Si estong
Download
1 / 31

Si Estong - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Si Estong. ESTONG. Naghahanapbuhay para sa pamilya Lumaki sa kalye Mabait. Atoy. Ang nakababatang kapatid ni Estong Gusto niyang makapag-aral Sumasama siya minsan sa kanyang lola. Lola Coring. Ang nag- alaga kina Estong at Atoy mula nang mamatay ang kanilang mga magulang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Si Estong' - crwys


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Si estong

Si Estong


Si estong

ESTONG

 • Naghahanapbuhayparasapamilya

 • Lumakisakalye

 • Mabait


Si estong

Atoy

 • AngnakababatangkapatidniEstong

 • Gusto niyangmakapag-aral

 • Sumasamasiyaminsansakanyanglola


Si estong

Lola Coring

 • Ang nag-alaga kina Estong at Atoymulanangmamatayangkanilangmgamagulang

 • Namamalimossiyasa may simbahan


Si estong

Mangador

 • Siya ay malupitkayEstong

 • LaginiyangkinukuhaangnilimosnaperaniEstong


Si estong

Mgabatangkalye

 • MgakaibiganniEstong

 • Palagisilangmagkasamasakalye at pamamalimos


Si estong

Napakasakitngsikatngarawnatumamasamukhangmusmosnabata, walangmasisilungansapagkatmatatayognagusaliangnasapaligidniya, walangmgapunongkahoynamaaringmapagkublihan man langupangmakatikimngsandalingginhawa..Nababakas din sakaniyangmukhaangpagod at gutomngunitdinitoinalintanaangnararamdaman. Angmahalagasakaniya ay makapag-uwingperaparasakaniyangpamilya


Si estong

Siya si Estong, isang batang halos lumaki na sa kalye , mula pagkabata ay nasa lansangan na siya sapagkat isinasama siya ng kaniyang ina noon sa paglalako ng kung anu-ano para kumita ng pera upang may pambili ng pagkain.


Si estong

Napakahirap ng buhay ni Estong, maliit ang kanilang bahay at tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.


Si estong

Ang tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.lolaniEstong ay namamalimossa may simbahan at angkaniyangkapatidnaman ay nagtitindangposporo at kandila. Minsan ay may bumibili at minsannaman ay wala.


Si estong

Wala tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.akongpera!

Inengmaawa ka, kahitkauntingbaryalang


Si estong

Magkano tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.bayan? Bibiliako

Ale, bilinapo kayo!


Si estong

Kung tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.akosayomagtrabaho ka!

Ale, palimospo..gutomnagutomnapoako..


Si estong

Minsan tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. ay sumasamasiyasakaniyangmgakaibigannanagbabantayngsaksakyan at bibigyansilang may-aringlimangpisopagkataposnitongbantayanangkanilangsasakyan.

Anokayaangmaariko pang pagkakakitaan?


Si estong

Estong tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.! Halika , sumama ka saamin

Sama ka Estong! Magbabantaylangtayongsasakyantaposkikitanatayongpera!

Tayona!


Si estong

Salamat tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.sapagbabantay mo sasasakyankobata

Salamat din posapera..


Si estong

Maliit tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. pa lang ,pagagalitannanamanakonitatay

Ako din, lagotnanamanako

Malakinabakitanyo?


Si estong

Saan tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. ka bapupunta?

Uwinatayokuya!

Oh! Estong , kumusta ka naapo? Halikanaumuwinatayo!

Bastapo!

Mauna na kayo lola may pupuntahan pa poako


Si estong

Wag na kayong magtanong! tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.

Saanbatayopupunta

Anonggagawinnatindoon?

PupuntatayokaymangAdor


Si estong

Saan ba talaga tayo? tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.

Ako din! Ayoko!

Ano? Di akosasama!

Magnanakaw tayo!


Si estong

Oo tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila., perodisaganyangparaan!

Di ba gusto nyongkumitangmalakingpera?

Oonga! Masamayan!


Si estong

Basta tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.! Wag na wag kayongmagsusumbongsapulis!

Bahalananga kayo!


Si estong

Hindi tama tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.angkanyanggianagawa.

Magsusumbongtayosapulis

Diyannanga kayo!

Anonggagawinnatin?


Si estong

Pagkatapos tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.ngkanilangpag-uusap ay umalisngasi Boy parasumamakaymangAdor at naiwansilangdalawaniEstong at nagbabalaksilangisusuplongnilasinamangAdor at Boy ngunitnalamanitonimangadorkayapinuntahanniyasiEstong at binugbogito.

Lagot ka sa akin ngayon! Pakialamerokangbata ka!


Si estong

Hindi tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.po tama angginagawaniyo! Masamapoyan!

Hoy! Bata masyadongkangpakialamero!


Si estong

Nang tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.mgapanahongiyon ay inaabangannapalasimangadorngmgapulisparaito ay hulihin. Maraminapalangnagawanglabagsabatassimangador at hiraplangangmgapulisyanahulihinitodahilnapakagalingnitongmagtago.


Si estong

 • Nakulong tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.ngasimangAdor at kailanman ay hindinaitomakagagawa pa ngmasama at hindinarinniyamakukuhaangperaniestongkailanman. Sa kabilangbanda ay nagsisirinsimangAdordahil kung nagingmabutilamangsiya ay hindiniyadaranasinito ..Angmakulong.


Si estong

Oo tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.nga, kahitmahiraptayo,kahitnasalansangandapatmarangalangatingpamumuhay at magingmabutingtao.

Bastasasusunod wag na wag ka ngsumamasamgamasasamanggawain ha..

Estong! Impeng! Pasensiyana kayo ha..


Si estong

Yehey tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.! Mag-aaralnaako.

Yehey!!!


Si estong

Mula tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila. noon nagingmaayosnaangbuhaynilangmaglola, Nakapag-aralnasinaEstong at angkaniyangmgakaibiga. May tahanannarinsilangmasisilungansapanahonng tag-ulan at tag-init.


Si estong

Sana ay tagpi-tagpi pa…mula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ang lola na lamang nina Estong ang nagbabantay at bumubuhay sa kanila.nagustuhanponinyo..

MaramingSalamatpo!


ad