slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Матеріали виступу Аліни Павлівни Семененко, методиста Центру моніторингу столичної освіти PowerPoint Presentation
Download Presentation
Матеріали виступу Аліни Павлівни Семененко, методиста Центру моніторингу столичної освіти

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
cruz-moore

Матеріали виступу Аліни Павлівни Семененко, методиста Центру моніторингу столичної освіти - PowerPoint PPT Presentation

122 Views
Download Presentation
Матеріали виступу Аліни Павлівни Семененко, методиста Центру моніторингу столичної освіти
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Моніторингове дослідженняякості математичної освіти учнів 9-х класівзагальноосвітніх навчальних закладів м. Києва Матеріали виступу Аліни Павлівни Семененко, методиста Центру моніторингу столичної освіти при ГУОН м.Києва на міській конференції ІППО КМПУ імені Б.Д. Грінченка 26 серпня 2009 р.

 2. Завдання дослідження • Визначити рівень підготовки з математики випускників основної школи та їхню готовність до навчання в старшій школі. • За результатами виконання тесту оцінити рівень начальних досягнень учнів 9-х класів із математики. • Визначити фактори, які впливають на якість підготовки школярів з математики за курс основної школи. • Порівняти результати оцінювання навчальних досягнень учнів 9-х класів за підсумками тестування, річного оцінювання та державної підсумкової атестації (ДПА). • Порівняти результати даного та попереднього (2007 р.) моніторингових досліджень.

 3. 28 квітня 2009 р. здійснено друге масове дослідження • у дослідженні взяли участь 7844 учні 389 класів • інструментарій дослідження: - 12 паралельних варіантів тестових зошитів для кожного типу класу; - анкета дев’ятикласників; - методичні рекомендації для вчителів щодо підготовки учнів до виконання тесту; - указівки для інструкторів, відповідальних за проведення тестування; - схеми оцінювання відповідей на завдання третього субтесту.

 4. Гістограма розподілу первинних балів за тест з математикидля загальноосвітніх класів 1200 1000 800 Кількість учнів 600 400 200 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Кількість первинних балів Загальноосвітні класи

 5. Гістограма розподілу первинних балів за тест у класах з поглибленим вивченням математики 45 40 35 30 Кількість учнів 25 20 15 10 5 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 23 Кількість первинних балів Класи з поглибленим вивченням математики

 6. Порівняльний аналіз результатів тестування, річного оцінювання та державної підсумкової атестації з математики

 7. Порівняльний аналіз результатів даного та попереднього (2007 р.) моніторингових досліджень якості математичної освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва

 8. Особливості сприйняття й засвоєння навчальних тем за курс математики основної школи хлопцями та дівчатами різниця між кількістю хлопців і дівчат під час вивчення математики у класах із поглибленим вивченням математики становить 20 %, а в загальноосвітніх – 3,5 %.

 9. Висновки за результатами моніторингового дослідження • Засвоєння учнями програмового матеріалу з математики відповідає переважно середньому та достатньому рівням навчальних досягнень. Кількість дев’ятикласників, які продемонстрували достатній і високий рівні навчальних досягнень, у класах із поглибленим вивченням математики на 10,6 % більша, ніж у загальноосвітніх. 2. Учні загальноосвітніх класів найкраще засвоїли теми «Системи лінійних рівнянь із двома змінними», «Квадратні корені», «Раціональні й цілі вирази», а учні класів із поглибленим вивченням математики – «Множини. Комбінаторика. Початки теорії ймовірностей», «Раціональні вирази», «Степені й корені» та «Квадратні корені». 3. Результати державної підсумкової атестації значно вищі за результати тестування. На 16,7 %більше учнів отримали бали, що відповідають високомурівню начальних досягнень, і на 6,7 % учнів менше – бали низького рівня за підсумками ДПА, ніж за розв’язання завдань тесту. Це свідчить про вплив суб’єктивних факторів на рівень навчальних досягнень дев’ятикласників з математики. 4. Наявність проблем у математичній підготовці школярів підтверджується результатами порівняльного аналізу моніторингових досліджень 2007 і 2008 рр.: кількість учнів із достатнім і високим рівнями навчальних досягнень за два роки зменшилася, а з початковим та середнім рівнями  збільшилася.

 10. Разом із тим є значні прогалини в математичній підготовці дев’ятикласників, що може вплинути на рівень засвоєння ними курсу математики старшої школи. Зокрема, виявлено: • низький рівень сформованості обчислювальних навичок; • недостатню сформованість навичок застосування понять арифметичної й геометричної прогресій до розв’язування задач; • низький рівень сформованості уявлень про рівняння та нерівність з одним та з двома невідомими як математичні моделі реальних відношень між величинами; • недостатню сформованість навичок застосування властивостей числових нерівностей до оцінювання значень виразів та зображення геометричної інтерпретації множини розв’язків; • відсутність у більшості учнів уявлень про функціональну залежність між змінними, умінь виконувати найпростіші перетворення графіків функцій та навичок характеризувати їхні властивості; • низький рівень умінь розв’язувати текстові задачі, а саме відсутність навичок складання моделей до них та логічного обґрунтування етапів розв’язання.

 11. Сайт КП “ Центр моніторингу столичної освіти ” www.monitoring.in.ua Розділ “ результати досліджень ” Тел. 520-17-00, внутрішній 304, Семененко Аліна Павлівна