Janiye How to Tone Your Thighs aur Kijiye Apna Fat Kam - PowerPoint PPT Presentation

cshradhha20
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Janiye How to Tone Your Thighs aur Kijiye Apna Fat Kam PowerPoint Presentation
Download Presentation
Janiye How to Tone Your Thighs aur Kijiye Apna Fat Kam

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Janiye How to Tone Your Thighs aur Kijiye Apna Fat Kam
308 Views
Download Presentation

Janiye How to Tone Your Thighs aur Kijiye Apna Fat Kam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. How to Tone Your Thighs- IssTarahKareJanghon Ka Fat Kam HRELATE.COM

  2. Aajkalkiissvyastjivansheli ne logo kopuritarah se badalkarrakhdiyahai. Adhik se adhik paisa kamanekichahmai, sabneapneaapkokaammaiitnavyastkarliyahaikivyayamkeliye to jagahbachi hi nahihai. Aurvyayamnakarne se sharirmaiavanchitcharbijama hone lagtihai. Lekinkuch logo ki job aesihotihaijismeunhe din bhar computer kesamnebaitherehnapadhtahai. Jisseunkesharirkenichlehissemaijyadatar fat jamahotahai. Agar mahilaokibaatkare to unkekulhoaurJanghonmaijyadatarcharbijamahotihai. Jisseunkashariranaakarshaklagtahai. Sharirke inn bhagomai fat jamne ka mukhyakaranharmonesauraswasthjeevanshelihai. Lekinaapkoghabranekijaruratnahihaisobhagya se heaps aurJanghonkimashpeshiyomaikasav lane keliyekuchtarikehai. Jisseaapsharirke inn bhago par jamehuye fat kodurkarsaktehai. Tathaperokopatlaaursundaraakar ka banasaktehai. To aaiyejane How to Tone Your Thighs. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. Thighs Ko Tone KarneKeLiyeAsardarakUpay hrelate.com Vyayamkejariyeaapsharirkicharbikoghatasaktehai. Issbaatmaikoishaknahihai. lekinvyayamkeatiriktbhiaapkokuchkarnahoga. ApnijivanshelimaisaralparivartanauraaharmaiparivartankarkeaapapnekulhoaurJanghon se fat kamkarsaktehaiaurunhesudoulbanasaktehai. Aerobic Exercise AapkiJanghonaurkulhoke fat kokamkarnekeliye Aerobic Exercise kibhiaavyashaktaahai. Inn exercise se aapki thighs to tone hoti hi haiiskealawaaapkasharirbhimajbutbantahai. Yoga Janghon par jame hue fat kodurkarnekeliyeyogasanbhibehadasardarakhai. Yogmaisuryanamaskarekaesaaasanhai, jokulhoaurJanghonsahitsharirkesabhibhaagho se fat durkartahai. YehJanghonke fat kokamkarnemaibahutupyogihai. Din mai do bar suryanamaskar ka abhyasjarurkare.

  5. hrelate.com Nariyal Tel (Coconut Oil) Shayadbahutkam log yehbaatjantehongekisharirkeatirikt fat konikalnekeliyenariyaltelbahutacchahotahai. JismekulheaurJanghebhishamilhai. Din mai do bar KulhoaurJangho par lagbhag 10 minute takNariyaltelkimalishkare. Iskealawakhanapakanekeliye extra virgin nariyaltel ka upyogkare. SamudriNamak (Sea Salt) Sea Salt aapkiJanghonkitwachamaikasavlatahaiaurunheaakardetahai. Ek tub garmpanimai 2 cup sea salt acche se milaye. Isme 6-8 bunde essential oil milaye. Apnesharirko 10 se 20 minute takisspanimaibhigokarrakhe. Saftahmaikai bar is prakarkesnan ka aananduthaye. KhubPaniPiye Din bharmaiparyaptmatramaipanipinabahutmahtavapurnahai. Kyokivasakourjamaibadalnekeliyetathachayapachaykoucchabanayerakhnekeliye liver kopanikiaavyashaktahotihai. Pratidin 8 se 10 glass swachhpanipiye. Vastavmaiapne din kisuruwatpani se hi karnachahiye.

  6. hrelate.com PoshtikAahar le SharirkoswasthrakhnekeliyetathaJanghonkosudoulbananekeliyeswasthaaharbahutaavyashakhai. Apneaahar par dhyanrakhe. Hum aapkoyaha ye bhibatarahehaikiaapkokistarah ka aaharlenahai. Kam calorie wale khadyapadhartkhaye. Aesepadhartjismeucchamatramaichini ho, unkaupyogkamkarejaise soda, energy drinks, juice aadi. Kyokiismebahutadhikmatramaichinihotihai. Chayyaanyakisipadhartkomitha banana keliyeprakratikmithasjaisekisahad ka upyogkare. Mirch (Chili) ShayadaapkosunkaraashcharyahogalekinlalmirchbhiJanghon par jame hue fat kokamkartihai. tathaunheaakarmai lane maimadadkartihai. Ek glass maigarmpanilekarusmeeknimbu ka rasmilaye. Abusmeek table spoon lalmirchaaurkisahuaadrakmilaye. Iseacche se milayetatha din mai do bar isepiye. Coffee Khurdari coffee ekadhabud scrub kitarahkaamkartihai. Jo Janghonkeaaspasjame hue vasakokamkarnemaisahayakhotihai.

  7. hrelate.com Isstemalkividhi: • Ekchammachdardari coffee le. • Aapiska paste kitarahistemalkar sake, iskeliyeismesahad(Honey) milaye. • NahanekepehleiseapneJanghon par lagayetathaisesukhne de. • Fir gilehaatho se iseragadkarnikaletathapani se dho dale. • Issupcharkosaptahmai 2-3 baarkare. • Seb ka Sirka (Apple Sid Vinegar) Apple sid vinegar fat kotoudanemaimadadkartahai. Yehsharirmai fat jamnenahideta. 3 bhag apple seed Vinegar maiekbhag olive oil yanariyal ka telmilaye. IsseapneJanghon par lagbhag 30 minute kimalishkare. Ise 30 minute takaese hi rehne de tathauskebaadpani se dho dale. Iseaapko din mai do bar karnahai. • Cardio Exercise Saftahmaikam se kampaanch din 30 se 40 minute takhridaykevyayamkeliye stationery bike ya treadmill ka upyogkare. Iskealawa strength training exercise jisme jumping squat, ek per ke squat, leg extension aur leg curls aadishamil ho. Saftahmai 4-5 bar 3o minute takkare.