1 / 7

Benefits of Turnip in Hindi: Shaljam Ke Anmol Laabh

Shalgam ke prayog se sharir, asthma, cancer, uchh raktchap aadi rogo se bachane mai kiya jata hai. Yaha padhe aur bhi Benefits of Turnip in Hindi. Aur adhik jane: http://hrelate.com/benefits-of-turnip-in-hindi/

cshradhha20
Download Presentation

Benefits of Turnip in Hindi: Shaljam Ke Anmol Laabh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Benefits of Turnip in Hindi: Shaljam Se Milne Wale Fayde HRELATE.COM

  2. Shalgamjaminmaipaida hone waliekgudedarsabjihai. Khanemaiiskaprayogkaiprakar se kartehai. Iskipattiyokisabjibanayijatihaiiskealavaiskijadkopakarkahayajatahai. Bajarmai 2 prakarkeshalgamaatehaiek to laal rang keaurdusrasafed rang ke. Shalgamkoshaljambhikahajatahai. Yehhamareswasthkeliyebhibahutlabhpradhotihai. Yehbahut se poshaktatvaur potassium, phosphorous, calcium vitamin aadi se bharpurhotahai. Issprakaryehsharirkokaiprakarkerogoaurbimariyo se durrakhnemaimadadkartahai. Shaljamkipattiyomaibhikaiprakarkekhanij-lavanaur calcium kiadhiktapayijatihai. Shaljam, sabhigudedarsabjiyomai se adhikswasthvardhak gun hotehai. Yehhamaressharirkopathari, cancer, mutrasambandhivikaro, gathiyarogkothikkarnemaisahaytakartahai. Iskesath hi yehsharirke blood mai cholesterol ke star kobanayerakhnemaisahayakhotahai. Shalgamhamaritwachakeliyebhibahutfaydemandhotahai, sath hi iskasevankarne se sharirkirogpratirodhakkshamtabhibadhtihai. Iskealavaiskeaurbhibahut se faydehaijinhejannekeliyeyahapadhe Benefits of Turnip in Hindi. hrelate.com

  3. hrelate.com

  4. Benefits of Turnip in Hindi: Inn Bimariyo Se RakheDur hrelate.com Shaljam ka swadkadwahotahai, isswajeh se iskaprayogkaiprakar se kiyajatahaijaiseiska soup banakar, salad aurraytabanakar. Isme calorie kimatrabahutkampayijatihaiisswajeh se yehhamarevajankobhiniyantritkarnemaisahayakhotahai. PachanKriya Mai MadadKare Shalajam me fiber kibharpurmatrapayijatihaiisswajeh se yehhamarebhojankepachanmaimadadkartahai. Iskealavayehhamaresharirkiaantoaur pet kobhiswasthrakhtahai. AankhoKiRoshniBadhaye Shaljammaiupasthitluteinhamariaankhokeswasthkeliyebahutacchahotahai. Iskealavaismepayajanewalacarotenoidaankhokomotiyabindaur macular degeneration koroknemaimadadkartahai. Isliyeapniaankokosurakshitrakhnekeliyeapnedainikjivanmaishaljam ka prayogkare.

  5. hrelate.com HridayKeLiyeFaydemand Shalgamhamarehridayaurdilkeswasthkeliyebhibahutacchahotahai. Ismeupasthitfolateaur vitamin B, shairke cardiovascular system kobehtar banana maimadadkartahai. Iskealavaisme anti-inflammantory ka gun bhipayajatahaijokisharirkodil se sambandhitbimariyo se durrakhnemaisahayakhotahai. HaddiyoKoMajbutKare Shalgammai calcium kibharpurmatrapayijatihaijisseyehhamarihaddiyokomajbutbananemaimadadkartahai. Iskealavayadiaapgathiyaaur osteoporosis jaiserogo se durrehnachahtehai to shalgam ka prayogkarnachahiye. Shalgammai calcium, potassium aurhaddiyokejarurisabhijaruri minerals payejatehaijokihaddiyokomajbutipradankartehaiaurunkevikasmaibhisahayakhotehai. RogPratirodhakKshamtaBadhaye Shalgamhamaresharirkirog-pratirodhakkshamtakobadhanemaimadadkartahai. Ismeupasthit beta-carotene sharirmai healthy membrane banana maimadadkartahai. Iskealavaismeupasthit potassium kimadad se sharirkesabhimaspeshiyaaurtantrikatantrasahi se kamkarnashurukardetehai.

  6. hrelate.com TwachaKoAcchaBanaye Shalgam ka prayognakevalhamaresharirkoanekobimariyo se bachanemaikiyajatahaibalkiyehhamaritwachakeliyebhilabhdayakhotahai. Yehtwacha se shushkpan (dryness) kokhatmkartwachakochikniaurkomalbananemaimadadkartahai. Iskeprayogkeliyeaaprojanashalgamke juice maigajarke juice komilakarpiye. Cancer keKatreKoRoke Shalgamhamaresharirko cancer se ladnekishaktipradankartahai. Ismepayejane wale anti-oxidant aurphytonutrients, shairko cancer kekhatre se bachatehai. Iskealavaismeupasthitsnyanraparisar (plant compound) aurglucosinolate, shairmai hone wale tumor kobadhne se roktahai. Sath hi shalgam ka sevankarne se breast cancer, colon cancer aur rectal tumor ka khatrabhikam ho jatahai. VajanKamKare Shaljammaiupasthit fiber hamaresharirke metabolism ko regulate karnemaimadadkartahaijissebhojan ka pachansahitarah se hotarehtahai. Iskealavaisme calorie kibhibahutkammatrapayijatihaijissesharir ka vasa ka levalbadhnenahipatahai. Isswajeh se shalgamhamaresharirkevajankokamkarnemaisahayakhotahai.

  7. hrelate.com UchhRaktchapKeLiye Shalgammaiupasthit magnesium aur vitamin B sharirkohamaresharirkeuchhraktchapko normal bananemaibhisahayakhotahai. Sath hi ismeupasthit magnesium dilaurhaddiyo se sambandhitbimariyo se bhidurrakhtahai. Asthma KeLiye Shalgammaiupasthit anti-inflammatory aur anti-oxidant gun, sharirko asthma se bachanemaimadadkartehai. Iskeliyeapnedainikjivanmainiymitrup se shalgam ka sevankare. Inn sabhibimariyo kea lava shalgamdama, anguliyomaiaanewalisujanaurdaanto se sambandhitpareshaniyokobhidurkarnemaimadadkartahai. UparaapnejanaBenefits of Turnip in Hindi. Yadiaapbhiupardiyegayebimariyo se pareshanhai to shalgam ka prayogkareaurrakheapneaapkobimariyo se dur.

More Related