slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Priorytety i działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowane do oświaty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Priorytety i działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowane do oświaty - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Priorytety i działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowane do oświaty. Elementy PO KL. zatrudnienie. edukacja. Integracja społeczna. rozw ój zasobów ludzkich na terenach wiejskich. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. adaptacyjność przedsiębiorstw.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priorytety i działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowane do oświaty' - crwys


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Priorytety i działania Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki

skierowane do oświaty

elementy po kl
Elementy PO KL

zatrudnienie

edukacja

Integracja społeczna

rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

adaptacyjność przedsiębiorstw

Postawy zdrowotne pracowników

administracja publiczna

struktura po kapita ludzki
Struktura PO Kapitał Ludzki

IP

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

MPiPS

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

MPiPS

Priorytet III Wysoka jakość systemu edukacji

komponentcentralny

MEN

MNiSW

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka

MRR

Priorytet V Dobre rządzenie

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

SW

SW

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

komponentregionalny

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

SW

SW

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X Pomoc techniczna

SW

priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.1 - Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty
 • 3.2 - Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych
 • 3.3 - Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty1
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.4 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty
 • 3.5 - Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania
 • 3.6 - Rozwój kompetencji kluczowych
 • 3.7 - Rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty2
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.8 - Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami
 • 3.9 - Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty3
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.1 - Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty
 • Projekty systemowe

Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty

Rozwój systemu informacji oświatowej

priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty4
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.2 - Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

Projekty systemowe

 • Badania dotyczące jakości i efektywności egzaminów zewnętrznych
 • Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych
 • Przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty5
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.3 - Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego
 • Projekty systemowe

- Programy wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty6
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.4 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty
 • 3.4.1 – Podniesienie efektywności systemu kształcenia nauczycieli – projekty konkursowe
 • Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty7
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.4 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia kadr oświaty
 • 3.4.2 Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty8
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.5 - Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania

3.5.1 – Innowacyjne programy nauczania – projekty konkursowe

- Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących min. Kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości

priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty9
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.5 - Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania

3.5.2 – Doskonalenie podstaw programowych i programów nauczania – projekty systemowe

- Zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy

- Rozwój portalu edukacyjnego Scholaris

priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty10
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.6 - Rozwój kompetencji kluczowych
 • Projekty konkursowe
 • Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo - matematycznych
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty11
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.7 - Rozwój systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego – projekty konkursowe
 • Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
 • Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno – zawodowej (w ramach portalu Scholaris)
 • Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty12
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.8 - Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorcami – projekty konkursowe

- Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty13
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • 3.9 - Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji – projekty systemowe
 • Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji
 • Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie
priorytet iii wysoka jako systemu o wiaty14
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • Instytucja Pośrednicząca – Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – Departament Funduszy Strukturalnych
 • Projektodawcy – w procedurze konkursowej – wszystkie podmioty
 • Alokacja na priorytet III – 1 006 236 268 euro
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 • 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 • 9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach1
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
 • 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach2
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.1.1 –Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej– projekty konkursowe
 • Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
 • Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego (dłuższe godziny pracy, zatrudnienie personelu, dodatkowy nabór dzieci)
 • Opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach3
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe

- Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości kształcenia, obejmujące:

priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach4
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz specjalistyczne
 • Doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (w tym programy prewencyjne)
 • Programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego umożliwiające ukończenie kształcenia
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach5
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (szczególnie ICT, języki obce, przedsiębiorczość, nauki przyrodniczo – matematyczne)
 • Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym (szkolne ośrodki kariery)
 • Wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach6
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach7
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.1.3 – Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe

- Realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach8
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – projekty konkursowe
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy
 • Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (dodatkowe zajęcia dydaktyczne, doradztwo i opieka pedagogiczno – psychologiczna, efektywne programy doradztwa, etc.)
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach9
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych – projekty konkursowe
 • Kampanie promujące kształcenie ustawiczne
 • Programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem kształcenia
 • Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach10
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe

- Studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli (np. Do nauczania drugiego przedmiotu, uzupełnienie wykształcenia, etc.)

priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach11
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe
 • Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości i działania na rzecz rozwoju edukacji na obszarach wiejskich
 • Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców
 • Działania informacyjno - promocyjne
priorytet ix rozw j wykszta cenia i kompetencji w regionach12
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Instytucja pośrednicząca – Urząd Marszałkowski
 • Projektodawcy – wszystkie podmioty
 • Alokacja na priorytet IX – 1 703 425 446 euro
slide32
Regionalny Ośrodek

Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Dojlidy Fabryczne 26

15-555 Białystok

tel. 0 85 7499 158, fax 0 85 7329 484

www.bialystok.roefs.pl