1 / 6

Bhang Ke Fayde: Dast, Khansi aur Gathiya Mai Aaram De

Bhang ka prayog nasha aur masti ke sath-sath dama, gathiya, dast aadi ko dur karne mai bhi kiya jata hai. Yaha padhiye aur bhi Bhang Ke Fayde. Aur adhik jane: http://hrelate.com/bhang-ke-fayde/

cshradhha20
Download Presentation

Bhang Ke Fayde: Dast, Khansi aur Gathiya Mai Aaram De

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bhang KeFayde: Dast, KhansiaurGathiya Mai Faydemand HRELATE.COM

  2. Bhang ka prayognashalenekesath-sathdama, gathiya, dast, bukharaadikodurkarnemaibhikiyajatahai. Yahapadhiyeaurbhi Bhang KeFayde. Kyaaapjantehai bhang ka prayognashalenekesath-sathdama, gathiya, bukharaadikodurkarnemaibhikiyajatahai. Yahajaneaurbhi Bhang KeFayde. Aksar log bhang komastiaurnashekeliyeupyogkartehai. Lekinkyaaapjantehaikiyehnashakarnewalapodhakaiprakarkeaushdhiyaguno se bharpurhotahai? Bhang kepodhemaicannabinolnamak chemical payajatahaijoki cough nashakaurpittakopakhotahai. Shayadaapnahijantehongeki bhang kemadapodhemaisthitmanjariyo se nikleraal se ganja praptkiyajatahai. Bhang hare rang ka hotahaiauriskaswadtikhaaurfeekahotahai. Iskepatteneemkepattekesamanlambeaurkanguredarhotehai. Bhang garmtasir ka hotahai. Iskasevankarne se hamaresharirkipachanshaktibadhtihai, gale kiaavajsaafhotihai, neendadhikaati hi sath hi yehmanushyoki sexual power kobadhanemaibhimadadkartahai. Iskealavayehbulgum, vaataur cough konashtkarnemaibhihamarimadadkartahai. Iskealava bhang ka prayogkaiprakarkerogojaisedast, gathiya, malaria aurmasikdharmmaikashtaadikobhidurkarnemaikiyajatahai. IskeaurbhifaydejannekeliyeyahapadhiyeBhang KeFaydeaurraheswasth. hrelate.com

  3. Bhang KeFayde: Inn BimariyoKoDurKarne Mai Sahayak hrelate.com

  4. hrelate.com • Amatisar (Dysentery) • Dastkesathaanvpadne par bhang kodavakerupmainimntariko se liyajasaktahai. • Bhang kopehle pees kar churn bana le fir 124 miligram churn kesathsounfke 4 se 6 bund rasko din mai 2 bar lene se tejamatisardur ho jatahai. • Bhang ke 100 miligram churn mai 50 miligram post dane ka churnamilakarsubahaur sham khane se dastkesathaanv panda band ho jatehai. • Iskealavasikihui bhang ke 125 miligram churn ko din mai 2 bar shahadkesathlene se dastauramatisarmairahatmiltihai. • Kaan Ka DardThikKare Bhang • Kaankedardkodurkarnemai bhang nimnprakar se sahayakhotahai. • Yadikisikekaanmaikeedachalagayahai to bhang ke 8 se 10 bund raskokaanmaidalne se keeda mar jatahaiaurpeedadur ho jatihai. • Kaankedardkodurkarnekeliye bhang kopiskarmeethetelmaiacchitarah se paka le aurisechaankarkanmai dale. Aesakarne se kaankekisibhiprakarkedardkodurkiyajasaktahai.

  5. hrelate.com • Dama Mai Faydemand Bhang • Damakodurkarnekeliye 125 miligramsikihui bhang ko 2 miligramkalimirchaur 2 gram mishreekesathmilakarkhane se damarogmaiaarammiltahai. • Bhang ka dhuna pine se damarogmailaabhmiltahai. • Iskealava bhang kopehle ghee maibhun le fir isekalimirchaurmishreekesathmilakar pees le. Issprakar bane churn korojanakhane se damaaurdhanustambhrogdur ho jatahai. • Bhang KeFayde: Anya FaydeInheBhiPadhe • Bhang kebeejketelkimalishkarne se gathiyarogthik ho jatahai. • Bhang kepattokobarikpiskarsunghne se mastakkipeedadur ho jatihai. • Khansikodurkarnekeliye bhang se bane gaanje ka sevankarne se khansiaurdamajaiserogomaiaarammiltahai. • Mirch ka churnaaur bhang kobarabarmatramaimilakargudkesathaadha gram le. Isse pet kedardmaiaarammiltahai.

  6. hrelate.com • Bhang aurkakadikimagajkopanimaipiskaraurchankarthandaikitarahrogikopilane se peshabmaijalankomitayajasaktahai. • Yadikisikonindnaaaanekibimarihai to bhang ketelkopairoketalve par lagakarmalishkareauraachinind le. • Bhang kepattekechurnakoghavaurjakhm par lagane se ghavjaldibharjatehai. • 25 gram pisihui bhang kodudhyapanikesathsubahaur sham lene se ninddurhotihaiaursar ka dardbhikhatam ho jatahai. • Mahilao ka viryapatadhikdertakna hone denekeliye bhang bahut hi upyogihotahai. Yehviryakosukhatahaiaurnasha lane ka kambhikartahai. • Bukharkodurkarnekeliye bhang kogudkesathmilakargoliyabana le. Fir sardi ka bukhardurkarnekeliye 1 se 2 goliyadene se bukharthik ho jatahai. • UparaapnejanaBhang KeFayde. Yadiaapbhiupardiyegayerogoaurpareshaniyo se grasithai to bhang ka sevankareaurrahebimariyo se dur. Inn upayokoajmane se pehlechikitsakkisalahjarurlele.

More Related