ho jatahai.

  6. hrelate.com • ChehreKiSundartaBadhaye • Chehrekosundarbananekeliyerojanachanekebesan ka ubtanbanakarapnechehre par lagaye. Issechehrekitwacha par jhurriyanahiaatihaiaurchehrasundarbantahai. • Chehrekijhaiyadurkarnekeliyeratrimai 2 bade chammachchanekidaalkobhigokarrakhe. Subahdaalkopiskarusmedudh, chutkibharhaldiaur 6 bund nimbukeraskimilaye. Abissmishrankoapnechehre par lagayeaursukhnetakintjarkare fir halkegungunepani se chehrekodho le. Iss pack ko 3 haftotaklagane se chehrekijhaiyadur ho jatihai. • Kabj Se Rahat De • Chanemai fiber kiacchimatrahotihaijisseyehpachnemaibhiaasanhotahai. Isliye rat maibhigoyehuyechane se panikoalagkarusmenamak, adarak, jeera mix karkhane se kabjkisamasya se nijadmiltihai. Iskealavaiskesevan se bukhar, anemia aadipareshanidurhotihaiaursharirkigandgibhisaafhotihai. • Kale ChanekeFayde: AuradhikFaydeInheJarurPadhe • Chane ka rojanasevankarne se bar-bar peshabaanekisamasyadur ho jatihaisath hi urine se judikisibhiprakarkisamasyamaiaarammiltahai.

  7. hrelate.com • Mahilaomaiyadigarbhpatkisambhavna ho to mahilako kale chano ka kadhabanakardenachahiyeissegarbhsthirbanarahega. • Iskealavarojanachane ka sevankarne se sardard, twachakesafeddaag, hichki, jukhamaadirogomaiaarammiltahai. • Rojanakam-kajkiwajehsepurushokokamjoriaajatihai. Aesemairojanabhigoyehuyeya fir ankuritchane ka sevankarne se kamjoridurhotihaisath hi purushokiveerya se sambandhitpareshaniaurnapunsangtakibimaribhidurhotihai. • Cough aurkisibhiprakarkisaanskisamasyakodurkarnekeliye rat maibhunehuyechanekochabakarkhayeaur fir bad maidudh pee le. Isse cough aursaanssambandhitsamasyao se rahatmiltihai. Iskealavaaesakarne se mahilaoki yoni se safedpaniaana band ho jatahai. • UparaapnepadhaKale ChanekeFayde. Yadiaapbhiupardeegayibimariyoaurrogo se grasithai to aaj se hi apnedainikjivanmai Black Chickpeas ka istemalshurukareaurraheswasth.

More Related