slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การค้าสินค้าเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทาย PowerPoint Presentation
Download Presentation
การค้าสินค้าเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทาย

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

การค้าสินค้าเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทาย - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

การค้าสินค้าเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทาย ในตลาดโลก. โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. ความสำคัญของภาคเกษตรต่อการส่งออก. ปัจจัยขับเคลื่อน ทางเศรษฐกิจ. แหล่งการจ้างงาน ผู้มีงานทำให้ภาคเกษตร 5.26 ล้านคน หรือร้อยละ 38.62 ของผู้มีงานทำทั่วประเทศ. อู่ข้าวอู่น้ำของชาติ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การค้าสินค้าเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทาย' - cricket


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การค้าสินค้าเกษตรไทย : โอกาสและความท้าทายในตลาดโลก

โดย

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

slide2

ความสำคัญของภาคเกษตรต่อการส่งออกความสำคัญของภาคเกษตรต่อการส่งออก

ปัจจัยขับเคลื่อน

ทางเศรษฐกิจ

แหล่งการจ้างงาน

ผู้มีงานทำให้ภาคเกษตร 5.26 ล้านคน

หรือร้อยละ 38.62 ของผู้มีงานทำทั่วประเทศ

อู่ข้าวอู่น้ำของชาติ

Food Security

ภาคเกษตร

ของไทย

แหล่งรายได้

เงินตราต่าง

ประเทศ

slide3

สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร-อาหาร (พิกัด 1-24) ของไทย ปี 2550

ที่มา :World Trade Atlas

slide4
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของไทยศักยภาพการผลิตภาคเกษตรของไทย

ประเทศผลิตอาหารที่สำคัญ

สามารถเลี้ยงประชากรโลกได้ 250 ล้านคน หรือ

4 เท่าของประชากรประเทศ (ส่งออกอาหารประมาณ

80% ของผลผลิตประเทศ)

ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและ

อาหารอันดับที่ 13 ของโลก(ปี 2550)

สินค้าที่ไทยส่งออกอันดับ 1 ของโลก

อาทิ ยางพารา ข้าว น้ำตาล ไก่ มันสำปะหลัง กุ้ง

สับปะรดกระป๋อง และปลาทูน่ากระป๋อง

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

slide5

สินค้าเกษตรที่สำคัญ

มูลค่าส่งออกปี 50

(ล้านบาท)

1. ยางพารา 194,357.4

2. ข้าว 119,304.1

3. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 48,583.2

4. กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง42,463.6

5. ไก่แปรรูป32,115.8

slide6

สินค้าเกษตรที่สำคัญ (ต่อ)

มูลค่าส่งออกปี 50

(ล้านบาท)

6. ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง 14,407.7

7. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง 13,215.3

8. เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 11,447.7

9. ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง7,615.3

10. ผักสด แช่เย็น แช่แข็ง6,890.1

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

slide7

วัตถุประสงค์ FTA

 • ลดข้อกีดกันการค้า
 • ให้สิทธิพิเศษโดยไม่ขัดกับ WTO
 • เร่งขยายการค้า / การลงทุน
 • สร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเมือง
 • บทบาท / หน้าที่
 • เวทีเจรจาการค้า
 • การทบทวนนโยบายการค้า
 • การแก้ไขปัญหากรณีพิพาท
 • การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ

องค์การการค้าโลก (WTO)

การรวมกลุ่มระดับภูมิภาค/ FTA

 • ข้อดี FTA
 • หาเพื่อน (พันธมิตรด้าน
 • การตลาดและการเมือง)
 • หาตลาด (โอกาสทางการค้า
 • และการลงทุน)
 • สร้างความได้เปรียบ
 • ข้อดี
 • กฎเกณฑ์ทางการค้า
 • การระงับข้อพิพาท
 • เศรษฐกิจเติบโต
 • ผู้บริโภคได้ประโยชน์

NAFTA

EU

ASEAN

 • หลักการสำคัญ WTO
 • ไม่เลือกปฏิบัติ
 • ความโปร่งใส
 • มาตรการทางภาษี
 • การค้าที่เป็นธรรม
 • ลดภาษีสินค้าขาเข้าระหว่างกันเหลือ 0% ภายในเวลาที่
 • กำหนด และยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี
 • (NTMs)
 • เปิดเสรีการค้าบริการ หรือให้สิทธิต่างชาติเข้ามา
 • ประกอบธุรกิจบริการเช่นเดียวกับคนในประเทศ
 • เปิดเสรีการลงทุน
 • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ

Thailand

slide8
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

10 ประเทศหลอมรวมเป็นหนึ่ง

- อาเซียน ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- ปัจจุบันอาเซียนได้ตั้งเป้าหมายรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ การสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้อย่างเสรี

- การรวมกลุ่มของอาเซียนจะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออกให้กับสินค้าไทย อย่างไรก็ดี ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมภายในต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย

slide10

รักษาส่วนแบ่งตลาด / ขยายตลาด

สินค้าและบริการที่ไทยมีศักยภาพ

ทำไมไทยต้องทำ FTA

ลดอุปสรรคทางการค้า

ลดการพึ่งพา GSP

ขยายการลงทุน

ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

การเลือก

ประเทศคู่เจรจา

ผลการศึกษา

นโยบายรัฐบาล

ตลาดดั้งเดิม

สหรัฐฯ และ ญี่ปุ่น

 • ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และแหล่งวัตถุดิบ
  • จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ตลาดใหม่ / ประตูการค้าและการลงทุน

เปรู และ EFTA

เขตการค้าเสรี (FTA)
slide11

สถานะการเจรจา FTA

เจรจาเสร็จและมีผลบังคับใช้แล้ว

ลงนามแล้ว รอผลบังคับใช้

ไทย-ออสเตรเลีย

ไทย-นิวซีแลนด์

อาเซียน-จีน(สินค้า)

ไทย-อินเดีย(82 รายการ)

ไทย-ญี่ปุ่น

ไทย-เปรู (EH)

(1 ม.ค. 2548)

(1 ก.ค. 2548)

(20 ก.ค. 2548)

(1 ก.ย. 2547)

(1 พ.ย.2550)

เจรจาเสร็จแล้ว รอลงนาม

อาเซียน-ญี่ปุ่น

อาเซียน-เกาหลี

อยู่ระหว่างการเจรจา

หยุดการเจรจา

อาเซียน

อินเดีย

จีน

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

อาเซียน-EU

ไทย

อินเดีย

BIMSTEC

EFTA

ไทย-บาห์เรน

ไทย-สหรัฐฯ

จะเริ่มเจรจา?

ไทย-ปากีสถาน ?

ไทย-ชิลี ?

slide12

เจรจาขอเวลาเปิดเสรีที่ยาวนาน เช่น 15-20 ปี

 • มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard)
 • และกำหนดโควตานำเข้า
 • มาตรการช่วยเหลือรองรับการปรับตัว
 • กระทรวงเกษตรฯ : กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
 • เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
 • กระทรวงพาณิชย์ : อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
 • ช่วยเหลือระยะสั้นแก่สินค้าและบริการในการปรับตัว
 • รองรับการเปิดเสรี

ยุทธศาสตร์ในการเจรจา FTA

สินค้ากลุ่มใดพร้อมแข่งขัน /วัตถุดิบจำเป็นต้องนำเข้า ลดภาษีเหลือ 0 ทันที

สินค้ากลุ่มใดไม่พร้อม

สร้างภูมิคุ้มกันชั้นที่ 1

สร้างภูมิคุ้มกันชั้นที่ 2

slide13

การเจรจา FTA ของประเทศคู่ค้า/คู่แข่ง

 • สหรัฐฯ -เจรจาเสร็จแล้วกับ สิงคโปร์ ชิลี ออสเตรเลีย จอร์แดน

บาห์เรน โอมาน NAFTA Andean, DR-FTA เป็นต้น

กำลังเจรจา กับ มาเลเซีย เกาหลี และ UAE

 • ญี่ปุ่น - เจรจาเสร็จแล้วกับ สิงคโปร์ เม็กซิโก มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย

-กำลังเจรจากับ อาเซียน ชิลี กลุ่ม GCC

- เริ่มเจรจากับ เวียดนาม เกาหลี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์

 • จีน-เจรจาเสร็จแล้วกับ อาเซียน (เฉพาะสินค้า )
 • มาเลเซีย-เจรจาเสร็จแล้วกับ อาเซียน (เฉพาะสินค้า ) ญี่ปุน

- กำลังเจรจา กับ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯและ อินเดีย

fta 1
มาตรการรองรับการปรับตัวจากผลกระทบ FTA (1)

1.กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน( ตามมติ ครม.ตั้งแต่วันที่ 20 กค. 2547)

- งบประมาณ 10,000 ล้านบาท ระยะ 10 ปี

- ปี 2549 อนุมัติงบประมาณ 82 ล้านบาทเพื่อดำเนินการ

โครงการปรับโครงสร้างกระเทียมเพื่อลดพื้นที่ปลูกกระเทียม

ให้ปลูกพริกหวาน มันฝรั่ง ยางพารา ทดแทน

- ปี 2550 อนุมัติงบประมาณ 148.79 ล้านบาท

โครงการโคเนื้อ ชา และปาล์มน้ำมัน

fta 2
มาตรการรองรับการปรับตัวจากผลกระทบ FTA(2)

2.โรงการช่วยเหลือการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า (กรมการค้าต่างประเทศ)

- ปี 2550 ได้รับงบประมาณ 40 ล้านบาท

- ปี 2551 ได้รับงบประมาณ 100 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน อนุมัติเงินช่วยเหลือ 9 โครงการ จำนวน 45.2 ล้านบาท (เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ ยารักษาโรค เครื่องหนัง ปลาป่น ส้ม โคเนื้อ และปลาน้ำจืด)

slide16

ขอบคุณค่ะ

สำนักเจรจาสินค้า

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

www.dtn.go.th

www.thaifta.com