Janiye Weight Gain after Marriage Se Jude Kuchh Tathya - PowerPoint PPT Presentation

weight gain after marriage shadi ke baad mahilaye hoti hai moti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Janiye Weight Gain after Marriage Se Jude Kuchh Tathya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Janiye Weight Gain after Marriage Se Jude Kuchh Tathya

play fullscreen
1 / 8
Janiye Weight Gain after Marriage Se Jude Kuchh Tathya
186 Views
Download Presentation
cshradhha20
Download Presentation

Janiye Weight Gain after Marriage Se Jude Kuchh Tathya

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Weight Gain after Marriage: ShadikeBaadMahilayeHotiHaiMoti HRELATE.COM

  2. Aksaraapnemahilaoki gossip maisunahogakishadikebaadunkavajanachanak se badhgayahai. Yehkoisharirikprakriyakekaranhotahaiyaphirunki hi laparvahi ka natijahai. Iss bare maijananekeliyedekheWeight Gain after Marriage se judekuchanjane reasons. Jinkodekhkaraapkopatachaljayegakishadikebaadmahilayemotikyu ho jatihai. hrelate.com

  3. Harkoiapnehisab se apnemotapekikahaniko sonata hai, kisikokoibimari ka asarnazaraatahaiaurkisikoapnesasural ka paninahi suit hotahai. Ekshodhkemutabit relationship yashadikebandhanmaibandhchukimahilayo ka vajankafibadhjatahaiaurwomotape ka shikar ho jatihai. Iskepiche hormonal badlavbhijimmedarhotehai. Vaigyanikokemutabitjo log relationship mainahihotehaiwo log shadishuda logo ya relationship mairehne wale logo kiapekshaadhik slim trim hotehai. hrelate.com

  4. Weight Gain after Marriage: ShadikeMotapaBadhnekeKuchMukhya Karan To aaiyejantehaishadikebaad hi mahilaomaidekhejane wale change aurunkabadhtamotapakiskaran se hotahai… SharirikaurMansikBadlav Hormonal BadlavbhiHoteHai TV Dekhte Huye Snacks Khana Khatam ho ChukiTalash VyayamkeLiyeSamayNahi Slim Dikhne ka Tanav Nahi Rehta Family Planning hrelate.com

  5. SharirikaurMansikBadlav:- Nutritionist aur doctor ka mananahaiki jab mahilayekisi relationship maihotihai to wahbahutsaaresharirikaurmansikbadlav se gujartihaiauryehunhesharirmaiaantrikaurbaharibadlavkeliyejimmedarhotihai. Hormonal BadlavbhiHoteHai:- abladkishadishudajivanmaipraveshkartihai to wahkaitarahke emotional aur hormonal badlavkesaathgujartihai. Aisemaiekstahiaurkhushaaljindagipaalenekebaad sexual life mai active honabhivajankebadhnemaijimmedarhotahai. Yehussinsaanjissewopyarkartihaiuskesaath sexual relationship unkikamarkichodaikobadhanemaiprabhavihotahai. Yehsabhichizebhukhkobadhawadenemaibhimadadgarhai. TV Dekhte Huye Snacks Khana:- abaapkisikesaath relationship maihotehai to ekdusrekesaathkafisamaybitatehai. Aisemaisaath film dekhnaaur snacks ka sevankarnaaapkevajankobadhasaktahai. Ek survey maipayagayakishadikebaad logo ka vajanbadhnekimukhyawajah TV kesaamnebaithkarlagatar snacks khaterehnahai. hrelate.com

  6. Khatam ho ChukiTalash:- Jab log issbaatkeliyenischit ho jatehaikiunkijivansathikitalashpuri ho chukihai to woapnevajan par jyadadhyannahidetehai. Unheissbaatkichintanahirehtikiwosundardikhekyuki partner kiunkitalashkhatam ho chukihai. Relationship maiaane se pehle 72% mahilayeissdabavmaithiunhe slim-trim rehnahaikyukiunhe partner kitalashthi. Wahi 82% mahilao ne batayahaikishadikebaadunkavajanbadhakyukiunka relationship sthai ho gayahai. VyayamkeLiyeSamayNahi:- Relationship maiaanekebaadkedusre ka saath pane kichahmaiaapsaarekamachhoddetehaijisme se vyayaambhiekhai. Ekdusre ka saathitnaacchalagtahaikivyayam, yoga yajimke bare maisochne ka na to dilkartahaiaurna hi fursatmiltihai. hrelate.com

  7. Slim Dikhne ka Tanav Nahi Rehta:- Wedding se pehle hone wale matrimonial photography aurshadimaiapne figure ko maintain karnekeliyeladkiyoki dieting bhishadikebaadkuch had takkam ho jatihai. Yahinahi jab ekbaarshadikolekarsaradabavunkeuppar se hattjatahai to ektarahkimansik shanty bhibhukhkobadhanemaijimmedarhotihai. Family Planning:- Shadikebaadkhushaalaursantushtjivanvajanbadhanemaiuttardayihai. Shadijodokohumeshaacchadikhne ka dabavshadikebaadkuchkam ho jatahai. Woapneaanewalijindagikirooprekha banana mai lag jatehai. Aurapni family koaagebadhaneke bare maisochnelagtehai. hrelate.com

  8. ShadikeBaadMotapaBadhnekeAneko Karan Aaiyejantehai Weight Gain after Marriage se judikuchauranmolbaatejinkoaapkodhyanmaijarurrakhnachahiyeaur fit rehnachahiye: Khate hi Rehna Khud ko Proper Samay na de Pana PrathmiktayeBadal Dena Bahar Dinner Karna GarbhavasthakeBaad JyadaKhayal Aalsipan hrelate.com