Rhaglen asesu cynorthwywyr addysgu lefel uwch
Download
1 / 15

Rhaglen Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Rhaglen Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch. 2014 – 2015. Rhaglen Asesu CALU. NID yw’n rhaglen hyfforddi. Rhaglen ASESU ydyw Diben asesu yw galluogi’r ymgeiswyr i ddangos eu bod yn bodloni’r Safonau Cenedlaethol a nodwyd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rhaglen Asesu Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch' - cruz-harmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rhaglen asesu cynorthwywyr addysgu lefel uwch

RhaglenAsesuCynorthwywyrAddysguLefelUwch

2014 – 2015


Rhaglen asesu calu
RhaglenAsesu CALU

 • NID yw’n rhaglen hyfforddi. Rhaglen ASESU ydyw

 • Diben asesu yw galluogi’r ymgeiswyr i ddangos eu bod yn bodloni’r Safonau Cenedlaethol a nodwyd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

 • Mae’n seiliedig ar yr hyn y mae Cynorthwywyr Addysgu’n ei wneud fel arfer yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr ysgol

 • Mae angen lefel uchel o ymrwymiad gan yr ymgeisydd i gwblhau a chyflwyno’r tasgau yn amserlen tri mis y rhaglen.

 • Nid y bwriad yw gofyn rhagor gan Benaethiaid a chydweithwyr eraill na’r trefniadau rheoli ac adolygu perfformiad arferol


Elfennau r rhaglen asesu
Elfennau’r Rhaglen Asesu

Cwblhau tasgau a gwaith darllen cyn Diwrnod Gwybodaeth 1

Bod yn bresennol mewn Tri Diwrnod Gwybodaeth

Cwblhau pedwar tasg ysgrifenedig

Ymweliad gan aseswr i ysgol yr ymgeisydd


Y broses asesu diwrnodau gwybodaeth
Y Broses Asesu – DiwrnodauGwybodaeth

 • Mae’n ofynnol i’r ymgeiswyr fod yn bresennol mewn tri Diwrnod Gwybodaeth a fydd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan yr Halliwell yng Nghaerfyrddin

 • Amcan y tri Diwrnod Gwybodaeth yw cefnogi ymgeiswyr i:

  • Ddeall y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

  • Cwblhau’r pedwar tasg ysgrifenedig

  • Casglu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi’u tasgau ysgrifenedig

  • Paratoi ar gyfer yr ymweliad ysgol


Rhaglen asesu cynorthwywyr addysgu lefel uwch

Y Broses Asesu – Tasgau

Tasg 1: Datganiad am weithio gyda disgybl unigol

Tasg 2: Datganiad am weithio gyda grŵp o ddisgyblion

Tasg 3: Datganiad am weithio gyda grŵp dosbarth cyfan

Tasg 4: Pum senario o dasgau a gyflawnir gan gynorthwywyr addysgu

Casgliad o dystiolaeth ddogfennol i gefnogi’r pedair tasg


Y broses asesu yr ymweliad ysgol
Y Broses Asesu – YrYmweliadYsgol

Bydd yr ymweliad ysgol yn para am dair awr, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd yr asesydd yn cyfarfod â’r canlynol:-

Yr ymgeisydd

Yr athro dosbarth

Y pennaeth

Bydd gan yr asesydd hefyd gyfnod astudio lle bydd yn craffu ar y dystiolaeth ddogfennol a baratowyd gan yr ymgeisydd ac yn ei dilysu.


Y broses asesu ymrwymiad yr ysgol
Y Broses Asesu – YmrwymiadyrYsgol

Mae’n ofynnol i ysgolion gefnogi’r broses asesu trwy:-

 • Ryddhau ymgeiswyr i’w galluogi i fynd i’r tair sesiwn wybodaeth

 • Meddu ar ddealltwriaeth o’r Safonau CALU a’r broses asesu

 • Cefnogi’r ymgeiswyr i gwblhau’r tasgau yn yr ysgol

 • Hwyluso ymweliad yr asesydd â’r ysgol


Amserlen yr asesiad

2014

Hydref / Tachwedd

Sesiynau codi ymwybyddiaeth yn cael eu cynnal ar draws y rhanbarth

Wythnos sy’n Dechrau ar 6 Hydref

Y Pecynnau Ymgeisio ar gael o’r wefan Ranbarthol

21 Tachwedd

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau

Wythnos sy’n Dechrau ar 8 Rhagfyr

Rhoi gwybod i’r ymgeiswyr am ganlyniad y broses ddethol

AmserlenyrAsesiad

2015

 • Sesiynau Gwybodaeth yng Nghanolfan yr Halliwell, Caerfyrddin:

  19 Ionawr

  3 Chwefror

  25 Mawrth

 • 27 Mawrth

  Dyddiad cau derbyn tasgau’r Ymgeiswyr

 • Ebrill / Mai

  Ymweliadau Ysgol

 • Wythnos sy’n dechrau ar 7 Gorffennaf

  Rhoddir llythyrau canlyniad i’r ymgeiswyr


Rhaglen asesu cynorthwywyr addysgu lefel uwch

Y Broses Ymgeisio


Gofynion ymgeisio
GofynionYmgeisio

 • Mae’n ofynnol bod yr ymgeiswyr wedi:-

 • Cwblhau cymhwyster lefel 2 Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf/Llythrennedd a Mathemateg/rhifedd y fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol sydd gyfwerth â TGAU A-C neu uwch ac mae’n rhaid iddynt allu darparu prawf o fanylion y cymwysterau hynny

 • Meddu ar brofiad digonol i ddarparu tystiolaeth eu bod yn cyflawni’r safonau mewn perthynas â’r Statws CALU

 • Wedi cael profiad o arwain dysgu dosbarth cyfan heb fod athro’n bresennol

 • Cymeradwyaeth a chymorth y Pennaeth


Y broses ymgeisio
Y Broses Ymgeisio

Ceir mynediad i’r rhaglen trwy broses ddethol

Dylai ceisiadau gynnwys yr holl wybodaeth angenrheidiol i alluogi aelodau o’r panel dethol i wneud dyfarniad gwybodus o ran a ydych yn barod i gael eich asesu yn erbyn y Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

Mae angen i’r ceisiadau fod wedi cyrraedd swyddfa ERW erbyn 21 Tachwedd


Y broses ymgeisio yr wybodaeth ofynnol
Y Broses Ymgeisio – yrWybodaethOfynnol

 • Manylion yr ymgeisydd

 • Cymwysterau gofynnol

 • Cymwysterau eraill

 • Profiadau datblygiad proffesiynol

 • Rolau presennol a blaenorol

 • Manylion ynghylch sut y mae’r ymgeisydd yn gweithio gyda

  • phlentyn unigol

  • grŵp o ddisgyblion

  • dosbarth cyfan heb fod athro’n bresennol

 • Cymeradwyaeth y Pennaeth o gais yr ymgeisydd


 • Gofynion ymgeisio tystysgrifau rhifedd a llythrennedd
  Gofynion Ymgeisio – Tystysgrifau Rhifedd a Llythrennedd

  Dylai ymgeiswyr ddarparu copïau o’u tystysgrifau llythrennedd a rhifedd â’u cais.

  Os yw’r ymgeiswyr yn aros am eu tystysgrifau, dylid darparu llythyr canlyniad.

  Mae’n RHAID cyflwyno copïau gwreiddiol o’r tystysgrifau llythrennedd a rhifedd i’w craffu yn ystod Diwrnod Gwybodaeth 1.

  Os na chyflwynir copïau gwreiddiol o’r tystysgrifau llythrennedd a rhifedd, caiff yr ymgeisydd ei ddileu o’r broses asesu.


  Pecyn ymgeisio calu 2014 2015
  PecynYmgeisio CALU 2014 – 2015

  www.erw.org.uk

  • Canllaw Llythrennedd a Rhifedd CALU

  • Papur Gwybodaeth ar gyfer y Pennaeth

  • Ffurflen Gais Ymgeisydd CALU


  Manylion cyswllt
  Manylion Cyswllt

  Consortiwm De-orllewin a Chanolbarth Cymru

  Ffôn - 01267 676840

  E-bost - hlta@erw.org.uk

  Gwefan - www.erw.org